کشکول 1- کشکول مکمل چراغ های اطلاع رسانی، آموزش، دانستنیها، کتاب و کتابخانه، نورنامه و سخن گو میباشد . 2- کشکول، فعالیت انتفاعی، جهت گیری و آگهی تبلیغاتی ندارد . 3- مسئولیت درستی مطالب، پیوندها و موارد نقل قول شده با مدیران محترم مراجع ذیربط بوده و مسئولیتی متوجه کشکول نمی باشد. 4- جهت اطلاع از منابع، در هر مورد به شماره ذکر شده جلوی آنها در صفحه " فهرست منابع و مآخذ " مراجعه نمائید. 5- لطفاً در صورت عدم دستیابی به مطالب وب سایت، به آدرس وبلاگ زیر مراجعه فرمایید: kashkool.mihanblog.com http://kashkool.mihanblog.com 2020-11-30T10:32:59+01:00 text/html 2020-08-02T12:44:52+01:00 kashkool.mihanblog.com یاد خدا http://kashkool.mihanblog.com/post/34 <br><div align="center"><a href="http://welinks.ir/post/159" target="" title=""><img src="http://s13.picofile.com/file/8404624526/yadekhoda.jpg"></a></div><br><div align="right"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><img alt="http://s17.picofile.com/file/8413213726/ashare_ir.gif" src="http://s17.picofile.com/file/8413213726/ashare_ir.gif"> اول هر کار با نام خداست <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; بهترین کارها یاد خداست<br></font><br><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><img alt="http://s17.picofile.com/file/8413213726/ashare_ir.gif" src="http://s17.picofile.com/file/8413213726/ashare_ir.gif"> یاد او روشنگر راه و مسیر<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; می نماید هر عسیری را یسیر<br></font><br><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><img alt="http://s17.picofile.com/file/8413213726/ashare_ir.gif" src="http://s17.picofile.com/file/8413213726/ashare_ir.gif"> یاد او دل را همی روشن کند<br>&nbsp;&nbsp; رحمت حق بر بشر نازل کند<br></font><br><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><img alt="http://s17.picofile.com/file/8413213726/ashare_ir.gif" src="http://s17.picofile.com/file/8413213726/ashare_ir.gif"> یاد او دل را صفایی می دهد<br>&nbsp;&nbsp; هم به آن نور خدایی می دهد</font><br><br><font size="2" face="Mihan-IransansLight">&nbsp;<a href="http://ashare.ir/post/9" target="" title=""><font size="4">متن کامل شعر</font></a></font><br></div><font size="2"><font face="Mihan-IransansLight"></font></font><font size="4" color="#006600"><a target="_blank" class="bleLink" href="http://ble.ir/hassan9"></a></font> text/html 2018-11-28T00:28:48+01:00 kashkool.mihanblog.com همراه با پیام نور - سخنانی گهربار از حضرت امام صادق(ع) http://kashkool.mihanblog.com/post/23 <div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8343955542/k1.jpg"><span style="color: rgb(153, 51, 0); font-size: large; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;"><br></span><span style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.3333px;"><br><font size="4" color="#336666">&nbsp;خداوند زیباست و زیبایى را دوست دارد. 17</font></span><font color="#336666"><font style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;" size="4"><br></font></font><span style="color: rgb(51, 153, 153); font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.3333px;">&nbsp;</span></div><div align="center"><p data-mce-style="text-align: center;" style=""><span style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.3333px;"><img class="transparent" alt="http://s7.picofile.com/file/8265827150/payam.png" src="http://s7.picofile.com/file/8265827150/payam.png"> </span><img class="transparent" alt="http://s7.picofile.com/file/8265827150/payam.png" src="http://s7.picofile.com/file/8265827150/payam.png"><font style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.3333px;" color="#660000"><font color="#339999"><font color="#000000"><br>&nbsp; </font></font></font><br><span style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.3333px;">&nbsp;هر اهل فنی برای موفقیت در کسب و کار خود به سه مطلب نیازمند است:<br>1- متخصص و باهوش در فن و حرفه مورد نظر 2- امین باشد و </span><span style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.3333px;">در کار و مال مردم، امانت و درستی را حفظ کند 3- با کارفرما و صاحب کار، خوش‌برخورد و خوش‌قلب باشد. 136</span><span style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.3333px;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br></span><br><span style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.3333px;"><img class="transparent" alt="http://s7.picofile.com/file/8265827150/payam.png" src="http://s7.picofile.com/file/8265827150/payam.png"><br><br>عبادت کنندگان سه دسته اند :<br></span><span style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.3333px;"> گروهی خداوند را از ترس عبادت کنند و این عبادت بردگان است،گروهی خداوند را به طمع ثواب عبادت کنند و این عبادت مزد بگیران</span><span style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.3333px;"><span style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.3333px;"> است و دسته ای خدای متعال را برای دوستیش عبادت کنند و این عبادت آزادگان و بهترین عبادت است. 293 </span></span><span style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.3333px;"><br></span><br><span style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.3333px;"><img class="transparent" alt="http://s7.picofile.com/file/8265827150/payam.png" src="http://s7.picofile.com/file/8265827150/payam.png"><br><br>برای دولتمردان و حاکمان مملکتی، کوتاهی در سه کار جایز نیست : 1- نگهداری و حفاظت از مرزهای کشور در مقابل تهدیدات دشمن . 2- برگزیدن مومنان صالح برای تصدی پستهای حکومتی . 3 - رسیدگی به ظلمی که به مردم ستمدیده و فاقد قدرت،از جانب</span><span style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.3333px;"> ظالمان پر نفوذ و قدرت وارد شده است . 255&nbsp; </span><br><span style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.3333px;"></span><br><span style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.3333px;"><img class="transparent" alt="http://s7.picofile.com/file/8265827150/payam.png" src="http://s7.picofile.com/file/8265827150/payam.png"><br><br>سه چیز است که در هـر کس بـاشـد آقـا و سـرور است:<br>فـرو خـوردن خشـم، گذشت از بدکـردار، کمک و صله رحـم بـا جـان و مـال. 291<br></span><br><span style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.3333px;"><img class="transparent" alt="http://s7.picofile.com/file/8265827150/payam.png" src="http://s7.picofile.com/file/8265827150/payam.png"><br><br>به راستی كه دل در درون سینه بیقرار است و به دنبال حق می گردد و چون به آن رسید، آرام و قرار می گیرد . 272&nbsp; </span><br><span style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.3333px;"><span style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.3333px;">احسان و نیکى کامل نشود، مگر با سه خصلت:شتاب در آن،کم شمردن بسیار آن و منت ننهادن بر آن. 292</span></span><span style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.3333px;"><br></span><span style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.3333px;"><font style="" face="Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 13.3333px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: -0.52px; orphans: 2; text-align: -webkit-right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">رغبت و تمایل به دنیا مایه غم و اندوه و زهد و بـى میلى به دنیا سبب راحتى قلب و بدن است. 298</span> </span></font>&nbsp; &nbsp; &nbsp; <br>&nbsp;کسى که اوضاع و احوال زمان خود را بشناسد مورد هجوم حوادث ناگوار قرار نمی گیرد. 6&nbsp;&nbsp;</span><br><span style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.3333px;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; از تنبلى و بى حوصلگى دورى کن که آن دو ، تو را از بهره دنیا و آخرتت باز مى دارند . 64&nbsp;&nbsp;</span><br><span style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.3333px;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; در موردى که نیت و اراده آدمى قوى باشد، بـدن دچـار ضعـف و ناتـوانى نمى‏ گـردد.197&nbsp; &nbsp;&nbsp;</span><br><span style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.3333px;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; بهشتى‏ ها چهار نشانه دارند : روى گشاده ، زبان نرم ، دل مهربان و دستِ دهنده.2&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span><br><span style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.3333px;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; یکی از لشکریان عقل، نشاط و ضد آن یکی از لشکریان جهل، کسالت است . 168&nbsp; &nbsp;&nbsp;<br></span>&nbsp; هیچ کسی تکبر و قدرت نمایى نمیورزد، مگر به خاطر ذلّتى که در درون خویش احساس میکند.297<br><span style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.3333px;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; هنگامىکه خداوند بخواهد ملتى را نابود کند،رباخوارى در میان آنان رواج می‏یابد.99&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br></span><span style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.3333px;">دوست ندارم جوانی از شما را جز بر دو حالت ببینم: دانشمند یا دانشجو . 294<br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; محبـوبتـرین بـرادرانـم نزد من، کسـى است که عیبهایـم را به من هدیه کند.90</span><span style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.3333px;">&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; سه چیز است که همه مردم به آنها نیاز دارند . امنیّت ، عدالت و آسایش .48&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; </span><br><font style="" face="Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 13.3333px;"><span style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.3333px;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; عزّت آن است كه چون حقّى بر گردنت آمد، در برابر آن فروتنى كنى . 285 &nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>&nbsp; &nbsp; </span></font><font style="" face="Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 13.3333px;"><br> پدرم (ع) مىفرمود : براى اقامه حقّ قیام كن و از پیامدهایش نهراس. 283</span></font><font face="Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 13.3333px;">&nbsp;</span></font><span style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.3333px;">&nbsp; &nbsp;&nbsp; <br>&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;وقتى شخصى را دوست دارى، دوست داشتن خود را به او اعلام کن. 16&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><br><font style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.3333px;" color="#660000"><font color="#339999">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;<font color="#000000"> &nbsp; &nbsp; &nbsp; هر كه به خانواده ‏اش نیكى كند، خداوند بر عمرش بیفزاید .231</font></font></font><span style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.3333px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; </span><br><span style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.3333px;">&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; نشاط و راحتی، در خشنودی به تقدیر الهی و یقین است 181&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; </span><br><span style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.3333px;">&nbsp; &nbsp; دعوت کننده مردم با غیر از زبانهایتان (با اعمالتان) باشید . 8&nbsp; &nbsp;&nbsp;</span><br>عدل شیرین تر از عسل و نرم تر از کف و خوشبوتر از مشک است. 295<br><span style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.3333px;">&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; بهترین آسایش و راحتى، توقع نداشتن از مردم است.260&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><font style="font-size: 13.3333px; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;" color="#660000"><font color="#339999">&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp; &nbsp; <font color="#000000">دوستی دنیا منشا همه خطاها و گناهان است . 252</font></font></font><span style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.3333px;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><br><span style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.3333px;">&nbsp;هیچ مؤمنی نیست که شوخی در طبع او نباشد.165<br></span><font size="2">خودرأى، بر لغزشگاه سقوط ایستاده است&nbsp; . 270</font>&nbsp;&nbsp;<br><span style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.3333px;">&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; عاقل ترین مردم خوش خلق ترین آنهاست . 204 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><br><span style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.3333px;">&nbsp; هر که بد اخلاق باشد، خود را شکنجه میدهد.4&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><br><span style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.3333px;">&nbsp;خداوند زیباست و زیبایى را دوست دارد. 17</span><br><font face="Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><font size="2">برنامه ریزی نیمی از زندگی است . 296&nbsp;<br>عادت بر هر چیزى مسلط است. 271<br>امانتدارى، سرمایه است . 269</font>&nbsp;</font><br><span style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.3333px;">جهت اطلاع از متن عربی و مآخذ احادیث، با توجه به شماره ها،</span><a title="" href="http://golgoe.ir/post/15" data-mce-href="http://golgoe.ir/post/15" style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.3333px;">اینجا</a><strong style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.3333px;">&nbsp;</strong><span style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.3333px;">کلیک بفرمائید</span><font style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.3333px;" color="#33CCFF"><font size="2"><font size="4" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font></font></font><font size="4"><a href="http://cheraghha.ir/post/105" target="" title=""><br></a></font></p><p data-mce-style="text-align: center;" style=""><font size="4"></font><font style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.3333px;" color="#33CCFF"><font size="2"> </font></font></p><p style="text-align: center;"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--> </p><p style="text-align:center" align="center"><span style="font-size:11.0pt; color:#996600"><a href="http://noornameh.ir"><span style="color:#996600"></span></a></span><span style="font-size:11.0pt"><a href="http://has9.ir/"><span style="color:#996600"></span></a></span></p> <p></p></div> text/html 2018-11-28T00:18:00+01:00 kashkool.mihanblog.com سلام ، وقت به خیر http://kashkool.mihanblog.com/post/17 <br><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8344188342/k25.jpg"><br><br></div><div style="text-align: center;"><div style="text-align: right;"><div><div align="center"><font size="3" color="#660000"><font><span style="line-height: 115%;"><font size="4">چه خبر از ؟</font></span></font></font><br><font size="4" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font color="#993300"><br></font></font><a href="https://www.worldometers.info/coronavirus/" target="" title=""><font size="4" color="#993300">آخرین وضعیت ابتلا به کرونا ویروس در کشورها</font></a><font size="4" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font color="#993300"><br><br><a href="http://www.worldometers.info/" target="" title=""><font color="#993300">آمار</font> </a></font></font><font size="4" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#993300"><font color="#993300"><a href="http://www.worldometers.info/" target="" title=""><font color="#993300">به</font> <font color="#993300">لحظه</font></a> </font></font><font size="4" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font color="#CC6600"><a href="http://www.worldometers.info/" target="" title=""><font color="#993300">جهانی</font> </a></font><br><br></font><div align="center"><font size="4" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font color="#993300"><a href="http://www.irimo.ir/index.php" target="" title=""><font color="#993300">آب و</font> <font color="#993300">هوا</font></a></font><a href="http://www.irimo.ir/index.php" target="" title=""><font color="#006600"><font color="#006600"><font><span style="line-height: 115%;"></span></font></font></font></a><br><br><font><font style="color: rgb(102, 0, 0);"><span style="line-height: 115%;"></span></font></font></font></div><font size="4" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font color="#993300"><span style="line-height: 115%;">&nbsp;</span></font><font style="line-height: 115%;"><a href="http://www.parsiblog.com/Times.aspx" title=""><font color="#993300">اوقات </font><font color="#006600"><font color="#993300">شرعی</font><br></font></a><font color="#666600"> </font></font><br><font color="#993300"><a href="http://www.cgie.org.ir/fa/news-129" target="" title=""><font style="text-align: right;"><font style="line-height: 115%;"><span dir="RTL"><font color="#993300">تاریخ در چنین روزی</font></span></font></font></a></font><br><font style="text-align: right;"><span style="line-height: 115%;"><font color="#006600"><br></font><font color="#006600"><a href="http://www.time.ir/" title=""> </a></font></span></font><font style="text-align: right;" color="#006600"><span style="line-height: 115%;"><a href="http://www.time.ir/" title=""><font color="#993300">تقویم و مناسبت ها</font> </a></span></font><a href="http://www.time.ir/" title=""><br><br></a></font></div><div align="center"><font size="4" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#993300"><font style="font-size: medium; text-align: right;"><font style="line-height: 115%;" size="5"><span style="line-height: 115%;"><font size="4"><a href="http://www.pishkhaan.net/all" target="" title=""><font color="#993300">پیشخوان</font> <font color="#993300">روزنامه ها</font></a></font></span></font></font></font></div><div align="center"><font size="4" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://www.havades.ir/" title=""><br></a><font color="#006600"><a href="http://airnow.tehran.ir/" target="" title=""><font color="#006600"><font color="#993300">شاخص کیفیت هوای تهران</font><br></font></a></font></font><a href="http://airnow.tehran.ir/" target="" title=""><br></a><font size="4" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#993300"><font size="4" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font style="text-align: right;"><a href="http://live.irib.ir/" target="" title=""><font color="#993300">صدا و سیما </font></a></font></font></font><br><a href="http://rass.ir/1393/03/04/post-73/%D9%88%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%86" target="" title=""><br></a><font size="4" color="#006600"><a href="http://31.24.237.150/TTCCTrafficWebSite/PublicUsers/GraphicalTrafficMap/Default.aspx" target="" title=""><font color="#993300">وضعیت آنلاین </font><font color="#006600"><font color="#993300">ترافیک شهر تهران</font><br></font></a></font><br><br><font size="2">کانال مشق شعر:</font><br><font size="4" color="#006600"><a target="_blank" class="bleLink" href="http://ble.ir/hassan9">ble.ir/hassan9</a></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><a href="http://www.tehran.ir/Default.aspx?tabid=111" title="" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: medium; line-height: 115%; text-align: right;"><img src="http://s9.picofile.com/file/8342437026/animated_gifs_lines_009.gif" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><br></a></div><div align="center"><div align="center"><font size="4" color="#006600"><font color="#993300"><span style="line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;">فهرست الفبائی مطالب کشکول<br></span></font></font><br></div><font size="3"><br></font><div align="right"><font size="3"><font color="#000000"><font color="#000000"><a href="http://has9.ir/post/27" target="" title=""><font color="#000000">اراده و</font> <font color="#000000">پشتکار</font></a></font><a href="http://has9.ir/post/7"><br><font color="#000000">اوقات</font> <font color="#000000">فراغت</font></a></font></font><font color="#006600"><font size="3" color="#000000"><br><font color="#000000"><font color="#000000"><a href="http://has9.ir/post/16"><font color="#000000">پخش زنده </font></a></font><br><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><a href="http://has9.ir/post/6"><font color="#000000">پزشکی- سلامت1</font></a> </span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">،&nbsp;&nbsp; </span><font color="#000000"><font color="#000000"><a href="http://has9.ir/post/5" target="" title="">2</a>&nbsp; .<font color="#000000"><a href="http://has9.ir/post/32" target="" title=""> 3</a><a href="http://has9.ir/post/5"> </a><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"></span></font></font></font><br><font color="#000000"><a href="http://has9.ir/post/21" target="" title=""><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><font color="#000000">خواب</font></span></a></font><br><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><a href="http://has9.ir/post/11"><font color="#000000">خواص</font> <font color="#000000">1&nbsp; </font></a></span>،&nbsp; <font color="#000000"><a href="http://has9.ir/post/10">2</a></font><br><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><font color="#000000"><a href="http://has9.ir/post/13"><font color="#000000">خواندنی</font></a></font> </span><br><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"> </span><a href="http://has9.ir/post/8"><font color="#000000">داستان ، خاطره و ضرب المثل</font></a><br><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><a href="http://has9.ir/post/4"><font color="#000000">رنگارنگ&nbsp; </font></a></span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"></span><br><font color="#000000"><a href="http://has9.ir/post/17"><font color="#000000">سلام ، وقت به خیر</font></a></font><br><a href="http://has9.ir/post/2"><font color="#000000">شگفتی ها ، عجائب و دیدنی ها 1</font></a> ،&nbsp;&nbsp;<font color="#000000"><a href="http://has9.ir/post/1"> 2</a><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"></span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"></span></font><br><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><a href="http://has9.ir/post/14"><font color="#000000">عکس&nbsp; </font></a></span><br><font color="#000000"><a href="http://has9.ir/post/12"><font color="#000000">علمی</font></a></font><br><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><a href="http://has9.ir/post/3"><font color="#000000">فیلم کوتاه</font>&nbsp; </a></span><br><font color="#000000"><a href="http://has9.ir/post/9"><font color="#000000">کودک و نوجوان</font></a></font><br><a href="http://has9.ir/post/15"><font color="#333333">گردشگری&nbsp; </font><br></a><span style="font-size: 20px;"><font size="2"><a href="http://has9.ir/post/24" target="" title=""><font color="#000000">موزه</font> <font color="#000000">ها</font></a></font><br></span></font></font></font><font size="4"><font size="3" color="#000000"><a href="http://kashkool.mihanblog.com/post/23" target="" title=""><font color="#000000">همراه با پیام نور <br></font></a></font></font></div><div align="right"><font size="3"><a href="http://has9.ir/post/34" target="" title=""><font color="#000000">یاد خدا</font></a></font></div><div align="right"><font size="4"><font size="3" color="#000000"><a href="http://kashkool.mihanblog.com/post/23" target="" title=""><font color="#000000"><br></font></a><br></font></font></div><div align="right"><font size="4"><font size="3" color="#000000"></font></font><div align="center"><img src="http://s7.picofile.com/file/8255484876/_haftweb16.gif" alt="http://s7.picofile.com/file/8255484876/_haftweb16.gif" class="transparent"></div><font size="4"><a href="http://has9.ir/post/18"> <br></a></font></div><div align="right"> </div></div></div></div></div> text/html 2018-11-27T22:15:54+01:00 kashkool.mihanblog.com عکس http://kashkool.mihanblog.com/post/14 <div align="center"><div style="text-align: justify; padding: 0px; margin: 0px 0px 12px;" id="doc_div33"> <div align="center"><div align="center"><font size="4" color="#006600">تصاویر</font><font size="4" color="#006600"><br><br></font><font color="#006600">غار اصحاب کهف</font><br><font size="4" color="#006600"><img src="http://s10.picofile.com/file/8394415184/kahf.jpg" alt="http://s10.picofile.com/file/8394415184/kahf.jpg"><br></font></div><div align="center">غار اصحاب کهف در اردن قرار دارد. ابعاد این غار شاید کمتر از 10 متر مربع باشد و در آن 7 قبر وجود دارد.اصحاب کهف اول فرار میکنند و به اینجا میآیند و سیصد سال میخوابند، بعد که به زندگی برمیگردند و میمیرند، دوباره در همان غار به خاک سپرده میشوند./6<br></div><div align="center"><div align="center"><br></div></div><div align="center"><font size="4" color="#006600"></font><font color="#006600">عقاب</font><br><font size="4" color="#006600"><img src="http://s6.picofile.com/file/8378149876/oghab.jpg" alt="http://s6.picofile.com/file/8378149876/oghab.jpg"><br><br></font><font color="#006600">احترام به طبیعت</font><br><font size="4" color="#006600"><img src="http://s8.picofile.com/file/8367514426/ehteram.jpeg" alt="http://s8.picofile.com/file/8367514426/ehteram.jpeg"><br><br></font></div><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8366690300/sangajib.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8366690300/sangajib.jpg"></div><div align="center"><font size="4" color="#006600"><br></font></div><div align="center"><br><font size="4" color="#006600"><img src="http://s9.picofile.com/file/8366691534/morgh.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8366691534/morgh.jpg"></font></div><div align="center"><font size="4" color="#006600"><br></font></div><div align="center"><font size="2" color="#006600">فرش<br></font></div><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8356742576/farsh.jpg"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8349982226/masjed.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8349982226/masjed.jpg"><br><br><br><font size="4" color="#006600"><img src="http://s9.picofile.com/file/8348676668/tas.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8348676668/tas.jpg"></font></div><div align="center"><font size="2" color="#006600"><br>عکس قدیمی از حافظیه شیراز/0</font><br><font size="2"><img src="http://s8.picofile.com/file/8347711868/ak1.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8347711868/ak1.jpg"></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="4" color="#006600"></font><img src="http://s8.picofile.com/file/8344835250/k13.jpg"><font size="4" color="#006600"><br><br></font><img src="http://s8.picofile.com/file/8344763892/k23.jpg"><br><font size="4" color="#006600"><br></font><img src="http://s9.picofile.com/file/8344091326/k46.jpg"><font size="4" color="#006600"><br><br></font><img src="http://s8.picofile.com/file/8343679550/selectedpic.jpg"><br><br><br><font size="4" color="#006600"><img src="http://s9.picofile.com/file/8342850684/k56.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8342850684/k56.jpg"></font></div></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8342652776/k76.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8342652776/k76.jpg"></div><div align="center"><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8342652826/k77.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8342652826/k77.jpg" width="386" height="333"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8342413884/46.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8342413884/46.jpg"><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8342413592/45.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8342413592/45.jpg"><br><font size="2" color="#006600"><font face="Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif"><span style="line-height: 22px;">نمایی متفاوت از درون غار حرا/8</span></font></font><br><font size="1" face="Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif"><span style="line-height: 22px;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></font><font size="1" face="Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif"><span style="line-height: 22px;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8364773334/gharhara.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8364773334/gharhara.jpg"> &nbsp; <br>&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; </span></font><font size="2" color="#000099"><font size="2"><br><font color="#006600">قدیمی ترین تصویر از حرم مطهر قمر منیر بنی هاشم علیه السلام - 8</font></font></font><font size="2" color="#000099"><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8364773368/hazrat_abbas.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8364773368/hazrat_abbas.jpg"><br><font color="#006600"><br>تصویری از داخل حجره شریفه حضرت رسول(ص)&nbsp;- (25)<br></font></font><div align="center"><img src="http://www.shafaqna.com/persian/plugins/content/jw_sigpro/includes/images/transparent.gif" alt="Click to enlarge image 2.jpg"><img src="http://www.shafaqna.com/persian/plugins/content/jw_sigpro/includes/images/transparent.gif" alt="Click to enlarge image 2.jpg"><img src="http://www.shafaqna.com/persian/plugins/content/jw_sigpro/includes/images/transparent.gif" alt="Click to enlarge image 3.jpg"><img src="http://www.shafaqna.com/persian/plugins/content/jw_sigpro/includes/images/transparent.gif" alt="Click to enlarge image 3.jpg"><img src="http://www.shafaqna.com/persian/plugins/content/jw_sigpro/includes/images/transparent.gif" alt="Click to enlarge image 1.jpg"></div></div></div><div align="center"><div class="DetNewsImg"><div class="ImgBox"><div align="center"><div align="center"><div align="center"><div align="center"><div align="center"><div align="right"><div align="center"><div align="center"><div align="center"><div align="center"><div align="right"><div align="center"><div align="right"><div align="center"><div align="right"><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8364773426/nabi2.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8364773426/nabi2.jpg"><br><br><font size="2" color="#333399"><font color="#006600">&nbsp;قدیمی‌ترین عکس کربلای معلی ، ۲۰۰ سال قبل</font></font><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8364773718/%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8364773718/%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7.jpg"><br><font size="2"><font color="#009900"><font color="#000099"><br>&nbsp; </font></font></font><font size="2"><font color="#000099"><font color="#006600">آرامگاه مالک اشتر (ره) در مصر</font></font></font><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8364773400/malek1.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8364773400/malek1.jpg"></div></div><font size="2" color="#006600"><br>پرنده سبزقبای سینه بنفش</font><br></div><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8364773250/%D8%B3%D8%A8%D8%B2_%D9%82%D8%A8%D8%A7.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8364773250/%D8%B3%D8%A8%D8%B2_%D9%82%D8%A8%D8%A7.jpg"><br><br></div><div align="center">&nbsp;محمد الناصر، این پرنده سبزقبای سینه بنفش (lilac-breasted roller) را در منطقه حفاظت‌شده سابی‌سابی در آفریقای جنوبی مشاهده کرد<br> و عکس را برای نشنال‌جئوگرافیک فرستاد. /4<br><br></div></div><font size="2" color="#006600">ماهی زیبا - 6</font><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8364773650/%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C_%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D8%A7.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8364773650/%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C_%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D8%A7.jpg"><br><br></div></div></div><font size="2" color="#000099"><font color="#006600">طاووسی زیبا/4</font></font><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8364773676/%D8%B7%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%B3.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8364773676/%D8%B7%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%B3.jpg"></div></div><font size="1"><br></font></div><div align="center"><font size="2" color="#006600">احساس مسئولیت</font><br></div></div></div><div align="center"><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8364773292/%D8%AE%D8%B1%DA%AF%D9%88%D8%B4.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8364773292/%D8%AE%D8%B1%DA%AF%D9%88%D8%B4.jpg"></div></div>عکسی که چند جایزه بین المللی را از آن خود کرد. /6<br></div></div></div></div></div></div></div></div><p class="MsoNormal" align="center"><font size="2"><font color="#009900"><font color="#000099">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; <font color="#006600">کفش</font> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; </font></font></font><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8364773742/%DA%A9%D9%81%D8%B4.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8364773742/%DA%A9%D9%81%D8%B4.jpg"></p><div style="text-align: center;"><div align="center"><font size="2"><font color="#000099"><font size="2">&nbsp;</font></font></font><font style="color: rgb(0, 0, 153); font-size: small; " size="2">&nbsp;&nbsp;</font><span style="color: rgb(0, 0, 153); font-size: small; ">&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 153); font-size: small; ">&nbsp; &nbsp;&nbsp; </span><br></div><span style="color: rgb(0, 0, 153); font-size: small; "></span><span style="color: rgb(0, 0, 153); font-size: small; "></span><span style="color: rgb(0, 0, 153); font-size: small; "><img src="http://s9.picofile.com/file/8342437026/animated_gifs_lines_009.gif" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom">&nbsp; </span></div><div align="right"><div align="center"><font size="4" color="#006600"><br><font size="2">&nbsp;تصاویر قبلی در&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font><br><a href="http://kashkool.mihanblog.com/extrapage/pic" target="" title=""><font size="4" color="#006600">عکسدان</font></a></font><font color="#006600">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </div><font size="2"><font size="2"><font size="1"><font color="#000099"><font size="2"><font color="#000000"><font size="2">گیاه شگفت انگیز<font color="#CC0000"> ،</font> </font>دو سال تلاش برای یک تصویر<font color="#CC0000"> ،</font> بازتاب هزاران ستاره راه شیری در دریاچه <font color="#CC0000">،</font> </font></font></font></font></font>چشم زیبای آفتاب‌پرست<font color="#CC0000">،</font></font><span style="text-align: -webkit-center; "></span><font size="2" color="#333399"><font color="#006600"><font color="#000000">تهران - خیابان انقلاب سال 1336<font color="#CC0000">،</font></font></font></font><font style="text-align: -webkit-center; " size="2">احترام به درخت</font><font style="text-align: -webkit-center; " size="2" color="#000099"><font color="#6600CC"> <font color="#CC0000">،</font></font>&nbsp;</font><span style="font-size: small; ">انتقال اردک ها برای فروش در بازار ویتنام <font color="#CC0000">،</font> عکس باور نکردنی از تهران <font color="#CC0000">،</font> تصاویر خیره کننده از گل ارکیده میمون <font color="#CC0000">،</font> دریاچه هیوران <font color="#CC0000">،</font> رودخانه سنگی <font color="#CC0000">، </font>رویایی ترین ساختمان جهان<font color="#CC0000"> ،</font> زیبای زهر آلود <font color="#CC0000">، </font>طبیعت دریاچه نئور <font color="#CC0000">، </font>عکس خانوادگی <font color="#CC0000">، </font>کفش<font color="#CC0000"> ، </font>ماهی اقیانوس <font color="#CC0000">،</font> نقاشی روی دست <font color="#CC0000">،&nbsp;</font> نماز جماعت ثنا با عروسک ها</span>یش<br><div align="center"><font size="2">برای مشاهده تصاویر عکسدان<font size="3"><a href="http://has9.ir/extrapage/pic" target="" title=""> <b><font color="#006600">اینجا</font></b></a><b> </b></font>کلیک بفرمائید .</font><font size="4" color="#000099"><br><br><font color="#006600">&nbsp;پیوندها</font></font><font size="1"><font size="4" color="#006600">ی تصویری &nbsp;</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br></font><div align="right"><div align="right"><div align="right"><div align="right"><div align="right"><div align="right"><div align="right"><div align="right"><div align="right"><font size="2"><a href="http://www.yjc.ir/fa/news/4385560/%D8%AA%D8%B5%D9%80%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D9%87%D9%80%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%80%D9%85" target="" title="">تصـاویری نایاب از طهـران قدیـم </a></font><a href="http://www.khabaronline.ir/detail/289898/society/fun" target="" title=""><font size="2"><br>غار ساخته شده از 4.6 میلیون صدف دریایی را ببینید</font></a></div><font size="2"><a href="http://www.khabaronline.ir/detail/293562/society/fun" target="" title="">تصویری از الماس زرد احمد شاه قاجار</a></font></div><a href="http://www.tabnak.ir/fa/news/318342/%D8%AA%D9%84-%D8%B2%DB%8C%D9%86%D8%A8%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-92-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B9%D9%83%D8%B3" target="" title="">تل زینبیه در 92 سال قبل</a></div></div><font size="2"><a href="http://shafaqna.com/persian/other-services/featured/item/41331-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C/-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D8%A8.html" target="" title=""></a><a href="http://www.mehrnews.com/news/1633523/%D8%B2%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%BA%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%88-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86%DB%8C" target="" title="">تصویر مغز در زمان جراحی و حرکت سلولهای سرطانی</a></font><a href="http://shafaqna.com/persian/other-services/featured/item/41331-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C/-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D8%A8.html" target="" title=""><br></a></div></div><div align="right"><div align="right"><div align="right"><div align="right"><div align="right"><a href="http://www.asriran.com/fa/news/167899/%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%DA%A9%D8%B3" target="" title=""><font size="2">دنیای زیبای حیوانات</font></a></div></div><font size="2" color="#000000"><a href="http://www.isna.ir/fa/news/91020502480/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%AF-%D9%8A%D9%83-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87" target="" title="">تصاویر خارق‌العاده از تولد یك پروانه!</a></font></div><font size="2" color="#000000"><a href="http://www.asriran.com/fa/news/225897/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA-%DA%86%D8%B4%D9%85" target="" title="">تصاویری فراتر از سرعت چشم</a><a href="http://isna.ir/fa/news/91050804634/%D9%BE%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%AA" target="" title=""><br> تصاویـری از طبیعـت&nbsp; </a><a href="http://www.khabaronline.ir/detail/231396/science/medical" target="" title=""><br></a></font></div></div><font size="2" color="#000000"><a href="http://isna.ir/fa/news/91051006112/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D9%8A-%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%AD%D9%8A%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%8A%D8%B2-%D9%82%D9%84%D8%A8-%D8%A2%D8%AA%D8%B4%D9%81%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%D9%8A" target="" title="">تصاویری از زیبایی‌های حیرت‌انگیز قلب آتشفشان‌های ترسناك! </a></font></div></div><font size="2" color="#000000"><a href="http://www.khabaronline.ir/detail/227159/science/nature" target="" title="">مناظری کم یاب</a></font><font size="2" color="#000000"><a href="http://www.yjc.ir/fa/news/3990949/%D8%A2%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%85-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%8A-%D8%B4%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%8A%D8%B2-%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA"><br> آلبوم روز</a><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><br></span></font><div align="right"><font color="#006600"><a href="http://www.mehrnews.com/service/photo" target="" title=""><font size="2"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">آژانس خبری مهر</span></font></a></font><br><font size="2" color="#000000"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"></span></font></div><font size="2" color="#000000"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><a href="http://isna.ir/fa/service/photo">عکس /1</a><a href="http://jamejamonline.ir/picnews.aspx?type=2"><br> </a><a href="http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=131189#0">عکس/3</a><br> </span><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><a href="http://rasekhoon.net/photogallery/">عکس /7</a></span><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"></span><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><span style="mso-spacerun:yes"><br></span></span></font><font size="2"><a href="http://www.mashreghnews.ir/fa/photo" target="" title="">صفحه عکس</a><br><a href="http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=934&amp;articleID=729698" target="" title="">تصاویری از کشور هند</a><a href="http://www.mashreghnews.ir/fa/news/618846/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DA%86%D8%B4%D9%85-%D8%AD%D8%A8%D8%A7%D8%A8%DB%8C" target="" title=""><br></a><a href="http://www.asriran.com/fa/news/478861/%D8%BA%D8%B1%D9%88%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B9%DA%A9%D8%B3" target="" title="">تصاویری از غروب های زیبای جهان</a><br><a href="http://tabnakbato.ir/fa/news/36610/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7" target="" title="">تصاویر شگفت انگیز از طبیعت زیبای آفریقا </a><br><a href="http://webgardi.yjc.ir/fa/news/136662/33-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%82-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86" target="" title="">33عکس دیدنی از اعماق زمین</a><br><a href="http://www.asriran.com/fa/news/465654/%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86" target="" title="">برترین عکس های دنیای پرندگان</a><br><a href="http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=934&amp;articleID=729698" target="" title=""></a></font></div></div></div><div align="right"><font size="1" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: 9pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;"></span></font> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal" align="right"><font color="#000000"><a href="http://www.mehrphoto.ir/view/Fa/%28S%285zktq145uo3ema45jmvm11js%29%29/ShowRelatedGroup.aspx?SID=6000" title=""> </a></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal" align="right"><span style="font-size:8.0pt;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#3333FF; mso-bidi-language:AR-SA"><span style="mso-spacerun:yes"></span></span></p> </div><p class="MsoNormal" align="center"><a href="http://aks.roshd.ir/" title=""><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#3A6331;mso-themecolor:accent4;mso-themeshade:191"></span></a></p> text/html 2018-10-07T04:17:51+01:00 kashkool.mihanblog.com گردشگری http://kashkool.mihanblog.com/post/15 <div align="center"><font size="4" color="#993300">حضرت رسول (ص)</font><br></div><div align="center"><font size="4">سفر کنید تا تندرست شوید و روزى یابید</font><br></div><p align="center"><span style="font-size:9.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#000"><font color="#000000"><font color="#000000"><span style="font-size:9.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8364775684/safar.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8364775684/safar.jpg"></span></font></font></span></span></p><p><span style="font-size:9.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#000"><font color="#000000"><font color="#000000"><span style="font-size:9.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><a href="http://www.stockholm360.net/list.php?id=esfahan" target="" title=""><span style="color:#000"></span></a></span></font></font></span></span><br><span style="font-size:9.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#000"><font color="#000000"><font color="#000000"><span style="font-size:9.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><a href="http://www.stockholm360.net/list.php?id=esfahan" target="" title=""><span style="color:#000"></span></a></span></font></font></span></span><span style="font-size:9.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#000"><font color="#000000"><font color="#000000"><span style="font-size:9.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><a href="http://www.stockholm360.net/list.php?id=esfahan" target="" title=""><span style="color:#000">ا</span><span style="color:#000">صفهان/e<br></span></a><font color="#333333"><a href="https://www.isna.ir/tag/%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1+%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C" target="" title=""><font color="#333333"><font color="#000000">آثار</font> <font color="#000000">باستانی</font></font></a></font></span></font></font></span></span><br><span style="font-size:9.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><a href="http://parks.tehran.ir/Default.aspx?tabid=126" title=""><span style="color:#000">باغ ها</span></a><br> <a href="http://www.irandeserts.com/"><span style="color:#000">بیابان ها و کویرهای ایران</span></a><br> <a href="http://www.persepolis.ir/" title=""><span style="color:#000">پارسه پاسارگاد</span></a><br> <a href="http://parks.tehran.ir/Default.aspx?tabid=130" title=""><span style="color:#000">پارکهای ملی ایران</span></a></span><br><span style="font-size:9.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"> <a href="http://www.pptourism.com/"><span style="color:#000">پورتال فارسی گردشگری</span></a><a href="http://www.ittic.com/tour/" title=""><span style="color:#000"><br></span></a><a href="http://www.asriran.com/fa/news/163305/%D8%AC%D8%A7%D8%B0%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B9%DA%A9%D8%B3" target="" title=""><font color="#000000">جاذبه های دیدنی</font> <font color="#000000">و زیبای ایران</font></a></span><span style="font-size:9.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><br><a href="http://www.tabnak.ir/fa/news/508044/%DB%B1%DB%B0-%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%E2%80%8C-%D8%AC%D8%B0%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86" target="" title=""><font color="#000000">ده قبرستان‌ جذاب برای گردشگران</font></a> <br> <a href="http://www.hellokish.com/" title=""><span style="color:#000">راهنمای سفر به جزیره کیش<br></span></a></span></p><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8364773968/gardeshgary.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8364773968/gardeshgary.jpg"></div><p><span style="font-size:9.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"> <font color="#333333"><a href="http://www.ichto.ir/" target="" title=""><font color="#000000">سازمان میراث فرهنگی،</font> <font color="#000000">صنایع دستی و گردشگری</font></a></font><a href="http://www.ichto.ir/Default.aspx?tabid=40"><span style="color:#000"> </span></a><br> سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ها :</span><br></p><a href="http://www.eachto.org/" title="">آذربایجان شرقی</a><br> <a href="http://www.urmiachto.ir/homepage.aspx?site=DouranPortal&amp;tabid=1&amp;lang=fa-IR" target="" title="">آذربایجان غربی</a><br> <a href="http://ardabilchto.ir/0/FA/" target="" title="">اردبیل</a><a href="http://isfahancht.ir/MainHandicraftsFa.aspx?p=277" target="" title=""><br>اصفهان</a><a href="http://www.ilam-miras.ir/" title=""><br></a><a href="http://alborzchto.ir/" target="" title=""><span style="color: rgb(51, 51, 51); ">ا</span>لبرز</a><a href="http://www.ilam-miras.ir/" title=""><br></a><a href="http://ilamchto.ir/fa/" target="" title="">ایلام</a><br> <a href="http://www.ichto.ir/%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C/agentType/View/PropertyID/88" target="" title="">بوشهر</a><a href="http://www.tchto-portal.ir/Default.aspx?tabid=4117" target="" title=""><br></a><a href="http://tehran.ichto.ir/" target="" title="">تهران</a><a href="http://www.miraschb.ir/" target="" title=""><br></a><a href="http://www.miraschb.ir/" target="" title="">چهارمحال و بختیاری</a><br> <a href="http://www.skchto.com/fa/" target="" title="">خراسان جنوبی</a><br> <a href="http://razavichto.ir/" target="" title="">خراسان رضوی</a><br> <a href="http://www.nkchto.ir/" target="" title="">خراسان شمالی</a><br> <a href="http://miraskhz.ir/rha/" target="" title="">خوزستان</a><br> <a href="http://zanjan.ichto.ir" target="" title="">زنجان</a><br> <a href="http://www.mirassemnan.ir/fa-IR/DouranPortal/1/page/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C" target="" title="">سمنان</a><a href="http://www.ichto.ir/Default.aspx?tabid=689" title=""><br></a><a href="http://www.chht-sb.ir/" title="">سیستان و بلوچستان</a><a href="http://www.farschto.ir/" target="" title=""><br>فارس</a><a href="http://www.qchto.ir/" title=""><br>قزوین</a><a href="http://www.ichto.ir/Default.aspx?tabid=149" title=""><br>قم</a><a href="http://kashancht.ir/default.aspx?language=fa" target="" title=""><br>کاشان</a><a href="http://kurdistan.ichto.ir/" target="" title=""><br>کردستان</a><a href="https://miras.kr.ir/" target="" title=""><br>كرمان</a><a href="http://kermanshah.ichto.ir/" target="" title=""><br>كرمانشاه</a><a href="http://yasuj.ichto.ir/" target="" title=""><br>کهگیلویه و بویر احمد</a><a href="http://www.golestanchto.ir/" target="" title=""><br>گلستان</a><a href="http://lorestanchto.ir/DIndex.aspx?Lang=fa" title=""><br>لرستان</a><a href="http://www.mchto.ir/index.php" title=""><br>مازندران</a><a href="http://markazitourist.ir/" target="" title=""><br>مركزی</a><a href="http://www.hchto.ir/en/" target="" title=""><br>هرمزگان</a><a href="http://hamedan.ichto.ir/" target="" title=""><br>همدان </a><a href="http://www.yazdchto.ir/" title=""><br>یزد<br><br></a><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8364775818/safar2.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8364775818/safar2.jpg"></div><br><div align="center"><div align="right"><font color="#000000"><a class="link" href="http://www2.unwto.org" target="_blank"><font color="#000000">سازمان جهانی گردشگری/e</font></a></font></div></div><span style="font-size:9.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span><span style="font-size:9.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span><span style="font-size:9.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><a href="http://www.mntourism.ir/sp/" title=""><font color="#000000">سامانه اطلاع رسانی مناطق نمونه گردشگری ایران</font></a></span><br><span style="font-size:9.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><a href="http://www.ittic.com/default-19.aspx"><span style="color:#000">شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی</span></a></span><span style="font-size:9.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><a class="link" href="http://www.wttc.org/" target="_blank"><font color="#000000"><br>شورای جهانی سفر /e</font></a></span><br><a href="http://tabnakbato.ir/fa/news/36869/%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%DA%AF%D9%81%D8%AA%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B9%D9%83%D8%B3" target="" title=""><font color="#000000">شهری شگفت انگیز در اسپانیا</font></a><a href="http://www.ittic.com/default-19.aspx"><br></a><font color="#000000"><a href="http://www.asriran.com/fa/news/463962/%DA%A9%D9%84-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%DB%8C%DA%A9-%D8%AC%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D8%B9%DA%A9%D8%B3" target="" title=""><font color="#000000">کل دنیا را یک جا ببینید!</font></a></font><font color="#000000"><a href="http://karnaval.ir/" target="" title=""><font color="#000000"><br>کارناوال</font></a></font><span style="font-size:9.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span><br><span style="font-size:9.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span><span style="font-size:9.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><a href="http://worldcity.blogsky.com/" title=""><span style="color:#000">معرفی شهرهای ایران و جهان</span></a></span><span style="font-size:9.0pt; line-height:115%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span><br><span style="line-height: 150%"><a href="http://www.behrah.com/" target="_blank"><font color="#000000">مکان یاب سفر</font></a></span><span style="font-size:9.0pt; line-height:115%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><font color="#000000"><a href="http://www.iranmap.com/" target="" title=""><font color="#000000"><br><br>نقشه های ایران و جهان</font></a></font></span><br><span style="font-size:9.0pt; line-height:115%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><a href="http://www.iranview.com/index.aspx?tm=2"><span style="color:#000"><br>نمای ایران</span></a></span><font color="#000000"><a href="http://www.yjc.ir/fa/news/4364006/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B4%D8%A7-%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%AF-%D8%B9%DA%A9%D8%B3" target="" title=""><font color="#000000"><br>مناطق</font> <font color="#000000">دیدنی ایران</font></a></font><br><p align="center"><font size="4" color="#993300">مسافرت مجازی! </font></p><font color="#000000"><font color="#000000">حتما اسم پانوراما را شنیده اید .<br>پانوراما، به تصاویری گفته می شود که حالت سه بعدی دارند و یک تصویر را از همه جهات منعکس می کنند. این تصاویر برای نشان دان اماکن توریستی و مراکز دیدنی بیشتر استفاده می شود.<br><a href="http://www.yjc.ir/fa/news/5522506/%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF" target="" title=""><font color="#000000">با تور مجازی به اصفهان سفر کنید </font></a><br></font></font><span style="font-size:9.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#000"><font color="#000000"><a href="http://www.stockholm360.net/index_gal.php" target="" title=""><font color="#000000">پانورا/e</font></a><br></font></span></span><span style="font-size:8.0pt; line-height:115%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><a href="http://www.imam-khomeini.ir/3d_house_imam/virtualtour.html" title=""><span style="color:#000">بازدید مجازی از بیت امام خمینی(ره)</span></a></span><span style="font-size:9.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span><span style="font-size:9.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><br></span><a href="https://takhtefoulad.ir/TakhteFoolad/Tour/kalbasi/_html5/Tekyeh%20Kalbasi.html" target="" title=""><font color="#000000">تخت فولاد اصفهان</font></a><span style="font-size:9.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="font-size:9.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><br><a href="http://taj-mahal.net/augEng/main_screen.htm" target="_blank" title="" style=""><font color="#000000">تور مجازی تاج محل در هند</font></a><br> <a href="http://www.mnh.si.edu/panoramas/htmlVersion/01M.html" title=""><span style="color:#000">تور مجازی <span dir="RTL" lang="AR-SA">موزه طبیعی انگلستان</span></span></a></span><span style="font-size:9.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span></span><a href="http://taj-mahal.net/augEng/main_screen.htm" target="_blank" title=""> </a><font size="2"><a href="http://www.ashoora.ir/%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%DB%8C/%D8%A7%D9%85%D8%A7%DA%A9%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DA%A9%D9%87.html" target="" title=""><br><font color="#000000">سفر مجازی به</font> <font color="#000000">اماکن متبرکه</font></a></font><span style="font-size:9.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><a href="http://www.stockholm360.net/list.php?id=shiraz" title=""><span style="color:#000"><br>شیراز ( 360 درجه )/e<br></span></a></span><span style="font-size:9.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><a href="http://virtualtour.tehran.ir/" title=""><span style="color:#000">گردشگری مجازی شهر تهران</span></a></span><br><a href="http://yazdchto.ir/virtual/" target="" title=""><span style="color:#000">گردشگری مجازی استان یزد</span></a><span style="font-size:9.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><a href="http://www.reh.ir/" title=""><span style="color:#000"><br></span></a></span><span style="font-size:9.0pt; line-height:115%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><a href="http://khetabeghadir.com/Gallery%20Ghadir/Virtual-Tour.aspx?lang=Fa" title=""><span style="color:#000">مكه مكرمه و مدینه منوره&nbsp; -&nbsp; 360 درجه - دانلود<br></span></a></span><span style="font-size:9.0pt; line-height:115%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><a href="http://khetabeghadir.com/Gallery%20Ghadir/Virtual-Tour.aspx?lang=Fa" title=""><span style="color:#000"></span></a></span><br> text/html 2012-07-05T22:12:45+01:00 kashkool.mihanblog.com پخش زنده http://kashkool.mihanblog.com/post/16 <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; line-height:normal" align="right"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--> </p><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; line-height:normal"></p><div style="text-align: center;"><img src="http://s9.picofile.com/file/8343954726/k34.gif"></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Tahoma, sans-serif" color="#006600"><br></font></div><font size="3" color="#996633"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><br>1-عتبات عالیات و اماکن مقدسه : </span></font><br><br><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:AR-SA"></span><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;"> <span style="color: rgb(0, 102, 0);"><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 102, 0);"><a href="http://imamali.net/?id=1335&amp;sec=live&amp;lid=4" target="" title="" style=""><font size="2"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 102, 0);"> </span></span><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><span style="color: windowtext;">حرم حضرت ابا الفضل العباس (ع)</span></span></font></a><br><br></span></span><span style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:windowtext;mso-bidi-language:AR-SA"></span></span><span style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:windowtext;mso-bidi-language:AR-SA"></span></span></span></span><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:windowtext;mso-bidi-language:AR-SA"></span><span style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:windowtext;mso-bidi-language:AR-SA">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; </span></span><a href="http://noornameh.ir/extrapage/abbas" target="" title="">آشنایی اجمالی باحضرت عباس(ع)</a><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><span style="font-size: 9pt; color: windowtext;"><a href="http://alkafeel.net/persian/live/"><br><br> </a></span><font style="font-size: 9pt;" color="rgba(0, 0, 0, 0)">&nbsp; &nbsp; </font><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><a href="http://www.alatash.com/index3.htm" target="" title="" style=""><font style="" size="2" color="#000000">حرم حضرت امام حسین (ع)، بین الحرمین</font></a><br></span><font style="font-size: 9pt;" color="rgba(0, 0, 0, 0)"><span style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 9pt;"></span></font></span><font style="font-size: 9pt;" color="rgba(0, 0, 0, 0)"><span style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 9pt;"></span></font></span><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:AR-SA"></span><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:windowtext;mso-bidi-language:AR-SA">&nbsp; &nbsp; &nbsp;<br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span></span><a href="http://noornameh.ir/extrapage/zendegi_5" target="" title="">آشنایی اجمالی با امام حسین (ع)</a><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><span style="font-size: 9pt; color: windowtext;"><a href="http://ww.razavi.tv/razavitv/"><br><br> </a></span><span style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 9pt;"></span><font color="rgba(0, 0, 0, 0)"><span style="color: windowtext; font-size: 9pt;"></span></font><span style="color: windowtext;"><a href="http://razavitv.aqr.ir/index/" target="" title="" style="font-size: 9pt;"> <span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:windowtext;mso-bidi-language:AR-SA"></span></span><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:windowtext;mso-bidi-language:AR-SA"></span></span><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:windowtext;mso-bidi-language:AR-SA"></span></span></a><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><span style="color: windowtext;"><a href="http://razavitv.aqr.ir/index/" target="" title="" style=""><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><span style="color: windowtext;"><span style="font-size: 9pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><font size="2">حرم حضرت امام رضا (ع)</font></span></span><font size="2"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><span style="mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:windowtext;mso-bidi-language:AR-SA"></span></span><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;"> </span></span></font><span style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 9pt;"></span><span style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 9pt;"></span><span style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 9pt;"></span><span style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 9pt;"></span></a><br></span></span><a href="http://razavitv.aqr.ir/index/" target="" title="" style="font-size: 9pt;"><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:AR-SA"></span></a></span></span><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:AR-SA"><br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span><a href="http://noornameh.ir/extrapage/zendegi_10" target="" title="">آشنایی اجمالی با امام رضا (ع)&nbsp;</a><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:AR-SA"><br><br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><font size="2"> <span style="font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></font><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><a href="http://www.sibtayn.com/fa/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=7920&amp;Itemid=2410" target="" title="" style=""><font style="" size="2" color="#000000">حرم حضرت امام علی (ع)</font></a><br></span></span><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:windowtext;mso-bidi-language:AR-SA"></span></span><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:AR-SA">&nbsp; &nbsp;&nbsp;<br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span><a href="http://noornameh.ir/extrapage/zendegi_2" target="" title="">آشنایی اجمالی با امام علی (ع)&nbsp;</a><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><br><br><span style="font-size: 9pt;"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><a href="http://www.ashoora.ir/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=910" target="" title="" style=""><span style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"> </span><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><span style="color: windowtext;"><font size="2">حرمین شریفین کاظمین(علیهم السّلام)</font></span></span></a><br></span><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:windowtext;mso-bidi-language:AR-SA"></span></span><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:AR-SA"><br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span><a href="http://noornameh.ir/extrapage/zendegi_9" target="" title="">آشنایی اجمالی با امام کاظم (ع)&nbsp;</a><br><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:AR-SA"><br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span><a href="http://noornameh.ir/extrapage/zendegi_11" target="" title="">آشنایی اجمالی با امام جواد (ع)&nbsp;</a><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:AR-SA"><br></span><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:AR-SA"></span><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:AR-SA"><br> &nbsp;&nbsp;<a href="http://www.ashoora.ir/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=904" target="" title=""><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:AR-SA"><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:AR-SA">&nbsp; </span><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:windowtext;mso-bidi-language:AR-SA">مسجد کوفه</span></span><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:AR-SA"></span></span></a><a href="http://www.ashoora.ir/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=904" target="" title=""><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:AR-SA"></span></a></span><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:AR-SA"><br><br>&nbsp; &nbsp;</span><a href="https://www.aparat.com/nipotv_holymakkah/live" target="" title="">&nbsp;<span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:windowtext;mso-bidi-language:AR-SA">مکه مکرمه</span></span></a><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:blue;mso-bidi-language:AR-SA"><a href="http://live.gph.gov.sa/"><br><br> </a></span><font size="3" color="#996633">2 -&nbsp;</font></span><font size="3" color="#996633"><font color="#996633"><a href="https://safeertv.com/" target="" title=""><font color="#996633">تلویزیون</font> <font color="#996633">سفیر</font></a></font>/e</font><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><font size="3" color="#006600"><font color="#006600"><br><br><font color="#996633">3-<a href="https://www.earthcam.com/" target="" title=""><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><font size="3"> </font></span><font color="#996633"> دوربین های زنده دنیا</font></a></font><br></font></font></span><p></p><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; line-height:normal"><font size="3"><font color="#006600"><font color="#006600"><font color="#996633"><a href="http://my.sky-map.org/" target="" title=""><font color="#996633">4 - رصد آنلاین</font> <font color="#996633">منظومه شمسی</font></a></font><br></font></font><br></font><font color="#996633"><font color="#996633"><a href="http://ahlebaittv.net/" target="" title=""><font size="2" color="#996633">5 -</font><font size="3"><font color="#996633"> شبکه های تلویزیونی اهل البیت (ع)</font></font></a></font>&nbsp;/e</font><font size="3"><br><font color="#006600"><br><font color="#996633">6 -&nbsp;<span style="font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></font></font></font><font color="#996633"><a href="http://www.esratv.com/" target="" title=""><font size="3"><font color="#996633">شبکه تلویزیونی</font> <font color="#996633">اسراء</font></font></a></font></p><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; line-height:normal"><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><font size="3" color="#006600"><font color="#996633">7 -<font color="#996633"> <a href="http://live.irib.ir/" target="" title=""><font color="#996633">شبکه های سیما</font></a></font></font></font></span></p> text/html 2012-07-05T02:00:17+01:00 kashkool.mihanblog.com اراده و پشتکار http://kashkool.mihanblog.com/post/27 <div align="center"><br><div align="center"><font size="4" color="#663333">امام صادق(ع)</font><br><br><font size="4" color="#006600">برای کاری كه نیت و اراده آدمى قوى باشد، بـدن دچـار ضعـف و ناتـوانى نمى‏ گـردد</font><br><br>ما ضَعُفَ بَدَنٌ عَمّا قَوِیَتْ عَلَیْهِ النِّیَّةُ؛وسائل الشیعه، ج 1<br></div><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8364980418/eradeh_.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8364980418/eradeh_.jpg"><br><br><br><font size="2" color="#990000">پسری بدون دست و پا<br></font><img src="http://s8.picofile.com/file/8364979926/bdoonedastvapa.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8364979926/bdoonedastvapa.jpg"><div align="right">تیو ساتریو پسری اندونزیایی&nbsp; و 11ساله است که با معلولیتی شدید و بدون دست و پا به دنیا آمد. وی تمام کارهای خودش را با دندان هایش انجام می دهد، حتی مشق نوشتن.<br>&nbsp;به تازگی وی یاد گرفته است که با استفاده از چانه اش پلی استیشن بازی کند. مادرش می گوید که وی علاقه شدیدی به بازی های کامپیوتری پیدا کرده و هرلحظه او را در مقابل پلی استیشن می بینیم، جز در مواردی که می خواهد حمام کند و یا درس بخواند.<br>مادر این کودک در زمان بارداری از نقص بدنی وی اطلاعی نداشته و دکترها همه چیز را نرمال اعلام کرده بودند. همین امر شوک بزرگی را به آنها وارد کرده بود. آنها می گویند که دیگر همه چیز برایشان عادی شده است و با این نقص مادرزادی کنار آمده اند./6<br><br><div align="center"><div align="center"><font size="2" color="#990000">گلدوزی بدون انگشت</font><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8364879726/goldoze_44gh_gif.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8364879726/goldoze_44gh_gif.jpg"></div>زن چینی که در دوران کودکی طی حادثه‌ای تمامی انگشتان دستانش را از دست داده با گلدوزی‌های زیبای خود تبدیل به یکی از هنرمندان مشهور چین شده است.پنگ جیانگیا که ساکن منطقه‌ای کوهستانی در ایالت یون‌نان است،دوران کودکی‌ بسیار سختی داشت اما زمانی که در حادثه‌ای انگشتانش را از دست داد، اوضاع سخت‌تر شد.وی می‌گوید: ابتدا این کار بسیار سخت بود اما به‌دلیل اراده‌ای که داشتم و تمایلی که به کمک گرفتن از دیگران نداشتم توانستم با این مشکل کنار بیایم. در سن 18‌سالگی ازدواج کردم و برای اینکه بتوانم به درآمد خانواده کمک کنم هنر گلدوزی را فراگرفتم./9</div><div align="center"><font color="#990000"><br>پیرمرد ۶۸ ساله نپالی بالاخره به مدرسه رفت /13</font><br></div><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8364980000/pirmardnepaly.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8364980000/pirmardnepaly.jpg"></div><br><div align="center"><div align="right">یک پیرمرد ۶۸ ساله نپالی که در کودکی به علت فقر والدینش نتوانسته بود به مدرسه برود و درس بخواند این روزها در حال محقق کردن رویای قدیمی خود است.<br>به گزراش فارس، Durga Kami این روزها در کلاس دهم تحصیل می کند و هر روز یونیفورم مدرسه خود را بر تن کرده و همراه با بچه های 14-15 ساله سوار برسرویس مدرسه می شود.<br>او که شش فرزند و هشت نوه دارد، شش روز در هفته به طور مرتب به مدرسه می رود. وی به تنهایی در یک خانه محقر زندگی میکند که سقفش چکه می کند و برقش مرتبا قطع می شود.<br>Durga Kami ابتدا در دبستان حضور یافت تا خواندن و نوشتن بیاموزد و حالا مشغول گذراندن امتحانات پایه دهم است.دختران و پسران همکلاسی او را "با" صدا می زنند که در زبان محلی نپالی به معنای پدر است.<br>وی امیدوار است سختکوشی او الهام بخش دیگران برای تحصیل و سوادآموزی شود.</div><font size="2" color="#006600"><font color="#990000"><br>آرایشگری با چشم‌ بسته</font></font><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8364818418/arayesh_49gh_gif.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8364818418/arayesh_49gh_gif.jpg"></div>یک آرایشگر چینی از طریق تمرکز، موهای مشتری‌ها را با چشم‌های بسته کوتاه می‌کندالبته کار‌های عجیب او به همین‌جا ختم نمی‌شود. برای نمونه او برای بالا بردن مو‌های مشتری‌ها از جارو برقی استفاده می‌کند. تیان‌هائو در این باره می‌گوید:‌ جارو برقی تمام موهای یک قسمت را به سمت خود می‌کشد، بنابراین می‌توانم به‌راحتی آن قسمت را با قیچی کوتاه کنم. تیان‌ که حق‌الزحمه‌اش به 600دلار می‌رسد معتقد است بالا بردن مو‌ها با جاروبرقی صدمه‌ کمتری به مو‌ها می‌زند و از کشیدگی مو جلوگیری می‌کند./9<br></div><div align="center"><font color="#990000"><br>دوچرخه سواری با یک دست و یک پا/0</font><br></div><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8364980750/docharghehyekpa.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8364980750/docharghehyekpa.jpg"></div><br><div align="center"><font size="2" color="#990000">معلولیت، محدودیت نیست/6</font><br><div align="right"><div align="center"><font size="2" color="#006600"><img src="http://s8.picofile.com/file/8364949618/kooh_maalol.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8364949618/kooh_maalol.jpg"><br><font color="#990000"><br>شناگر بدون دست و پا</font></font><br></div><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8364879742/shena2.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8364879742/shena2.jpg"></div>فیلیپ کرووازون شناگر فرانسوی که در یک حادثه دست و پای خود را از دست داده است، صبح روز پنجشنبه شنای خود را از منطقه طابا در مصر آغاز کرد تا با گذر از دریای سرخ خود را به بندر عقبه در اردن برساند.شناگر ماجراجوی فرانسوی که قصد دارد در فاصله ماههای مه و اوت با شنا از گذرگاهها و تنگه ها خود را به پنج قاره جهان ( اقیانوسیه، آسیا، آفریقا، اروپا و آمریکا) برساند، در این سفر دشوار توسط شناگر هموطن سالم خود، ارنو شاسری، همراهی می شود.سخنگوی سازمان دهندگان این سفر پر مخاطره اعلام کرد دو شناگر فرانسوی ساعت هشت و نیم به وقت محلی از ایستگاه ساحلی تابا شنای خود را آغاز کردند و انتظار می رود 13ساعت بعد خود را به بندر عقبه در اردن برسانند.<br><div align="center"><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8364879734/shena.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8364879734/shena.jpg"></div></div>فیلیپ کرووازون چهل و سه ساله به جای پا از دو پروتز که در انتهای آنها دو کفش غواصی تعبیه شده است، استفاده می کند. وی مارس سال 1994 در حالی که از یک آنتن تلویزیون بالا می رفت دچار برق گرفتگی شد. شدت جراحات وی به حدی بود که پزشکان مجبور شدند هر دو دست و هر دو پای او را قطع کنند.‌این شناگر فرانسوی در پروژه خود تحت عنوان « شنا در فراسوی مرزها»در سال 2010 دریای مانش را شنا کرد و به شهرت جهانی رسید و این بار تلاش می کند به طور نمادین با شنای خود پنج قاره جهان را به هم متصل کند و پیام صلح و همبستگی به همه مردم جهان برساند.این شناگر فرانسوی در ماه مه با شنا از پاپوا گینه نو تا اندونزی، اقیانوسیه و آسیا را به هم متصل کرد. /10</div><div align="right"><div align="center"><font color="#990000"><font size="2">فارغ التحصیل 82 ساله<br></font></font><font color="#990000"><font size="2"><img src="http://s9.picofile.com/file/8365200650/poshtekar.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8365200650/poshtekar.jpg"></font></font></div>رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز گفت : اراده و پشتکار این پیرمرد ستودنی و پند آموز بوده و کتابی نیز از وی باعنوان" فراز ونشیب زندگی" به چاپ رسیده است.آقای صادق ملکی آوراسین افزود : اقای حیدری با تحمل زحمات و مشقات زندگی ضمن پرستاری از همسر روشندل خود به رفت و آمد از روستای شیشوان شهرستان عجب شیر به دانشگاه آزاد اسلامی تبریز پرداخت و در کلاسهای درس حاضر می شد و همانند سایر دانشجویان علم آموزی می کرد<br>این فارغ التحصیل 82 ساله نیز گفت : از اینکه خداوند متعال عمرکافی برای اخذ این مدرک به من عنایت فرموده شاکرم و از استادان و کارمندان دانشگاه نیز تشکر می کنم و به جوانان هم می گویم که جوینده یابنده است و از مشکلات نهراسند./10 <br></div><font size="2" color="#990000"><br>30مدرک تحصیلی</font><br><div align="right">مرد 71‌ ساله آمریکایی پس از دریافت 29‌ مدرک دانشگاهی تصمیم گرفته که سی‌امین مدرکش را نیز بگیرد.‌ 29مدرک «میشل نیکلسون»شامل یک مدرک کارشناسی، دو مدرک کاردانی، 22‌مدرک کارشناسی ارشد، سه‌تخصص و یک مدرک دکتری می‌شود.نیکلسون در رشته‌هایی مانند هدایت تحصیلی، علوم کتابداری، روانشناسی، اقتصاد و حقوق مدرک دارد.وی می‌گوید: برای اینکه به هدفم برسم مجبور بودم هم درس بخوانم و هم برای تأمین مخارج تحصیل کار کنم اما پس از بازنشسته شدن تمام وقتم را برای درس خواندن گذاشتم. تحصیلات و اخذ مدارک احساس شادابی به وی می‌دهد./9<br></div><font size="2"><font color="#990000"><br>&nbsp;پیرزن رزمی کار </font></font><br>ژائو یوفانگ پیرزن 82 ساله اهل پکن با تمرینات سخت یوگا و ووشو آمادگی بدنی خود را در حد بسیار بالایی حفظ کرده و با نمایش گذاشتن حرکات رزمی در پارک های شهر پکن توجه مردم را نیز جلب کرده است./10<br><div align="center"><p style="text-align: center;"><img src="http://s9.picofile.com/file/8364949792/pirezanjoodoo.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8364949792/pirezanjoodoo.jpg"></p></div><div align="center"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2" color="#006600"><font color="#990000">مسن‌ترین دانشجوی جهان</font><br></font></div><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2">مسن‌ترین دانشجوی جهان در سن 97 سالگی توانست از یكی از دانشگاه‌های استرالیا فارغ‌التحصیل شود . این پیرمرد مدرك فوق لیسانسش را در رشته علوم بالینی اخذ كرد و عنوان مسن‌ترین دانشجوی جهان را به خود اختصاص داد.«آلان استورات» كه متولد سال 1915 میلادی است سال 2006 میلادی نیز در سن 91 سالگی پس از فارغ‌التحصیل‌شدن در رشته‌ حقوق این عنوان را به خود اختصاص داده بود. «استوارت» در توضیح این موفقیتش گفت: وقتی به سن 90 سالگی رسیدم تصمیم گرفتم تا ادامه تحصیل بدهم به همین دلیل با گذراندن دوره‌های فشرده دوره شش ساله را حدود چهارسال و نیم گذراندم و در سال 2006 میلادی فارغ‌التحصیل شدم.در سال 2009 میلادی نیز در رشته علوم‌بالینی وارد دانشگاه شدم و با تلاش فراوان توانستم در رشته فارغ‌التحصیل علوم‌بالینی فارغ‌التحصیل شوم. «استوارت» با پیاده‌روی و مدیتیشن و خواندن رمان‌های جنایی و متون طبی ذهن و جسم خود را فعال نگه داشته است. «استوارت» همچنین معتقد است كه افراد مسن نباید كهولت سن‌شان را برای دورماندن از مطالعه و درس خواندن بهانه‌ بكنند./1</font><br><div align="center"><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font color="#990000"><br>سی بار مردودی</font></span></font><br><font size="1"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"></span></font></div><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">یک مرد مسن اردنی پس از 30 بار تلاش، بالاخره توانست امتحانات دوره دبیرستان را پشت سر بگذارد و دیپلم بگیرد.</span><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> هانی ابو رمان 60 ساله قبلاً 30 بار در امتحانات شرکت کرده بود، اما هربار مردود شده بود. او از سال 1981 در امتحانات شرکت کرده بود.</span><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">مرد اردنی در این باره گفت، هدفش از اخذ دیپلم، تشویق کردن فرزندانش به ادامه تحصیل و کسب موفقیت است.</span><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> او بعد از اینکه بیشتر فرزندانش تحصیلات دانشگاهی خود را در رشته های تخصصی مختلف به پایان رساندند، توانست دیپلم بگیرد . این مرد به رغم بالا بودن سنش قصد دارد در دانشگاه تحصیل کند. /4</span></font><br><div align="center"><font color="#993300"><br>زنی پس از 88 بار رد شدن، بالاخره گواهینامه اش را گرفت</font><font color="#cc6600">&nbsp;</font></div><div align="center">یک زن 104 ساله اهل نیوزیلند، پس از 88 بار رد شدن در آزمون گواهینامه، بالاخره در 104 سالگی اش گواهینامه گرفت تا رکورد پیرترین زنی که گواهینامه گرفته را بشکند!/6<br><img src="http://s9.picofile.com/file/8346432118/k04.jpg"></div><br><div align="right"><font size="2"><a href="http://www.mehrnews.com/news/3682727/%D9%BE%D8%B3%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B5%D8%AE%D8%B1%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%B9%DA%A9%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF" target="" title="">پسر نابینایی که صخره‌نوردی و عکاسی می‌کند</a></font><br><font size="2"><a href="http://www.tabnak.ir/fa/news/598912/%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1-%D8%B3%D9%81%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%AF" target="" title="">نانوایی که با یک دست نان سر سفره‌ها می‌گذارد </a><br><a href="http://www.asriran.com/fa/news/480233/%D9%85%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-150-%DA%AF%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AF%D9%86%D8%B4-%D8%B9%DA%A9%D8%B3" target="" title="">مرد عجیبی با 150 گلوله در بدنش!</a></font><br><font size="2"><a href="http://www.tabnak.ir/fa/news/521355/%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D9%87-%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AE%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA" target="" title="">دختری بدون دست که گواهینامه خلبانی گرفت!</a></font><font size="2"><br><a href="http://www.tabnak.ir/fa/news/591109/%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%86%D8%B5%D9%81-%D8%B4%D8%AF" target="" title="">زندگی مردی که از وسط نصف شد !<br></a><a href="http://www.entekhab.ir/fa/news/208917/%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D9%86-%DB%B9%DB%B9-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%BA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AF" target="" title="">پیرزن ۹۹ ساله فارغ التحصیل شد!<br><br></a></font><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8365537842/eradeh.gif" alt="http://s8.picofile.com/file/8365537842/eradeh.gif" class="transparent"><br><br><br><br></div><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8342437026/animated_gifs_lines_009.gif" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br></div><font size="2"><br><br></font><div align="center"><font size="4" color="#993300">راه های درمان ضعف اراده&nbsp; </font><font color="#993300"><br></font></div><br><font size="2">1. باید علل و عوامل ضعف اراده خویش را بشناسید . توجه كنید ضعف اراده غالبا در عدم اعتماد به بینش و تفكر، عدم شناخت‏ خویش، با ارزش تلقى نكردن خود، عدم امنیت روانى، عدم تدبیر عقلانى در تشخیص امور و تمیز اهم و مهم، شكست‏هاى گذشته و عوامل باز دارنده رشد و قوت نفس مانند محرومیت، سرزنش و رنج‏هاى مستمر ریشه دارد. زدودن هر یك از این عوامل در پرتو سرمایه گزارى و برنامه ریزى ممكن است.<br> 2. باید باور كنید چون دیگر انسان‏ها از توانمندى‏هاى بسیار برخوردارید و از دیگران كم‏تر نیستید. فراموش نكنید نقاط قوت انسان از نقاط ضعفش بیش‏تر است و نباید خود را دست كم بگیرد. تصمیم خوب در پرتو تكیه بر قوت‏ها، جبران ضعف‏ها و احساس توانمندى شكل مى‏گیرد.<br> 3. پس از مشورت با افراد ذى صلاح، با توجه به امكانات و توانمندى‏ هاى واقعى خود، براى زندگى تان برنامه ریزى كنید و بكوشید هرگز بى جهت از آن برنامه و نظم سر نپیچید. اوقات استراحت و تفریح و عبادت و همه‏فعالیت‏ها را در این برنامه بگنجانید تا زمانى خالى نماند و توجه به فرصت‏ بیكارى شما را سمت تأخیر انداختن كارها سوق ندهد.<br> 4. بكوشید براى هر رفتارى انگیزه‏اى قوى داشته باشید و به ویژه از آثار مثبت تصمیم‏گیرى‏ها و رفتارهاى خاص خویش به طور كامل آگاه شوید.<br> 5. محیط زندگى و موقعیت كارى خود را تغییر دهید و موانع بروز اراده و فعالیت را نابود سازید . براى مثال در موقعیتى كه به سرزنش و متهم شدن به ناتوانى و ناپختگى مى‏ انجامد، قرار نگیرید . براى تصمیم‏گیرى‏ها و اقدامات خویش امنیت روانى فراهم آورید تا بتوانید به آرامى در برابر دیگران یا همراه آنان ابراز وجود كنید و برجستگى فكرى و فعالیت‏ به جا را از طریق تصمیم آشكار سازید .<br> 6. هر كارى را آسان تلقى كنید; زیرا در برابر اراده پولادین انسان همه سختى‏ها آسان مى‏گردد . به استقبال كارهاى به ظاهر دشوار بروید و به خود تلقین كنید میتوانید در این امور درست تصمیم بگیرید و افتخار موفقیت در انجام آن‏ها را به دست آورید.<br><br></font><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8365200084/eradeh_.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8365200084/eradeh_.jpg"><br></div><font size="2"><br>7 . رضایت‏ خداوند را ملاك هر رفتار و گفتار قرار دهید و از تسلیم شدن در برابر تمایلات پوچ و هواهاى نفسانى بپرهیزید. این تسلیم شدن‏ها اراده را ضعیف و متزلزل مى‏سازد. تقوا و رعایت‏ حرمت دستورهاى پروردگار براى آرامش روانى و تقویت نفس و اراده بسیار سودمند است.<br> 8. مدتى برنامه ریزى و تصمیمات خود را با فردى ذىصلاح در میان بگذارید و از وى بخواهید مراقب باشد تا در شما دو دلى پیش نیاید و اجراى تصمیمات خویش را به تاخیر نیندازید.<br> 9. از خواب زیاد، پرخورى و دیگر اسباب تنبلى و سستى اراده بپرهیزید و نگذارید دیگران به جاى شما تصمیم بگیرند.<br> 10. &nbsp;با كسانى كه روحیه و اراده قوى دارند، دوست‏ شوید تا اراده شما نیز قوى گردد.<br> 11. بكوشید تصمیم ‏های خود را با فردى با تجربه در میان نهید تا از قوت و درستى شان اطمینان یابید. پس از مشورت با این فرد، بر اساس تدبر و اندیشه خود تصمیم بگیرید و بدون از دست دادن فرصت اقدام كنید.<br> تصمیم باید بر تدبیر و اندیشه و آگاهى‏هاى لازم استوار باشد و به عمل بینجامد . تخلف از این امر جز تلف كردن وقت، پیروى از افكار پوچ و سستى در عمل دستاوردى ندارد و فرد را با زیان‏هاى مادى و معنوى رو به رو مى‏سازد. از این رو، امور یاد شده گناه به شمار مى‏آید.<br> تردید در تصمیم‏ گیرى و تاخیر در عمل سبب از دست رفتن منافع معنوى و مادى فراوان مى‏شود و زیان‏هاى بسیار را به ارمغان مى‏آورد.<br> 12. &nbsp;تصمیمات به جا و پر ارزش گذشته‏ خود را به یاد آورید و توجه كنید كه چون گذشته براى انجام دادن كارهاى مهم آمادگى دارید.<br> 13. در تصمیم‏ها و فعالیت‏هاى اشخاص اسوه‏، دقت كنید، در همسان سازى و الگوپذیرى جدى باشید تا جرات انجام كار پیدا کرده و توان تصمیم‏ گیرى و اجرا در شما تقویت‏ شود.<br> 14. ورزش مستمر و منظم را كه در تقویت اراده بسیار مؤثر است، فراموش نكنید.<br> 15. با تصمیم‏هاى آسان در كارهاى ساده، به تدریج ‏خود باورى و توانمندى را در خویش پدید آورید و راه را براى تصمیم‏گیرى در امور مشكل و پیچیده هموار سازید.<br> 16. در موضوع مورد نظر تمركز پیدا كنید و از اشتغالات ذهنى متعدد بپرهیزید تا تصمیم‏ گیرى آسان‏تر صورت پذیرد.<br> 17. پس از تدبیر و مشورت از عواقب تصمیم‏ هاى خود هراسناك نباشید و به خدا توكل كنید . پیامدهاى تصمیم‏هاتان را كه از قلمرو اندیشه‏ تان بیرون است و با سامان دادن احتمال‏هاى ضعیف سبب تردید و تزلزل شما میگردد، به خداوند متعال كه به بندگانش لطف و رحمت و محبت گسترده دارد، واگذارید و به آنچه پروردگار پیش مى‏آورد، خشنود باشید. خداوند شما را سمت صلاح و مطلوب واقعى‏تان رهنمون شود. / 8<br></font><div align="center"><font size="2"><br><font size="4" color="#993300">مقاله ای پیرامون اراده<br></font></font><br></div><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8364643550/kelik.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8364643550/kelik.jpg"></div><div align="center"><font size="5" color="#006600"><font color="#660000"><a href="http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%87" target="" title=""><font face="Mihan-Iransans"><font size="4" color="#993300">&nbsp;اراده</font> </font></a></font><br><a href="http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%87" target="" title=""><font color="#006600"></font></a></font></div><font size="2"></font></div></div></div></div> text/html 2012-07-02T01:54:11+01:00 kashkool.mihanblog.com خواندنی http://kashkool.mihanblog.com/post/13 <div align="center"><font size="2" color="#CC0000"><font size="4" color="#990000">خواندنی ها</font></font><br></div><div align="center"><div align="right"><div align="center"><div align="right"><div align="center"><div align="right"><div align="center"><div align="right"><div align="center"><div align="right"><div align="center"><div align="right"><div align="center"><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8366772976/ezgif_com_crop.gif" alt="http://s8.picofile.com/file/8366772976/ezgif_com_crop.gif" class="transparent"><br><br><div align="right"><div align="center"><font size="2" color="#990000">20 رمز آرامش درون </font><br></div>1- یادخدا و امیدواری به رحمت او<br>2 - خویشتنداری<br>3 - هرکاری را با حواس جمع و علاقه انجام دادن<br>4 - دل نبستن ، بدانیم که در حقیقت هیچ چیز و هیچ کس به ما تعلق ندارد<br>5- شاد بودن و شاد کردن دیگران<br>6- این را بدانیم که شادی در درون ما قرار دارد و نه در وجود اشیاء و شرایط خارج از ما<br>7 - همه چیز را همانطور که هست پذیرفتن ، آنگاه با امید و آرامش در جهت بهبود آن حرکت کردن<br>8 - درک این مطلب که اگر ما نمیتوانیم دنیا را تغییر دهیم، اما میتوانیم خودمان را تغییر دهیم<br>9 - دوستی با افراد مثبت نگر و پرهیز از معاشرت با افرادی که طبیعتی خالی از صفا و صمیمیت دارند<br>۱0- زندگی ساده داشتن و دوباره ضروریات زندگی را برای خود تعریف کردن<br>۱1- پیروی از حق در تمام مراحل زندگی<br>۱2- پرهیز از گله گذاری و شکرگزار بودن<br>۱3- پذیرش شکست ها و اشتباهات خود و باور این مطلب که فقط خود ما میتوانیم آنها را به موفقیت تبدیل کنیم<br>14- تمرین مستمر برای تقویت اراده<br>15- توقع نداشتن از دیگران<br>16 - خود را با دیگران مقایسه نکردن<br>17- خیر و سلامت دیگران را خیر و سلامت خود دانستن<br>18- کار کردن درکناردیگران و نه در مقابل آنها<br>19 -دوری از خشم و عصبانیت ، بدانیم ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ، ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ است<br>20 - صبر و شکیبایى<br></div><br><br><font color="#CC0000"><img src="http://s9.picofile.com/file/8364979750/aramesh.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8364979750/aramesh.jpg"></font><div align="right"><div align="right"><br><div align="center"><font color="#990000"><font color="#CC0000">ظرف شستن چطور میتواند دوای استرس شود باشد؟</font></font><br></div>&nbsp;خیلی ها از ظرف شستن فرار می کنند و بعضی ها هم کار را به ماشین ظرفشویی میسپارند. اما تحقیقات نشان داده که ظرف شستن میتواند به طرز قابل توجهی استرسهای روزانه افراد را کاهش دهد و آنها را به آرامش برساند.<br>به تازگی یك مطالعه نشان داد كه ظرف شدن به صورت چشمگیری استرس ها و فشارهای عصبی را كاهش میدهد. اما چطور این مسئله اتفاق میافتد.<br>&nbsp;همه میدانند كه استرس بلای این دوره و زمانه است و ریشه بسیاری از بیماریها و سكته های قلبی و مغزی به استرس میرسد. برای مقابله با استرس هزار و یك راه وجود دارد، محققان حالا به این نتیجه رسیده اند كه با كاری ساده، مانند ظرف شستن میتوان فشارهای عصبی را به شدت كم کرد.<br>در این مطالعه آمده است كه دادن دستورالعمل به افراد درباره تمرکز داشتن هنگام شستن ظروف باعث تقویت توان آنها در تمرکز ذهن شد، عناصر منفی ذهن آنها بیش از پیش کاهش یافت و به جای آن عناصر مثبت جایگزین شد.<br>چطور باید ظرف شست كه استرس كم شود ؟<br>به گزارش نشریه تایم،برای كاهش استرس با ظرف شستن تنها كاری كه باید بكنید این است كه ظرفها را تمیز كنید! این یعنی اینكه در موقع ظرف شستن دیگر نباید به فكری بدهی ها و امتحان ها و كارهای عقب افتاده تان باشید. شاید اول خنده دار به نظر برسد. اما وقتی همه حواستان را حتی برای مدتی كوتاه به ظرف شستن جمع كنید، بیشتر به خودتان و كنترل نفستان فكر میكنید و در یك كلام به خودتان توجه دارید. همین مسئله باعث میشود كه به آرامش خاصی برسید./4<br><br></div></div><font color="#CC0000">فقیرترین ثروتمند جهان</font><br></div><font size="2"><font color="#CC0000"><font color="#000000">در حال حاضر بیش از یک میلیارد و 400 میلیون نفر در جهان به کمک نبوغ مارک زوکربرگ، موسس فیس‌بوک با هم در ارتباط هستند. مرتبط کردن این تعداد از افراد و ارائه تبلیغات به آنها زوکربرگ و شرکت وی را به شدت ثروتمند کرده است. دانشجوی انصرافی هاروارد در حال حاضر دارایی خالص در حدود 33 میلیارد و 400 میلیون دلار دارد که وی را به شانزدهمین میلیاردر جهان در فهرست فوربس تبدیل می‌کند.<br></font></font></font><font size="2"><font color="#CC0000"><font color="#000000">ادوارد و کارن زوکربرگ که به ترتیب یک دندانپزشک و روانپزشک بودند، چهار فرزند به نامهای رندی، دونا، آریل و البته مارک را در نیویورک بزرگ کردند. مارک که در کودکی بسیار باهوش بود در 12 سالگی با استفاده از برنامه بیسیک آتاری یک برنامه پیام‌رسانی بنام زوکنت درست کرد. وی همچنین در نوجوانی کدهای بازیهای رایانه ای برای دوستان خود می‌نوشت.<br>وی در دوران دبیرستان در آکادمی معروف فیلیپس اکستر نیوهمپشایر یک پلتفرم اولیه پخش موسیقی ایجاد کرد که AOL و مایکروسافت به آن علاقمند شدند. زوکربرگ که هنوز یک نوجوان بود پیشنهادات شغلی متعدد در شرکت‌های معتبر را رد ‌کرد.<br>اما او فقط یک نابغه رایانه نبود. مارک عاشق ادبیات باستانی روم و یونان از جمله اودیسه بود و به کاپیتان تیم شمشیربازی دبیرستان خود تبدیل شد.<br><br></font></font></font><div align="center"><img style="border: medium none;" alt="فقیرترین ثروتمند جهان" title="فقیرترین ثروتمند جهان" src="http://cdn.tabnak.ir/files/fa/news/1394/3/28/507414_797.jpg" width="555" height="387"></div><br><font size="2"><font color="#CC0000"><font color="#000000"><font size="2"><font color="#CC0000"><font color="#000000">زوکربرگ کمی پس از شروع تحصیلاتش در دانشگاه هاروارد در سال 2002، اعتبار زیادی به عنوان یک برنامه نویس متبحر برای خود دست و پا کرد. وی با چند تن از دوستانش پروژه فیس‌بوک را راه اندازی کرد و در سال دوم دانشگاه انصراف داد و تا تمام وقت روی آن کار کند.<br>فیس‌بوک زمانی که زوکربرگ هنوز به 21 سالگی نرسیده بود به دارایی 12.7 میلیون دلار دست یافت. وی در سال 2010 از سوی نشریه تایم به عنوان "شخصیت سال" انتخاب شد.</font></font></font>مدیران عامل کمی در دنیا هستند که از زندگی آنها فیلم ساخته می‌شود اما در سال 2010 فیلم سینمایی شبکه اجتماعی بر اساس زندگی زوکربرگ و نحوه ایجاد فیس‌بوک توسط وی ساخته شد که نامزد هشت جایزه اسکار شد. زوکربرگ بعدا قاطعانه اعلام کرد که بسیاری از جزئیات این فیلم درست نیست.<br>زوکربرگ در 18 می 2012 فیس‌بوک را به یک شرکت سهامی عام تبدیل کرد. 16 میلیارد دلار سهام این شرکت به فروش رسید و آن را به بزرگترین شرکت سهامی عام در کل تاریخ تا آن زمان تبدیل کرد.<br>از آنجا که همسر زوکربرگ چینی است، او در حال آموختن زبان چینی است و پیشرفت وی در این زمینه آنقدر خوب است که در سال 2014 توانست در یک مصاحبه 30 دقیقه ای به زبان چینی حضور یابد.<br>فروش سهام فیس‌بوک آنقدر زوکربرگ را ثروتمند کرده که وی نیازی به دریافت حقوق ندارد. دستمزد وی به عنوان مدیرعامل فیس‌بوک یک دلار در سال است. اما وی در سال 2014 تنها 610 هزار و 454 دلار برای پروازهای چارتر خود و مهمانانش با جت‌ خصوصی صرف کرد. اما وی به رغم داشتن ثروت افسانه ای همیشه از زندگی تجملی و پر زرق و برق فاصله گرفته است.</font></font></font><font size="2"><font color="#CC0000"><font color="#000000"><br>تیلور وینکلووس، کارآفرین معروف و از دوستان زوکربرگ یک بار در گفت‌وگویی درباره وی گفت: او فقیرترین ثروتمندی است که تا بحال دیده ام.<br></font></font></font><div align="center"><div align="center"><div align="center"><div align="center"><img style="margin: 4px;border: 1px solid #000;" src="http://cdn.tabnak.ir/files/fa/news/1394/3/28/507412_867.jpg" align="left"></div></div></div></div><font size="2"><font color="#CC0000"><font color="#000000">مدیرعامل 33 میلیارد دلاری فیس‌بوک تقریبا همیشه با یک سویشرت یا تی‌شرت خاکستری در محافل عمومی حاضر می‌شود. زوکربرگ بجای در اختیار داشتن یک فراری یا پورشه، یک فولکس جی تی آی مشکی دنده ای به ارزش 30 هزار دلار سوار می‌شود. زوکربرگ ترجیح می‌دهد پول خود را در حریم خصوصی اش صرف کند و علاقه ای به خودنمایی ندارد.<br>وی در اکتبر 2014، یک ملک به مساحت 750 هکتار به قیمت 100 میلیون دلار در جزیره هاوایی خریداری کرد که تعطیلات خود را در آن سپری می‌کند. زوکربرگ یک خانه پنج هزار متری به ارزش 45 میلیون دلار در پالو آلتو دارد و یک عمارت 10 میلیون دلاری در سانفرانسیسکو دارد که بیش از یک میلیون دلار صرف بازسازی و تغییر دکوراسیون آن از جمله افزودن یک گلخانه 60 هزار دلاری پرداخته کرده است.<br></font></font></font><font size="2"><font color="#CC0000"><font color="#000000">در دوران بازسازی خانه وی ظاهرا افرادی را استخدام کرد که در طول شب داخل خودروهای خود در اطراف خانه بنشینند تا برای کارگران ساختمانی جای پارک نگه دارند!<br>وی علاوه برای زندگی شخصی سعی دارد با پول خود جهان را به جای بهتری برای زندگی تبدیل کند. وی در سال 2013 مبلغ 992 میلیون دلار به بنیاد خیریه و در سال 2014 مبلغ 75 میلیون دلار به بیمارستان مرکزی سانفرانسیسکو کمک کرد.<br>البته ولخرجی‌های زاکربرگ در برابر خریدهای فیس‌بوک چندان به حساب نمی‌آید. این شرکت یک میلیارد دلار برای خرید اینستاگرام، 19 میلیارد دلار برای خرید واتس اپ و دو میلیارد دلار برای خرید اکولوس هزینه کرده است.</font></font></font><br><font size="2"><font color="#CC0000"><font color="#000000">اما حتی زاکربرگ نیز نمی‌تواند همیشه هر آنچه که می‌خواهد بخرد. او در سال 2013 تلاش کرد اسنپچت را به قیمت سه میلیارد دلار خریداری کند ولی ایوان اشپیگل مدیرعامل اسنپچت پیشنهاد وی را رد کرد. او علاوه بر دیدار با شخصیت های مشهور و برجسته دنیای فن آوری با روسای جمهور کشورها معاشرت دارد.<br>در سنگاپور یک هنرمند بنام ژو جیا نمایشگاهی از تابلوهای نقاشی چهره زوکربرگ بنام "چهره فیس‌بوک" را به وی تقدیم کرد. زوکربرگ در سن 31 سالگی به رغم داشتن میلیاردها دلار ثروت به شدت یک فرد متواضع و فروتن است. وی به طور منظم نشست های پرسش و پاسخ با افراد عادی از سراسر جهان برگزار می‌کند./13</font><br></font></font><br></div><font size="2" color="#CC0000">ماجرای اختراع نان سنگک! </font><br></div><div align="center"><img alt="http://s6.picofile.com/file/8255574484/_haftweb22.jpg" src="http://s6.picofile.com/file/8255574484/_haftweb22.jpg"></div>در سرزمین کهن ایران، بر اثر تجربه‌ها و اعمال سلیقه‌ها در طول سالهای دراز، غذا‌ها و پختنی‌های گوناگون رسم شده و بوجود آمده که نزد بسیاری از کشورهای دیگر و حتی مردم سرزمین ما، به عنوان غذاهای ملی و سنتی معروف شده‌اند.<br>در این میان نان سنگک از نظر مزه، طعم، هضم و بهداشت و سلا‌مت یکی از بهترین نان‌های ایرانی است که مورد توجه خانواده‌ها مخصوصا در ماه مبارک رمضان قرار دارد. ویژگی این نان پخت آن روی سنگ ریزه‌های داغ است که به کیفیت آن می‌افزاید. در سال‌نمای کمیته ‌نانوایان تهران (در ۱۹ اردیبهشت سال ۱۳۲۶ شمسی در تهران چاپ شده) درباره‌ تاریخچه و چگونگی پیدایش نانوایی و نان سنگک این گونه آمده است«شاه عباس برای رفاه حال طبقات تهی‌دست و لشگریان خود که غالباً در سفر به نان و خورش موقت و فوری نیاز داشتند و لازم بود به هر شهری می‌رسند نانواهایی باشند که بتوانند به قدر مصرف سربازان نان تهیه كنند، درصدد چاره برآمد و حل این مشکل را از « شیخ بهایی» که از اجلّه‌ علما و دانشمندان ایران بود خواست. شیخ بهایی نیز با تفکر و تعمق تنور سنگکی را ابداع كرد.»این اختراع به قدری با دقت و هوشیاری طراحی و عملی شده که پس از گذشت چند صد سال هنوز به‌‌ همان صورت اولیه پخته می‌شود و نانی که از تنور سنگکی بدست می‌آید، محبوب‌ترین نان ایرانی است. برخی نقل‌ها نیز قدمت نان سنگک را قبل از ورود اسلام به ایران و در زمان پادشاهان ساسانی می‌دانند.«شیخ بهایی» عالم و دانشمند مشهور قرن ۱۰ و ۱۱ هجری است که در فلسفه‌، منطق‌، هیأت و ریاضیات تجربهٔ زیادی داشت‌. به پاس خدمات این دانشمند بزرگ به علم ستاره‌شناسی‌، یونسکو سال ۲۰۰۹ را به نام او سال «نجوم و شیخ بهایی» نامگذاری کرد‌. از او حدود ۹۵ کتاب و رساله باقی مانده است‌.شخصیت علمی‌، ادبی و اخلاق و پارسایی او باعث شد تا از ۴۳ سالگی تا پایان عمرش (۷۵ سالگی) منصب شیخ‌الاسلامی پایتخت صفوی را در دربار مقتدر‌ترین شاه صفوی‌، شاه عباس اول‌، بر عهده داشته باشد‌.شیخ بهایی در سال ۱۰۰۰ خورشیدی در اصفهان درگذشت و به وصیت خودش جنازهٔ او را به مشهد بردند و در جوار مقبرهٔ علی‌ابن‌موسی‌الرضا (ع) جنب موزهٔ آستان قدس دفن کردند‌. /1<br><div align="center"><font size="2"><font color="#990000"><br>تولید برق از زندانی‌ها!</font></font><br><p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal;" class=" " align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8364879826/%D8%A8%D8%B1%D9%82.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8364879826/%D8%A8%D8%B1%D9%82.jpg"></p></div>&nbsp;در یکی از زندان‌های برزیل زندانی‌ها با رکاب‌زدن، برق تولید می‌کنند.<br>گفتنی است قاضی دادگاه زندان Santa Rita برزیل به‌منظور تشویق زندانیان برای تولید انرژی به‌وسیله پدال‌زدن، این ایده را مطرح کرد تا انرژی مورد نیاز دستگاه‌های زندان تأمین شود و این پیشنهاد تابه‌حال باعث افزایش چشمگیر زندانیان رکابزن شده است. براین اساس به ازای هر 16‌ساعت پدال‌زدن روی دوچرخه، یک روز از مدت حبس زندانی کاسته می‌شود. گفتنی است این طرح در یکی از ایالت‌های آمریکا نیز به اجرا در آمده و زندانی‌ها نیز از این موضوع ابراز رضایت کرده‌اند./9<br></div><font size="2"><font color="#990000">جریمه به‌خاطر نیمه‌ تمام گذاشتن غذا</font></font></div>مدیر رستورانی به نام مرمر در عربستان از این پس مشتریانی که غذای خود را به‌طور کامل نمی‌خورند، جریمه خواهد کرد تا میزان ضایعات کاهش یابد و کمتر موادغذایی اسراف شود.جریمه این افراد شامل افزایش هزینه سرویس رستوران بسته به میزان سفارش است.مدیر رستوران دیگری در این باره گفت: به‌واقع این جریمه لازم است زیرا بسیاری از افراد زیادتر از نیاز خود غذا سفارش می‌دهند و این مسئله را نشانه منزلت اجتماعی خود می‌دانند.گزارش‌های مختلفی حاکی است که بارها در رستوران‌های کشورهای گوناگون، به‌خاطر نیمه‌‌تمام ماندن غذا بین مشتری و مدیر رستوران درگیری به‌وجود آمده است، به‌گونه‌ای که چندی پیش مدیر رستورانی در سوئد فردی را به‌همین خاطر با لگد از رستوران بیرون انداخت./9</div><font size="2"><font color="#990000"></font></font><div align="right"><div align="center"><font size="2" color="#CC0000">شوخی</font><br></div>1 -&nbsp; یک روز رسول خدا به پیرزنی فرمود : چرا تلاش می کنی ، پیرزن ها به بهشت نمی روند. آن زن ناراحت شد و گفت: یا رسول الله ، من به بهشت نمی روم؟<br>رسول خدا در حالی که می خندید فرمود: همه جوان شده&nbsp; و وارد بهشت می گردند.<br>2 - روزی پیامبر (ص) با امام علی علیه السلام در مجلسی ، خرما تناول می فرمود و هسته های خرما را مقابل علی علیه السلام می گذاشت به گونه ای که اگر کسی وارد می شد فکر می کرد همه خرماها را علی علیه السلام خورده و آن حضرت چیزی تناول نفرموده است. پیامبر خطاب به حضرت علی فرمود: شما زیاد خرما خورده اید؟ حضرت علی جواب داد: آن کس زیادتر خورده که خرما را با هسته آن تناول کرده است.(شرح نهج البلاغه خویی ، ج 6، ص 94)<br>3 - روزی ابوبکر و عمر ، دو طرف حضرت علی علیه السلام راه می رفتند. چون قد آن دو نفر کمی بلندتر از آن حضرت بود ، عمر جملاتی را به شوخی و طنز مطرح کرد و خطاب به حضرت گفت: اَنت فی بَینِنَا کَنُونِ « لَنا». علی! تو در میان ما، مثل حرف " نون" در " لنا" هستی.حضرت علی علیه السلام بلافاصله پاسخ داد که : اِن لَم اَکُن اَنا اَنتُم « لا». یعنی اگر من نباشم ، شما چیزی نیستید چون "لا" یعنی "هیچ"./3</div><font size="2"><font color="#990000">این کوه، بزرگ‌ترین معدن طلای جهان است</font><br></font></div><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8364950092/kooh_tala.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8364950092/kooh_tala.jpg"></div>&nbsp;معدن گرسبرگ (Grasberg) در ارتفاع 4هزار متری کوه‌های پاپوای اندونزی با تولید سالانه بیش از 600هزار تن مس، حدود 60تن طلا و 175تن نقره، بزرگ‌ترین ذخیره طلای جهان و سومین معدن بزرگ مس در جهان است./4<br></div><font size="2" color="#990000">پست‌ترین نقطه زمین</font><div align="right"><div align="center"><font size="2" color="#990000">اینجا پست‌ترین نقطه زمین است، جایی که در آن غرق نمی‌شوید<br></font><img src="http://s9.picofile.com/file/8364979684/pasttarin.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8364979684/pasttarin.jpg"></div>&nbsp;بحرالمیت، نام دریاچه‌ای در کشور اردن (نزدیک مرز این کشور با فلسطین اشغالی ) است که ساحل و سطح آب آن با ارتفاع 423 متر زیر سطح آب‌های آزاد، پست‌ترین خشکی زمین را تشکیل می‌دهد و دارای شورترین آب طبیعی زمین است<br>شوری آب این دریاچه 33.7درصد است که 8.6 برابر شورتر از آب اقیانوس‌هاست. این آب فوق‌العاده شور دو ویژگی به همراه دارد، نخست اینکه چگالی آب‌نمک این دریاچه به قدری است که انسان می‎تواند به راحتی روی آن شناور شود و هرگز غرق نشود و دوم، این‌که هیچ موجود زنده‌ای نتواند در بحرالمیت زندگی کند (هرچند گزارش‌هایی از وجود نوعی باکتری عجیب و سازگار با آب شور این دریاچه ارایه شده است). نام بحرالمیت (به معنی دریای مرده) نیز به همین حقیقت اشاره دارد که هیچ موجود زنده‌ای در آن زندگی نمی‌کند.این دریاچه 67 کیلومتر طول و 18 کیلومتر پهنا دارد و پس از احداث سد در دهه 1950 / 1340 به منظور انتقال آب رود اردن برای مصارف آشامیدنی، بیش از 25متر از ارتفاع آب دریاچه کاسته شده و اگر این روند به روال فعلی ادامه یابد، در آینده نه چندان دور این جاذبه توریستی کاملا خشک خواهد شد .شرایط مشابهی نیز برای دریاچه ارومیه وجود دارد، یعنی میزان شوری آن به قدری زیاد است که به سادگی می‌توان روی آن شناور شد. / 4<br></div><a href="http://isna.ir/fa/news/91032715674/10-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%85%D8%BA%D8%B2-%D8%B4%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D8%AD%D8%B8%D9%87-%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF" target="" title=""><div align="center"><div align="right"><div align="center"><font size="2" color="#990000">اسکناس‌های جعلی را بشناسید!</font><font size="2" color="#990000"><br></font></div></div></div></a><div align="center"><div align="right">در اسکناس‌های چاپ شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موارد متعددی از خصوصیات امنیتی وجود دارد که تشخیص آنها با اندکی دقت به راحتی امکان پذیر خواهد بود.در بیشتر موارد بهتر است به یک خصیصه اکتفا نکرده، بلکه موارد بیشتری را جهت حصول اطمینان بیشتر بررسی نمائید. البته باید این امر را نیز در نظر گرفت که نگهداری و استفاده از اسکناس‌های جعلی پیگرد قانونی دارد.ادامه مطلب را در بند 13<a href="http://has9.ir/extrapage/yahoo" target="" title=""> <font size="3">اینجا</font></a> مطالعه بفرمائید.<br></div><font size="2" color="#990000">گرم ترین مکان کره زمین</font><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8364960692/garmtarin.jpg"><div align="right">عنوان گرم ترین نقطه کره زمین بعضی اوقات برای منطقه ای به نام عزیزه در لیبی استفاده می شود که بیشترین دما را روی کره زمین دارد.این نقطه از صحرای بزرگ آفریقا در میان مردم محلی به نام روستای مرگ شهرت پیدا کرده است. بر اساس تحقیقات دانشگاه مونتانا و مرکز فضایی آمریکا ناسا از دیگر نقاط گرم روی کره زمین دشت لوت در ایران است که در بعضی از فصول سال به داغ ترین نقطه کره زمین تبدیل می شود. در واقع به گفته دانشمندان داغ ترین نقاط کره زمین بین دشت لوت، صحرای گبی و صحرای آفریقا در گردش است./6<br></div></div><font size="2" color="#006600"><font color="#990000">کامیون مملو از جسد<br></font></font></div><div align="right">کامیونی در یکی از بزرگراه‌‌های جنوب چین واژگون شد و 16 جسدی که در این کامیون بروی هم انباشته شده بود در اطراف محل حادثه بیرون ریخت.رانندگان عبوری و مردمی که در آن اطراف بودند با دیدن اجساد مردگان به وحشت افتادند و برای روشن شدن ماجرا پلیس را در جریان امر قرار دادند. در نخستین گام بازرسان پلیس با فرضیه قتل‌‌های زنجیره‌ای و دستگیری قاتلی سریالی پا به میدان گذاشتند اما بررسی ماجرا واقعیت نه چندان هولناکی را فاش کرد. راننده این کامیون در واقع پروفسوری بود که اجساد مردگان را برای تحقیقات علمی دانشجویانش در کلاس‌‌های تشریح دانشگاه از شهر‌های اطراف خریداری کرده بود و با روشن شدن این موضوع مأموران دستبند را از دست‌‌های پروفسور باز کردند<br></div><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8364950284/ajsad.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8364950284/ajsad.jpg"></div>پلیس با بستن بزرگراه در اقدامی سریع،بااستفاده از ماسک‌‌های مخصوص بخاطر تعفن اجساد به انتقال مردگان به آمبولانس پرداخت تا به سردخانه دانشگاه منتقل شود. سخنگوی پلیس که به همراه ده‌‌ها تن از همکارانش برای بررسی این صحنه عجیب به بزرگراه جنوب چین رفته بود گفت: در طول دوران حرفه‌ام هرگز چنین صحنه هولناکی را ندیده‌ بودم هر طرف که برمی‌گشتی جسدی کنار اتوبان افتاده بود و خوشحالم که این قضیه به جنایتی سریالی مربوط نبود.در مراکز علمی معمولاً چنین خرید و فروش‌‌هایی معمول است و برای انجام تحقیقات چنین اقداماتی در دانشگاه‌‌ها انجام می‌شود./10<br></div><font size="2" color="#990000">سایه خانه خدا</font><br></div>رییس مجمع نجومی جده در عربستان اعلام کرد: « مکه مکرمه روز یکشنبه(1391.3.7 ) شاهد مهم‌ترین پدیده آسمانی یعنی قرار گرفتن خورشید بر فراز آسمان خواهد بود.»به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بعثه مقام معظم رهبری، ماجد ابو زاهره، رئیس مجمع نجومی جده، اظهار داشت: « راس ساعت 5 و 38 دقیقه روز یکشنبه خورشید در آسمان مکه ظاهر می‌شود و به این حرکت ادامه می‌دهد تا زمانی که به وسط آسمان برسد و در ساعت 12 و 18 دقیقه یعنی زمان اذان ظهر در بالای مکه قرار گیرد؛ به نحوی که نمازگزاران در مسجدالحرام شاهد محو سایه کعبه می‌شوند. وی افزود: « همزمان با این اتفاق که یکی از پدیده‌های مهم نجومی است، خورشید در مناطق مجاور قطب شمالی و قاره آفریقا و اروپا، روسیه و شرق آسیا و بخش‌هایی از آمریکای شمالی و جنوبی قابل رویت است.» بنا به گفته وی، این پدیده به این دلیل رخ می‌دهد كه کعبه دقیقا در میان خط استوا و مدار راس السرطان قرار دارد؛ چنان‌که در هر سال دو بار و همزمان با عبور خورشید از خط استوا به سمت راس‌السرطان در ماه می و نیز زمان بازگشت خورشید از جنوب به سمت خط استوا در ماه ژانویه این اتفاق می‌افتد. مجمع نجومی جده هم‌چنین نسبت به نگاه‌کردن مستقیم به خورشید در این ساعت بدون تلسکوپ یا ابزار ضروری هشدار داد./13<br><div align="center"> <div align="right"><div align="center"><font size="2" color="#990000">مرگ در ساعت 11</font><font color="#990000"><br></font></div>چند وقتی بود که در بخش مراقبت های ویژه در یکی از بیمارستان های معروف ، بیماران یکی از تخت ها به گونه ای مشکوک در حدود ساعت 11 صبح روزهای یکشنبه جان می سپردند و این موضوع ربطی به نوع بیماری و شدت و ضعف آن نداشت. این مسئله باعث شگفتی پزشکان آن بخش شده بود بطوری که بعضی آن را با مسائل ماورای طبیعی و بعضی دیگر با خرافات و موارد دیگر در ارتباط می دانستند.کسی قادر به حل این مسئله نبود چرا که بیماران آن تخت درست در ساعت 11 صبح روزهای یکشنبه می مردند. به همین سبب،گروهی از پزشکان متخصص بین المللی برای بررسی موضوع،جلسه ای تشکیل دادند. پس از ساعت ها بحث و تبادل نظر،تصمیم گرفتند که در اولین یکشنبه ، چند دقیقه قبل از ساعت 11 برای مشاهده&nbsp; این پدیده عجیب و غریب،در محل مورد نظر حاضر شوند.همه جمع شده بودند،بعضی دوربین فیلم برداری با خود آوردند و...؛چند دقیقه به ساعت 11 مانده بود که نظافتچی پاره وقت روزهای یکشنبه وارد اتاق شد.او به سمت تخت رفت،دو شاخه برق حفظ حیات(system life support) بیمار را از پریز در آورد،دو شاخه جاروبرقی خود را به پریز زد و مشغول بکار شد ./ 3 <br></div><font size="2" color="#990000">حکم تبرئه سقراط در دادگاه پس از 2400 سال!<br></font></div><div align="right"><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8364879876/sokgrat.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8364879876/sokgrat.jpg"></div>در این دادگاه، بسیاری از حقوقدانان معتبر اروپایی و آمریکایی به عنوان وکلا و اعضای هیأت منصفه حضور یافتند <br> در حالی که این روزها بحران اقتصادی گریبانگیر مردم یونان&nbsp; و حتی اروپا شده ، یک مرکز فرهنگی و هنری در آتن با برگزاری مجدد دادگاه «سقراط» این فیلسوف شهیر یونانی را از اتهامات وارد بر او در 2400 سال پیش تبرئه کرد.روز گذشته* در مرکز فرهنگ و هنر اوناسیس آتن، جلسه نمادین محاکمه سقراط برگزار شد و بسیاری از حقوقدانان معتبر اروپایی و آمریکایی به عنوان وکلا و اعضای هیأت منصفه در این محکمه حضور یافتند.در این محکمه نمادین برخی از وکلا نقش شاکی و برخی دیگر نقش مدافع را بازی کردند و در نهایت اکثریت اعضای هیأت منصفه و حاضران در جلسه به برائت سقراط از اتهامات وارده رای دادند./13<font color="#000000"> .ادامه مطلب را</font><font size="2" color="#000000"> <font size="1">در بند (2)</font>&nbsp; </font><a href="http://has9.ir/extrapage/google" target="" title=""><font size="2" color="#993300">اینجا</font></a><font size="2"> </font>مطالعه بفرمائید .<br></div></div><font size="2" color="#990000">&nbsp;راه حل هایی ساده برای دفع پشه ها</font><br></div>&nbsp;با شروع فصل تابستان، سر و کله پشه ها هم پیدا می شود و ممکن است آرامش یک خواب شبانه را از شما بگیرند. با مطالعه راهکارهای زیر می توانید از شر این حشرات آزاردهنده راحت شوید:<br>&nbsp;زمان طلوع و غروب آفتاب بیرون نروید.<br>هوا را خنک نگه دارید.<br>در انتخاب لباستان دقت کنید<br>از حشره کش استفاده کنید<br> تله درست کنید&nbsp; <br>از دفع کننده طبیعی حشرات استفاده کنید<br>سیر بخورید<br>از نور زرد استفاده کنید<br>از سبزی جعفری استفاده کنید/ 10 ، مشروح مطلب را در بند (12) <font size="3"><a href="http://has9.ir/extrapage/yahoo" target="" title="">اینجا</a></font> مطالعه کنید.<br><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"></span></font><br><div align="right"><div align="center"><div align="right"><div align="center"><div align="right"><div align="center"><div align="center"><font size="4"><font color="#006600">دفتر خواند</font></font><font size="4"><font color="#006600">نی ها</font></font><a href="http://has9.ir/extrapage/text" target="" title=""><font size="4"><br></font></a><div align="right"><div align="center"><font size="2">برای مطالعه مطالب دفتر خواندنی ها،<a href="http://has9.ir/extrapage/text" target="" title=""> <font color="#006600">اینجا</font></a> کلیک نموده و به شماره مطلب مورد نظر مراجعه فرمائید.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br></font></div><font size="2">1- خواندنی دردناک - رنج‌های 7 ساله دختر رامهرمزی<br></font><br></div></div><font size="2"><a href="http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13910321001284" target="" title=""><font color="#990000"><font size="4">پیوند های خواندنی</font><br></font></a></font><div align="right"><div align="right"><div align="right"><div align="right"><font size="2"><a href="http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13910321001284" target="" title=""> <span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#B35E06; mso-themecolor:accent1;mso-themeshade:191"></span></a><font color="#000000"><a href="http://www.yjc.ir/fa/news/4033735/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%B3%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%B9%DA%A9%D8%B3" target="" title="">معروف‌ترین آتش سوزی های تاریخ<br> </a></font></font></div><font size="2"><a href="http://www.tabnak.ir/fa/news/258496/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF" target="" title="">بهشت‌های ایرانی که میراث جهانی شده‌اند</a><br></font></div><font size="2"><a href="http://www.yjc.ir/fa/news/3992139/%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B9%DA%A9%D8%B3" target="" title="">بزرگترین گورهای دسته جمعی در جهان</a><font color="#000000"><a href="http://isna.ir/fa/news/91032715674/10-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%85%D8%BA%D8%B2-%D8%B4%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D8%AD%D8%B8%D9%87-%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF" target="" title=""><br>10موقعیتی که مغز شما در لحظه هنگ می‌کند! </a></font><font color="#000000"><a href="http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13910324001053" target="" title=""><br>پرسش از نویسندگان در مورد عادات نویسندگی و نوشتن</a></font><font size="2"><span id="bodyHolder_newstextDetail_nwstxtBodyPane"></span></font><a href="http://isna.ir/fa/news/91032715674/10-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%85%D8%BA%D8%B2-%D8%B4%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D8%AD%D8%B8%D9%87-%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF" target="" title=""><br></a></font></div></div></div> </div></div></div></div></div> text/html 2012-06-30T23:00:20+01:00 kashkool.mihanblog.com علمی http://kashkool.mihanblog.com/post/12 <div align="center"><div align="right"><div align="center"><div align="right"><div align="center"><div align="center"><div align="right"><div align="center"><div align="center"><div align="right"><div align="center"><div align="right"><div align="center"><div align="right"><div align="center"><div align="right"><div align="right"><div align="right"><div align="center"><font size="2" color="#CC6600">كشف یكی از بزرگترین اسرار كائنات<br></font><img src="http://s8.picofile.com/file/8364950450/kahkeshan2.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8364950450/kahkeshan2.jpg"></div>درحالی كه تئوری‌های فعلی بر رد امكان وجود ستارگان غول‌پیكر تأكید می‌كنند، دانشمندان موفق به شناسایی چهار ستاره‌ای شدند كه این قوانین را بطور كلی نقض كرده‌اند&nbsp; در سال 2010 میلادی محققان ناسا موفق به كشف چهار ستاره غول پیكر در ابعاد 300 برابر خورشید شدند پیش از این محققان با رصد كهكشان راه شیری و سایر كهكشان‌ها، حد نهایی اندازه ستارگان را حداكثر 150 برابر جرم خورشید پیش بینی كرده بودند، اما این ستارگان جرمی دو برابر جرم مطرح شده در تئوری‌های علم نجوم دارند تحقیقات جدید در دانشگاه بن آلمان نشان می‌دهد، این ستارگان كه در سحابی رطیل قرار دارند، بخشی از خوشه عظیم ستاره‌ای R136 در «ابر ماژلانی بزرگ» (LMC)‌ هستند كه در فاصله 160 هزار سال نوری با زمین قرار گرفته‌اند. «ابر ماژلانی بزرگ» (LMC) سومین كهكشان نزدیك به كهكشان راه شیری محسوب می‌شود. محققان این دانشگاه یك مدل شبیه سازی رایانه‌ای از فعل و انفعالات بین ستاره‌ای شبیه خوشه ستاره‌ای R136 تهیه كردند كه در آن 170 هزار ستاره با جرم طبیعی در كنار یكدیگر چیده شدند. برای محاسبه تغییرات این سیستم عظیم ستاره‌ای در طول زمان، بیش از 510 هزار محاسبه در خصوص اثرات جاذبه، واكنش‌های هسته‌ای بین ستاره‌ای و انرژی آزاد شده از هر ستاره در زمان برخورد دو ستاره با یكدیگر انجام شدپروفسور «پاول كروپا» از نویسندگان این تحقیق تأكید می‌كند: فرایند زایش و شكل‌گیری ستارگان صرف نظر از زادگاه ستاره‌ای آنها یك پدیده كلی است و این چهار ستاره فوق درخشان و بسیار عظیم در خوشه R136 پایان محدودیت ابعاد ستارگان را نشان می‌دهند/1<br></div><div align="center"><font size="2" color="#CC6600">&nbsp; <br>تصویر زیبای هابل از خوشه ستاره ای 10 میلیارد ساله<br></font></div></div><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8364990350/habel.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8364990350/habel.jpg"></div>تلسکوپ فضایی هابل ناسا منظره ای تماشایی از یک پایگاه ستاره ای پرتراکم به نام میسر 68 به یک منطقه پر از ستاره که به خوشه کروی شهرت دارد را ثبت کرده است.جاذبه گرانشی دوجانبه میان صدها هزار یا میلیونها ستاره یک خوشه اعضای ستاره ای آن را تحت کنترل قرار می دهد و موجب می شود که یک خوشه ستاره ای برای میلیونها سال در کنار هم قرار بگیرند.ستاره شناسها می توانند سن خوشه های کروی را به وسیله نگاه کردن به نور ستاره های تشکیل دهنده آن تشخیص دهند. عناصر شیمیایی در این نور مشخصه هایی باقی می گذارند و نور ستاره ها نشان دهنده این امر است که خوشه های کروی در اصل در برگیرنده عناصر سنگین کمتری چون کربن، اکسیژن و آهن است که این امر در مقایسه با عناصر ستاره هایی چون خورشید قرار می گیرد. از آنجا که تشکیل موفقیت آمیز ستاره ها به طور تدریجی این عناصر را از طریق گداخت هسته ای ایجاد می کند، ستاره هایی که میزان کمتری از این عناصر دارند از سن بیشتری در کیهان برخوردار هستند بازمانده زمانهای گذشته کیهانی هستند.در حقیقت ستاره ها در خوشه های ستاره ای تا بیش از 10 میلیارد سال نیز سن دارند. بیش از 150 جرم در اطراف کهکشان راه شیری ما قرار دارد از نظر کهکشانی، خوشه های کروی چندان بزرگ هم نیستند. در رابطه با میسر 68 می توان گفت که این حجم ستاره های تشکیل دهنده آن در عرض اندکی بیش از یک صد سال نوری است. این درحالی است که حلقه کهکشان راه شیری بیش از 100 هزار سال نوری وسعت دارد. میسر 68 در فاصله 33 هزار سال نوری از زمین و در صورت فلکی هیدرا واقع شده است.هابل تصویر میسر 68 را به فهرست تصاویر زیبا و تأثیرگذار هیهانی خود افزوده که این تصویر با ترکیب نور مرئی و مادون قرمز و میدان دید 3.4 در 3.4 گرفته شده است./14<br></div><font size="2" color="#CC6600"><br>اینجا فرق سر ماه است<br></font><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8364879900/mah.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8364879900/mah.jpg"></div></div>مدارگرد شناسایی ماه، ال.آر.او در طول یک ماه توانست 983 تصویر از قطب شمال تنها قمر زمین را ثبت کند. دانشمندان ناسا با ترکیب از تصاویر توانسته‌اند این نمای استثنایی از قطب شمال ماه را بدست آورند. ال.آر.او که تا هفته پیش به فاصله 30 کیلومتری از سطح ماه رسیده بود، توانست تصاویری بی‌نظیر از بقایای 40 ساله ماموریت‌های آپولو 12، 14 و 17 بر سطح ماه به زمین ارسال کند. این مدارگرد دو سال پیش با شلیک گلوله‌ای به اعماق یکی از حفره‌های برخوردی ماه نشان داد که در عمق اندکی از سطح ماه، یخ آب وجود دارد. ماموریت فعلی این مدارگرد، نقشه‌برداری دقیق از سطح بزرگ‌ترین قمر زمین و شناسایی مناطقی در این جسم فضایی است که هرگز نور خورشید به آن‌ها نمی‌تابد. نواحی تاریکی که در این تصویر می‌بینید، از نامزدهای احتمالی سایه‌های دائمی در ماه به‌شمار می‌روند. سیاره‌شناسان معتقدند در سایه‌های دائمی ماه، یخ آب در عمق چند سانتی متری سطح وجود دارد./4<br></div><font size="1" color="#CC6600"><font size="2"><br>درخشش ملکه رقصان در آسمان سوئد</font></font><br></div><div align="center"><div align="center"><div align="center"><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8364962368/%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86.jpg"></div></div></div></div>شفق قطبی وقتی اتفاق می‌افتد که یون‌های پرانرژی موجود در طوفان خورشیدی در میدان مغناطیسی زمین منحرف شده و در نزدیکی نواحی قطبی به نزدیکی جو برسند. برخورد این ذرات پرانرژی با مولکول‌های اکسیژن و نیتروژن سبب برانگیخته‌شدن الکترون‌های این مولکول‌ها می‌شود و برگشتن این الکترون‌ها به ترازهای اصلی، موجب گسیل پرتوهای نور مرئی می‌شود. اغلب این پرتوهای مریی در طول‌موج 558 نانومتر (هر نانومتر یک‌میلیاردیم متر یا 10 به توان منفی 9 متر است) که متناظر با نور سبز است، منتشر می‌شوند و دلیل آن، برانگیختگی اتم‌های اکسیژن در لایه های فوقانی جو است. پرتوهای سرخ‌رنگ که در طول‌موج 630نانومتر منتشر می‌شوند، در اثر برانگیختگی اتم‌های نیتروژن گسیل می‌شوند. شایان ذکر است که این تصویر در اواخر اسفندماه گذشته گرفته شده و به همین دلیل، آسمان کاملا تاریک دیده می‌شود. در حال حاضر، آفتاب در نواحی شمالی سوئد اصلا غروب نمی‌کند یا مدت‌زمان کمی را زیر افق می‌رود و آسمان در تمام 24 ساعت روشن و در وضعیت گرگ‌ و میش (فلق و شفق) قرار دارد. /4<br></div><font size="2" color="#CC6600"><br>شالیزارهای پله پله برنج در ویتنام </font><br></div><div align="center"><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8364879926/rice_terraces_31166_600x450.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8364879926/rice_terraces_31166_600x450.jpg"></div></div>&nbsp;کیم هارمسی در سفر به ویتنام، این منظره زیبا را از شالیزارهای برنج در ویتنام ثبت کرد. برای استفاده بهینه از سطوح شیب‌دار، شالیزارها را به این شکل در شیب تپه‌ها ایجاد می‌کنند. در اغلب کشورهای شرق و جنوب شرق آسیا می‌توان چشم‌اندازهای مشابهی را مشاهده کرد؛ چراکه غذای اصلی مردم این مناطق برنج است و برای تامین این حجم زیاد برنج باید زمین‌های کشاورزی محدود را به بهترین نحو استفاده کرد. / 4<br></div></div>&nbsp;<font color="#FF6600">&nbsp;</font><font size="2" color="#FF6600"><br> تولید برق با استفاده از حرکات زانو در حین راه رفتن</font> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br></div>گروهی از محققان انگلیسی با استفاده از حرکات زانو در حین راه رفتن، توانستند برق تولید کنند.<br>در این پژوهش دانشمندان دانشگاه کرنفیلد، لیورپول و سالفورد ابزار پیزوالکتریک پوشیدنی ساخته اند که حرکات زانو را به برق تبدیل می کند. از این انرژی تولید شده می توان برای روشن کردن گجت هایی مانند نمایشگرهای ضربان قلب، گام سنج و شتاب سنج ها استفاده کرد. این ابزار پوشیدنی "پیزی کاتو تولید انرژی از مفصل زانو" نام گرفته به سطح بیرونی زانو متصل می شود. این ابزار مدور است و شامل یک هاب مرکزی مجهز به چهار بازوی بیرون زده است که با یک حلقه احاطه شده حرکت زانو موجب حرکت حلقه و در نتیجه لرزش بازو ها می شود محققان از این همین لرزش برای تولید برق استفاده کردند. به گفته محققان چنین ابزار تولید کننده برقی می تواند کاربردهای نظامی برای میدانهای جنگ نیز داشته باشد چرا که سربازان در حال حاضر مجبورند وسایل الکترونیکی سنگینی را همراه با باتری های آنها حمل کنند. این ابزار تا کنون توانسته دو میلی وات انرژی تولید کند. محققان معتقدند عملکرد این ابزار قابل بهبود است و می توان آن را به دست کم 30 میلی وات رساند. چنین انرژی برای به کار انداختن یک سیستم ردیاب GPS، وسایل الکترونیکی پردازش سیگنال پیشرفته و انتقال دهنده های بی سیم کافی است. دکتر "مایکل پوزی" از دانشگاه کرنفلید و مجری این تحقیقات، در گروهی دیگری از محققان عضویت دارد که در پی ساخت نسخه کوچکتر و مقرون به صرفه تر از یک دستگاه تولید انرژی هستند. وی هزینه تولید هر مدل از چنین دستگاهی را کمتر از 10 پوند تخمین می زند. نتایج این تحقیقات در نشریه ساختارها و مواد هوشمند منتشر شده است.این نخستین بار نیست که محققان در پی تولید انرژی از حرکات زانو برآمده اند. چند سال پیش نیز گروهی دیگر از پژوهشگران نمونه اولیه ای از ابزاری را ساختند که برق را نه از تاشدن زانو بلکه از نیروهای شوک ناشی از برخورد پاشنه پا به زمین و رسیدن این امواج به زانو تولید می کرد./14<font size="2" color="#FF6600">&nbsp; </font><br></div><font size="2" color="#FF6600"> مهره های مصنوعی ستون فقرات</font><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8364819284/moherha.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8364819284/moherha.jpg"><div align="right">محققان موفق به ساخت مهره (دیسک) مصنوعی ستون فقرات شدند که این دیسک مانند نمونه طبیعی آن نرم و غنی از کلاژن است. پیری، سوانح رانندگی و استفاده نامناسب از ستون فقرات موجب آسیب دیدگی مهره ها و بروز دردناک مزمن کمر می شود. اگر چه در حال حاضر از درمان همجوشی ستون فقرات در چنین شرایطی استفاده می شود اما جایگزینی مهره های آسیب دیده ، اقدامی است که برای درمان چنین آسیب هایی مطلوب تر است. در روش جایگزینی، مهره حالت انعطاف پذیری و حرکت در ستون فقرات حفظ می کند .اکنون گروهی از محققان دانشگاه بریگهام یانگ از مهره مصنوعی جدیدی رونمایی کردند که به گفته آنها یک سازوکار سازگار است و می تواند کیفیت میلیونها بیمار مبتلا به آسیب دیدگی در ستون فقرات را بهبود بخشد. این ابزارالاستیک آن قدر قابل انعطاف است که حرکت را امکان پذیر کند همچنین از دوام نیز برخوردار است و می تواند زیر فشار بین مهره ای ستون فقرات قرار گیرد. نتایج این تحقیقات به زودی در نشریه جراحی ستون فقرات منتشر خواهد شد.&nbsp; آنتون باودن و لری هاوول طراحان این مهره مصنوعی می گویند این ابزار دارای توان بالقوه برای کاهش درد و بازگرداندن حرکت طبیعی ستون فقرات است خاصیتی که روش های فعلی&nbsp; قابلیت آن را ندارند. آنها می گویند تقلید واکنش ستون فقرات به دلیل فضای محدود، پیچیدگی مهره ها و قطعات آن بسیار دشوار است. یک سازوکار سازگار برای انسان، قابل استفاده و طبیعی تر است و مهره ساخته شده ما رفتار یک مهره سالم را دارد. این دانش اکنون تجاری سازی شده و شرکت Crocker Spinal Technologies قرار است این محصول را تا اوایل سال آینده میلادی به بازار عرضه کند./14<br></div></div><font size="2" color="#006600"><font color="#FF6600">&nbsp;رونمایی از 10 هزار گونه میكروب</font><br></font></div>محققان در پروژه‌ای كه پنج سال به طول انجامید، موفق به شناسایی و تهیه فهرستی از 99 درصد میكروب های موجود در بدن یك انسان سالم شدند. پروژه میكروبی Human Microbime با مشاركت صدها محقق از دانشگاه های مختلف برای تهیه نقشه‌ای از وضعیت حضور میكروب ها در بدن انسان انجام شد كه نتایج این تحقیق در مجله Nature و PLoS منتشر شده است. شما تنها نیستید! این تحقیق با مشاركت 242 داوطلب سالم انجام شد و نمونه های میكروب موجود در دهان، بینی، پوست، روده و واژن این افراد مورد بررسی قرار گرفتند.<br><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8364980792/microb.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8364980792/microb.jpg"></div>در این پژوهش، محققان موفق به شناسایی بیش از 10 هزار گونه مختلف میكروب شدند كه 81 تا 99 درصد تعداد میكروب‌های موجود در بدن یك انسان سالم است. در طول این تحقیق دانشمندان با كشفیات عجیبی روبه‌رو شدند. به طور مثال محققان كالج پزشكی بایلور در هوستون، انواع كمتری از میكروب های واژن را در بدن زنان باردار شناسایی كردند. این تعداد كمتر نشان می‌دهد كه در طول هفته ها و روزهای آخر بارداری و نزدیك شدن به زمان زایمان، بدن به طور طبیعی محیط رحم را استریل و عاری از میكروب می‌كند تا نوزاد از ابتلا به بیماری‌های مختلف مصون بماند. شناسایی تعداد و محل دقیق میكروب هایی كه در گوشه وكنار بدن انسان قرار دارند،همچنین یافتن ارتباط بین وجود میكروب ها با سلامتی یا بروز بیماری در انسان از جمله اهداف اصلی این پروژه عنوان شده است./1<br></div><font size="2" color="#006600"><font color="#FF6600"><br>مکالمه گیاهان</font></font><br></div>&nbsp;محققان انگلیسی مدعی هستند كه گیاهان از طریق ایجاد صداهای بسیار ظریف در ریشه با یكدیگر صحبت می كنند تحقیقات جدید حاكی از آن است كه گیاهان نه تنها به صداهای اطراف خود واكنش نشان می دهند، بلكه با گیاهان اطراف خود از طریق ایجاد صداهای بسیار ظریف صحبت می‌كنند! محققان دانشگاه بریستول از بلندگوهای پر قدرت برای شنیدن صدای نهال ذرت استفاده و صداهای ظریف كلیك مانندی را از ریشه نهال ضبط كردند. وقتی ریشه‌های گیاه در آب معلق شدند و یك صدای مداوم با فركانس مشابه پخش شد، ریشه‌های گیاه به سمت صدا حركت كردند.<br><div align="center"><div align="center"><a href="http://isna.ir/fa/photo/91032312974/%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%8A-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87-%DA%AF%D9%8A%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D9%88%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D8%AF" target="_blank"><img src="http://s9.picofile.com/file/8364950626/harfegiah.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8364950626/harfegiah.jpg"></a></div></div>به گفته محققان، این نخستین شواهداز مكالمه گیاهان با یكدیگر از طریق زبان مخصوص است كه برای انسان قابل شنیدن نیست. پروفسور «دانیل رابرت» محقق زیست شناسی دانشگاه بریستول خاطر نشان می كند: صداهای كلیك مانند بسیار ریز دارای پتانسیل تشكیل یك كانال ارتباطی بین ریشه های گیاهان هستند. به نظر می رسد صدا و لرزش نقش مهمی در حیات گیاهان ایفا می كنند. اوایل سال جاری میلادی نیز محققان دانشگاه اگزتر انگلیس در تحقیقی دریافته بودند كه كلم در شرایطی مانند نزدیك شدن قیچی باغبان یا حمله كرم گیاهخوار، گاز هشداردهنده‌ای برای اعلام خطر به سایر گیاهان از خود ساطع می‌كند. /1<br><div align="center"><font size="2" color="#FF6600">دستاورد تازه دانشمندان در درمان گرفتگی عروق</font><br><div align="right"><div align="center"><div style="text-align: center;"><img src="http://s9.picofile.com/file/8364962550/%D9%82%D9%84%D8%A8.jpeg"></div></div>دانشمندان سوئیس در تازه‌ترین دستاورد برای درمان بیماری‌‌های قلبی، نوعی پمپ گشاینده عروق كه عملكردی شبیه «بمب ساعتی» دارد، طراحی كردند. تصلب شرایین كه منجر به تنگ شدن شریان‌ها و گسترش بیماری قلبی عروقی می‌شود، عامل مرگ بسیاری در سراسر جهان است .<font size="2"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">ادامه مطلب را در بند (11)</span></font><font color="#000000"><a href="http://has9.ir/extrapage/yahoo" target="" title=""><font size="2"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"></span></font></a><a href="http://has9.ir/extrapage/yahoo" target="" title=""><font size="2"> </font><font size="3">اینجا</font> </a><font size="2"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"></span></font><font size="2"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"></span></font><font size="2"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"></span></font><font size="2"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"></span></font><font size="2"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"></span></font><font size="2"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">مطالعه بفرمائید </span></font></font>.<br></div></div></div><font size="2" color="#FF6600">نخستین تصاویر از نقشه سه بعدی مغز</font><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8364950942/thumb2.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8364950942/thumb2.jpg"></div>دانشمندان دانشگاه هاروارد روشهای جدیدی با فناوری پیشرفته توسعه داده اند تا بتوانند داخل مغز انسان را با استفاده از رزونانس مغناطیسى بررسی کنند.جان ودین استادیار پرتو شناسی دانشکده پزشکی هاردارد اظهار داشت: اسکنهای رنگین کمانی از مغز نشان دهنده نخستین چشم انداز حقیقی به گذرگاه های 100 میلیون سلولی مغز انسان و نحوه کارکرد آن است. وی افزود: مغزی که ما با اسکنهای متعارف طی همه سالها نگاه می کردیم مغز واقعی نیست ما تنها سایه ای از سطح آن را مشاهده می کنیم.جف لیچتمان از هاروارد نیز تکنیک مرتبطی را برای دنبال کردن گذرگاه هار ارتباطی هر نورون در مغز حیوانات ابداع کرده است.وی با استفاده از سه رنگ می تواند سلولهای عصبی را با یک رنگ خاص پیش از دنبال کردن ارتباط آنها مشخص کند، کاری که با روشهای سنتی اسکن مغز ممکن است صدها سال به طول بیانجامد . لیچتمان در این رابطه گفت: مغز انسان پیچیده ترین چیزی است که در جهان شناخته شده وجود دارد، این مغز خاطرات، ترسها، فرآیندهای اطلاعاتی ما را در خود نگه داشته و به ما اجازه دیدن، شنیدن و احساس کردن می دهد، اما ما از ابزار واقعی برای درک آن برخوردار نیستیم.وی افزود: درحال حاضر اختلالات بسیاری در سیستم عصبی وجود دارند که مردم اعتقاد دارند در نتیجه ناکارآیی ارتباط میان سلولهای عصبی است اما ما هیچ ابزاری برای دنبال کردن این ارتباط نداریم.این گذرگاه ها می توانند توسط دانشمندان برای ایجاد یک نقشه سه بعدی از شبکه پیچیده مغز ما مورد استفاده قرار گیرد. یک گروه از دانشکده پزشکی هاروارد در آمریکا روش تصویربرداری دقیقی را از 100 میلیارد سلول عصبی و نورون در مغز انسان ابداع کرده اند.مدتها تصور می شد که مغز توده ای از سیمهای به هم گره خورده است، اما محققان اخیرا دریافته اند که الیافهای مغز در حقیقت شبیه یک صفحه شطرنجی است. این ساختار شبکه ای که در جزئیات این تحقیق پیشرفته مشخص شده از سیستم تصویربرداری رزونانس مغناطیسى بهره برده است./14<br><div align="center"><div align="right"><div align="center"><div style="text-align: center;"><div align="right"><div align="center"><br><div align="right"><div align="center"><font size="2"><font color="#FF6600">توانایی های شگفت انگیز انسان</font></font><br><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8364950976/ensan.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8364950976/ensan.jpg"></div><br><div align="right">شاید از دانستن این واقعیت که در میان ما افرادی با توانایی های خارق العاده ای زندگی می کنند، متعجب شوید. مثلا افراد نابینایی که با گوشهایشان می بینند یا افرادی که طعم کلمه ها را متوجه می شوند. با خواندن مطلب زیر به توانایی های شگفت انگیز انسان ها پی خواهید برد:<br>هایپرتیمزیا (حافظه فراگیر)<br>بستگی به طرز فکر شما دارد که این توانایی را استعداد بنامید یا طلسم. افراد محدودی در سراسر جهان از این توانایی بهره مند هستند که قادرند جزئیات روزانه زندگی خود را در گذشته به یاد آورند. فقط کافی است تاریخ روزی از سال های گذشته را به این افراد بدهید، بدون اینکه به حافظه خود فشار بیاورند، اتفاقاتی را که در آن روز برایشان رخ داده با تمام جزئیات برای شما تعریف می کنند. حتی گاهی اتفاقاتی را که در آن تاریخ در سایر نقاط جهان رخ داده هم به یاد می آورند. قبل از اینکه آرزو کنید کاش شما هم چنین توانایی را داشتید، یک نفس عمیق بکشید و خوب فکر کنید. شاید از به خاطر آوردن روزی که تنها نمره 20 کلاس شیمی متعلق به شما بود، احساس خوبی داشته باشید، اما مسلما از به خاطر آوردن خاطرات تلخ گذشته ناراحت خواهید شد.<br>اکولوکیشن (بازتاب صدا) <br>سندروم ساوانت<br>طعم شناسان حرفه ای <br>دیدن هاله نور اطراف انسان ها <br>درک میدان مغناطیسی زمین <br>سینستزیا (حس آمیزی)<font color="#000000"> ، مشروح مطلب را در ردیف( 9 ) </font><a href="http://has9.ir/extrapage/google" target="" title=""><font size="2">اینجا</font></a> <font color="#000000">مطالعه بفرمائید .<br></font><br><div style="text-align: center;"><font color="#cc6600">کشف کهکشانی از جنس طلا</font></div><div style="text-align: center;" align="right"><img src="http://s9.picofile.com/file/8345840626/k78.jpg"></div><div align="right"><br></div><div align="right">دانشمندان معتقدند که فلزات سنگین مثل طلا، پلاتین و نقره در گروه عناصر<span style="text-align: center;">r-process قرار دارند که در فرایند فروپاشی هسته‌ ابرنواخترها ساخته می‌شوند. در واقع کشف اولین کهکشان مملو از فلزات سنگین نه تنها خود یک دستاورد بزرگ تلقی می‌شود بلکه می‌تواند سرنخی برای حل معمای فرایند تشکیل عناصر سنگین نیز باشد.</span></div><div align="right">با اینکه ماهیت اکثر عناصر ارزشمند موجود در جدول تناوبی مثل طلا، نقره و پلاتین در طول بیش از 6 دهه برای دانشمندان ناشناس مانده است، اما با کشف کهکشان مملو از عناصر سنگین می‌توان خاستگاه این عناصر را در کیهان شناسایی کرد.</div><div align="right">پژوهشگران معتقدند که دلیل ارزش بالای عناصری مثل طلا، نقره، پلاتین و اورانیوم، عدم وجود پروسه تولید این عناصر در زمین و منظومه شمسی است، چرا که این عناصر در فرایند سنتز هسته‌ای و در جریان برخورد و انفجار ستاره‌های نوترونی چگال با سرعت بسیار بالا تولید شده و از طریق سنگ‌های آسمانی در زمان تشکیل منظومه شمسی به سیاره آبی ما منتقل شده‌اند.</div><div align="right">کهکشان کوتوله حاوی عناصر سنگین با نام<span style="text-align: center;">Reticulum II</span><span style="text-align: center;">&nbsp;</span><span style="text-align: center;">در فاصله 100 هزار سال نوری از زمین قرار دارد.&nbsp;</span></div><div align="right">پدیده ساخت عناصر سنگین برای اولین ‌بار در سال 1957 توسط فیزیکدانان مطرح شد. در این پدیده نوترون‌ها تحت تاثیر دمای غیرقابل تصور به سرعت در هسته‌ی عناصر منتقل شده و عناصر سنگین‌تر از آهن را می‌سازند.</div><div align="right">پروفسور آنا فربل، متخصص فیزیک از موسسه فناوری ماساچوست عنوان کرد: مهم‌ترین دلیل کمیابی عناصر سنگین و خاص مثل طلا، خاستگاه دوردست این عناصر است، چرا که این عناصر در جریان برخورد سریع ستاره‌های نوترونی با سرعت غیرقابل تصور تشکیل می‌شوند.</div><div align="right">وی در ادامه افزود: فرایند تولید عناصر سنگین تا حدی انرژی‌بر است که نمی‌توان آنها را در پیشرفته‌ترین آزمایشگاه‌های جهان تولید کرد. /1</div><div align="center"><font size="4" color="#FF6600">پیوندها<br></font><div align="right"><font size="2"><a href="http://www.mehrnews.com/news/1638783/%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%AD%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7" target="" title="">سحابی حاوی هزاران ستاره معلق/ زیبایی کهکشان راه شیری در استرالیا</a></font></div></div><div align="right"><div align="right"><div align="right"><div align="right"><font size="2"><a href="http://isna.ir/fa/news/91041308358/%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%B3%D9%81%D8%B1" target="" title="">با ناسا در اسرار آمیزترین مناطق ماه، همسفر شوید<br></a><a href="http://www.mehrnews.com/news/1644147/%D8%B4%D9%81%D9%82-%D9%82%D8%B7%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D9%84" target="" title="">شفق قطبی در شبهای جادویی/ تصویری از برخورد پروانه ای شکل</a></font><a href="http://isna.ir/fa/news/91041308358/%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%B3%D9%81%D8%B1" target="" title=""><br></a></div></div><font size="2"><a href="http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=1638783" target="" title=""></a></font></div><font size="2"><a href="http://www.mehrnews.com/news/1632562/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B7%D9%85-%D9%88-%D8%B3%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF" target="" title="">تصاویری از دریای متلاطم و سوزان سطح خورشید</a></font></div><a href="http://www.mehrnews.com/news/1628132/%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%A7%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C" target="" title=""><font size="2">ابداع پوسته خوراکی برای بسته بندی مواد غذایی</font></a></div></div></div></div></div><span style="font-weight: bold;"></span></div></div></div></div> text/html 2012-06-10T01:54:16+01:00 kashkool.mihanblog.com داستان ، خاطره و ضرب المثل http://kashkool.mihanblog.com/post/8 <div align="center"><div align="right"><div align="center"><font size="2" color="#660000"><font size="4" color="#006600">ضرب المثل</font></font><br><font size="2" color="#660000">ماست‌ها را کیسه کردن<br></font><font size="2" color="#660000">نظارت بر قیمت ها در دوران قاجار<br></font><br></div>می‌گویند؛ مختارالسلطنه (لقب کریم‌خان) در اواخر سلطنت ناصرالدین شاه قاجار،&nbsp; رییس فوج فتحیۀ اصفهان بود و زیر نظر ظل السلطان، فرزند ارشد ناصرالدین شاه انجام وظیفه می‌کرد . او حسب الامر ناصرالدین شاه از اصفهان به پایتخت آمد تا به علت ناامنی و گرانی که در تهران بروز کرده بود، رسیدگی کند. از ‌آن رو او مدتی حکومت پایتخت تهران را برعهده گرفت. در آن زمان که هنوز ارگانی به نام شهرداری (بلدیه) وجود نداشت، حکام وقت با اختیارات تام برکلیۀ امور و شئون قلمرو حکومتی از جمله مسائل؛ خوار بار و حفظ نرخ‌ها مورد نیاز مردم را نظارت کامل داشتند و محتکران و گرانفروشان را شدیداً مجازات می‌کردند. در این اوضاع و احوال، گدایان و بیکاره‌ها به سبب گرانی و نابسامانی شهر ضمن عبور از کنار دکانها چیزی برمی‌داشتند و به اصطلاح ناخونکی به اجناس می‌زدند.<br>جناب مختارالسطنه برای جلوگیری از این بی نظمی&nbsp; و هرج و مرج دستور داد، گوش چند نفر از گدایان متجاوز و ناخونک زن‌ها را با میخهای کوچک به درخت نارون در کوچه‌ها و خیابان‌های تهران میخکوب کردند و بدین وسیله از گدایان و بیکاره‌ها دفع شرو رفع مزاحمت شد. در همین روز‌ها به مختارالسلطنه اطلاع دادند که نرخ ماست در تهران بسیار گران شده است به طوری که مردم نمی‌توانند از این مادۀ غذایی ارزان که چاشنی و مایه نان آنهاست، استفاده کنند.<br>مختارالسلطنه ‌دستور داد، ابلاغیه بلند بالایی در این باب، صادر کردند تا ماست فروشان را از گرانفروشی برحذر داشته و از عواقب آن پرهیز سازند. چون چندی بدین منوال گذشت، برای اطمینان خاطر شخصاً با قیافۀ ناشناخته به یکی از دکانهای ماست فروشی رفت و مقداری ماست خواست. ماست‌فروش بی‌خبر، از آنجایی‌که مختارالسلطنه را نمی شناخت و فقط نامش را شنیده بود، پرسید: چه جور ماستی می خواهی؟ مختارالسلطنه گفت: مگر چند جور ماست داریم؟<br>&nbsp;ماست فروش جواب داد: معلوم است که تازه به تهران آمدی و نمی‌دانی که دو جور ماست داریم: یکی ماست معمولی، دیگری ماست مختارالسلطنه!<br>مختارالسلطنه با حیرت و شگفتی درباره مزایا و معایب این دو نوع ماست پرسید.ماست فروش بخت برگشته با آب و تاب گفت: ماست معمولی همان ماستی است که از شیر می‌گیرند و بدون آنکه آب داخلش کنیم تا قبل از حکومت مختارالسلطنه با هر قیمتی که دلمان می‌خواست به مشتری می‌فروختیم. الان هم در پستوی دکان از آن ماست موجود ات.اگر مایل باشید برایتان بیاورم، البته به قیمتی که برایم صرف می کند، می‌فروشم. اما ماست مختارالسلطنه همین طغار دوغ است که در جلوی دکان و مقابل چشم شما قرار دارد و از یک ثلث ماست و دو ثلث آب ترکیب شده است. بعد با لبخنده پیروزمندانه‌ی افزود؛ چون ما این ماست را به نرخ مختارالسلطنه می‌فروشیم، آن را ماست مختارالسلطنه نامیده‌ایم! بعد خنده جانانه تحویل مختارالسلطنه داد و&nbsp; پرسید؛ حالا از کدام ماست می خواهی؟ این یا آن؟!مختارالسلطنه که تا آن موقع خونسردیش را حفظ کرده بود، دیگرطاقت نیاورده به فراشان حکومتی که دورادور شاهد صحنه و گوش به فرمان او بودند، امر کرد ماست فروش را جلوی دکانش به طور وارونه آویزان کردند و بند تنبانش را محکم بستند.سپس در میان بهت و ناباوری، طغار دوغ را از بالا به داخل پاچه‌های شلوار ماست فروش بخت برگشته سرازیر کردند و شلوار را به مچ پاهایش محکم بستند. بعد از اجرای فرمان، رو به ماست فروش بیچاره و خجالت زده کرد و گفت: آنقدر باید به این شکل آویزان باشی تا تمام آبهایی که داخل این ماست کردی از شلوارت خارج شود و سر، صورت و لباسهایت خیس و دوغی شود تا دیگر جرأت نکنی آب داخل ماست بکنی! چون سایر ماست فروش‌ها این مجازات شدید مختارالسلطنه را دیدند به سرعت همه ماست‌ها را کیسه کردند تا آبهایی که داخلش کرده بودند، خارج شود و اینکه مثل هم صنف&nbsp; خود گرفتار قهر و غضب مختارالسلطنه نشوند.<br>از آن زمان به بعد این عبارت "ماست‌ها را کیسه کردند" ورد زبان مردم دیار ما شد ودر موارد مشابه به&nbsp; فرد یا افرادی که از کاری یا شخصی ترسیده باشند، به کار برده می‌شود. گذشت سال‌ها، این عبارت را به عنوان ضرب المثل در کتاب‌ها و فرهنگ کلامی ما وارد کرده است./9<br><br><div align="right"><div align="center"><font size="2" color="#660000">بادمجان دور قاب چین</font><br></div>در دوران ناصرالدین شاه، بزرگان و رجال سیاسی برای نشان دادن مراتب اخلاص و چاکری خود به پادشاه، به آشپزخانه شاهنشاهی می رفتند و چهار زانو بر زمین می نشستند و مانند خدمه های آشپزخانه مشغول پوست کندن بادمجان می شدند، یا آن که بادمجان ها را پس از پخته شدن در دور و اطراف قاب های آش و خورش می چیدند. این رجال سیاسی حساب کار را طوری داشتند که شاه حتماً بتواند آنان را هنگام سرزدن به چادرها در حال بادمجان دور قاب چیدن ببیند و در این کار دقت و سلیقه بسیار به کار می بردند تا شادی خاطر شاه فراهم آید! از آن پس بادمجان دور قاب چین شد، صفت افرادی که کاری را برای چاپلوسی انجام می دهند./23</div><font size="1" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;"></span></font><br></div><font size="2"><font color="#006600"><font color="#663333">از این ستون به آن ستون فرج است</font></font><br></font></div>مردی به شهری مسافرت كرد و غریب بود . اتفاقا همان شب فردی به قتل میرسد . نگهبانان مرد غریب را نزدیك محل قتل دستگیر می كنند و نزد قاضی می برند .&nbsp; چون مرد ناشناس نتوانست بی گناهی خود را ثابت كند قاضی دستور اعدام وی را صادر كرد . فردا مرد مسافر را به یك ستون بستند تا اعدام كنند . مرد هرچه گفت كه بی گناه است و بعدا از این كار پشیمان خواهند شد&nbsp; ، جلاد گفت من باید دستور را اجرا كنم .جلاد به او گفت كه آخرین خواسته اش چیست . مرد كه دید مرگ نزدیك است ،&nbsp; گفت مرا به آن یكی ستون ببندید و اعدام كنید . جلاد فكركرد كه مرد قصد فرار دارد و این یك بهانه است و به او گفت این چه خواهش مسخره ای است !مرد گفت : رسم این است كه آخرین خواهش یك محكوم به اعدام اگر ضرری برای كسی نداشته باشد اجرا شود .<br>جلاد با احتیاط دست او را باز كرد و به ستون بعدی بست . در همین هنگام حاكم و سوارانش از آنجا گذشتند و دیدند عده ای از مردم دور میدان جمع شدند ، علت را پرسیدند گفتند مردی را به دار می زنند . حاكم پرسید : چه كسی را . جلاد جلو آمد و حكم قاضی را نشان داد . حاكم گفت : مگر دستور جدید قاضی به شما نرسیده است ؟‌ جلاد گفت : آخرین دستور همین است . حاكم گفت : این مرد بی گناه است ، او را آزاد كنید . قاتل اصلی دیشب به كاخ من آمد و گفت وقتی خبر اعدام این مرد را شنیده ،‌ ناراحت شده كه خون این مرد هم به گردن او بیافتد و با اینكه میترسیده خودش را معرفی كرد . من هم او را نزد قاصی فرستادم و سفارش كردم كه مجازاتش را تخفیف دهد . مرد مسافر را آزاد كردند.&nbsp; او گفت : اگر مرا از آن ستون به این ستون نمی بستید تا حالا ‌مرا اعدام كرده بودید . این ضرب المثل را هنگامی به كار می برند كه فردی ناامید است و او را دلداری می دهند كه در اندك فرصتی راه چاره ای پیدا می شود . ( فرج به معنای گشایش در كار و رفع مشكل است )‌ /7 <font size="2" color="#006600"><br><br></font><div align="center"><font size="1" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#660000"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;">خالی بندی</span></font><font size="1" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br><br><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;"></span></font></div><div align="justify"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">در زمانهای قدیم به دلیل کمبود اسلحه، بعضی از پاسبان هائی که گشت میدادند، فقط غلاف خالی اسلحه، یعنی همان جلدی که اسلحه در آن قرار میگیرد را، روی کمرشان می بستند و در واقع اسلحه ای در کار نبود. دزدها و شبگردها، وقتی متوجه این قضیه شدند، برای اینکه همدیگر را مطلع کنند، بهم میگفتند طرف “خالی بسته” و منظورشان این بود که فلان پاسبان اسلحه ندارد و غلاف خالی اسلحه را دور کمرش بسته است، و برای ترساندن ما بلوف میزند که اسلحه دارد.به همین جهت بود که اصطلاح “خالی بندی” رواج پیدا کرد./0</font><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br></font></div><font size="2" color="#006600"><br></font><div align="center"><font size="2"><font><font style="" size="4"><font color="#006600">داستان</font><br></font><br><font color="#660000">روزی<br></font><br></font></font><div style="text-align: right;" align="center">&nbsp;در یکی از سالها قحطی بیداد کرده بود و مردم همه زانوی غم در بغل گرفته بودند ، عارفی از کوچه ای می گذشت. غلامی را دید که بسیار شادمان و خوشحال است.&nbsp;</div><div style="text-align: right;" align="center">به او گفت : چه طور در چنین وضعی می خندی و شادی می کنی ؟ غلام جواب داد که من غلام اربابی هستم که چندین گله و رمه دارد و تا وقتی برای او کار می کنم روزی مرا می دهد ، پس چرا غمگین باشم ؟</div><div style="text-align: right;" align="center">عارف گفت : از خودم شرم کردم که یک غلام به اربابی با چند گوسفند توکل کرده و غم به دل راه نمی دهد و من خدایی دارم که مالک تمام دنیاست و نگران روزی خود هستم/ 0</div><div style="text-align: right;" align="center"><br><br><div align="center"><font color="#660000">معجون آرامش</font><br></div><br>روزی انوشیروان بر بزرگمهر خشم گرفت و در خانه ای تاریک به زندانش انداخت و گفت او را به زنجیر بستند.<br>چند روزی بر این احوال بود تا کسری کسانی را فرستاد که از حالش جویا شوند. آنان بزرگمهر را با دلی قوی و شادمان دیدند .<br>به او گفتند در این تنگی و سختی تو را آسوده دل می بینیم!<br>گفت: معجونی ساخته ام از شش جزء و بکار میبرم و چنانکه می بینید مرا نیکو میدارد.<br>گفتند ، آن معجون را شرح بازگوی که ما را نیز به هنگام گرفتاری بکار آید .<br>گفت:<br>جزء نخست ، اعتماد بر خداوند عزوجل است<br>دوم ، آنچه مقدر است شدنی است<br>سوم ، شکیبایی برای گرفتار ، بهترین راه است<br>چهارم ، اگر صبر نکنم چه کنم ، پس نفس خویش را به جزع و زاری بیش از این نیازارم<br>پنجم ، آنکه شاید وضعیتی سخت تر از این حال رخ دهد<br>ششم ، آنکه از این ساعت تا ساعتی دیگر ، امید گشایش و فرجی باشد<br>چون این سخنان به گوش کسری رسید ، دستور داد او را آزاد کرده و نیکو گرامی داشت./0<br><br><div align="center"> <font size="2" color="#660000">کینه</font></div>روزی لقمان به فرزندش گفت :<br>کیسه ای با خودت بیاور و به تعداد آدم‌هایی که از آنان بدت می‌آید، در آن پیاز قرار بده.<br>فرزندش اینکار را انجام داد .<br>لقمان گفت : از فردا هرجا که می‌روی، این کیسه را با خود ببر.<br>فرزند، بعد از چند روز خسته شده، به او شکایت کرد که پیازها گندیده، بوی تعفن گرفته و بوی آن مرا آزار میدهد.<br>لقمان پاسخ داد : این شبیه همان وضعیتی است که تو از دیگران کینه داشته و همواره در دل نگه داری.<br>این کینه، قلب و دلت را فاسد کرده و آثار بد آن، بیش از همه، خودت را اذیت کرده و آزار خواهد داد/0<br></div><div align="right"><div align="center"><font size="1" color="#660000"><font size="2"><br>سنجش</font><br></font></div>پسر کوچکی وارد مغازه ای شد، جعبه نوشابه را به سمت تلفن هل داد. بر روی جعبه رفت تا دستش به دکمه های تلفن برسد و شروع کرد به گرفتن شماره. مغازه دار متوجه پسر بود و به مکالماتش گوش می داد. پسرک پرسید: «خانم، می توانم خواهش کنم کوتاه کردن چمن های حیاط خانه تان را به من بسپارید؟»<br>زن پاسخ داد: «کسی هست که این کار را برایم انجام می دهد.» پسرک گفت: «خانم، من این کار را با نصف قیمتی که او می دهد انجام خواهم داد.»<br>زن در جوابش گفت که از کار این فرد کاملا راضی است. پسرک بیشتر اصرار کرد و پیشنهاد داد: «خانم، من پیاده رو و جدول جلوی خانه را هم برایتان جارو می کنم. در این صورت شما در یکشنبه زیباترین چمن را در کل شهر خواهید داشت.» مجددا زن پاسخش منفی بود. پسرک در حالی که لبخندی بر لب داشت، گوشی را گذاشت. مغازه دار که به صحبت های او گوش داده بود به سمتش رفت و گفت: «پسر…، از رفتارت خوشم آمد؛ به خاطر اینکه روحیه خاص و خوبی داری دوست دارم کاری به تو بدهم.» .پسر جوان جواب داد: «نه ممنون، من فقط داشتم عملکردم را می سنجیدم. من همان کسی هستم که برای این خانم کار می کند.» / 6 <br></div><font size="2" color="#663333">کمک</font><br></div>روزگاری نه چندان دور، مردی روستایی اسب اصیل و بسیار زیبایی داشت که توجه هر بیننده‌ای را به خود جلب می‌کرد. همه آرزوی تملک آن را داشتند. بادیه‌ نشین ثروتمندی پیشنهاد کرد که اسب را با دو شتر معاوضه کند، اما مرد موافقت نکرد. حتی حاضر نبود اسب خود را با تمام شترهای مرد بادیه‌ نشین تعویض کند. چرا که بی نهایت این اسب را دوست داشت.باد‌یه‌ نشین با خود فکر کرد: حالا که او حاضر نیست اسب خود را با تمام دارایی من معاوضه کند، باید به فکر حیله‌ای باشم. روزی خود را به شکل یک گدا درآورد و در حالی که تظاهر به بیماری می‌کرد، در حاشیه‌ جاده‌ای دراز کشید. او می‌دانست که مرد با اسب خود از آنجا عبور خواهد کرد و می دانست رسم مردانگی و انصاف این است که به درمانده و بیمار مانده در راه کمک می کنند. همین اتفاق هم افتاد. مرد با دیدن آن گدای رنجور، سرشار از همدردی و دلسوزی از اسب خود پیاده شد به طرف مرد بیمار و فقیر رفت و بعد از احوال پرسی و دلجویی از او پیشنهاد کرد،&nbsp; او را به نزد حکیم&nbsp; ببرد. مرد گدا ناله‌کنان جواب داد: من فقیرتر از آن هستم که بتوانم راه بروم. روزهاست که چیزی نخورده‌ام و نمی‌توانم از جا بلند شوم. دیگر قدرت ندارم. مرد به همین خاطر به او کمک کرد که سوار اسب شود. گدای حیله‌گر به محض اینکه روی زین نشست، پاهای خود را به پهلوهای اسب زد و به سرعت دور شد. <br><br><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8364879992/asb.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8364879992/asb.jpg"> <div align="right"><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">مرد متوجه شد که گول بادیه‌نشین را خورده است. فریاد زد: صبر کن! می‌خواهم چیزی به تو بگویم. بادیه‌ نشین که کنجکاو شده بود، کمی دورتر ایستاد. صاحب اسب گفت: تو اسب مرا دزدیدی. دیگر کاری از دست من برنمی‌آید، اما فقط کمی وجدان داشته باش و یک خواهش مرا برآورده کن.برای هیچ‌کس تعریف نکن که چگونه مرا گول زدی!! بادیه‌ نشین تمسخرکنان فریاد زد: چرا باید این کار را انجام دهم؟! مرد گفت: چون ممکن است، زمانی بیمار درمانده‌ای کنار جاده‌ای افتاده باشد. اگر همه این جریان را بشنوند، دیگر کسی به او کمک نخواهد کرد. بادیه‌ نشین شرمنده شد. بازگشت و بدون اینکه حرفی بزند، اسب اصیل را به صاحب واقعی آن پس داد و رفت./9</span><br><div align="right"><div align="center"><font size="2" color="#663333"><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">شن و سنگ</span></font><br><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span></div><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">روزی، روزگاری دو دوست قدیمی هنگام سفر از بیابانی عبور می‌کردند. در این حین آن دو بر سر موضوع کوچکی جر و بحث می‌کنند. در این میان، کار به جایی می‌رسد که یکی از آن دو دوست، کنترل خشم خویش را از دست داده و سیلی محکمی به صورت&nbsp; دوست دیگر می‌نوازد.<br>دوست سیلی خورده که از شدت ضربه و درد شوکه شده بود، بدون اینکه حرفی بزند، می‌نشیند و روی شن‌های بیابان می‌نویسد؛ " امروز بهترین دوست زندگیم، سیلی محکمی به صورتم زد." آنها به راه خود ادامه دادند تا اینکه به دریاچه‌ای رسیدند. تصمیم گرفتند در آب آن دریاچه کمی شنا کنند تا هم از حرارت و گرمای بیابان خلاص شوند و هم اتفاق پیش آمده را فراموش کنند.<br>مشغول شنا بودند که&nbsp; ناگهان دوست سیلی خورده، گرفتار باتلاق&nbsp; می‌شود. گل و لای باتلاق لحظه به لحظه او را به کام خویش فرو می‌کشید.<br>مرد شروع به داد و فریاد می‌کند؛ آی کمک... کمک کنید! به دادم برسید...خلاصه، با صدای فریاد مرد، دوستش به سرعت به یاری‌اش شتافته و با زحمت فراوان او را از آن مخمصه نجات می‌دهد. مرد که خود را از مرگ حتمی نجات یافته دید، بر روی ‌اولین سنگ سر راهش&nbsp; نشست و فوری مشغول شد. او این بار روی سنگ کنار آب به زحمت حک کرد؛ " امروز بهترین دوست زندگیم مرا از مرگ حتمی نجات داد."<br>دوستی که او را نجات داده بود با تعجب به زحمت وتلاش او برای حک کردن این جمله&nbsp; نگاه کرد و پرسید؛ چگونه است که وقتی به تو سیلی زدم، شرح حال را بر روی "شن‌ها"، نوشتی و حال که تو را نجات داده‌ام، شرح حال را با این زحمت بر روی "سنگ" حک می‌کنی؟ مرد نجات یافته پاسخ داد؛ وقتی دوستی تو را آزار می‌دهد آن را روی شن بنویس تا با وزش نسیم "بخشش و عفو" آرام و آهسته از قلبت پاک شود. ولی وقتی کسی در حق تو کار خوبی انجام داد، باید آنرا در دل سنگ حک کنی تا هیچ چیز قادر به محو کردن آن نباشد و همیشه در یاد و قلبت باشد که تو مدیون لطف او هستی./9 </span><br><div align="center"><div align="right"><div align="center"><font size="2"><font color="#663333">مسجد بهلول</font><br></font></div>می‌گویند: مسجدی می‌ساختند، بهلول سر رسید و پرسید: چه می‌كنید؟ گفتند: مسجد می‌‌سازیم.<br>گفت: برای چه، پاسخ دادند: برای چه ندارد، برای رضای خدا. بهلول خواست میزان اخلاص بانیان خیر را به خودشان بفهماند، محرمانه سفارش داد سنگی تراشیدند و روی آن نوشتند «مسجد بهلول» و شبانه آن را بالای سر در مسجد نصب كرد. سازندگان مسجد روز بعد آمدند و دیدند بالای در مسجد نوشته شده است «مسجد بهلول». ناراحت شدند؛ بهلول را پیدا كرده به باد كتك گرفتند كه زحمات دیگران را به نام خودت قلمداد می‌كنی؟! بهلول گفت: مگر شما نگفتید كه مسجد را برای خدا ساخته ‌ایم؟ فرضاً مردم اشتباه كنند و گمان كنند كه من مسجد را ساخته ‌ام، خدا كه اشتباه نمی‌كند ./ 2<br><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://has9.ir/post/42"><span style="color:blue"></span></a></font><div align="right"><br><font style="" size="2"><a href="http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=157071" target="" title="">داستان<br><br></a></font><a href="http://ketaab.iec-md.org/DAASTAAN/daastaan_payaambaraan_moosavi-garmaaroodi_fehrest.html" target="" title=""><font size="2">داستان پیامبران</font></a><font style="" size="2"><a href="http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=157071" target="" title=""><br></a></font><br><font size="2"><a href="http://www.ghadeer.org/Book/1147" target="" title="">داستان راستان</a><br><br></font><font size="2"><a href="http://ketaab.iec-md.org/DAASTAAN/daastaan_aarefaan_moqaddam_fehrest.html" target="" title="">داستان عارفان</a><br><br></font><a href="http://ketaab.iec-md.org/DAASTAAN/daastaanhaaye_aarefaaneh_shahrooei_fehrest.html" target="" title=""><font size="2">داستانهاى عارفانه</font></a><font size="2"><br><br></font><font size="2"><a href="http://ketaab.iec-md.org/DAASTAAN/daastaanhaa_masjid_neyshaaboori_fehrest.html" target="" title="">داستانها و حكایتهاى مسجد</a><br><br></font><font size="2"><a href="http://ketaab.iec-md.org/DAASTAAN/daastaanhaye_ostaad_mortazavi-karooni_fehrest.html" target="" title="">داستانهاى استاد</a></font><font size="2"><br><br></font><font size="2"><a href="http://ketaab.iec-md.org/DAASTAAN/daastaanhaa_yousof_mirkhalafzaadeh_fehrest.html" target="" title="">داستانهاى آموزنده از حضرت یوسف (ع)</a><br><br></font><a href="http://ketaab.iec-md.org/DAASTAAN/dastanhaaye_peyambaran_sarfipoor_fehrest.html" target="" title=""><font size="2">داستانهای پیامبران</font></a><font size="2"><br><br></font><font size="2"><a href="http://ketaab.iec-md.org/DAASTAAN/daastaanhaaye_shegeft_dastghaib_fehrest.html" target="" title="">داستانهاى شگفت</a><br><br></font><a href="http://ketaab.iec-md.org/MAASOOMIN/daastaanhaaye_shenidani_14maasoom_mohammadi-eshtehaardi_fehrest.html" target="" title="">داستانهاى شنیدنى از چهارده معصوم (ع)</a><br><font size="2"><br></font><font size="2"><a href="http://ketaab.iec-md.org/DAASTAAN/daastaanhaaye_modarres_goli-zavvaareh_fehrest.html" target="" title="">داستانهاى مدرس</a><br></font><font size="2"><br></font><a href="داستانهایى از مردان خدا" target="" title=""><font size="2">داستانهایى از مردان خدا</font></a><font size="2"><br><br></font></div><div align="right"><a href="http://www.ghadeer.org/Group/10" target="" title=""><font size="2">لیست کتب داستانی&nbsp;</font></a>&nbsp; <br>&nbsp; &nbsp; &nbsp;</div><!--[if !mso]> <style> v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} </style> <![endif]--><div align="center"> <font size="3" color="#663366">داستان ،خاطره و ضرب</font><font size="3" color="#663366">&nbsp;المثل نامه<br></font><font size="1"><br><font size="2">برای مطالعه موارد زیر </font></font><font size="2"><a href="http://has9.ir/extrapage/book" target="" title="">اینجا</a> کلیک نموده و به شماره مطلب موردنظر مراجعه فرمائید</font><font size="1"><font size="2"> </font>&nbsp; &nbsp; &nbsp; </font><div align="right"><br>1 - خاطرات و ناگفته هایی از مراسم خاکسپاری پیکر حضرت امام خمینی (ره)<br> <br>2- علامه جعفری (ره) و ازدواج با زیباترین دختر دنیا! <br></div></div><a href="http://has9.ir/extrapage/google" target="" title=""><font color="#000000"><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#006600"></span></font></a><a href="http://has9.ir/extrapage/google" target="" title=""><font color="#000000"><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#006600"></span></font></a> </div></div><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span></div></div></div> text/html 2012-06-10T01:00:50+01:00 kashkool.mihanblog.com خواص 1 http://kashkool.mihanblog.com/post/11 <br><div align="center"><div align="right"><div align="center"><font size="2" color="#3333FF"><font size="2">چه سبزیجاتی شما را جوان نگه می‌دارد؟</font></font><br></div>بیشتر مردم می‌دانند كه سبزیجات خوشمزه زیادی وجود دارند كه برای سلامتی مفید هستند. اما كمتر كسی می‌داند كه بعضی از گیاهان و سبزیجات می‌توانند همچنین به ما كمك كنند كه جوان بمانیم. ما در اینجا چند نوع از آنها را نام می‌بریم:<br><b>كلم بروكلی: </b>این گیاه به عنوان گیاهی ضد سرطان و ضد كلسترول شناخته شده است. این كلم، دارای منبع غنی از ویتامین‌های،A، C،E و لوتئین است و دارای خواص ضدپیری و ضدسرطانی است.كلم بروكلی دارای ماده ای است به نام سینیگرین است كه به عنوان یك آنتی اكسیدان قوی در كبد عمل می‌كند، سموم بدن را دفع و مواد مضر موثر در پیری را از بین می‌برد. این گیاه تاثیر زیادی روی جوان نگهداشتن پوست و استخوان دارد، بخاطر اینكه 31درصد از كالری‌های آن از پروتئین فراهم می‌شود.<br><b>هویج:</b> فالكارینو، ماده جدیدی است كه به تازگی در هویج كشف شده است و بخاطر تاثیر آنتی‌اكسیدان خود، یك محافظ پوست بسیار قوی است.فیبر داخل هویچ به نام پكتین، می‌تواند سموم فلزات سنگین مانند سرب، كادمیوم و سایر مواد سمی‌را دفع كند. رنگ نارنجی روشن هویج نشان دهنده سطح بالای كاروتن بتا و آلفاست، كه موجب جوان سازی پوست و دیگر اعضای بدن می‌شود.<br><b>كدو: </b>مواد مغذی شگفت‌آوری در كدو وجود دارد كه در انواع مختلف آن موجود است. كدو، شیرین و نشاسته‌ای است و می‌تواند یك مكمل سبك غذایی با سبزیجات تند و تیز باشد. كدو، حاوی خواصی است كه از آسیب رساندن به پوست، مفاصل، مغز و قلب جلوگیری می‌كند. موادی مانند: كومارین با خواص ضد التهابی، آنتی اكسیدان و آنتی باكتریال. كدو همچنین دارای ویتامین A,Cوآنتی اكسیدان است كه مولكول‌های بنیادی آزاد و مضر را نابود می‌كند، بنابراین ما را از آسیب‌های گرما و نور محافظت كرده و كمك می‌كند تا پوست، ظاهر جوان خود را حفظ كند.<br><b>قارچ‌های شیتاك: </b>از این قارچ‌ها برای درمان‌های سنتی در چین، ژاپن و كره استفاده می‌شود. مردم این كشورها بخاطر تلاش جهت افزایش و بهبود سرزندگی و نشاط و سلامتی شان تقدیر می‌شوند. این قارچ‌ها، منبع غنی از بتا گلوكان است كه در بهبود و ترمیم كبد از سموم ناشی از الكل كمك می‌كند.اگرمی‌خواهید وزنتان بالا نرود یا مایلید وزن كم كنید، بطور منظم قارچ شیتاك را مصرف كنید. این قارچ حاوی ویتامین 3B است و بنابراین به متابولیسم قند بدن كمك می‌كند و با مسن تر شدن ما، وزن را متعادل نگه می‌دارد. این قارچ به جوان ماندن ما كمك می‌كند، زیرا حاوی آهن معدنی و سلینیم و آنزیم‌های آنتی‌كسیدان است. /22<br></div><font size="2"><font color="#3333FF">&nbsp;5ماده غذایی ضد خستگی</font><br></font></div>اگر همیشه بعد از خوردن احساس بی‌حالی و خستگی می‌‌کنید، ناشی از خوردن غذاهای نادرست است. ترفند آن این است که غذاهایی را انتخاب کنید که انرژی را تدریجاً آزاد می‌کنند و به آرامی‌ و در طولانی‌مدت آن‌ را افزایش می‌دهند و از مصرف غذاهای دارای قند بالا که قند آن‌ها به‌سرعت آزاد می‌شود، بپرهیزید. شما می‌‌توانید با هر لقمه غذایی که می‌‌خورید به جنگ خستگی بروید. این پنج ماده غذایی نیز به‌علت هضم آسان و غنی بودن از مواد مغذی و تبدیل غذا به انرژی، به بدن کمک اساسی نموده و برای افراد مفید می‌‌باشند.<br><b>1 - بــلــغــــور جـــو</b><br>بلغور جو تقریباً برهر غله‌ای در صبحانه برتری دارد و جزء بیشترین تولیدات غلات سبوسدار صبحانه است و نیز به‌عنوان ماده غذایی عالی در جهت حمایت از سلامت سیستم گوارش نگریسته می‌‌شود. به دلایل فوق بسیاری از متخصصین داخلی و تغذیه نه تنها به بیماران دیابتی اجازه خوردن بلغور جو را می‌‌دهند، بلکه در واقع آنان را تشویق نیز می‌‌نمایند، به‌خصوص اینکه به حفظ سطح قند خون طبیعی کمک می‌‌نماید.<br>چگونگی عمل<br>فیبر در سلامت دستگاه گوارش مفید است. علاوه بر فیبر بالا، جودوسر حاوی سه نوع ماده غذایی مهم منیزیم، پروتئین و فسفر است و بر سطح انرژی تاثیر می‌‌گذارد و یک غذای ایده‌آل در مبارزه با خستگی و نیز یک منبع خوب ویتامین‌B۱ است که در تولید انرژی بسیار مهم می‌‌باشد. علائم کمبود جزئی ویتامینB۱ عبارتند از فقدان انرژی و از دست دادن اشت‌ها. افزون بر این، ویتامینB۱ به حفظ انرژی تجزیه شده و تبدیل آن به انرژی غذایی در هنگام خوردن غذا کمک می‌‌کند.<br>چه موقع بخوریم؟<br>شما می‌توانید برای کسب انرژی فوری، به‌هنگام صبح همراه صبحانه، بلغور جو میل کنید، زیرا سبب حفظ انرژی می‌‌گردد.<br>ارزش افزوده<br>برای طولانی‌ترشدن زمان انرژی، روی غذای حاوی بلغور، دانه کتان یا مغزهای مملو از پروتئین (فندق، پسته و گردو) بپاشید.<br><b>2 - ماســـــت</b><br>از ماست نیز می‌‌توان به‌شکل دسر و به‌عنوان ماده غذایی سالم استفاده کرد. در حقیقت به‌خاطر نقشی که پروتئین و پروبیوتیک‌ها (باکتری‌های مفید) در سلامتی روده ایفا می‌‌نمایند، این ماده غذایی واقعاً برای سلامتی مفید می‌‌باشد.<br>چگونگی عمل<br>به دلیل نرم بودن ماست، بدن این پردازش را نسبت به غذای سفت و جامد خیلی سریع انجام می‌‌دهد و آن ‌را به‌صورت منبع عظیم و سریع انرژی درمی‌آورد، اما ضمن اینکه بدن به انرژی سریع دست می‌‌یابد، به خاطر نسبت پروتئین به کربوهیدرات، این زمان می‌‌تواند طولانی‌تر نیز بشود. پروتئین نسبت به کربوهیدرات مدت طولانی‌تری در معده می‌‌ماند که تبدیل به منبع انرژی پایدار می‌‌گردد.<br>همچنین ماست دارای پروبیوتیک‌ها یا باکتری‌های مفید می‌‌باشد. پروبیوتیک‌ها مثل فیبر کمک موثری به هضم غذا می‌‌نمایند.<br>چه موقع بخوریم؟<br>مسلما، هر زمانی می‌توان این ماده غذایی را خورد. علاوه بر فواید بهداشتی، ماست یکی از بهترین مواد چند منظوره است، به این معنا که به علت تولید انرژی فوری می‌‌توانید قبل از تمرینات بدنی به‌عنوان خوراک سرپایی و یا عصرانه عالی آن را مصرف کنید. از طرف دیگر می‌‌توانید در زمان صبحانه مخلفات سالمی‌ چون جودوسر، دانه کتان آسیاب شده، مغز‌ها (گردو، فندق و پسته) و انواع میوه‌ها را به آن اضافه کنید.<br>ارزش افزوده<br>حداقل سه مرتبه درهفته به خاطر کمک به هضم خوب با صبحانه خود ماست بخورید. در صورتیکه ماست کم‌چرب یا معمولی انتخاب و مخلفات سالم به آن اضافه کنید، از امتیازات ویژه‌ای برخوردار خواهید شد. از عسل یا کشمش برای شیرین کردن این ماده غذایی سبک کمک بگیرید.<br><b>3 - اســـــــــفـنـاج</b><br>اسفناج مملو از مواد مغذی می‌باشد که برای مبارزه با خستگی ضروری هستند و به حداکثر کارایی بدن کمک می‌‌کنند. اسفناج علاوه بر آهن، سرشار از منیزیم و پتاسیم بوده و یک منبع عالی از ویتامین‌های گروه B است.<br>چگونگی عمل<br>آهن نقش مستقیم و مهمی‌ در مبارزه با خستگی ایفاء می‌‌نماید و به عنوان تقویت‌کننده انرژی شناخته شده است.<br>منیزیم برای تولید انرژی، هضم درست، تنظیم تونیسیته (انقباض عضلانی) و عصبی ضروری است. جای تعجب نیست که کمبود منیزیم می‌‌تواند سبب کارکرد پایین مغز و بدن گردد. پتاسیم نیز مثل منیزیم به عملکرد درست عضلات و اعصاب کمک می‌‌کند. یکی از علل کمبود پتاسیم فشارهای زیاد جسمانی است، ولی در زمان کاهش آب بدن به‌علت بیماری یا به‌هر دلیل دیگری نیز ظاهر می‌‌شود. علائم نارسایی پتاسیم شامل ضعف عضلات، گیجی و خستگی می‌باشد.<br>چه موقع بخوریم؟<br>با توجه به مقدار و مجموعه‌ای از مواد مغذی فشرده در سبزیجات برگ دار، بهتر است روزانه در وعده غذایی خود اسفناج مصرف کنید و اگر عملی باشد، در صورت امکان هر چقدر که می‌‌توانید آن‌ را در رژیم خود بگنجانید. سعی کنید صبحانه، اسفناج بخارپز با تخم مرغ، ناهار، ساندویچ پر شده با اسفناج و شام، اسفناج همراه با یک لایه لازانیا بخورید.<br>احتیاجی نیست در هر وعده غذا کنار بشقاب اسفناج بگذارید. می‌‌توانید به غذاهایی از جمله سوپ‌ها، غذاهای بخارپز، خوراک‌ها، سس‌ها و سرخ کردنی‌ها و غذاهای نرم، مقدار کمی‌ از این سبزی اضافه کنید.<br>ارزش افزوده<br>پوره اسفناج را بخوبی و بآرامی‌ بپزید. در صورتیکه عاقلانه‌تر و با تدبیرترعمل کنید، در زمان اندکی همه افراد خانواده سالم‌تر خواهند بود.<br><b>4 - مغــــز‌ها و دانــــــــه‌ها</b><br>مغز‌ها و دانه‌ها، مواد غذایی مغذی حاوی پروتئین با کیفیت بالا و چربی‌های امگا‑۳ سالم می‌باشند و بسته به نوع انتخاب، می‌‌توانید مقادیر مناسب منیزیم، منگنز، فسفر، آهن، ویتامین‌هایB۲، B۱ و B۶ که همگی تولید انرژی می‌‌کنند، دریافت نمایید.<br>چگونگی عمل<br>تخم کدو تنبل یا کدو حلوایی، مغز بادام و فندق همگی منابع خوبی از منیزیم هستند که به مبارزه با خستگی کمک می‌کند. تریپتوفان موجود در دانه‌های کنجد، آفتابگردان، کدو تنبل، گردو و بادام، درمبارزه با خستگی‌های عاطفی موثر می‌‌باشد. تمام مغز‌ها و دانه‌ها منابع عالی پروتئین با کیفیت بالا هستند که بدن ما آن‌ها را به انرژی از دست رفته تبدیل می‌‌کند.<br>اما آنچه باعث مبارزه بر علیه خستگی در مغز‌ها و دانه‌ها می‌شود، وجود منابع غنی از اسیدهای چرب امگا- ۳ است. امگا- ۳ به‌عنوان چربی‌های ضروری و مورد نیاز بدن شناخته شده‌است که نه تنها شاخص گلیسمی‌ غذا‌ها را پایین‌تر می‌آورد، بلکه همچون یک منبع فوق‌العاده انرژی نیز عمل می‌نماید.<br>چه موقع بخوریم؟<br>مصرف مقدار متوسط، کلیدی است برای بهره‌مندی از مزایای مغز‌ها و دانه‌ها. یک وعده آن برابر یک اونس (حدود یک کف دست پر) می‌‌باشد. در طول روز همیشه بسته یک نفره تنقلات سالم و مفید بردارید و آن‌ها را در ماشین، کیف دستی، کیف پول و در جای امنی بگذارید.<br>ارزش افزوده<br>در حد امکان، مغز‌ها و دانه‌های خام را بخرید و بخورید.<br><b>5 - لـــوبیـــاهـــا</b><br>به‌حق، لوبیا‌ها غذاهای معجزه‌آسا نامیده شده‌اند. علاوه بر مزایای سلامتی متعدد دیگری که لوبیا‌ها فراهم می‌‌کنند، آن‌ها در خط مقدم مبارزه با خستگی هستند. تمام انواع آن‌ها دارای چربی کم و فیبر بالایی می‌باشند و تعادل خوبی بین کربوهیدرات‌ها و پروتئین‌ها برقرار می‌‌کنند. لوبیا‌ها مملو از گروهی از مواد معدنی شامل فسفر، پتاسیم، مس و آهن می‌‌باشند که همگی برای تولید انرژی ضروری هستند. لوبیای سویا نیز منبع خوبی از تریپتوفان می‌‌باشد.<br>چگونگی عمل<br>پروتئین و فیبر بالای موجود در لوبیا‌ها و همکاری آن‌ها با یکدیگر، سبب حفظ تعادل قند خون و جلوگیری از افت انرژی می‌شود. لوبیا‌ها جایگزین بسیار خوبی به‌جای گوشت قرمز (که یک منبع انرژی غنی از پروتئین و آهن می‌‌باشد) هستند، ولی با کالری کمتر و تقریباً عاری از چربی. علاوه بر این لوبیا‌ها کمتر از گوشت قرمز به سیستم گوارش فشار می‌‌آورند و برای جذب، نیاز کمتری به انرژی دارند. به‌عبارت دیگر شما بعد از خوردن یک استیک احساس خستگی بیشتری می‌‌کنید تا بعد از خوردن یک پرس لوبیا! منگنز و مس در لوبیا‌ها، می‌توکندری‌های سلول‌ها را که مسؤول تولید انرژی هستند، حمایت می‌‌کنند، در حالی که منیزیم سبب ریلکس یا شل شدن عضلات می‌‌گردد و جریان خون را آرام نگه می‌‌دارد و خستگی جسمی‌ و روانی را متوقف می‌‌نماید. ویتامین B۱ نیز در تولید انرژی مداخله می‌‌کند و همراه پتاسیم، عملکرد صحیح عضله و عصب را تداوم می‌‌بخشد. همچنین آهن نه تنها به تولید انرژی کمک می‌نماید، بلکه سبب افزایش توزیع اکسیژن در تمام بدن و بهبود خستگی می‌‌شود.<br>چه موقع بخوریم؟<br>لوبیا‌ها را می‌‌توان در هر غذایی استفاده نمود. سعی کنید در زمان‌های مختلف روز مخلوطی از انواع آن‌ها را به کار ببرید. /22<br><div style="text-align: center;"><div style="text-align: center;"><div align="right"><div align="center"><div align="center"><div align="right"><div align="center"><div align="center"><div align="right"><div align="center"><div align="right"><div align="center"><div align="right"><div align="center"><div align="right"><div align="center"><font size="2" color="#333399"><font color="#3333FF"><br>مصرف این سبزی باعث آرامش اعصاب می‌شود</font><br></font></div><div align="center"><div style="text-align: center;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8364991934/%DA%A9%D8%B1%D9%81%D8%B3.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8364991934/%DA%A9%D8%B1%D9%81%D8%B3.jpg"></div></div>کرفس سرشار از ویتامین A و C است و می‌تواند تأمین کننده بخشی از نیازهای بدن به این ۲ ویتامین باشد.و به دلیل داشتن منیزیم و پتاسیم موجب آرامش اعصاب و کاهش فشارخون و کلسترول خون می‌شود. در بین مردم رایج شده است که کرفس یا آب آن انسان را لاغر می‌کند ولی اشتباه است. در کرفس ترکیبی وجود ندارد که لاغر کننده باشد. کرفس سبزی زیبا خوش عطر و پرخاصیتی است و در تغذیه مردم می‌تواند، جا داشته باشد. یک وعده غذای کرفس دار بوی بد دهان را از بین می‌برد. احتمالاً موادی که در معده تولید می‌شوند با مواد معطر کرفس ترکیب شده و از بوی بد دهان جلوگیری می‌کند. ۲ تا ۳ درصد آن اسانس یا عطر خوش بو کننده دهان است. کرفس دارای مواد معدنی منیزیم و پتاسیم است که برای آرامش اعصاب مفید است. کرفس تقویت کننده معده، تقویت کننده اعصاب، ضد التهاب مفاصل، ضد باکتری، ضد افسردگی، ضد نفخ، هضم کننده، کاهش دهنده فشار خون، کاهش دهنده چربی خون و ادرار آور است./10<br></div><p><font size="2" color="#3333FF">عدس ، غذایی مفید برای دیابتی‌ها </font><br></p></div>عدس سرشار از پتاسیم است و در كنار منیزیم برای فشارخونی‌ها مناسب است و باعث باز شدن عروق خونی بیماران قلبی و عروقی می‌شود.<br>&nbsp;عدس همچنین به دلیل داشتن كلسیم و فسفر ، موجب سلامت دندان‌ها و استخوان‌ها می‌شود.<br>&nbsp;عدس به دلیل داشتن B6 ، اسید فولیك و ‌آهن برای افراد كم‌خون مفید است .<br>&nbsp;عدس به دلیل این‌كه سرشار از منگنز و روی است ، برای رشد كودك و سلامت بسیار مفید است.<br>عدس آنتی‌اكسیدانی به نام سلنیوم وجود دارد كه ضد رادیكال‌های مضر در بدن است و کمبود آن در بدن سبب ضعف سیستم ایمنی بدن می‌شود. / 10<br></div><font size="2" color="#3333FF"><br>10دلیل برای مصرف گوجه‌فرنگی</font><br></div>1- گوجه‌فرنگی حاوی هر چهار کارتینوئید می‌باشد: کارتینوئید آلفا و بتا، لوتئین، و لیکوپن. هریک از این کارتینوئیدها خواص خاص خود را دارند اما در کنار یکدیگر نیز فوایدی را ایجاد می‌کنند.<br>2-&nbsp; به طور خاص، گوجه‌فرنگی حاوی مقدار بسیار زیادی لیکوپن است که گفته میشود بالاترین فعالیت آنتی‌اکسیدانه را در بین کارتینوئیدها داراست.<br>3-&nbsp; گوجه‌فرنگی و بروکلی در کنار هم بسیار پرفایده هستند و احتمال ابتلا به سرطان پروستات را کاهش می دهند. در یک تحقیق مشخص شد که در موش‌های صحرائی که به آنها گوجه‌فرنگی و کلم بروکلی داده شده بود، نسبت به موش‌هایی که به آنها لیکوپن بعنوان یک مکمل غذایی داده شده بود یا گوجه‌فرنگی و کلم بروکلی جداگانه به آنها داده شده بود، تومورهای پروستات بسیار کندتر رشد می‌کند.<br>4-&nbsp; طبق تحقیقی که در دانشگاه مونترآل انجام گرفت، مشخص شد رژیم‌های غذایی سرشار از گوجه‌فرنگی، به کاهش احتمال ابتلا به سرطان لوزالمعده نیز کمک می‌کند. در این تحقیق محققان دریافتند که لیکوپن می‌تواند تا 31 درصد احتمال سرطان لوزالمعده را در میان آقایان با بالاترین و پایین‌ترین مقدار مصرف از این کارتینوئید، کاهش دهد.<br>5-&nbsp; گوجه‌فرنگی حاوی 3 آنتی اکسیدان بسیار مهم است: بتا-کاروتیئن (که فعالیت ویتامین A را در بدن دارد)، ویتامین E، و ویتامین C.<br>6-&nbsp; گوجه‌فرنگی سرشار از پتاسیم است، ماده معدنی که اکثر ما با کمبود آن مواجه هستیم. یک لیوان آب گوجه‌فرنگی حاوی 543 میلی‌گرم پتاسیم بوده و ½ فنجان سس گوجه‌فرنگی حاوی 454 میلی‌گرم از این ماده است.<br>7-&nbsp; وقتی گوجه‌فرنگی همراه با سایر چربی‌های مفید مثل آوکادو یا روغن زیتون، مصرف شود، جذب کارتینوئیدهای گیاشیمیایی در گوجه‌فرنگی، 2 تا 15 مرتبه بیشتر می‌شود.<br>8-&nbsp; گوجه‌فرنگی بخش مهمی از رژیم‌های غذایی مدیترانه‌ای را تشکیل می‌دهد. در بسیاری از غذاهای مدیترانه‌ای از گوجه‌فرنگی یا سس آن استفاده می‌شود. برخی تحقیقات نشان می‌دهد افرادی که معمولاً از رژیم‌های مدیترانه‌ای استفاده می‌کنند، کمتر از سایرین به خاطر مشکلات قلبی و سرطان جان می‌سپارند.<br>9-&nbsp; وقتی خانم‌های شیرده از محصولات گوجه‌فرنگی استفاده کنند، غلظت لیکوپن شیرشان افزایش می‌یابد. در این مورد، بهتر است گوجه‌فرنگی پخته باشد. محققان همچنین دریافته‌اند که خوردن محصولات گوجه‌فرنگی مثل سس گوجه بیشتر از خوردن گوجه‌فرنگی تازه، غلظت لیکوپن را در شیر مادر افزایش می‌دهد.<br>10- برش های گوجه‌فرنگی حاوی غلظت بسیار بالایی کارتینوئید هستند. مقدار جذب کارتینوئید توسط سلول‌های روده انسان در رب گوجه‌فرنگی که حاوی پوست گوجه‌فرنگی باشد، بسیار بیشتر از نوع رب فاقد پوست گوجه‌فرنگی است. پس برای بالاتر بردن فواید غذایی گوجه‌فرنگی، از پوست کندن آن خودداری کنید. / 9<br></div><font size="2"><font color="#3333FF"><i>&nbsp;انرژی فوق العاده</i> با اسفناج<br>خوردن اسفناج ماهیچه را قوی می کند</font><br></font></div>براساس نتایج تازه اعلام شده از سوی دانشمندان اسفناج می تواند انرژی فوق العاده ای به ما منتقل کند و علت این امر بر خلاف تصور عمومی منبع غنی آهن آن نیست. اگرچه برگهای سبز اسفناج دارای سطوح بالایی از مواد مغذی هستند اما در این برگها ماده ای وجود دارد که جذب آن را برای بدن دشوار می کند.یک گروه از دانشمندان موسسه کارولینسکا در سوئد دریافتند که سطح بالایی از نیترات در اسفناج به ساخت عضله در بدن کمک می کند.<br>این گروه تحقیقاتی دریافته اند که موشهایی که در آب آشامیدنی آنها نیترات وجود دارد عضلات و ماهیچه های قوی تری دارند که این امر توسط تحریک دو پروتئین اصلی ایجاد می شود.کمیت نیتراتی که موشها دریافت کرده اند تقریبا معادل میزانی است که یک فرد با خوردن 200 تا 300 گرم از اسفناج تازه یا دو تا سه ریشه چغندر در روز است.<br>محققان در این تحقیق موشها را به دوگروه تقسیم کرده اند، یک گروه که طی هفت روز در آب آشامیدنی خود نیترات مصرف کردند و گروه دوم ، گروه کنترل بودند.درحالی که اسفناج و ریشه چغندر دو منبع مهم نیترات هستند، نیترات در سایر سبزیجات برگدار چون نیز وجود دارد.<br>پس از یک هفته از آزمایش، گروه تحقیقاتی ماهیچه های مختلف در پاهای موشها را بررسی کردند. آنها دریافتند که موشهایی که به طور مرتب نیترات مصرف می کردند دارای ماهیچه های قوی تر هستند.<br>براساس گزارش خبرگزاری فرانسه، محققان در ادامه این تحقیق کشف کرده اند که موشهایی که نیترات مصرف کرده بودند در ماهیچه های آنها دو پروتئین متفاوت با غلظت بالا قابل مشاهده بود که به قدرت بیشتر ماهیچه ها ارتباط دارند.<br>این گروه اکنون می خواهد اکتشافهای خود را گسترش داده و به مطالعه چگونگی کاربرد این تحقیق برای افرادی که دچار ضعف ماهیچه هستند تعمیم دهد.<br>دکتر آندرس هرناندز محقق گروه فیزیولوژی و داروشناسی در این موسسه اظهار داشت: از چشم انداز تغذیه ای تحقیق ما به علت اینکه نشان داده اند میزان اندکی از نیترات بر قدرت ماهیچه های موشها تأثیرگذار بوده جالب است، اما تبدیل این بحث برای زندگی انسانها به این معنا است که درحالی که نیترات در گیاهان برگ دار به ویژه در آب ریشه چغندر یافت می شوند، ما می توانیم از حجم مساوی نیترات با خوردن سبزیجات بیشتر برخوردار شویم. درحال حاضر هیچ مکمل غذایی در بازارها وجود ندارد که دربرگیرنده نیترات باشد./ 14<br></div><font size="2" color="#3333FF"><br>فلفل دلمه‌ای مفید برای دیابتی‌ها</font><br><div align="right">فلفل دلمه‌ای، گیاهی است با رنگ‌های متفاوت از جمله سبز، قرمز و زرد. این گیاه که بومی کشور آمریکاست، علاوه بر طعم خوبی که دارد از خواص زیادی نیز برخوردار است. سایت «ehow» به بعضی از خواص این گیاه اشاره کرده است.<br>*فلفل دلمه‌ای برای بیماران دیابتی مفید است.<br>*با کاهش تری گلیسرید باعث افزایش سوخت و ساز بدن می‌شود.<br>*منبع مهم ویتامین Aو C است. این 2 آنتی اکسیدان قوی که با رادیکال‌های آزاد بدن مقابله می‌کند، برای درمان بیماری‌های قلبی، التهاب مفصل و استخوان، آب مروارید و... موثر است.<br>*کپساسین موجود در فلفل دلمه‌ای، باعث تسکین درد می‌شود.<br>*کپساسین مانع از چسبیدن ماده سرطان‌زا به دی ان ای می‌شود و در نتیجه بدن را از سرطان محافظت می‌کند.<br>*خاصیت ضدباکتریایی و ضدقارچی دارد.<br><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8364951168/felfel.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8364951168/felfel.jpg"></div>*از پوست در مقابل پیری زودهنگام محافظت می‌کند.<br>*میزان بالای ویتامین C در این گیاه به طور موثر مانع از لخته شدن خون می‌شود.<br>*گیاهی تحریک کننده است و ناراحتی گوارشی مانند سوءهاضمه، زخم معده، قولنج، اسهال و نفخ بیش از حد را برطرف می‌کند.<br>*ویتامین C به بهبود، بازسازی و تقویت جداره غشاء مخاطی کمک می‌کند.<br>*ویتامین C و بتاکاروتن موجود در آن از بروز بیماری‌های چشمی مانند آب مروارید، آستیگماتیسم و پیرچشمی پیشگیری می‌کند.<br>*غرغره با آب این گیاه گلودرد را رفع می‌کند.<br>*برای شادابی و نرمی پوست مفید است.<br>*سرشار از خاصیت ضدالتهابی است.<br>*سرماخوردگی و تب را برطرف می‌کند.<br>*خاصیت ملین دارد./9<br></div></div><font size="2" color="#3366FF">خواص پونه<br></font></div>&nbsp;حكیم بوعلی سینا در خواص پونه بر تاثیر آن بر مزاج و دردهای شكم و معده تاكید می‌كند و آن را دوركننده حشرات نیز می‌داند.<br>&nbsp;حكیم بزرگ ایرانی با برشمردن انواع پونه می‌گوید كه پونه گوهری است لطیف و پونۀ کوهی از پونۀ جویباری قوی‌تر است.<br>به گفته او تندی و تلخی که پونه دارد بسیار نرم‌کننده است و بویژه پونه کوهی در نرمش دادن موثرتر از جویباری است . خون را به سوی پوست می‌کشد و قرحه‌آور است . پونه را تنها خورندف عرق ریز است و بسیار گرمی‌بخش . مواد را از ژرفای تن جذب می کند . تکه‌کننده و خشکاننده و گرم‌کننده است .<br>پونه، بویژه پونۀ سبز را هم‌چنین با شرابی بپزند و بر پوست نهند تا لکه‌های سیاه و خونی را که زیر پلکها پیدا می‌شود از بین ببرد .<br>برای درمان درد مفاصل آب‌پزش را بخورند. کوفتگی ماهیچه و پیرامون ماهیچه را برطرف می‌کند . ضماد پونه که پوست را می‌سوزاند هم داروی عرق‌النساء است . ضماد پونه مزاج اندام را تغییر می‌دهد و جاذبی است که از ژرفا جذب می‌کند . هم‌چنین پونه را بخورند و به دنبالش آب پنیر سر کشند و چندین روز پی در پی تکرار کنند كه در علاج پاغر و واریس مفید است . پونه‌ای که ( غلیجن ) نام دارد نیز خوردنش داروی ترنجیدگی و مالیدنش بر پوست که خون را بسوی پوست می‌کشد علاج نقرس است .<br>چون پونه هم تحلیل‌برنده و هم تکه‌کننده و نرمی‌بخش است خوردنش در علاج جذام هم مفید است.<br>افشره‌اش کرم گوش را از بین می‌برد و پونه کوهی داروی زخم دهان است و ریختنی‌ها را از سوراخ بینی بیرون سازد. سوختۀ غلیجن هم لثه را استوار سازد .<br>آب‌پز پونه علاج بلند نفسی ( انتصاب النفس ) است . پونه تنها و بویژه اگر با انجیر خورند سینه را از خلط‌های غلیظ و لزج پاک می نماید. درمان درد دنده است و کوهی از جویباری در این باره موثر تر و غلیجن همه این کارها را می‌کند. سرکه را بر پونه پاشند یا پونه‌ای که تازه در سرکه ریخته‌اند به بینی غش‌کرده نزدیک کنند تا از بوی آن به هوش آید . پونۀ شاک هم در علاج تپش قلب مفید است .<br>هر پونه‌ای و بویژه پونۀ کوهی بی‌اشتهایی و ضعف معده را هم از بین می‌برد و سکسکه را تسکین می‌دهد . پونه که زداینده و باز کننده و نرم‌کننده مواد صفرایی و سودایی است ، خودش و آب‌پزش در علاج یرقان مفید است. اگر بیمار یرقانی خود را با آب پز و پونۀ کوهی شستشو دهد عرق کند و سود بیند و اگر پونه را با انجیر خورند داروی استسقا است . آب پز پونه برای پیچش و درد روده و قی و اسهال شدید مفید است . پونۀ بیابانی هم مسهلی ملایم است ، بنفع زهدان است ، کرم و بویژه کرمهای ریز را می‌کشد.بیمار تب و لرز اگر هم آب‌پز پونه خورد ، یا پونه را در روغن بپزد و از آن روغن بر تن مالد بسیار نفع بیند .<br>خوردن و ضماد گذاشتن پونه پادزهر حشرات است . ضمادش تقریباً کار داغ‌گذاری را انجام می‌دهد . کسی که سم خورده اگر پونه را با شراب بخورد سم را از کار بیندازد . دودکردن برگ پونه هم حشرات را می‌گریزاند . گستردن برگش نیز دشمن حشرات موذی است . پونۀ بیابانی داروی نیش کژدم است و اگر در آب جوشیدۀ پونۀ کوهی را بخورند پادزهر دندان درندگان است . /1<br></div><font size="2" color="#3366FF"><br>نسخه دردهایتان را با خوردن پیاز بپیچید</font><br><div style="text-align: center;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8364951592/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%B2.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8364951592/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%B2.jpg"></div></div></div>مصرف پیاز برای افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی بسیار مفید است و در افرادی كه احتمال بروز بیماری‌های قلبی و عروقی زیاد است مثل سالمندان و میانسالان اگر نصف پیاز را در روز مصرف كنند، 20 تا 30درصد كلسترول بد خون كاهش پیدا می‌كند و كلسترول خوب خون را افزایش می‌دهد. پیاز به دلیل تركیبات گوگردی كه دارا است، می‌تواند از ایجاد سلول‌هایی كه با تغییر شكل خود موجب بروز سرطان می‌شوند ، جلوگیری كند.&nbsp; پیاز برای رشد مو مؤثر است. در درمان یبوست ، میگرن ، چاقی ، پروستات ، بواسیر ، یرقان و ورم گلو ، پیاز می‌تواند مفید باشد. پیاز دارای خاصیت ضدالتهابی است و می‌تواند علائم التهاب مثل درد، تورم، آرتروزها و دردهای نواحی مختلف را تسكین دهد.&nbsp; آلرژی‌ها، آسم و بیمار‌ی‌های دستگاه تنفسی با مصرف پیاز كاهش پیدا می‌كند. سیر و پیاز هر 2آنزیم‌‌هایی كه التهاب ایجاد می‌كند، را مهار می‌كنند. پیاز نیز مانند سیر خاصیت ضدعفونی دارد و قادر است از تجمع پلاكت‌ها جلوگیری كند و در تجزیه فیبرین (لخته خون) دخالت كند./10&nbsp; <br></div><font size="2" color="#3366FF">خواص مغز گردو</font><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8364951268/gerdoo.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8364951268/gerdoo.jpg"></div> </div>اگرچه مغز گردو جزء مغزهای پرچرب طبقه‌بندی می‌شود، ولی خوردن آن، كلسترول خون را كاهش داده و در نتیجه خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی و عروقی را كاهش می‌دهد. در ضمن نسبت به مغزهای دیگر، حاوی مقدار بیشتری اسید چرب امگا3 است. همان‌طور كه می‌دانید، اسید چرب امگا 3 جزء اسیدهای چرب ضروری است. اسیدهای چرب ضروری، اسیدهایی هستند كه بدن قادر به ساختن آنها نیست و حتما باید از طریق غذا یا مكمل وارد بدن شوند. اسیدهای چرب امگا? از لحاظ شیمیایی، گروهی از اسیدهای چرب با زنجیره بلند هستند كه در ساختمان خود، دارای تعداد زیادی پیوندهای غیراشباع هستند. متخصصان عقیده دارند كه چربی‌هایی كه پیوندهای غیراشباع دارند (مانند روغن مایع) نسبت به چربی‌هایی كه تمام پیوندهایشان اشباع است (مانند روغن‌های جامد)، كمتر سلامتی انسان را در معرض خطر قرار می‌دهند؛ بنابراین توصیه می‌كنند كه در تهیه غذاهای روزمره، از روغن‌هایی نظیر روغن‌های گیاهی و مارگارین استفاده شود كه عمدتا از همین اسیدهای چرب غیراشباع نظیر امگا? تشكیل شده‌اند./16<br><a href="http://has9.ir/extrapage/folow" target="" title=""></a><div align="right">ادامه مطلب را در بند (5)<a href="http://has9.ir/extrapage/google" target="" title=""> <font size="2">اینجا</font></a> مطالعه فرمایید<br></div><div align="center"><font size="2" color="#3333FF">خواص عسل با دارچین</font><br></div>١ -درمان بیماری قلبی&nbsp; 2- از بین بردن اثر خارش نیش های حشرات&nbsp; 3- درمان التهاب مفصل 4 -جلوگیری از ریزش مو 5- از بین بردن عفونت مثانه&nbsp; 6- درمان درد دندان&nbsp; 7-كاهش كلسترول&nbsp;&nbsp; 8-درمان سرماخوردگی&nbsp;&nbsp; 9-درمان ناباروری 10 - درد معده&nbsp; 11- تقویت سیستم ایمنی&nbsp; 12-برطرف كردن سوء هاضمه 13-جلوگیری از آنفلوآنزا 14 -افزایش طول عمر 15-برطرف كردن جوش صورت 16- درمان عفونت های پوستی 17 - درمان سرطان 18- از بین بردن خستگی مفرط 19 - از بین بردن بوی بد دهان 20-مشكل شنوایی/6&nbsp; ادامه مطلب را در بند (6)<a href="http://has9.ir/extrapage/google" target="" title=""> <font size="2">اینجا</font></a> مطالعه فرمایید<br><div align="center"><font size="2"><font color="#3366FF"><br>&nbsp;<font color="#3333FF">خواص تخم مرغ</font></font><br></font></div>تخم مرغ یك ماده غذایی بی نظیر و سرشار از پروتئین، مواد معدنی و ویتامین های مورد نیاز بدن است كه كمبود برخی از آنها موجب بروز بیماریهای مختلف از جمله بیماریهای ذهنی، پوستی و چشم می شود.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; وزارت بهداشت اعلام كرد: تخم مرغ جایگاه ویژه ای در سفره غذایی ایرانیان از سالیان دور داشته است. به علاوه توجه ویژه ای به این ماده در موارد غیرتغذیه ای همچون سفره هفت سین، سفره عقد، شكستن تخم مرغ به عنوان جلوگیری از چشم زخم، طالع بینی، درمان شكستگی های استخوان و... شده است كه همه و همه در پیشینه و تاریخچه ایران باستان وجود داشته و در بسیاری از مناطق سنتی ایران به غلط یا صحیح، هنوز جایگاه ویژه خود را حفظ كرده است و داد و ستد این ماده غذایی در برخی از خانوارهای روستایی تنها محل درآمدزایی محسوب می شود. از سوی دیگر خواص تغذیه ای موجود در تخم مرغ، این ماده غذایی را در هرم غذایی كه معرف الگوی مناسب مصرف مواد غذایی در هر كشور است در گروه گوشت، حبوبات و مغزها قرار داده است. در مصرف مواد غذایی این گروه نیز همچون سایر گروه های غذایی باید تنوع و تعادل در مصرف رعایت شود و از مواد این گروه به شكل جانشینی استفاده گردد./18<br>&nbsp;ادامه مطلب را در بند (7)<a href="http://has9.ir/extrapage/google" target="" title=""> <font size="2">اینجا</font></a> مطالعه فرمایید<a href="http://has9.ir/extrapage/folow" target="" title=""></a><div align="center"><font size="2" color="#3333FF">خواص آب کرفس</font><font size="2"><br> </font><div align="right">پایین آوردن فشارخون، آسان‌کننده هضم، مقابله با سرطان و... از جمله خواص آب کرفس است.&nbsp; پزشکان در طب قدیم، از آب کرفس برای درمان بسیاری از بیماری‌ها استفاده می‌کردند . برگ‌های این گیاه، دارای ویتامین A فراوانی است و ساقه‌های آن سرشار از ویتامین‌های B1,B2,B6 و C و نیز مقادیر زیادی پتاسیم، اسیدفولیک، کلسیم، منیزیم، آهن، فسفر، سدیم و اسید آمینه است.[نکته بهداشتی روز: اهمیت اسید فولیک]<br>برخی از خواص آب کرفس:<br>1- با سرطان مقابله می‌کند: طبق یافته‌های محققان در دانشگاه نیوجرسی، کرفس دارای ترکیباتی است که از پخش سلول‌های سرطانی پیشگیری می‌کند و دارای ترکیبی به نام استیلنیکس است که رشد سلول‌های تومور را متوقف می‌کند.<br>2- سطح کلسترول را کاهش می‌دهد: تحقیقات نشان داده‌اند که وجود ترکیب شیمیایی در کرفس، به نام "بوتیل فتالید" باعث کاهش سطح کلسترول بد و زیانبارخون می‌شود.[کلسترول؛خوب‌بدیازشت؟!]<br>3-به هضم غذا کمک می‌کند: طی زمان آبگیری، مواد مغذی خاصی در فیبر این گیاه آزاد می‌شود که به اجابت مزاج کمک می‌کند و به این ترتیب از آب کرفس می‌توان به عنوان یک ملین طبیعی و ضد یبوست استفاده کرد.<br>4-ادرار آور است: پتاسیم و سدیم موجود در آب کرفس تنظیم کننده‌های قوی مایعات بدن هستند و به تولید ادرار کمک می‌کنند و بدن را از وجود مایعات اضافی خلاص می‌کنند.[نکته‌بهداشتی‌روز: پتاسیم‌بخورید]<br>5-ضدالتهاب است: آب این گیاه در موارد التهاب مفاصل و انقباض عضلانی ماهیچه استفاده می‌شود وهمچنین سختی التهابات در بیماری‌هایی مانند آسم و آرتروز را کاهش می‌دهد.<br>6-فشارخون را کاهش می‌دهد: تحقیقات نشان می‌دهد مصرف روزانه آب کرفس به مدت یک هفته، تاثیر فوق‌العاده‌ای روی پایین آوردن فشارخون خواهد داشت.<br>7-رفع بی‌خوابی می‌کند: مواد معدنی موجود درآب این گیاه، خاصیت آرامبخشی روی سیستم عصبی دارند.<br>8-به کاهش وزن کمک می‌کند: با مصرف روزانه آب کرفس، ولع خوردن شیرینی‌جات، از بین می‌رود.<br>9-از ایجاد سنگ جلوگیری می‌کند: مصرف آن به شدت به افراد درگیر با سنگ کلیه و سنگ‌های مجاری ادراری توصیه می‌شود. آب کرفس از بین برنده قوی سموم بدن و به دنبال آن شکستن و حذف سنگ‌ها در بدن می‌شود./9<br></div></div><div align="center"><div align="right"><div align="right"><br></div></div><font size="2" color="#3333FF">خواص درمانی زردآلو </font><br></div><div align="center"><div align="right">زرد آلو یکی از میوه هایی با طعم شیرین و سرشار از انواع ویتامین ها و مواد معدنی است.<br>زرد آلو میوه شیرین و طبیعتی گرم دارد و سرشار از انواع ویتامین های A و C و انواع مواد معدنی مانند منیزیم، فسفر، گوگرد، کلسیم، پتاسیم و آهن است.<br>هسته شیرین زرد آلو مغذی است و حاوی مواد پروتئینی، قند، چربی و سرشار از انواع ویتامین A است. &nbsp; <br>خواص دیگر زرد آلو : ویتامینB&nbsp; موجود در زرد آلو برای بهبود بیماری های روحی روانی، رفع خستگی ، فراموشی، رفع تشنگی ، تنظیم کننده فشار خون، کنترل بیماری های قلبی و برای درمان کم خونی مصرف آن توصیه می شود.<br>&nbsp;کسانی که به التهاب معده مبتلا هستند مصرف زرد آلو با هسته (شیرین)&nbsp; آن برای بهبود این بیماری (التهاب معده)&nbsp; مفید است و همچنین هسته شیرین آن برای درمان بیماری هایی مانند سرما خوردگی و افزایش نیروی جنسی مفید است و تنها مصرف زرد آلو برای افرادی که به مشکلات کبدی دارند توصیه نمی شود./9<br></div><font size="2" color="#3333FF">خواص درمانی کنجد</font><br></div><div align="center"><div align="right">کنجد خواص درمانی چشمگیری دارد. منبع غنی اسید آمینه کنجد رشد تومورها را متوقف می‌کند و به رفع مسمومیت کبد و کلیه‌ها و بهبود سیستم ایمنی بدن کمک می‌کند. دانه‌های کنجد حاوی مواد چربی، آنتی اکسیدان‌ها، روغن کنجد، مواد پروتئینی، اسید آمینه، سلولز، مواد معدنی و کلسیم است و بدین ترتیب دانه‌های کنجد بسیار مغذی و بسیار پر انرژی هستند. کنجد در درمان بی خوابی موثر بوده، خاصیت ضد ورم مفاصل و رماتیسم وهمجنین خاصیت ضد سرطان دارد. خواص ضد قارچ و ضد باکتری از دیگر تأثیرات آن است.روغن کنجد درجلوگیری از فساد دندان کاربرد دارد. همچنین در درمان التهاب و تورم لثه مفید است. برگ‌های کنجد سرشار از مواد لعابی هستند که در گذشته با دیگر گیاهان برای درمان اسهال خونی و وبا کار برد داشته‌اند.آرد کنجد سرشار از اسید آمینه است و ۳ برابر شیر کلسیم دارد. آرد کنجد یا کنجد به خوبی در سالادها، خوراک‌های مرغ یا گوشت و سبزیجات پخته شده به کار رفته و همچنین در معطر ساختن پنیر، سالادهای تخم مرغ، سس‌هایی که اساس آن کره یا نان معطر هست کاربرد دارد.کنجد معدن مواد معدنی قابل جذب است و دارای منیزیم، کلسیم، آهن، سیلیس، آلومینیوم، کروم، مس، نیکل، سدیم و چندین فلز و شبه فلز دیگر است. اثر کنجد بیشتر به علت داشتن ویتامین‌های زیاد آن، به ویژه ویتامین‌های ب است.کنجد یک غذای با ارزش برای انسان است که دارای خواص گوشت است ولی ضرر آن را ندارد.کنجد، قوت، جوانی، تعادل زندگانی و صحت را به انسان می‌بخشد. اثر آن در تعویض سلول‌های کهنه بدن بسیار سریع است و در تسهیل تفکر عمل آن قابل تحسین است و در رفع آلامی مانند سرطان، سل، کم خونی بی نظیر است./19<br></div><font size="4" color="#3366FF">پیوندها</font><br></div><div align="right"><font size="2"><a href="http://hamshahrionline.ir/service/Nutrition" target="" title="">تغدیه</a></font></div><font size="2"><a href="http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=240" target="" title="">خواص خوراکی ها</a></font><a href="http://hidoctor.ir/category/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%D9%88-%D8%B3%D8%A8%D8%B2%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AA/" target="" title="خواص میوه و سبزیجات"><font size="2"><br>خواص میوه و سبزیجات</font></a><font size="2"><a href="http://www.pezeshk.us/?cat=12" target="" title="گیاهان دارویی"><br>گیاهان دارویی<br><br><font size="4"><br></font></a></font><div align="center"><font size="4"><a href="http://has9.ir/post/10" target="" title="">خواص 2</a></font></div><br> text/html 2012-06-10T00:45:47+01:00 kashkool.mihanblog.com خواص 2 http://kashkool.mihanblog.com/post/10 <br><div align="right"><div align="center"><font size="2" color="#3333FF">معجزه زردچوبه در درمان آلزایمر<br></font><div align="center"><div style="text-align: center;"><img src="http://s9.picofile.com/file/8364951784/%D8%B2%D8%B1%D8%AF_%DA%86%D9%88%D8%A8%D9%87.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8364951784/%D8%B2%D8%B1%D8%AF_%DA%86%D9%88%D8%A8%D9%87.jpg"></div></div></div>نتایج یك مطالعه جدید تائید می‌كند كه ادویه ارزان ‌قیمت زردچوبه می‌تواند گزینه درمانی موثری برای معالجه بیماری آلزایمر باشد. در مقاله جدید نشریه انجمن شیمی آمریكا در این‌باره آمده است كه شركت‌های داروسازی به میزان گسترده و چشمگیری روی تولید داروهای جدید برای مقابله با آلزایمر سرمایه‌گذاری كرده‌اند و ده‌ها هزار دلار را سالانه صرف درمان هر یك از مبتلایان به این بیماری می‌كنند. این در حالی است كه گیاه زردچوبه یا در واقع ماده مفید موجود در آن موسوم به كوركومین می‌تواند گزینه‌ای موثرتر و در عین حال كم‌‌هزینه‌تر از داروهای موجود برای درمان آلزایمر باشد.در این مقاله جزئیات بررسی‌های انجام شده روی این ادویه پرخاصیت ارائه شده كه به متخصصان داروسازی در مسیر تولید داروی آلزایمر از زردچوبه كمك می‌كند. زردچوبه اغلب برای درمان مشكلات پوستی آرتریت و حتی برای حفاظت در برابر آسیب‌های كبدی و قلبی مورد استفاده قرار می‌گیرد. اكنون در آمریكا بیش از پنج میلیون نفر به این بیماری تضعیف‌كننده حافظه مبتلا هستند كه پیش‌بینی می‌شود تا سال 2050 میلادی، تعداد این بیماران به 16 میلیون نفر برسد./22<br></div><div align="center"><font size="2" color="#3333FF">۱۰فایده هویج برای سلامتی</font><br></div><div align="center"><div style="text-align: center;"><img src="http://s9.picofile.com/file/8364951426/%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AC.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8364951426/%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AC.jpg"></div></div>قرص‌های ویتامین A را فراموش کنید. این میوه نارنجی رنگ، ویتامین A مورد نیاز شما را تامین کرده و فواید بیشمار دیگری نیز برای سلامت پوست، پیشگیری از سرطان و مقابله با پیری دارد. اگر می‌خواهید بدانید چطور بیشترین استفاده را از این سبزیجات فوق‌العاده ببرید، با ما همراه باشید. فواید هویج:<br>۱. تقویت بینایی<br>تصور قدیمی که هویج برای چشم‌هایتان خوب است کاملاً درست است. هویج سرشار از بتا-کاروتین است که در کبد به ویتامین A تبدیل می‌شود. ویتامین A در قرنیه چشم به رودوسپین تبدیل می‌شود که رنگدانه‌ای بنفش رنگ لازم برای بینایی است.بتا-کاروتین در برابر زوال ماکولا و آب‌مروارید ناشی از بالا رفتن سن نیز محافظت می‌کند. در یک تحقیق مشخص شد افرادیکه مقدار زیادی بتا-کاروتین مصرف می‌کنند، تا ۴۰ درصد کمتر در معرض زوال ماکولا قرار می‌گیرند.<br>۲. پیشگیری از سرطان<br>تحقیقات نشان داده است که هویج خطر بروز سرطان ریه، سینه و روده را کاهش می‌دهد. محققان به تازگی فالکارینول و فالکاریندیول را کشف کرده اند که خواص ضدسرطان در خود دارند. فالکارینول ماده ضدآفت طبیعی است که توسط هویج تولید می‌شود تا از ریشه خود در برابر بیماری‌های قارچی محافظت کند. هویج یکی از تنها منابع متداول این ترکیب می‌باشند. یک تحقیق نشان داد که موش‌هایی که هویج می‌خورند تا ۳/۱ کمتر به سرطان مبتلا شدند.<br>۳. ضدپیری<br>محتوی بالای بتا-کاروتین بعنوان یک آنتی‌اکسیدان دربرابر تخریب سلولی ناشی از متابولیسم طبیعی بدن عمل می‌کند و پیر شدن سلول‌ها را کُندتر می‌کند.<br>۴. پوست سالم و درخشنده (از درون)<br>ویتامین A و آنتی‌اکسیدان‌ها از پوست دربرابر تخریب ناشی از نور خورشید محافظت می‌کنند.کمبود ویتامین A موجب خشکی پوست،مو و ناخن‌ها می‌شود. ویتامین A از ایجاد چین و چروک زودرس،آکنه،خشکی پوست،لکه،از بین رفتن یکدستی رنگ پوست جلوگیری می‌کند.<br>۵. ماده ضدعفونی‌کننده قوی<br>گیاه‌شناسان باور دارند هویج از بروز عفونت جلوگیری میکند.آن را میتوان به صورت له‌شده،جوشانده یا خام بر روی زخم‌ها استفاده کرد.<br>۶. پوستی زیبا (از بیرون)<br>از هویج می‌توان بعوان یک ماسک پوستی ارزان و راحت استفاده کرد. فقط کافی است آن را رنده کرده و با کمی عسل مخلوط کنید.<br>۷. جلوگیری از بیماری قلبی<br>تحقیقات نشان داده است که رژیم‌های غذایی که در آن مقدار زیادی کاروتینوئید وجود داشته باشید، خطر بیماری‌های قلبی را کاهش می‌دهد. هویج نه تنها حاوی بتا-کاروتین است، بلکه آلفاکاروتین و لوتئین نیز در خود دارد. مصرف منظم هویج سطح کلسترول را نیز کاهش می‌دهد زیرا فیبرهای محلول موجود در هویج با اسیدهای صفرا پیوند می‌زنند.<br>۸. پاکسازی بدن<br>ویتامین A به کبد برای بیرون کردن سموم بدن کمک می‌کند. صفرا و چربی موجود در کبد را کاهش می‌دهد. فیبرهای موجود در هویج به تمیز کردن روده و تسریع حرکت موادزائد کمک می‌کند.<br>۹. دندان‌ها و لثه‌های سالم<br>هویج دندان‌ها و دهان شما را تمیز می‌کند. ذرات باقیمانده غذا را درست مثل مسواک یا خمیردندان از لای دندان‌هایتان بیرون می‌کند. هویج لثه‌ها را تحریک کرده و بزاق زیاد ترشح می‌کند که ایجاد اسید و باکتری سازنده کرم‌خوردگی دندان را متوازن می‌کند.<br>۱۰. پیشگیری از سکته<br>در تحقیقی که در دانشگاه هاروارد انجام گرفت مشخص شد که افرادیکه بیشتر از ۶ عدد هویج در هفته می‌خورند درمقایسه با آنهایی که در ماه فقط یک هویج یا کمتر می‌خورند، کمتر دچار سکته می‌شوند.<br>حقایقی جالب درمورد هویج . خرکوش‌ها عاشق خوردن هویج هستند اما نباید زیاد هویج بخورند.<br>به خاطر داشته باشید که خوردن یک عدد هویج توسط خرگوش برابر با خوردن بیشتر از ۲۰ هویج توسط ماست! آنها عاشق شیرینی هویج هستند و هویج برای دندان‌هایشان خوب است و قند سفید ندارد اما حتی مقدار زیاد قند طبیعی هم مشکلات گوارشی و دیابت ایجاد می‌کند.<br>هویج دومین سبزیجات پرطرفدار بعد از سیب‌زمینی به شمار می‌رود. بزرگترین هویج بیشتر از ۱۹ پوند وزن و ۱۹ فوت طول داشته است.بیش از ۱۰۰ نوع هویج وجود دارد. بعضی از آنها بزرگند، بعضی کوچک و رنگ‌های متفاوتی هم دارد مثل نارنجی، بنفش، سفید، زرد و قرمز.زنان انگلیسی در گذشته از برگ‌های هویج به جای گل و پَر روی کلاه‌هایشان استفاده می‌کردند.<br>چطور هویج بخوریم<br>موادمغذی موجود در هویج در کیسه‌های پروتئینی محفوظند که باید توسط گرما (پخته شدن) یا فعالیت مکانیکی (رنده کردن، آبمیوه کردن، جویدن درست) شکسته شوند. پختن هویج در روغن یا پوره کردن یا آبمیوه کردن آن تا ۶۰۰ درصد قابلیت درسترسی و استفاده کاروتینوئیدها را افزایش می‌دهد.<br>چربی تا ۱۰۰۰ درصد به جذب کاروتینوئید به خون کمک می‌کند زیرا کاروتینوئیدها محلول در چربی هستند. /1 <br><div align="right"><div align="center"><font size="2" color="#3333FF">از فواید مصرف سویا چه می‌دانید؟<br></font><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8364951684/soya.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8364951684/soya.jpg"></div></div>به جرات می‌توان گفت كه سویا بهترین ماده غذایی موجود در دنیاست.سویا به علت وجود فیبر فراوان، مواد ضد سرطان، انواع ویتامین‌ها، اسید آمینه‌ها و پروتئین‌های ضروری، مقادیر بسیار كمی از چربی‌های اشباع شده، سدیم، ماده‌ای به نام ایزوفلاون و همچنین مواد معدنی چون آهن و كلسیم یكی از كامل‌ترین مواد غذایی محسوب می‌شود.<br>از مهمترین خواص مفید سویا می‌توان مبارزه با سرطان‌های وابسته به تومورهای بدن را نام برد. مصرف مداوم و متعادل سویا می‌تواند در آقایان از سرطان پروستات و در خانم‌ها از سرطان رحم جلوگیری كند. مقدار متوسط مصرف روزانه سویا 3تا4 وعده و هر وعده در حدود یك چهارم فنجان كافی است.سویا كامل‌ترین منبع پروتئین گیاهی است. این ماده به خاطر داشتن مقادیر زیادی فیبرهای غذایی می‌تواند باعث تنظیم فشار خون، تنظیم چربی خون، تنظیم قند خون و كاهش دهنده احتمال ابتلا به سرطان روده شود.در سویا تركیبات خاصی شبیه به هورمون‌های بدن وجود دارند كه می‌توانند اثرات مفیدی برروی بدن انسان داشته باشند. در تحقیقات اخیر مشخص شده است كه در خانم‌هایی كه بیشتر از اندازه سویا مصرف می‌كننداحتمال ابتلا به سرطان پستان كمی بالا می‌رود.بنابراین، توصیه می‌شود كه سویا را حتما در برنامه غذایی خود بگنجانید، ولی از مصرف بی‌رویه آن (به ویژه در مورد بانوان) خودداری كنید.<br>به طور طبیعی هنگامی كه باروری خانم‌ها به انتها می‌رسد به دوره‌ای موسوم به یائسگی می‌رسند كه در این دوره فعالیت هورمونی تخمدان‌ها متوقف شده و به همین علت عوارض خاصی در این دوره مشاهده می‌شود. از آزار دهنده‌ترین این عوارض می‌توان گرفتگی و پوكی استخوان را نام برد.<br>در ضمن در این دوره كلسترول خون یك خانم یائسه ممكن است به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش پیدا كند.با مصرف سویا به اندازه معقول و به صورت مداوم در رژیم غذایی می‌توان از بروز تمام عوارض فوق به طور موثری جلوگیری كرد. مصرف سویا از گرفتگی و پوكی استخوان جلوگیری می‌كند و باعث پائین آمدن كلسترول خون می‌شود. بهتر است حداقل مصرف سویا در شبانه‌روز حدود 14 گرم و حداكثر 37 گرم باشد./22<br></div><a href="http://www.hamshahrionline.ir/details/179552" target="" title="">آشنایی با مجله خواص میوه‌ها </a><br><a href="http://www.hamshahrionline.ir/details/148151">آشنایی با مجله رژیم‌های غذایی <br><br><br></a><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><a href="http://has9.ir/post/11" target="" title="">خواص 1</a></font></div> text/html 2012-06-10T00:30:16+01:00 kashkool.mihanblog.com کودک و نوجوان http://kashkool.mihanblog.com/post/9 <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--> <div align="center"><div style="text-align: center;"><div align="center"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> <w:UseFELayout/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--> <p class="MsoNormal" style="mso-pagination:none;mso-layout-grid-align:none; text-autospace:none"><br> <span dir="RTL" style="font-size:13.5pt;line-height:115%;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; color:#006600" lang="AR-SA">حضرت رسول (ص</span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 13.5pt;line-height:115%;color:#006600"><span dir="LTR"></span>)<br></span><br><font size="5" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span dir="RTL" style="font-size: 13.5pt; line-height: 115%; color: rgb(153, 51, 0);" lang="AR-SA">هر كس با كودك سر و كار دارد، با او كودكانه رفتاركند</span><span dir="LTR"></span><span style="color:#993300"><span dir="LTR"></span>.</span></font><font size="5"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:#993300"></span></font><br> </font><br> <font size="1" face="Mihan-IransansLight">مَن كانَ عِندَهُ صَبِىٌّ فَلیَتَصابَ لَهُ ؛ من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص 483، ح 470</font><font face="Mihan-IransansLight">7</font><span style="font-size:10.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ansi-language:EN" lang="EN"></span></p>&nbsp; <img src="http://s8.picofile.com/file/8342984192/k45.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8342984192/k45.jpg"></div></div></div><p class="MsoNormal"><a href="http://www.ghadeer.org/Book/841" target="" title="">احکام کودکان از تولد تا بلوغ</a><font face="Tahoma, sans-serif"><br><a href="http://www.bazikhone.com/?c=9" target="" title="" style="font-size: 8pt;">بازی آنلاین</a></font><a href="http://www.bazikhone.com/?c=9" target="" title=""><br></a><a href="http://koodak24.ir/game" target="" title="" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 8pt;">بازی و سرگرمی<br></a><a href="https://khanak.org/" target="" title="" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 8pt;">با من بخوان</a><br> <a href="http://www.naturalchild.org/" title=""><font face="Tahoma, sans-serif"><span style="font-size: 8pt;">بچه های جهان ( انگلیسی )</span></font><br></a><a href="http://www.ghadeer.org/Book/418" target="" title="">پدر، مادر، معلم مرا خوب تربیت کن</a><a href="http://www.naturalchild.org/" title=""><br></a><a href="http://koodak24.ir/" target="" title="" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 8pt;">پرتال کودک و نوجوان<br></a><a href="http://radiomaaref.ir/ProgramHome/?m=045100" target="" title="" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 8pt;">پرسمان کودک و نوجوان</a><br><a href="http://ketaab.iec-md.org/TAALIM_TARBIYAT/tarbiyat_bartar_farhaadiyaan_fehrest.html" target="" title="">تربیت برتر</a><br><a href="http://ketaab.iec-md.org/KHAANEVAADEH/tarbiyat_koodak_beheshti_fehrest.html" target="" title="">تربیت كودك در جهان امروز</a><br><a href="http://ketaab.iec-md.org/KHAANEVAADEH/tarbiyat_mazhabi_koodak_moosavi-zanjaanroodi_fehrest.html" target="" title="">تربیت مذهبی کودک</a><a href="http://www.naturalchild.org/" title="" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 8pt;"><br></a><a href="http://www.hadithlib.com/Books/view/13/حکمت%E2%80%8F" target="" title=""><font face="Tahoma, sans-serif"><span style="font-size: 8pt;">حکمت‏نامه کودک</span></font><br></a><a href="http://www.ghadeer.org/Book/443" target="" title="">حقوق فرزندان در مکتب اهل بیت (ع)</a><a href="http://www.hadithlib.com/Books/view/13/حکمت%E2%80%8F" target="" title=""><br></a><a href="http://hlpr.ir/" target="" title="" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 8pt;">خانه کتابدار کودک و نوجوان</a><br><a href="http://reihaneha.ir/category/education-and-training/play-helpful/" target="" title="">ریحانه های بهشتی</a><br><br></p><div style="text-align: center;"><span dir="RTL" style="font-size: 13.5pt; line-height: 20.7px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; color: rgb(0, 102, 0);" lang="AR-SA">حضرت رسول (ص</span><span dir="LTR"></span><span style="line-height: 20.7px;"><font color="#006600"><span dir="LTR" style="font-size: 13.5pt;"></span><span style="font-size: 13.5pt;">)<br></span></font><br><font style="font-size: 18px;" color="#990000">فرزند شایسته ، گُلى از گل هاى بهشت است .</font><span style="color: rgb(0, 102, 0); font-size: 18px;">&nbsp;</span><br><br><font style="" size="1">اِنَّ الْوَلَدَ الصّالِحَ رَیْحانَةٌ مِنْ رَیاحینِ الْجَنَّةِ؛</font></span><font size="1">كافى ، ج 6، ص 3، ح 10</font></div> <font color="#996633"><a href="http://kids.tkvl.ir/" target="" title="" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 8pt;">سرزمین مجازی کودکان</a><a href="http://www.tkvl.ir/" title="" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 8pt;"> </a><a href="http://www.daftarmags.ir/Journal/Text/SalamBacheha/" target="" title="" style=""><br>سلام بچه ها<br></a><a href="http://shaparakdaily.ir/shaparak/Home.aspx" target="" title="" style="">شاپرک</a><br><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 8pt;"></span> <a href="http://www.shiachildren.com/" title=""><font face="Tahoma, sans-serif"><span style="font-size: 8pt;">شبکه کودک و نو جوان مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت</span></font><br></a><a href="http://www.husna.net/" target="" title="">شبکه اسلامی کودکان و نوجوانان</a><a href="http://www.shiachildren.com/" title=""><br></a><a href="http://nahaltv.ir/index" target="" title="" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 8pt;">شبکه نهال</a><a href="http://www.shiachildren.com/" title="" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 8pt;"><br></a><a href="http://cbc.ir/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86/" target="" title="" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 8pt;">فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان</a><br> <a href="http://www.r-azar.com/" title="" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 8pt;">قصه گوئی و بازی های سنتی</a><br> <a href="http://www.koodakan.org/HC/index.htm" title="" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 8pt;">کاردستی برای کودکان و نوجوانان</a><br> <a href="http://www.kanoonnews.ir/" target="" title="" style="">کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان <br><br><br></a></font><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8365232076/koodakan.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8365232076/koodakan.jpg"></div><font color="#996633"><br><a href="https://www.childrensislamiclibrary.com/" target="" title="">کتابخانه اسلامی کودکان</a>/e<br><a href="http://icnl.nlai.ir/default.aspx" title="" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 8pt;">کتابخانه ملی کودکان و نو جوانان ایران</a><br> <a href="http://ketabak.org/" title="" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 8pt;">کتابک</a><br><a href="http://www.shiabooksforchildren.com/" target="" title="">کتب شیعه برای کودکان</a><br><a href="http://ketaab.iec-md.org/KHAANEVAADEH/koodak_veraathat_tarbiyat_jeld_2_falsafi_fehrest.html" target="" title="">كودك از نظر وراثت و تربیت</a><br><a href="http://www.shia-kids.de/" target="" title="">کودکان شیعه</a><br></font><br><div style="text-align: center;"><span dir="RTL" style="color: rgb(0, 102, 0); font-size: 13.5pt; line-height: 20.7px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;" lang="AR-SA">حضرت رسول (ص</span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12px;"></span><span style="line-height: 20.7px;"><font style="color: rgb(0, 102, 0);" face="Tahoma, Arial"><span dir="LTR" style="font-size: 13.5pt; font-size: 13.5pt;"></span><span style="font-size: 13.5pt;">)<br></span></font><br><font style="" face="Tahoma, Arial"><font style="font-size: 18px;" color="#990000">کودکان را دوست بدارید و با آنان مهربان باشید.</font><span style="color: rgb(0, 102, 0); font-size: 18px;">&nbsp;</span><br><br><font style="" size="1">أحِبُّوا الصِّبیانَ وارحَموهُم ؛&nbsp;</font></font></span><font size="1" face="Tahoma, Arial">الکافی : 6 / 49 / 3&nbsp;</font></div><a href="http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=70322" target="" title="" style=""><br><font color="#996633">کودک و نوجوان</font></a><font color="#996633"><a href="http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=70322" target="" title="">&nbsp;</a></font><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 8pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font color="#996633">&nbsp;</font> <br><a href="http://tv1.ir/portal/iribprogramsinfo/%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%20%D9%88%20%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86" target="" title="">کودک و نوجوان ، شبکه یک</a>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><br> <font color="#339999"><a href="http://www.jjtvn.ir/fa/group/koodak" target="" title="" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 8pt;">گروه کودک و نوجوان شبکه جهانی جام جم</a> </font><br><a href="http://www.mujtabakids.com/" target="" title="">ماهنامه کودکان مجتبی</a><font color="#996633">/e</font><font color="#000000"><u style=""><br> </u><a href="http://www.kanoonparvaresh.com/" target="" title="" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 8pt;">مرکز آفرینشهای فرهنگی و هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان <br></a><a href="http://www.kanoontheater.com/" target="" title="" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 8pt;">مرکز تولید تئاتر و تئاتر عروسکی</a><a href="http://www.kanoonparvaresh.com/" target="" title="" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 8pt;"><br></a><a href="http://iranak.org/muse/" target="" title="" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 8pt;">موزه مجازی فرهنگ کودکی<br></a><a href="https://koodaki.org/" target="" title="" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 8pt;">مؤسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان</a><a href="http://iranak.org/muse/" target="" title="" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 8pt;"><br></a><a href="http://koodakandonya.com/" target="" title="" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 8pt;">موسسه پژوهشی كودكان دنیا/e</a><a href="http://www.nogolan.org/" title="" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 8pt;"><br></a><a href="http://bandarstudents.blogfa.com/" target="" title="" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 8pt;">وب سایت تخصصی کودکان&nbsp;</a> </font><span style="font-size:8.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language: AR-SA"><font color="#000000"><a href="http://www.hodhod.ir/" title=""><br>هد هد</a><br></font><a href="https://www.hadyeaseman.ir/fa/kids" target="" title="">هدیه آسمان</a>&nbsp; &nbsp;&nbsp; <br><br></span><div align="center"><div align="center">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="http://s8.picofile.com/file/8365373284/ezgif_com_optimize.gif"><span style="font-size:8.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language: AR-SA"> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; </span><br></div><span style="font-size:8.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language: AR-SA"></span></div><span style="font-size:8.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language: AR-SA"> <a href="http://7aseman8b.blogfa.com/" title=""><span style="color:windowtext"></span></a></span><span style="font-size:8.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span><p></p> <div id="15113213607128194"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style></div> text/html 2012-06-08T20:28:50+01:00 kashkool.mihanblog.com اوقات فراغت http://kashkool.mihanblog.com/post/7 <p> </p><div align="center"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#993300"><font size="4">رسول خدا (ص)</font></font><br></div><p align="center"><font color="#006600"><font size="4">اوقات فراغت خود را غنیمت بشمارید، قبل از اینکه آن را از دست بدهید <br></font><a href="http://welinks.ir/post/159" target="" title=""><br><img alt="http://s7.picofile.com/file/8238283600/welinks_ir_.jpg" src="http://s7.picofile.com/file/8238283600/welinks_ir_.jpg"></a></font><br></p><p align="center"><font size="4" color="#996633"><a href="http://has9.ir/post/15" target="" title="">سفر</a></font></p><p align="center"><font color="#996633"><a href="http://has9.ir/post/24" target="" title=""><br></a><font size="2"><font size="4"><a href="http://cheraghha.ir/post/5" target="" title="">مطالعه</a><a href="http://has9.ir/post/24" target="" title=""><br><br>موزه ها</a></font></font><font size="2"><font size="4" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://welinks.ir/post/159" target="" title=""><br></a></font></font></font></p><p align="center"><font color="#996633"><a href="http://welinks.ir/post/159" target="" title=""><br></a><font size="2"><font size="4" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font face="Mihan-Iransans"><a href="http://jadvalonline.com/sudoku" target="" title=""><font size="3">سودوکو</font></a></font><br><br><a href="http://welinks.ir/post/159" target="" title="">شعر و شاعر</a></font><b><br><br></b><font size="4"><a href="http://welinks.ir/post/154" target="" title="">سرگرمی و بازی</a></font></font><br></font></p><div align="center"><div align="center"><div align="center"><font size="2" color="#006600"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#996633"><font size="2"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><span style=""><font size="4"><br><a href="http://has9.ir/post/2" target="" title=""><font size="2"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><span style=""><font size="4">شگفتی ها و عجائب</font> </span></span></font></a><a href="http://jadvalonline.com/crosswords" target="" title=""><font size="2"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"></span></font></a><font size="2"><a href="http://has9.ir/post/2" target="" title=""><span style=""><br></span></a></font></font></span></span></font><a href="http://jadvalonline.com/crosswords" target="" title=""><font size="2"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"></span></font></a><font size="2"><a href="http://has9.ir/post/2" target="" title=""><span style=""><br></span></a></font><a href="https://jadvalonline.com/crosswords" target="" title="">جدول کلمات متقاطع فارسی</a></font><a href="http://jadval.net/?p=64" target="" title=""><font color="#996633"><br></font><br></a></font></div><font face="Mihan-Iransans"><font size="2" color="#006600"><a href="http://www.khabaronline.ir/list/society/fun" target="" title=""></a></font></font><br></div></div><div align="center"><div align="center"><div align="right"><div align="center"><div align="center"><font size="2">حوصله و اعصاب</font> /6<br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8364707450/%D8%B3%DA%A9%D9%87.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8364707450/%D8%B3%DA%A9%D9%87.jpg"><font size="2"><font size="2"><br><br>زیاد </font>به صندلی</font><font size="2"> </font><font size="2"> زل نزنید !<br></font></div><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8364707018/sandaly.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8364707018/sandaly.jpg"></div> </div><font size="2" color="#006600"><a href="http://www.khabaronline.ir/list/society/fun" target="" title=""><br></a></font></div></div></div><div align="right"><br><div style="text-align: right;"><div align="center"><div align="center"><div style="text-align: center;"><div align="center"><font color="#006600"><font size="2"><b>خطای دید</b></font></font><br></div><a title="خطای دید" target="_blank" href="http://www.asriran.com"><font size="2"><font size="4" color="#993399"><br></font></font></a><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8364708150/khataydid.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8364708150/khataydid.jpg"></div><div align="right">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>این خطای بینایی جالب در سال ۲۰۰۳، توسط «آکیوشی کیتائوکا» ایجاد شد، اما بعد از ایجاد آن سال‌ها کیتائوکا و سایر دانشمندان به دنبال یافتن علت به اشتباه افتادن ذهن ما در حین دیدن این تصویر افتادند.به تازگی استفان مَکنیک از پژوهشکده مطالعات عصبی باور واقع در فونیکس، مقاله‌ای منتشر کرده است که در آن دلیل این خطای بینایی توضیح داده شده است.<br>بسته به اینکه به کجای عکس نگاه کنید، دایره‌هایی که چرخش می‌کنند، جایشان عوض می‌شود. به همین خاطر مکنیک و همکارانش به این فکر افتادند که حرکات چشم‌های کسانی که این عکس را می‌بینند، روی کامپیوتر رصد کنند. از آدم‌هایی که در تحقیق شرکت کرده بودند، خواسته شده بود که به محض اینکه احساس کردند، دایره‌ها حرکت می‌کنند، انگشتشان را از روی یک دکمه بردارند. مکنیک و همکارانش رابطه محکمی بین آغاز این خطای بینایی با نوعی از حرکات غیر ارادی چشم پیدا کردند، این حرکات را اصلاحا پرش‌های میکروی چشم یا میکروساکاد microsaccade می‌نامند.حتی هنگامی که به چیزی خیره شده‌ایم و روی آن تمرکز کامل داریم، چشم‌های ما حرکات جزئی دارند.اما چرا چشم‌های ما این حرکات جزئی را دارند و چرا ثابت نمی‌مانند؟علت این پرش‌های جزئی چشم این است که اگر چشمان ما موقع تمرکز بر روی یک چیز ثابت بمانند، گیرنده‌های بینایی بعد از مدتی، پیام‌های عصبی ضعیف‌تری به مغز می‌فرستند، میکروساکادها در واقع باعث تجدید و نو شدن یا «ری‌فِرِش» شدن گیرنده‌های بینایی می‌شوند و باعث می‌شوند هر گیرنده، بعداز مدتی پیام متفاوتی به مغز ارسال کند.اما همین میکروساکادها در بعضی از موارد ممکن است در مغز به صورت کاذب احساس متحرک بودن یک جسم ثابت را ایجاد کنند.مغز ما در بیشتر موارد می‌تواند بین جابجایی جزئی تصویر ناشی از میکروساکادها و حرکت واقعی یک جسم، تفاوت بگذارد و به اشتباه نیفتد.اما بعضی از اجسام، مثل همین تصویر بالا، بافت و کنتراست خاصی دارند که با جابجایی مختصر چشم، مغز گمان می‌کند که جسم واقعا حرکت کرده است.بد نیست دو خطای بینایی دیگر که آنها هم به علت میکروساکادها ایجاد می‌شوند، با هم ببینیم. تصویر زیر که نیاز به توضیح ندارد. /10<br><div align="center"><span style="font-size:8.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span><br><img style="border: medium none;" alt="" title="" src="http://www.yjc.ir/files/fa/news/1391/4/4/78329_418.jpg" width="348" height="231"></div></div><br><div style="text-align: center;"><img src="http://s9.picofile.com/file/8364707784/%D8%AE%D8%B7%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%AF.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8364707784/%D8%AE%D8%B7%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%AF.jpg"></div></div></div><div align="right"><br>به نظر شما در تصویر فوق رنگ قسمت بالایی و پایینی چه تفاوتی با هم دارند؟ خوب دقت کنید . رنگ هر دو قسمت یکی است!<br>برای اطمینان یک بار دیگر به تصویر برگردید و انگشت خود را بر روی خط جداکننده بگذارید و نگاه کنید./6<br><br></div><div align="right"><div align="center"><div align="center"><div style="text-align: center;"><div align="right"><div align="right"><br></div></div></div></div></div></div></div></div></div><div align="center"><font color="#006600"><b><font size="2">برخی فعالیت ها&nbsp; برای پرکردن اوقات فراغت </font></b></font><br></div>1- انواع فعالیت های ورزشی<br>2- بازیهای سازنده فکری<br>3- فعالیت های گوناگون هنری<br>4-تهیه مجموعه های مختلفی چون مجموعه سنگ ، برگ ، گل، تمبر&nbsp; و...<br>5-جمع آوری مطالب علمی ، فرهنگی ، ورزشی ، هنری و...<br>6- نگارش داستان ، شعر و ثبت خاطرات ارزشمند زندگی<br>7-مطالعه کتاب ، نشریه ، روزنامه های مفید، معتبر و متناسب با گروه سنی<br>8-مکاتبه با مجلات معتبر و روزنامه ها و طرح پرسشهای گوناگون برای پاسخگویی<br>9- شرکت در فعالیت های گروه ها، موسسات و کانون های علمی ، فرهنگی ، هنری و اجتماعی معتبر و قابل اعتماد<br>10-استفاده مناسب و به اندازه از برنامه های رادیو و تلویزیون<br>11-شرکت در کلاسهای علمی ، فرهنگی و هنری<br>12- کمک و یاری به اعضای خانواده ، دوستان ، همسایگان و اقوام .<br><br><br><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8365466350/welinks_ir.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8365466350/welinks_ir.jpg"></div><br><div align="center"><b><font size="2" color="#006600">مطالب مرتبط</font></b><br></div><p class="MsoNormal" style="line-height:150%"><font size="2"><a href="http://www.hamshahrionline.ir/details/180828" target="" title="">اوقات فراغت، بایدها و نبایدها <br></a><a href="http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=301237" target="" title="">برنامه‌ریزی برای اوقات فراغت</a><br><font color="#333399"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"></span></font><font color="#333399"><a href="http://has9.ir/post/16" target="" title="">پخش زنده</a><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"></span></span></font><br><font color="#333399"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"> <a href="http://has9.ir/post/13" target="" title="">خواندنی<span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </a></span></font><br><font color="#333399"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><a href="http://has9.ir/post/8" target="" title=""><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">داستان ، خاطره و ضرب المثل</span></a></span></font></font><br><a href="http://has9.ir/post/4" target="" title="">رنگارنگ</a><font size="2"><font color="#333399"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><a href="http://has9.ir/post/8" target="" title=""><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"></span></a></span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"></span></font></font><br><font size="2"><font color="#333399"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"> <a href="http://has9.ir/post/2" target="" title=""><span style="">شگفتی ها ، عجائب و دیدنی ها، قسمت اول</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </a></span></font></font><br><font size="2"><font color="#333399"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"> <a href="http://has9.ir/post/1" target="" title="">شگفتی ها ، عجائب و دیدنی ها ، قسمت دوم<span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </a></span></font></font><br><font size="2"><font color="#333399"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"> <a href="http://has9.ir/post/14" target="" title="">عکس </a></span></font></font><br><font size="2"><font color="#333399"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><a href="http://has9.ir/post/3" target="" title="">فیلم<br></a></span></font></font><font size="2" color="#663366"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"></span></font><a href="http://cheraghha.ir/post/5" target="" title="">کتابخوانی</a><br><font size="2" color="#663366"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><a href="http://has9.ir/post/9" target="" title="">کودک و نوجوان</a></span></font><br><font size="2" color="#663366"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><a href="http://has9.ir/post/15" target="" title="">گردشگری</a></span></font><br><font size="2" color="#663366"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><a href="http://welinks.ir/post/153" target="" title="">لطیفه<br></a></span></font><a href="https://journals.ut.ac.ir/?_action=article&amp;kw=1381&amp;_kw=%D8%A7%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA+%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D8%AA" target="" title="">مقالاتی پیرامون اوقات فراغت</a><br><a href="http://www.varzesh3.com/" target="" title="">ورزش3</a></p><div align="center"><br></div><div align="center"><font face="impact"><font style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.6px;"><p style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="font-size: 18px;"></span><font color="#666600" style="font-size: 12px;"><span style="font-size: 18px;"></span></font></p></font></font><img src="http://s9.picofile.com/file/8366754342/ezgif_com_optimize_8.gif" alt="http://s9.picofile.com/file/8366754342/ezgif_com_optimize_8.gif" class="transparent"><br><br><font color="#663300"><font size="4">:It is my great pleasure to invite you to visit</font><br></font><br><a href="http://selected.ir/" style="font-family: impact; font-size: x-large; text-decoration-line: none; color: rgb(93, 111, 39); transition-duration: 0.5s;">http://selected.ir</a></div><font size="2" color="#663366"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"></span></font><p></p> text/html 2012-06-08T20:09:18+01:00 kashkool.mihanblog.com موزه ها - Museums http://kashkool.mihanblog.com/post/24 <div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8345844342/k313.jpg"><br><div align="right"><div align="center"><font size="4" color="#006600">موزه</font><br></div><br>واژه موزه از لغت یونانی موزین «musein» به معنای محل زندگی موز ها«muses» الهه های هنر و صنایع در اساطیر یونان اقتباس شده است که در زبان انگلیسی میوزیم«museum» و در زبان فرانسه موزه «musee» تلفظ می شود.<br>در دهه 1290ه.ق. این واژه به زبان فارسی نیز راه یافت که پیشینه آن به سفرهای ناصرالدین شاه قاجار به اروپا باز می گردد.او با دیدن موزه های آن دیار تصمیم به ایجاد محلی مشابه آن در کاخ گلستان (1293-1291ه.ش.)گرفت.<br>اولین موزه ای که به طور علمی ساخته شد موزه ایران باستان است که ساخت آن به سال 1312ه.ش. باز می گردد.<br>طبق تعریف ایکوم، موزه موسسه ای است دایمی،بدون هدف مادی که درهای آن به روی عموم گشوده است و در خدمت جامعه و پیشرفت آن قرار دارد.هدف موزه ها تحقیق در آثار و شواهد بر جا مانده از انسان و محیط زیست او، گردآوری،حفظ و ایجاد ارتباط بین آثار، به ویژه به نمایش گذاردن آنها برای بررسی و بهره وری معنوی است.<br>موزه های کشور مبادی ورودی اموال منقول فرهنگی - تاریخی و هنری هستند که از طریق کاوش،,اهداء، توقیف و خریداری به موزه ها راه می یابند.اداره کل موزه های کشور در راستای اهداف و وظایف ستادی مسئولیت ارایه،نمایش و پژوهش بر روی این آثار را بر عهده دارد./سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری <br><br></div><strong></strong></div><strong>موزه ها :</strong><span style="font-size: 8pt;"></span><a href="http://www.cbi.ir/page/2408.aspx"><br></a><span style="font-size: 8pt;"><a href="http://www.iranhdm.ir/">باغ موزه دفاع مقدس</a><br><a href="http://www.qasr.ir/">باغ موزه قصر</a><span style="line-height: 150%;"><a target="_blank" href="http://www.gomchto.ir/"><br></a></span></span><a href="http://www.cbi.ir/page/2408.aspx"><span style="line-height: 150%;"></span></a><a target="_blank" href="http://www.gomchto.ir/">پایگاه اطلاع رسانی اداره کل موزه ها</a><a href="http://museumland.net/"><br>پرتال جهانی موزه ها و میراث جهانی /e</a><a href="http://www.cbi.ir/page/2408.aspx"><br></a><a href="http://newspaper.hamshahri.org/id/5877/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%AE-%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86.html" target="" title="">راهنمای کاخ موزه‌های تهران</a><a href="http://www.cbi.ir/page/2408.aspx"><br></a><span style="font-size: 8pt;"><a href="http://www.cbi.ir/page/2408.aspx">خزانه جواهرات ملی</a></span><a href="http://www.sadmu.com/?Lang=Fa"><br></a><span style="font-size: 8pt;"><a href="http://www.vaziriart.com/fa/">غار موزه وزیری<br></a><a href="http://www.golestanpalace.ir/" target="" title="">کاخ گلستان</a><a href="http://www.vaziriart.com/fa/"><br></a><a href="http://sadmu.ir/" target="" title="">مجموعه فرهنگی تاریخی سعد آباد </a><a href="http://www.motaharimuseum.ir/"><br></a><a href="http://www.makanbin.com/tehran/place/%d9%85%d9%88%d8%b2%d9%87-%d8%a2%d8%a8%da%af%db%8c%d9%86%d9%87-%d9%88-%d8%b3%d9%81%d8%a7%d9%84%db%8c%d9%86%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86/" target="" title="">موزه آبگینه و سفالینه های ایران</a><span></span><a href="http://museum.ical.ir/"><br> </a><a href="http://bmi.ir/Fa/BMIMuseum.aspx?mid=1&amp;AspxAutoDetectCookieSupport=1">موزه بانک ملی ایران</a><br> <a href="http://www.omidvar-brothers.com/Fa/default.aspx">موزه برادران امیدوار</a><br> <a href="http://museum.znu.ac.ir/">موزه تاریخ طبیعی</a></span><font color="#000000"><a href="http://www.farsnews.com/imgrep.php?nn=13910323001358"><span style="font-size: 8pt;"></span></a><br><span style="font-size: 8pt;"><a href="http://www.darabadmuseum.com/"> </a><a href="http://iranhdm.ir/">موزه دفاع مقدس</a><br> <a href="http://www.rezaabbasimuseum.ir/">موزه رضا عباسی</a></span></font><a href="http://www.tehranpeacemuseum.org/index.php/fa/"><br>موزه صلح تهران</a><br><font color="#000000"><span style="font-size: 8pt;"><a href="http://www.ebratmuseum.ir/Portal/Home/" target="" title="">موزه عبرت ایران</a><a href="http://www.ebratmuseum.ir/Portal/Home/"></a></span></font><div><a href="http://museum.gsi.ir/fa" target="" title="">موزه علوم زمین</a></div><font color="#000000"><span style="font-size: 8pt;"></span></font><font color="#000000"><span style="font-size: 8pt;"> <a href="http://www.irstm.ir/">موزه علوم و فناوری جمهوری اسلامی ایران</a><br> </span><a href="http://www.irica.gov.ir/Portal/Home/Default.aspx?CategoryID=133dce18-561c-4ace-bef6-2edfa83228e1"><span style="font-size: 8pt;">موزه گمرک</span></a><br><span style="font-size: 8pt;"><a href="http://www.irstm.ir/"> </a><a href="http://www.darabadmuseum.com/">موزه طبیعت و حیات وحش ایران- دارآباد </a><br> <a href="http://www.carpetmuseum.ir/home.htm">موزه فرش ایران</a><br> <a href="http://museum.ical.ir/">موزه مجلس شورای اسلامی</a>&nbsp; <br> <a href="http://www.nationalmuseumofiran.ir/WebForms/Fa/General/Default.aspx">موزه ملی ایران</a> <br> <a href="http://museum.tums.ac.ir/old/">موزه ملی علوم پزشکی ایران<br></a><a href="http://museums.ut.ac.ir/mm/" target="" title="">موزه و خانه مقدم تهران</a><br> <a href="http://www.aqm.ir/">موزه های آستان قدس رضوی<br></a><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_museums" target="" title="">موزه های جهان</a><a href="http://www.honar.ac.ir/sitemap/mozeh_w.htm"><br> </a><a href="http://museums.ut.ac.ir/">موزه های دانشگاه تهران</a><br><a href="https://farschto.ir/moozefars/" target="" title="">موزه های شیراز</a><br><a href="http://www.iaram.ir/" target="" title="">موزه هنر امام علی ( ع )</a><br><font color="#339999"><a href="http://tmoca.com/" target="" title=""><span style="font-size: 8pt;">موزه هنرهای معاصر</span></a></font></span></font><br><a href="http://3dmuseum.org/">موزه های سه بعدی</a><font color="#000000"><a href="http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=329"> /e</a></font><br><br><div style="text-align: left;"><p style="line-height: normal;" class=" " align="center"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: 9pt;"><img src="http://s9.picofile.com/file/8342437026/animated_gifs_lines_009.gif" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></span></font></p><p style="line-height: normal;" class=" "><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: 9pt;">&nbsp;</span></font></p> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"><font size="2"><span>Please note that we are not responsible for the contents on selected website</span><span>s</span></font></span></div><p style="line-height: normal;" class=" "><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif"><strong><em><span style="font-size: 9pt;"><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif">:</font></span></em></strong></font><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><strong><em><span style="font-size: 9pt; color: rgb(0, 204, 255);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><font size="3" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><strong><em><span style="font-size: 9pt;"><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif">Museums</font></span></em></strong></font></font></span> </span></em></strong><span style="color: rgb(153, 51, 0);"><a href="http://www.amnh.org"><span style="font-size: 9pt;"><br> amnh.org</span></a><span style="font-size: 9pt;"><br> </span><a href="http://www.artic.edu/"><span style="font-size: 9pt;">artic.edu</span></a><span style="font-size: 9pt;"><br> </span><a href="http://www.britishmuseum.org/"><span style="font-size: 9pt;">britishmuseum.org</span></a><span style="font-size: 9pt;"><br> </span><a href="http://www.carpetmuseum.ir/home.htm"><span style="font-size: 9pt;">carpetmuseum.ir/home.htm</span></a><span style="font-size: 9pt;"><br> </span><a href="http://www.childrensmuseum.org/"><span style="font-size: 9pt;">childrensmuseum.org</span></a><span style="font-size: 9pt;"><br> </span><a target="_blank" href="http://3dmuseum.org/"><span style="font-size: 9pt;">3dmuseum.org</span></a><a href="http://en.museicapitolini.org/"><span style="font-size: 9pt;"><br> en.museicapitolini.org</span></a><span style="font-size: 9pt;"><br> </span><a href="http://www.getty.edu/"><span style="font-size: 9pt;">getty.edu</span></a><span style="font-size: 9pt;"></span><span style="font-size: 9pt;"><br> </span><a href="http://www.greatarchaeology.com/world_museums.php"><span style="font-size: 9pt;">greatarchaeology.com/world_museums.php</span></a><span style="font-size: 9pt;"><br> </span><a href="http://icom.museum"><span style="font-size: 9pt;">icom.museum</span></a><span style="font-size: 9pt;"><br> </span><a href="http://icomos.org/en/"><span style="font-size: 9pt;">icomos.org/en</span></a><span style="font-size: 9pt;"></span><a href="http://www.inmp.net/"><span style="font-size: 9pt;"></span></a><span style="font-size: 9pt;"><br> </span><a href="http://www.louvre.fr/"><span style="font-size: 9pt;">louvre.fr</span></a><span style="font-size: 9pt;"><br> </span><a href="http://www.metmuseum.org"><span style="font-size: 9pt;">metmuseum.org</span></a><span style="font-size: 9pt;"><br> </span><a href="http://www.mfa.org"><span style="font-size: 9pt;">mfa.org</span></a><span style="font-size: 9pt;"><br> </span><a href="http://www.movingimage.us/"><span style="font-size: 9pt;">movingimage.us</span></a><span style="font-size: 9pt;"><br> </span><a href="http://www.museum.com/jb/show_maps?action=1&amp;show=0"><span style="font-size: 9pt;">museum.com/jb/show_maps?action=1&amp;show=0</span></a><span style="font-size: 9pt;"><br> </span><a href="http://museumland.net/defaultoldversion.htm"><span style="font-size: 9pt;">museumland.net/defaultoldversion.htm</span></a><span style="font-size: 9pt;"><br> </span><a href="http://www.museumregister.com/alpha.html"><span style="font-size: 9pt;">museumregister.com/alpha.html</span></a><span style="font-size: 9pt;"></span><span style="font-size: 9pt;"><br> </span><a href="http://museumstudies.si.edu/"><span style="font-size: 9pt;">museumstudies.si.edu</span></a><span style="font-size: 9pt;"><br> </span><a href="http://www.nationalgallery.org.uk/"><span style="font-size: 9pt;">nationalgallery.org.uk</span></a><span style="font-size: 9pt;"></span><span style="font-size: 9pt;"><br> </span><a href="http://www.nga.gov/content/ngaweb.html"><span style="font-size: 9pt;">nga.gov/content/ngaweb.html</span></a><span style="font-size: 9pt;"><br> </span><a href="http://www.pcf.city.hiroshima.jp/index_e2.html"><span style="font-size: 9pt;">pcf.city.hiroshima.jp/index_e2.html</span></a><span style="font-size: 9pt;"><br> </span><a href="http://www.rezaabbasimuseum.ir/"><span style="font-size: 9pt;">rezaabbasimuseum.ir</span></a><a href="http://www.sca-egypt.org/eng/MUS_Egyptian_Museum.htm"><span style="font-size: 9pt;"></span></a><span style="font-size: 9pt;"><br> </span><a href="http://www.si.edu/Museums"><span style="font-size: 9pt;">si.edu/Museums</span></a></span></font><span style="color: rgb(153, 51, 0);"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://www.theiraqmuseum.com/"><span style="font-size: 9pt;"><br></span></a></font></span><a href="http://www.theiraqmuseum.com/"><span style="color: rgb(153, 51, 0);"></span></a><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://www.theacropolismuseum.gr/en"><span style="font-size: 9pt;">theacropolismuseum.gr/en<br></span></a></font><span style="color: rgb(153, 51, 0);"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://www.tnm.jp/"><span style="font-size: 9pt;">tnm.jp</span></a></font></span><span style="color: rgb(153, 51, 0);"></span><span style="color: rgb(153, 51, 0);"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://www.tnm.jp/"><span style="font-size: 9pt;"></span></a></font></span><br><a href="http://www.theiraqmuseum.com/"><span style="color: rgb(153, 51, 0);"></span></a><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://www.tnm.jp/"><span style="font-size: 9pt;"></span></a></font><span style="color: rgb(153, 51, 0);"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://www.theiraqmuseum.com/"><span style="font-size: 9pt;"></span></a></font></span></p><span style="color: rgb(153, 51, 0);"></span> <font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><strong><em><span style="font-size: 9pt; color: rgb(51, 204, 255);"></span></em></strong></font></div> text/html 2012-06-08T17:27:46+01:00 kashkool.mihanblog.com پزشکی - سلامت 1 http://kashkool.mihanblog.com/post/6 <br><div align="center"><font size="2" color="#990000">15دلیلی که باید از قند ترسید</font><br></div><br>دیر زمانی است که زنگ هشدار خطرات مصرف بیش از اندازه قند برای انسان به صدا در آمده است. در سال 1957، جان یادکین، استاد تغذیه در کالج کوئین الیزابت در لندن، این استدلال را مطرح کرد که در بیماری قلبی و دیگر بیماری های مزمن، قند و نه چربی مقر اصلی است.<br>اما دهه ها پیش و پس از مطالعه ای که توسط تیمی از دانشمندان دانشگاه هاروراد صورت گرفت، چربی به عنوان نخستین عامل خطر آفرین در رژیم غذایی برای بیماری قلبی معرفی شد و فرضیه یادکین رد شد.<br>اما با تجزیه و تحلیل اسناد تاریخی اکنون مشخص شده است که صنعت قند آن تحقیقات را به عمد مهندسی کرده و پاداش دانشمندان برای تلاش های صورت گرفته در زمینه خطر آفرینی کمتر قند را پرداخت کرده است. حتی بدون در نظر گرفتن این گزارش، شواهد مستند از آثار مضر مصرف بیش از اندازه قند رو به افزایش است.<br>بنابر گزارش سازمان غذا و داروی آمریکا، مردم باید روزانه 50 گرم قند - حدود چهار قاشق غذاخوری مصرف کنند. این در شرایطی است که سازمان جهانی بهداشت نصف این میزان را برای کسب نتایج خوب پیشنهاد می دهد. اما به عنوان مثال، هر آمریکایی به طور میانگین تا 22 قاشق چایخوری شکر در روز مصرف می کند. در ادامه با پی‌آمدهای بالقوه مصرف بیش از اندازه قند بنابر جدیدترین پژوهش های علمی بیشتر آشنا می شویم.<br><div align="center">پوسیدگی دندان<br></div>در میان تمام بیماری های بالقوه مرتبط با قند، ارتباط بین قند و پوسیدگی دندان شاید تایید شده‌ترین مورد باشد. قند چنان دشمن بزرگی برای سلامت دهان و دندان محسوب می شود که مطالعه ای در سال 1967 آن را مقصر اصلی پوسیدگی دندان نامید. از آن زمان تاکنون، دندان پزشکان خواستار اعمال محدودیت های سختگیرانه‌تر برای مصرف قند شده اند.<br>پوسیدگی دندان زمانی رخ می دهد که باکتری های موجود در دهان با قندهای ساده تغذیه می شوند و تولید اسید می کنند که این اسید مینای دندان را از بین می برد. آب نبات های ترش موجب انتشار اسید بیشتری نسبت به دیگر آب نبات ها می شوند و از این رو پوسیدگی دندان راحت‌تر شکل می گیرد.<br><div align="center">گرسنگی سیری ناپذیر<br></div>هورمون لپتین به بدن شما می گوید چه زمانی به اندازه کافی غذا خورده اید. افرادی که در آنها مقاومت به لپتین ایجاد می شود، سیگنال «من سیر هستم» را هرگز دریافت نمی کنند و از این رو مانعی اساسی در برابر کنترل وزن شکل می گیرد. چند مطالعه به این نکته اشاره داشته اند که مقاومت به لپتین می تواند از عوارض جانبی چاقی باشد و نه علتی که به آن منجر می شود. اما پژوهشی که روی موش ها صورت گرفته نشان داده است مصرف بیش از اندازه فروکتوز می تواند به صورت مستقیم به سطوح بیش از حد لپتین و کاهش حساسیت بدن نسبت به این هورمون منجر شود. (با حذف فروکتوز از رژیم غذایی موش ها این آثار به طور طبیعی معکوس شد.) ، به گفته پژوهشگران مطالعات بیشتری در زمینه تایید ارتباط قند با اشتهای سیری ناپذیر باید صورت بگیرد اما نتایج به دست آمده تاکنون نگران کننده هستند.<br><div align="center">افزایش وزن<br></div>غذاهای شیرین کالری فراوانی دارند اما در زمینه ارضا گرسنگی چندان خوب عمل نمی کنند. به عنوان مثال، هنگامی که پژوهشگران عادات غذایی گروه بزرگی از مردان ژاپنی را مورد مطالعه قرار دادند، دریافتند ارتباط قابل توجهی بین میزان قند دریافتی و افزایش وزن وجود دارد. این ارتبط حتی پس از در نظر گرفتن عوامل دیگری مانند سن، شاخص توده بدنی، کل کالری دریافتی، مصرف الکل، سیگار کشیدن و ورزش منظم نیز همچنان وجود داشت.<br><div align="center">مقاومت به انسولین<br></div>هنگامی که یک وعده غذایی سرشار از قند مصرف می کنید، تقاضای بدن برای انسولین، هورمونی که به بدن در تبدیل مواد غذایی به انرژی قابل استفاده کمک می کند، افزایش می یابد. اما هنگامی که سطوح انسولین بالا باقی می ماند بدن شما حساسیت کمتری نسبت به این هورمون پیدا می کند و گلوکز در خون ساخته می شود. نشانه های مقاومت به انسولین می تواند شامل خستگی، گرسنگی، ابهام مغزی، و فشار خون بالا باشد. مقاومت به انسولین با وزن اضافی در بخش میانی بدن شما مرتبط است. بیشتر افراد تا زمان ابتلا به دیابت از مقاومت به انسولین در بدن خود آگاه نمی شوند.<br><div align="center">دیابت<br></div>بین سال های 1988 تا 2008، شیوع دیابت در آمریکا به میزان 128 درصد افزایش یافت. امروز، حدود 25 میلیون نفر در این کشور با دیابت دست و پنجه نرم می کنند. کشورهایی با مصرف بالای قند شاهد نرخ های بالاتر بیماری دیابت نیز هستند. نتایج مطالعه ای که با حضور 51 هزار و 603 زن بین سال های 1991 تا 1999 انجام شد، نشان داد، خطر ابتلا به دیابت در میان زنانی که نوشیدنی های شیرین شده با قند مصرف کرده اند، بیشتر بوده است. مصرف این قبیل نوشیدنی ها نه تنها با اضافه وزن بلکه با ابتلا به بیماری دیابت مرتبط است.<br><div align="center">چاقی<br></div>چاقی یکی از خطرات اصلی مصرف بیش از اندازه قند است. قند می تواند به صورت مستقیم خطر چاقی را افزایش دهد اما این ارتباط می تواند با ابتلا به دیابت، سندرم متابولیک یا عادات (رژیم غذایی و ورزش) مرتبط با رژیم های غذایی سرشار از قند گره خورده باشد. اگرچه با ارتباطی پیچیده مواجه هستیم اما بهتر است اعتدال در مصرف قند را فراموش نکنیم.<br><div align="center">نارسایی کبد<br></div>دوزهای بالای قند می تواند فعالیت بیش از اندازه کبد را موجب شود. شیوه ای که بدن ما فروکتوز را سوخت و ساز می کند می تواند به ایجاد استرس و التهاب در این اندام منجر شود. این یکی از دلایلی است که فروکتوز اضافی به عنوان بازیگر کلیدی در ابتلا به بیماری کبد چرب غیر الکلی - تجمع چربی در سراسر کبد - شناخته می شود. بیشتر افراد مبتلا به کبد چرب غیر الکلی با عوارض چندانی مواجه نیستند و اغلب از بیماری خود نیز آگاه نیستند. اما در برخی افراد تجمع چربی می تواند به ایجاد زخم در کبد و در نهایت نارسایی این اندام منجر شود.<br><div align="center">سرطان لوزالمعده<br></div>برخی مطالعات رژیم های غذایی سرشار از قند را با ابتلا به سرطان لوزالمعده، یکی از مرگبارترین اشکال سرطان، مرتبط دانسته اند. این پیوند می تواند به واسطه ارتباط رژیم های غذایی سرشار از قند با چاقی و دیابت - هر دو خطر ابتلا به سرطان لوزالمعده را افزایش می دهند - شکل بگیرد.<br><div align="center">بیماری کلیه<br></div>این ایده که رژیم غذایی با قند بالا می تواند یک عامل خطر آفرین برای بیماری کلیه باشد هنوز در حد فرضیه است اما دلایلی برای نگرانی وجود دارند.<br>نتایج برخی مطالعات صورت گرفته نشان داده اند مصرف سودای شیرین با آسیب کلیه در ارتباط است. همچنین، با توجه به آزمایش های صورت گرفته روی موش ها مشخص شده است آنهایی که با یک رژیم غذایی سرشار از قند تغذیه شده اند دارای کلیه هایی با اندازه بزرگتر از حد عادی و عملکرد ضعیف کلیه بوده اند.<br><div align="center">فشار خون بالا<br></div>غذاهای شور از جمله عوامل موثر در فشار خون بالا محسوب می شوند اما مصرف بیش از اندازه قند نیز با فشار خون بالا پیوند خورده است. حتی تیمی از پژوهشگران اعلام کرده اند زمان آن فرا رسیده تا در دستور العمل ها تمرکز روی نمک کمتر شده و توجه بیشتری به قند صورت بگیرد.<br><div align="center">بیماری قلبی<br></div>سیگار کشیدن و سبک زندگی کم تحرک به عنوان دو عامل خطر آفرین اصلی در زمینه بیماری قلبی شناخته می شوند اما بیماری های مرتبط با مصرف بیش از اندازه قند مانند دیابت و ضافه وزن نیز از جمله عوامل خطر آفرین در این زمینه هستند. پژوهش های جدید نشان داده اند مصرف بیش از اندازه قند می تواند سلامت قلب را به ویژه در بانوان تحت تاثیر قرار دهید.<br><div align="center">اعتیاد<br></div>بشتر پزشکان فکر نمی کنند اعتیاد به غذا که در کتاب های رژیم غذایی به آن پرداخته می شود، موضوعی واقعی باشد و البته این نوع اعتیاد با اعتیاد به الکل یا مواد مخدر متفاوت است. اما شواهدی وجود دارند که نشان می دهد موش ها می توانند به قند وابستگی پیدا کنند و رفتاری مشابه در انسان ها نیز امکان دارد.<br><div align="center">زوال شناختی<br></div>چاقی و دیابت هر دو با زوال شناختی و بیماری آلزایمر پیوند خورده اند. از این رو، جای شگفتی ندارد که مطالعات جدید پیوند بین مصرف بیش از اندازه قند و این بیماری های مغزی را نشان دهند. دلایل رابطه احتمالی بین رژیم غذایی سرشار از قند و ابتلا به زوال عقل در مراحل بعدی زندگی همچنان نامشخص است. آیا با رژیم غذایی مرتبط است؟ و یا آیا ارتباطی واقعی بین دیابت و آلزایمر وجود دارد؟ پرسش های بسیاری درباره قند و زوال شناختی همچنان وجود دارند و برخی پژوهشگران خواستار حفظ احتیاط در مصرف قند تا زمان دستیابی به شواهدی بیشتر و بهتر شده اند.<br><div align="center">کمبودهای تغذیه ای<br></div>اگر در رژیم غذایی خود بیش از اندازه قند مصرف می کنید، احتمالا مواد غذایی دیگری که باید مصرف کنید را نادیده می گیرید. مصرف مواد غذایی با محتوای قند بالا به جای مواد غذایی کامل (به عنوان مثال مصرف نوشیدنی های غیر الکلی شیرین شده با قند به جای شیر و آب میوه در کودکان) به کمبودهای تغذیه ای منجر می شود. به عنوان مثال، کودکان آمریکایی کالری زیادی، به ویژه قند، مصرف می کنند اما ویتامین D، کلسیم، یا پتاسیم کافی دریافت نمی کنند. این کمبودها می تواند به نشانه هایی مانند خستگی، استخوان های شکننده، و ضعف عضلانی منجر شوند.<br><div align="center">نقرس<br></div>نقرس در گذشته یک بیماری دردناک محدود به ثروتمندان بود. اما رژیم های غذایی ما تغییر کرده است و این شکل دردناک از آرتریت (التهاب مفاصل) در تمام بخش های جامعه شایع شده است. گوشت قرمز، ماهی کولی و دیگر مواد غذایی مرتبط با نقرس حاوی سطوح بالایی از پورین هستند. پورین ها مواد شیمیایی هستند که هنگام تجزیه شدن در بدن انسان اسید اوریک تولید می کنند و تولید اسید اوریک اغلب به نقرس منجر می شود.<br>اما اسید اوریک یکی از محصولات جانبی سوخت و ساز قند نیز است و پژوهشی جدید نشان داده است مصرف بیش از اندازه قند می تواند یک عامل خطر آفرین برای ابتلا به نقرس باشد. نتایج مطالعه ای در سال 2008 نشان داد، مصرف نوشیدنی های غیر الکلی شیرین شده با قند و فروکتوز با خطر افزایش یافته ابتلا به نقرس در مردان مرتبط است.گروه سلامت عصر ایران به نقل از "بیزینس اینسایدر"/6 <br> <div align="center"><div align="right"><div align="center"><div align="center"><div align="center"><div align="right"><div align="center"><div align="right"><div align="center"><div align="right"><div align="center"><div align="right"><div align="center"><font size="2" color="#666600">طب سنتی </font><br></div></div><font size="2" color="#666600">نسخه ای برای دردهای مفصلی</font><br></div>درد مفصل، آرتروز، دیسک کمر جزو بیماری هایی است که افراد زیادی را درگیر کرده است و بعضی از بیماران از درمان و توصیه های ورزشی بی نتیجه شکایت می کنند. اگر شما یا اطرافیانتان جزو این بیماران هستید و درد دوباره به سراغتان آمده است و قصد دارید خود را برای جراحی آماده کنید پیشنهاد می کنیم این مطلب را بخوانید. مشروح مطلب را در<font size="3"><a href="http://has9.ir/extrapage/google" target="" title=""> اینج</a>ا</font> بخوانید<br></div></div></div><font size="3" color="#666600">جویدن آدامس،دشمن حافظه</font><br><div align="right">پژوهشگران دانشگاه کاردیف در انگلیس می‌گویند افرادی که به جویدن آدامس عادت دارند زمان بیشتری را باید صرف یادآوری حروف و اعداد کنند. این دانش پژوهان معتقدند جویدن آدامس توانایی مغز را برای به خاطر سپاری فهرست‌های متوالی و دنباله‌دار کاهش میدهد. به گفته محققان انجام یک سری کارهای مداوم مانند جویدن آدامس می‌تواند در حافظه کوتاه مدت افراد اختلال ایجاد کند این مطالعه، تصور غالب مبنی بر این که جویدن آدامس‌های طعم دار عملکرد مغز را بهبود می‌بخشد، به چالش کشیده است. این مطالعه سندی دیگر دال بر عملکرد بد انسان در انجام چند کار همزمان ارایه می‌کند. برخی مطالعات پیشین حاکی از آن بود که آدامس با افزایش جریان خون در مغز، حافظه و تمرکز را بهبود می‌بخشد . اما محققان کاردیف نشان دادند فعالیت دهانی مانند جویدن آدامس می‌تواند در فرایندی که به طور معمول برای یادآوری محتوای کلامی استفاده می‌شود، اختلال وارد کند. /9<br></div><font size="4" color="#666600">لبخند</font><br></div>1.لبخند جذابتان می كند.<br>همه ما به سمت افرادی كه لبخند می زنند كشیده می شویم. لبخند یك كشش و جذبه فوری ایجاد می كند. دوست داریم نسبت به آنها شناخت پیدا كنیم.<br>2.لبخند حال و هوایتان را تغییر میدهد.دفعه بعدی كه احساس بیحوصلگی و ناراحتی كردید لبخند بزنید. لبخند به بدن حقه میزند<br>3. لبخند مسری است.لبخند زدن برایتان شادی می آورد. با لبخند زدن فضای محیط را هم شادتر می كنید و اطرافیان را مانند آهن ربا به سمت خود می كشید.<br>4. لبخند زدن استرس را از بین می برد.وقتی استرس دارید، لبخند بزنید. با اینكار استرستان كمتر می شود و می توانید برای بهبود اوضاع وارد عمل شوید.<br>5. لبخند زدن سیستم ایمنی بدن را تقویت می كند.به این دلیل عملكرد ایمنی بدن تقویت می شود كه شما احساس آرامش بیشتری دارید. با لبخند زدن از ابتلا به آنفولانزا و سرماخوردگی جلوگیری كنید.<br>6. لبخند زدن فشارخونتان را پایین می آورد.وقتی لبخند می زنید، فشارخونتان به طرز قابل توجهی پایین می آید. لبخند بزنید و خودتان امتحان كنید.<br>7. لبخند زدن اندورفین، سروتونین و مسكن های طبیعی بدن را آزاد می كند.تحقیقات نشان داده است كه لبخند زدن با تولید این سه ماده در بدن باعث بهبود روحیه می شود. می توان گفت لبخند زدن یك داروی مسكن طبیعی است.<br>8. لبخند زدن چهره تان را جوانتر نشان می دهد.عضلاتی كه برای لبخند زدن استفاده می شوند صورت را بالا می كشند. پس نیازی به كشیدن پوست صورتتان ندارید، سعی كنید همیشه لبخند بزنید.<br>9. لبخند زدن باعث میشود موفق به نظر برسید.بنظر می رسد كه افرادیكه لبخند می زنند اعتماد به نفس بالاتری دارند و در كارشان بیشتر پیشرفت میکنند <br>10. لبخند زدن كمك می كند مثبت اندیش باشید..لبخند بزنید.حالا سعی كنید بدون از بین رفتن آن لبخند به یك مسئله منفی فكر كنید. خیلی سخت است. وقتی لبخند می زنیم بدن ما به بقیه بدن پیغام می فرستد كه "زندگی خوب پیش می رود ". پس با لبخند زدن از افسردگی، استرس و نگرانی دور بمانید./6<br><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:RelyOnVML/> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> <w:UseFELayout/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--> <div align="right"><div align="center"><font size="2" color="#666600">بهترین رژیم غذایی جهان</font><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8364960534/regimgazaey.jpg"></div>داشتن یک رژیم غذایی مناسب که بتواند عمری طولانی به همراه سلامت و تندرسی را برای ما تضمین کند همواره یکی از آرزوهای انسان بوده است . بیماری های قلبی، سرطان، آلزایمر و پارکینسون از جمله شایع ترین بیماری های موجود در جهان هستند که کم و بیش ریشه در عادات غلط تغذیه انسان ها دارند.&nbsp; در نقاط مختلف دنیا با توجه به شرایط اقلیمی و آب و هوایی مردم از رژیم های غذایی مختلف با تکیه بر مواد غذایی متفاوت بهره می برند. یکی از رژیم های غذایی معروف در جهان که توسط بسیاری از کارشناسان به عنوان بهترین و موثرترین شکل تغذیه از آن یاد می شود، رژیم مدیترانه است. با کمال تاسف باید گفت که با وجودی که تمامی مواد غذایی موجود در این رژیم غذایی به مقدار زیاد در کشور ما وجود دارد اما این مواد غذایی جایگاه آنچنانی در رژیم غذایی ما ایرانیان ندارند. امید است که روزی این مواد با ارزش غذایی بخش عمده ای از سفره ما ایرانیان را تشکیل دهد.اما رژیم غذایی مدیترانه ای چیست و خواستگاه آن در کدام کشورهای جهان است؟ همان گونه که از اسم این رژیم غذایی مشخص است، مربوط به منطقه دریای مدیترانه است. بیشتر این رژیم غذایی در مناطق جنوبی کشورهای مستقر در سواحل شمالی دریای مدیترانه مثل، اسپانیا، فرانسه و یونان مود استفاده قرار می گیرد. استفاده از این رژیم غذایی باعث شده است تا مردم در این نواحی از امید به زندگی بالایی برخوردار باشند./10<font size="2" color="#006600"> ، <font color="#000000">ادامه مطلب را در بند (3) </font></font><font size="4"><a href="http://has9.ir/extrapage/google" target="" title="">اینجا</a></font><font size="2" color="#000000"><a href="http://has9.ir/extrapage/folow" target="" title=""> </a></font><font size="2" color="#000000">مطالعه فرمائید .</font><br></div></div><font size="2" color="#666600">سر درد</font><font color="#666600">&nbsp; &nbsp;&nbsp; </font><br></div><p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal;" class=" "><img src="http://s8.picofile.com/file/8364961976/%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%B1%D8%AF.jpg"></p></div></div><div align="right">سردرد یکی از شایع ترین مشکلات روزمره بشر است به گونه ای که در بسیاری از مواقع افراد را مجبور می کند تا در اسرع وقت به پزشک مراجعه کنند .برخی سردردها اختصاصی‌تر بوده و با علامت دیگری همراه نیستند. در این سردردها بر خلاف تصور بسیاری از افراد، مغز عامل ایجاد سردرد نیست، بلکه سردرد از بد عمل کردن عضلات،عروق خونی و اعصاب ناشی می‌شود؛ برای مثال گشاد شدن شریان ها و یا انقباض بیش از حد عضلات می‌تواند عصب های خاص و حساسی در مغز را تحریک کند و در نتیجه سردرد به وجود آورد. هورمون هایی مانند استروژن می‌توانند باعث بدتر شدن سردرد شوند. از آن جایی که خانم ها طی عادات ماهیانه متحمل نوسانات هورمونی در بدن می‌شوند، احتمال بروز سردرد متوسط تا شدید در خانم ها دو برابر آقایان است. همچنین خانم ها بیشتر از آقایان به انواع خاص سردرد مانند میگرن دچار می‌شوند.<br></div><font size="2">انواع سردرد</font> :<br>1- سردرد خوشه ای<br>2- سردرد تنشی یا هیجانی<br>3- میگرن<br>4- سردرد به علت مننژیت (عفونت پرده مغزی)<br>5- سردرد به علت تومور مغزی<br>6- سردرد به علت فشار خون بالا<br>7- سردرد ناشی از بیماری های چشم<br>8- سردرد ناشی از بیماری سینوس<br>9- سردرد ناشی از عفونت دندان<br>10- سردرد آلرژیک / 6<font size="2" color="#000000"><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#006600"><font color="#000000"> ،&nbsp; </font>مشروح&nbsp; مطالب را در بند</span><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#006600"></span><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%; color:#006600"> (10) </span></font><font size="3"><a href="http://has9.ir/extrapage/google" target="" title="">اینجا</a></font><font size="2" color="#000000"><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%; color:#006600"> </span><span style="font-size:13.5pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span></font><a href="http://has9.ir/extrapage/google" target="" title=""><span style="font-size:13.5pt;line-height:115%"></span></a><font size="2" color="#000000"><span style="font-size:13.5pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span><a href="http://has9.ir/extrapage/folow"><span style="font-size:13.5pt;line-height:115%"> </span></a><span style="font-size: 10.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#006600">مطالعه</span><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;color:#006600"> </span><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#006600">فرمائید</span></font><font color="#000000"><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%; color:#006600"><font size="2"> </font>.</span> </font><br></div><font size="2" color="#666600">&nbsp;استرس و کمردرد</font><br></div>استرس و فشار عصبی از عواملی هستند که به ابتلای افراد به کمر درد&nbsp; منجر می‌شوند<br>محققان فرانسوی توصیه کردند: افراد مبتلا به کمردرد تا حد امکان خود را از تنش و استرس دور کرده و به طور منظم ورزش کنند زیرا ورزش کردن شدت استرس را کاهش داده و عضلات کمر را تقویت می‌کند. محققان همچنین از افراد مبتلا به کمردرد خواستند تا ورزش شنا و تمرینات ورزشی ویژه تقویت عضلات انجام دهند. 10 درصد فرانسوی‌ها از کمر درد رنج می‌برند و این پدیده به علت نشستن طولانی مدت فرانسوی ها روی صندلی خواه به علت شرایط کاری یا تماشا کردن تلویزیون یا کار با رایانه رو به افزایش است .&nbsp; &nbsp;<br><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8364960568/kamar.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </div>کمردرد (Low Back Pain) مشکل شایعی است که بسیاری از افراد در طول زندگی با آن روبه‌رو می‌شوند. آمار نشان می‌دهد که 80 درصد افراد در دوران زندگی خود حداقل یک مرتبه به علت کمردرد به پزشک مراجعه کرده‌اند.به دلیل شایع بودن دردهای ناحیه کمر و عوامل مختلفی که در ایجاد آن نقش دارند، تشخیص علت اصلی به وجود آورنده کمردرد مشکل است.در ستون فقرات در صورت ضایعه و درگیرشدن عناصر حساس به درد همانند ماهیچه‌ها و تاندون آنها، رباط‌ ها، فاسیا، مفاصل بین مهره‌ای پشتی (مفاصل فاست یا آپوفیزیال)، اعصاب نخاعی و ریشه‌های آنها، عروق خونی و طناب نخاعی به هر دلیلی، احتمال ایجاد درد وجود دارد که ممکن است در همان ناحیه یا نقاط دورتری به شکل دردهای تیرکشنده احساس شوند.این درد می‌تواند به دلایل مختلفی از جمله حرکت و چرخش ناگهانی و نامناسب، بلند کردن اشیاء سنگین به طور غلط، نشستن زیاد و تحرک کم، استرس، ناآرامی و فشار عصبی ایجاد شود./12 <br><div align="center"><div id="tag_20"><font size="2"><font color="#666600">عجیب ترین روشهای درمانی دنیا</font><br></font></div></div>1- عقرب درمانی در شرق چین<br>"عقرب درمانی" طبی سنتی در شرق چین است که با قراردادن عقرب های مرده ای روی قسمتهای بیمار بدن فرد، اقدام به درمان می کنند. عقاید سنتی این طب حاکی از آن است که سم ضعیف شده عقرب مرده، می تواند بیماریهای عفونی، پوستی و میگرن را درمان کند.<br>2- گل درمانی در چین<br>شهر "آنشان" در شرق چین یکی از مراکز بزرگ گل درمانی است. ساکنان این منطقه بر این باورند که مواد معدنی موجود در انواع گل این منطقه، می تواند دردهای روماتیسمی، عصبی و سرطانی را درمان کند.<br>3- گوساله درمانی در کامبوج<br>اهالی دهکده "ترانگ پر" در شمال غرب "غنوم پن" کامبوج بر این باورند که گوساله مرده، خواص فراوان درمانی دارد.<br>برخی عقاید آنها حاکی است که ریختن آب روی گوساله مرده و نوشیدن آن آب می تواند انواع بیماریهای روحی و روانی را درمان کند. آنها معتقدند؛ روح گوساله مرده در جسم یک تمساح قدرتمند رسوخ می کند و نوشیدن این آب، فرد بیمار را قدرت می بخشد.... <br>4- درمان با ادرار گوساله در کامبوج<br>اهالی دهکده "کومپاک" در جنوب پایتخت کامبوج اعتقاد زیادی به نیروهای درمانی حیواناتی همچون گاو، مار و لاک پشت دارند. در این شهر کوچک اهالی از ادرار گاو برای درمان برخی بیماریها استفاده می کنند و تاثیر آن را برتر از داروهای جدید شیمیایی می دانند.<br>5- بادکش در شانگهای<br>بیماران در شهر شانگهای چین، پس از درمانهایی شبیه به طب سوزنی و انواع ماساژ، از درمان بادکش برای خارج کردن گرمای بدن استفاده می کنند.<br>6- درمان خاص ستون فقرات در چین<br>این شیوه درمانی ستون فقرات در یکی از بیمارستانهای شهر هیفی چین کاربرد دارد و برخی از بیماران رضایت خود را&nbsp; نشان داده اند<br>7- درمان با سنگ جادویی در اندونزی<br>اهالی شهر "جومبانگ" در شرق جاوا اندونزی، اعتقاد دارند سنگ جادویی پسربچه 9 ساله ای به نام "محمد پوناری" خاصیت درمانی دارد. قراردادن سنگ جادویی با دست "محمد" در یک لیوان آب، می تواند به این آب، خاصیت درمانی بخشد. به گفته محمد؛ این سنگ حین یک بارندگی شدید از آسمان افتاده و او در حال حاضر مالک آن است. پیش از این گزارشاتی درباره خاصیت مغناطیسی شهاب سنگهای آسمانی ارائه شده است، ولی درباره خاصیت درمانی آن؟/10<br>ادامه مطلب را در بند (5)<font size="3"><a href="http://has9.ir/extrapage/google" target="" title=""> اینجا</a> </font>مطالعه بفرمائید .<br><div align="center"><font size="2" color="#666600">بیماری عجیب زن چینی </font><br></div><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8364952018/bimaryajib.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8364952018/bimaryajib.jpg"></div>بیماری این زن چینی موجب شده است تا هفت غده بزرگ در 10 سال گذشته روی صورتش رشد و چهره او را غیرقابل تحمل كند.«لی هونگ فانگ» 40 ساله كه برای درمان بیماری‌اش استطاعت مالی ندارد از حضور در بین دیگران پرهیز می‌كند زیرا به درستی با او رفتار نمی‌شود. «لی» با بیان اینكه من تنها بیمار هستم و برای هیچ‌كس خطری ندارم گفت: سال 2001 میلادی بود كه متوجه رشد یك غده در پیشانی‌ام شد اما چون دردناك نبود توجهی نكردم اما چهار سال بعد با افزایش این غده‌ها به پزشك مراجعه كردم و آنان تشخیص دادند ابتلا به سرطان استخوان علت رشد این غده‌هاست.<br>&nbsp;«لی» همچنین گفت: می‌دانم كه بسیاری از افراد با دیدن من تصور می‌كنند «هیولا» هستم اما یك زن معمولی هستم و با خانواده‌ام زندگی شادی را دارم. /1<br><div align="right"><div align="right"><div align="center"><font size="4" color="#666600">پزشکی-سلامت در پیوند ها </font><br></div><div style="text-align: justify; "><div align="right"><div align="right"><div align="right"><font size="2"><a href="http://iec.behdasht.gov.ir/" target="" title="">آموزش سلامت همگانی</a></font><br></div><font size="2"><a href="http://nut.behdasht.gov.ir/" target="" title="">بهبود تغذیه</a></font></div><font size="2"><a href="http://hidoctor.ir/" target="" title="دکتر سلام">دکتر سلام</a></font><br></div><font size="1"><a href="http://services.tehran.ir/Default.aspx?tabid=122"> </a><a href="http://www.tct.ir/pagecontent.php?rQV==wHQyMjMycDQ6IXZi1WduRWSldWYwxHQwAkOlBXeURnblRnbvNGfABDQ6UGc5RVZyVHdjVnc0NHfAZTN3gDQ6UGb0lGd"><span style="font-size: 9pt; "></span></a></font></div></div><font size="2"><a href="http://radiosalamat.ir/" target="" title="">رادیو سلامت</a></font><br><div align="right"><font size="2"><a href="http://www.mehrnews.com/news/1629471/%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%86%D9%88%DB%8C-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF" target="" title="">سالمترین منوی غذایی که محققان پیشنهاد می کنند</a></font></div><font size="2"><a href="http://www.yjc.ir/fa/list/7/161" target="" title="">کلینیک</a></font><br><font size="2"><font color="#000000"><a href="http://services.tehran.ir/Default.aspx?tabid=122">مشاوره سلامت</a></font></font><br><font size="2"><a href="http://www.salamat.ir/" target="" title="">هفته نامه سلامت</a></font></div><font color="#000000"><a href="http://www.cheraghha.ir/post/35" target="" title=""><font size="2">&nbsp;بند (ج) بخش دوم چراغ اطلاع رسانی</font></a><font size="1">:</font><font size="2" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://irteb.com/bimariha/index.htm"><span dir="rtl" lang="AR-SA"><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; بانک اطلاعات بیماریها</span></a></font><font size="2"><a href="http://www.iranems.com/Pages/Main.aspx"><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; پایگاه الکترونیکی خدمات پزشکی ایران</a><a href="http://www.research.ac.ir/#"><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; پرتال اطلاعات پژوهشی پزشکی کشور</a><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://www.women.gov.ir/pages/profession.php"><span dir="rtl" lang="AR-SA"></span></a></font></font></font><br><div style="text-align: justify; "><font size="2"><font color="#000000"><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://www.speechtherapist.blogfa.com/">&nbsp;&nbsp;&nbsp; گفتار درمانی</a></font><a href="http://counseling.ut.ac.ir/index.aspx"><br></a><a href="http://his.ut.ac.ir/page.aspx?pageID=moshaver" target="" title="">&nbsp;&nbsp; مرکز مشاوره دانشگاه تهران</a></font><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; اطلاعات تکمیلی در بخش دوم بند (ج) </font><font size="1"><font size="2"><a href="http://www.cheraghha.ir/post/35" target="" title="">اینجا</a>&nbsp; <br><br><br></font></font><div align="center"><h2><br><font face="Mihan-Iransans"><a href="http://has9.ir/post/5" target="" title="">پزشکی-سلامت 2</a></font></h2></div><font size="1"></font></div> text/html 2012-06-08T01:06:12+01:00 kashkool.mihanblog.com پزشکی - سلامت 2 http://kashkool.mihanblog.com/post/5 <div align="center"><font face="Mihan-IransansLight"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"><font color="#990000">ده عادت مهم مخرب مغز</font></font></font></font><br></div><div style="text-align: center;"><div align="right"><div align="center"><font face="Mihan-IransansLight"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#660000"><font size="2"><font color="#000000">1- عدم مصرف صبحانه : افرادی که صبحانه نمی خورند سطح قندخون پائین تری خواهند داشت ، این مسئله منجر به نرسیدن مقدار کافی مواد غذائی به مغز و در نتیجه دژنراسیون ( تحلیل بافت ) مغز خواهد شد .<br>2-پرخوری : پرخوری باعث سفتی شریانهای مغزی و در نتیجه منجر به کاهش قدرت مغز می شود .<br>3-دخانیات : مصرف دخانیات باعث چروکیدگی متعدد مغز و در نتیجه بیماری آلزایمر می شود .<br>4-مصرف زیاد قند : مصرف زیاد قند می تواند باعث تداخل در جذب پروتئین ها و سایر مواد غذائی و در نتیجه سوء تغذیه شده و باعث اختلال در تکامل مغز شود .<br>5-آلودگی هوا : مغز بزرگترین عضو مصرف کننده اکسیژن در بدن ما است . هوای استنشاقی آلوده باعث کاهش اکسیژن رسانی به مغز و در نتیجه کاهش کارائی مغز خواهد شد .<br>6-کم خوابی : خواب به مغز ما اجازه استراحت می دهد.محرومیت از خواب به مدت طولانی باعث تسریع مرگ سلولهای مغزی میشود .<br>7-پوشاندن سر هنگام خواب : خوابیدن با سر پوشیده باعث افزایش غلظت دی اکسیدکرین و کاهش غلظت اکسیژن شده که می تواند منجر به اثرات مخرب مغزی شود .<br>8-کارکردن سخت فکری در طی بیماریها:کار فکری زیاد یا مطالعه در هنگام بیماری موجب کاهش کارائی مغز و افزایش صدمه به آن میشود<br>9-فقدان تحریک فکری : تفکر بهترین راه تمرین مغز است . فقدان فعالیت فکری می تواند باعث چروکیدگی مغز شود .<br>10-بندرت صحبت کردن : مکالمه هوشمندانه باعث تسریع کارائی مغز می شود. /3 <br></font></font></font></font><font color="#660000"><font size="2"><font color="#000000"><br></font></font></font><font face="Mihan-IransansLight"><font color="#660000"><font size="2"><font size="2"><font color="#660000">11دلیل باورنکردنی افسردگی</font><br></font><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#000000">بحث بر سر این که زندگی شهری بهتر است یا روستایی، بحثی بی‌پایان است، اما تحقیقات نشان می‌دهد که افرادی که در شهر زندگی می‌کنند تا 39 درصد بیشتر در معرض اختلالات روحی هستند تا آنهایی که در روستا زندگی میکنندافسردگی محرک‌های زیادی دارد؛ ضربه‌روحی، مشکلات مالی، سوگ از دست دادن عزیزان و بیماری ها نمونه‌هایی از این محرک ها هستند. اما اگر افسرده هستید و هیچکدام از این ها در مورد شما صدق نمی‌کند، تعیین یک دلیل خاص برای افسردگی تان کمی دشوار است. در واقع، ممکن است افسردگی شما یک دلیل خاص و مشخص نداشته باشد. در زیر به برخی از علت‌های عجیب افسردگی اشاره می‌کنیم:<br><b>1- هوای تابستان</b></font><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#000000"><br>اختلال خلقی فصلی بیشتر با افسردگی زمستانی شناخته شده است که افراد زیادی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. اما برای تعدادی از این افراد، این نوع افسردگی در تابستان اتفاق می‌افتد. افسردگی هوای گرم زمانی اتفاق می‌افتد که بدن برای وفق یافتن با فصل جدید دچار تاخیر می شود. این مشکل می‌تواند به‌خاطر عدم تعادل موادشیمیایی در مغز و هورمون ملاتونین باشد.<br><b>2- مصرف دخانیات</b><br>افرادی که در معرض افسردگی قرار دارند، بیشتر به کشیدن سیگار روی می‌آورند. اما گفته می‌شود که نیکوتین بر فعالیت انتقال‌دهنده‌های عصبی در مغز اثر می‌گذارد و موجب بالا بردن سطح دوپامین و سروتونین (که مکانیزم عمل داروهای ضدافسردگی نیز هست) می‌شود. این موضوع می‌تواند اعتیادآوری دارو و تغییرات خلق‌وخو که با آن همراه است و همچنین این که چرا افسردگی با ترک سیگار همراه است را توضیح دهد. خودداری از کشیدن سیگار و ترک آن می‌تواند به متوازن کردن موادشیمیایی مغز شما کمک کند.<br><b>3- بیماری تیروئید</b><br>وقتی غده تیروئید نتواند هورمون کافی تولید کند، به آن کم‌کاری تیروئید گفته می‌شود و افسردگی یکی از علائم آن است. این هورمون چندکاره است، اما یکی از مهمترین وظایف آن انتقال دادن پیام های عصبی و تنظیم سطح سروتونین در بدن است.اگر علائم جدیدی از افسردگی را در خود مشاهده می‌کنید (مخصوصاً اگر همراه با حساسیت به سرما، یبوست و خستگی باشد) بد نیست که یک آزمایش تیروئید انجام دهید. کم‌کاری تیروئید با دارو قابل درمان است.<br><b>4- عادات بد خواب</b><br>جای تعجب نیست که کمبود خواب منجر به آسیب‌پذیری شود، اما می‌تواند احتمال بروز افسردگی را نیز افزایش دهد.در یک تحقیق که در سال 2007 انجام گرفت مشخص شد که وقتی به افراد سالم کمبود خواب اعمال شد، بعد از مشاهده تصاویر ناراحت‌کننده، فعالیت مغزی بیشتری داشتند تا آن دسته ازشرکت‌کنندگان که خواب کافی داشتند و این درست شبیه به واکنشی است که افراد افسرده دارند.اگر به اندازه کافی نخوابید، وقت کافی برای تجدید قوای سلول‌های مغزی ندارید و مغز خوب کار نخواهد کرد و این یکی از عواملی است که می‌تواند موجب افسردگی شود.<br><b>5- فعالیت بیش از حد در فیسبوک</b><br>آیا وقت زیادی را در چت‌روم‌ها و وب سایت‌های اجتماعی می‌گذرانید؟ تحقیقات زیادی نشان می‌دهد که این می‌تواند با افسردگی مرتبط باشد، مخصوصاً در نوجوانان.معتادان به اینترنت با ارتباطات انسانی واقعی در کشمکش هستند و معمولاً همراهی ندارند و دیدگاهشان به دنیا تا حدی غیرواقعی است. برخی متخصصین حتی آن را "افسردگی فیسبوکی" می‌نامند.طی یک تحقیق که در سال 2010 انجام گرفت، محققان دریافتند که حدود 2/1 درصد از افراد بین 16 تا 51 سال زمان زیادی را در اینترنت سپری می‌کنند و این افراد بیشتر در معرض ابتلا به افسردگی متوسط تا شدید هستند.<br><b>6- محل زندگی</b><br>بحث بر سر این که زندگی شهری بهتر است یا روستایی، بحثی بی‌پایان است، اما تحقیقات نشان می‌دهد که افرادی که در شهر زندگی می‌کنند تا 39 درصد بیشتر در معرض اختلالات روحی هستند تا آنهایی که در روستا زندگی میکنند تحقیقی که در سال 2011 انجام گرفت، برای این مسئله توضیحاتی ارائه می‌دهد: شهرنشینان در بخشی از مغز که استرس را تنظیم و تعدیل می‌کند فعالیت بیشتری دارند و مقدار بیشتر استرس میتواند موجب اختلالات روانی شود.<br>میزان افسردگی در کشورها و شهرهای مختلف نیز متفاوت است. افسردگی برخی کشورها شایع‌تر می‌باشد.<br><b>7- داشتن گزینه‌های انتخابی زیاد</b><br>داشتن گزینه‌های زیاد برای انتخاب یک چیز، کار را سخت می‌کند. البته این موضوع برای آن دسته از افراد که در خرید معمولاً اولین چیزی که نظرشان را جلب می‌کند می‌خرند، مشکل نیست. اما افرادی هستند که در صورت زیاد بودن گزینه‌های انتخاب، وقت بسیار زیادی را صرف بررسی چندباره هر گزینه می‌کنند تا بهترین را انتخاب کنند. تحقیقات نشان می‌دهد که این نوع برخورد موجب ایده آل‌گرایی و افسردگی می‌شود.<br><b>8- نخوردن ماهی</b><br>مصرف کم اسیدهای چرب امگا3 که در ماهیها و روغن‌های گیاهی یافت میشود میتواند باعث افزایش احتمال ابتلا به افسردگی شود<br>در یک تحقیق که در سال 2004 انجام گرفت، رابطه‌ی بین مصرف کم ماهی و بروز افسردگی در خانم‌ها مشخص شد. اما در آقایان این مسئله دیده نشد.این اسیدهای چرب انتقال‌دهنده‌های عصبی مثل سروتونین را تنظیم می‌کنند که می‌تواند علت افسردگی باشد.مکمل روغن ماهی هم می‌تواند کمک کند.حداقل یک تحقیق تایید کرده است که این مکمل‌ها به کاهش افسردگی در افراد مبتلا به اختلال دوقطبی کمک کرده است.<br><b>9- روابط خواهر و برادری ضعیف</b><br>با این که نداشتن رابطه خوب با هرکسی می‌تواند موجب افسردگی شود، اما در یک تحقیق که در سال 2007 انجام شد، مشخص گردید که مردهایی که قبل از سن 20 سالگی با خواهر و برادرهای خود کنار نمی‌آمدند، در سال های بعد و بزرگسالی بیشتر در معرض ابتلا به افسردگی قرار داشته‌اند. با این که مشخص نیست چه چیزی در رابطه خواهربرادری اینقدر مهم است، اما محققان حدس می‌زنند که این روابط می‌تواند با توانایی برقراری ارتباط افراد با هم‌سالان خودمرتبط باشد. کشمکش زیاد بین خواهر و برادرها می‌تواند فرد را تا قبل از سن 50 سالگی در معرض ابتلا به افسردگی قرار دهد<br><b>10- قرص‌های ضدبارداری</b><br>داروهای جلوگیری خوراکی حاوی سنتزی هورمون پروژسترون هستند که تحقیقات مشخص کرده است می‌تواند موجب افسردگی در خانم‌ها شود.دلیل آن هنوز مشخص نیست و این مشکل برای همه اتفاق نمی‌افتد، اما اگر خانم‌ها سابقه افسردگی دارند یا در معرض ابتلا به آن قرار دارند، با استفاده از قرص های ضدبارداری احتمال بیشتری برای افسرده شدن آنها وجود دارد.<br><b>11- داروها</b><br>افسردگی می‌تواند از جمله عوارض ‌جانبی بسیاری از داروها باشد.به عنوان مثال، آکوتان و نوع ژنتیکی آن (ایزوترتینیون) برای از بین بردن جوش‌های پوستی تجویز می‌شود، اما افسردگی و فکر خودکشی از جمله خطراتی است که افراد را با مصرف این دارو تهدید می‌کند.<br>مصرف داروهای ضداضطراب و خواب‌آور مثل والیوم و زاناکس، لوپرسور که برای درمان فشارخون بالا تجویز می‌شود، داروهای پایین آورنده کلسترول مثل لیپیتور و پریمارین برای سندرمهای پیش از یائسگی&nbsp; از جمله این داروها هستند .هر زمان که دارو جدیدی برایتان تجویز می‌شود حتماً قسمت عوارض‌جانبی آن را مطالعه کنید و حتماً از پزشکتان سوال کنید که در خطر ابتلا به آن قرار نداشته باشید.<br><font color="#990000"><br>افسردگی را درمان کنید</font><br>هر کسی در هر سن، جنس، نژاد یا وضعیت اجتماعی ممکن است به افسردگی مبتلا شود. از هر 10 نفری که به پزشکان مراجعه می کنند، یک نفر افسردگی دارد. در نیمی از موارد، بیماری این افراد تشخیص داده نمی شود و درمان نشده باقی می ماند. اگر افسردگی درمان نشود، کیفیت زندگی بسیار پایین آمده و خطر خودکشی همواره وجود دارد. ممکن است شما تشخیص ندهید که افسرده هستید و یا به دنبال درمان آن نباشید. اما اگر هر چه زودتر به فکر علائم و به دنبال درمان باشید، شانس درمان کامل، سریع تر و بیشتر است. پیشگیری از عود بیماری نیز بسیار مهم است. افسردگی در هیچ سنی، طبیعی تلقی نمی شود و درمان آن اهمیت زیادی دارد. افسردگی در بچه ها معمولا به سختی تشخیص داده می شود. همچنین افراد مسن ممکن است تصور کنند که احساس افسردگی آن ها طبیعی است. درمان این افراد از ناتوانی زودرس آن ها جلوگیری می کند و از خطر مرگ مربوط به افسردگی می کاهد. حمایت خانواده در درمان افسردگی نقش مهمی دارد. داروها را نباید خودسرانه مصرف کرد. مصرف برخی داروها با هم، ممکن است کشنده باشد.<br>ترکیبات گیاهی نیز با برخی داروها تداخل دارند و ممکن است عوارض جدی ایجاد کنند. در برخی موارد حتی بعضی از غذاها ممکن است با دارو تداخل داشته باشند. بر اساس تاریخچه بیماری، شدت و ماهیت افسردگی، نوع دارو توسط پزشک انتخاب می شود و در مورد رژیم غذایی، و تداخلات دارویی توضیحات لازم داده می شود./6<br></font></font></font></font><div align="center"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font color="#990000"><br>ساده‌ترین روش‌ها برای خوشبوکردن دهان</font><br></font></div><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;بوی بد دهان در کنار پایین‌آوردن شخصیت اجتماعی شما می‌تواند نشان‌دهنده بیماری‌های دهان و دندان مانند عفونت‌ها باشد. برای از بین بردن این بو باید نکاتی را رعایت کنید.&nbsp; در مواقعی که این بوی بد از بیماری‌ها نشان داشته باشد باید سریعا به پزشک مراجعه کنید اما در دیگر موارد راههایی وجود دارد که این بوی بد را از بین ببرید که در ادامه به برخی از این راهها اشاره می‌کنیم:<br><b>آب بنوشید</b><br>یکی از دلایلی که باعث به وجود آمدن بوی بد دهان می‌شود این است که باکتری‌های دهان شما پروتئین غذایی را می‌شکنند. این باکتری‌ها از اکسیزنی که در آب وجود دارد فراری هستند؛ پس بهترین راه برای از بین بردن بوی بد نوشیدن مقدار زیادی آب است.<br><b>رژیم سبزیجات پرفیبر</b><br>سبزیجات ترد و پر از فیبر از جمله موادی هستند که می‌توانند به راحتی بوی دهان را از بین ببرند. برای مثال خیار می‌تواند گزینه اول این کار باشد؛ تنها کافیست یک تکه خیار را به مدت 90 ثانیه در دهان قرار دهید. این کار باعث می‌شود تا بو کاملا از بین برود. این سبزیجات همچنین از رشد باکتری‌ها نیز جلوگیری می‌کنند.<br><b>چای سبز</b><br>چای سبز را بیشتر یک نوشیدنی برای لاغری می‌دانیم اما در تحقیقاتی که در سال 2009 انجام شد، چای سبز به عنوان یک نوشیدنی خوب برای از بین بردن بوی بد دهان معرفی شد. این تحقیقات همچنین حاکی از آن بود که چای سبز می‌تواند جلو بیماری‌های لثه را بگیرد. البته برای نتیجه گرفتن بهتر است تا چای سبز را بدون افزودنی‌های میل فرمایید.<br><b>آدامس بدون قند</b><br>استفاده از آدامس یکی از راههایی است که این روزها برای از بین بردن بوی بد دهان از آن بهره می‌بریم. اما نکته اصلی که به آن توجه نداریم این است که بیشتر آدامس‌ها دارای شکر هستند و همین شکر محلی برای رشد باکتری‌هاست. از همین رو بهتر است تا از آدامس‌های بدون شکر استفاده کنیم.<br><b>دهان‌شویه</b><br>مسواک‌زدن برای داشتن دهانی خوشبو بسیار لازم است و البته نکته‌ای که افراد کمی به آن عمل می‌کنند استفاده از دهان‌شویه ها است. این دهانشویه‌ها را می‌توانید به راحتی از داروخانه‌ها خریداری کنید. /1<font size="2"><br><br></font></font></div><font color="#660000"><font size="2"></font></font><div align="center"><font color="#660000"><font size="2">گل نرگس کلید درمان افسردگی</font></font><br></div><div align="center"><font color="#660000"><font size="2">&nbsp;عبور گلها از دیوار دفاعی مغز</font></font><br></div><font color="#660000"><font size="2"><font color="#000000">یک دسته گل همواره می تواند روحیه هرکس را بهتر کند اما، گلهای نرگس تأثیراتی بیشتر دارند آنها می توانند کلیدی برای درمان افسردگی تلقی شوند.<br>&nbsp;دانشمندان کشف کرده اند که مولفه های تشکیل دهنده گونه های گل برف در آفریقای جنوبی و گلهای نرگس می توانند از سد خونی مغزی یا دیوار دفاعی که مغز را منزوی نگاه می دارد، عبور کنند. این سد مشکل مهمی برای پزشکان در درمان شرایط مغزی چون افسردگی است، چرا که دربرگیرنده پروتئینهایی است که به محض ورود دارو آن را پس می زند. این درحالی است که بیگر برودین که این تحقیق را در دانشگاه کپنهاگ انجام داده اظهار داشت که مولفه های تشکیل دهنده در این گلها می تواند از این سد عبور کند.این کشف تازه می تواند در نهایت به رساندن دارو به مغز کمک کند.براساس این تحقیق که در مجله داروخانه و داروشناسی منتشر شده است، چندین مولفه گیاهی می توانند از سد پروتئنی مغز عبور کند.دکتر برودین اظهار داشت: ما مولفه های مختلفی را برای تأثیر آنها در انتقال پروتئین به مغز آزمایش کرده ایم. نتایج ما امید بخش است و چندین مولفه شیمیایی دیگر نیز باید بررسی شود تا به عنوان ساخت دارو در درازمدت مورد استفاده قرار بگیرد.وی افزود: رگهای خونی مغز برای اکثر مولفه ها غیرقابل نفوذ هستند و یکی از دلایل همین پروتئینهای فعال هستند. یافتن مولفه هایی که بتواند از این خط دفاعی عبور کند بسیار جالب بوده است.این محقق یاد آورشد: مطالعات درمانهای طبیعی منبع ارزشمندی تلقی می شود و به ما این دانش را می دهند که بتوانیم از آنها در زمینه های دیگری استفاده کنیم. این درحالی است که وی هشدار داد این تحقیق هنوز در مرحله اول است و راه و زمان طولانی در پیش است تا بتوان از این مولفه به عنوان یک دارو استفاده کرد.<br>سد خونی مغزی یا در اصطلاح پزشکی (BBB) محدوده جدا کننده بین مایع برون‌سلولی مغز در سیستم اعصاب مرکزی و جریان خون گردشی در بدن است بطوریکه اگر مواد رنگی به ‌درون خون تزریق شود می‌توان مشاهده کرد که از این ماده درون مغز اثری دیده نمی‌شود. این پرده یا سد از مویرگ‌های ویژه تشکیل شده که بر خلاف ساختار عادی در مویرگ‌ها دارای منافذ معمول نبوده و اتصال بین سلولی در آنها از نوع اتصال‌محکم است و در نتیجه بسیاری از ملکول‌ها و ریز ملکول‌ها و همچنین باکتری‌ها قادر به گذشتن از آن‌ها(از طریق دیفیوژن) و رسیدن به مایع مغزی نخاعی در مغز نیستند. / 14 </font></font></font><br></div><font size="2" color="#660000"><font face="Mihan-IransansLight"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#660000"><font size="2"><br></font></font></font></font><div align="center"><font color="#660000"><font size="2">&nbsp;آواز مادر، دختر 7 ساله را از کما خارج کرد</font></font><br></div><font color="#660000"><font size="2"><font color="#000000">شارلوت نو در خواب دچار خونریزی مغزی کشنده‌ای شده بود که در این سن بسیار نادر است.<br>پس از دو عمل برای جلوگیری از خونریزی مغزی وی به کما رفت و پزشکان به مادر او گفته بودند که خود را برای هر چیز بدی آماده کند. اما زمانی که خانم نو 31 ساله برای آخرین دیدار با دخترش به بیمارستان رفت آوازی را که اغلب با یکدیگری می خواندند را در گوش او خواند تا لبخند شارلوت همه پزشکان را شوکه کند.به نوشته دیلی تلگراف پس از دو روز شارلوت توانست صحبت کرده و بر رنگها تمرکز کند و سپس از تخت برخیزد.<br>2 ماه پس از آن واقعه وی هم اکنون در حال تمرین راه رفتن و صحبت کردن است و تا حدی بینایی خود را به دست آورده است. وی هم اکنون به مدرسه بازگشته و در کلاس های رقص شرکت می‌کند.خانم نو مادر شارلوت گفت: این یک معجزه است. پزشکان به من گفتند که با او خداحافظی کنم و من گمان می‌کردم که دیگر دختر کوچکم را از دست داده‌ام. وی افزود: زمانی که من آواز را خواندم شارلوت لبخند زد و من باور نمی‌کردم. این نخستین بار بود که از زمان خونریزی مغزی وی به چیزی واکنش نشان می‌داد. پرستاران که شوکه شده بودند به من گفتند که ادامه دهم و شارلوت دوباره لبخند زد. شارلوت پس از خونریزی دچار نابینایی نسبی و از دست دادن حافظه شده بود اما هم اکنون به او اجازه رفتن کامل به خانه داده شده است. /12</font><font color="#000000"><br></font></font></font><font size="2" color="#660000"><br>دختری که با گریه کردن می‌میرد</font></div><div style="text-align: center;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8364980876/dokhtar_marg.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8364980876/dokhtar_marg.jpg"></div><div>«دیسی اوگستون» دختر بچه 2 ساله ای است که بر اثر یک مشکل مادر زادی نمی تواند در طول زندگی اش گریه کند یا جیغ و فریاد بزند زیرا به حالت کما رفته و ممکن است خیلی سریع جانش را از دست بدهد.</div><div>گریه نکردن برای این دختر به معنای نبود این قدرت در بدنش نیست، بلکه او باید همیشه گریه اش را کنترل کند و جلوی اشک هایش را بگیرد. این دختر به بیماری نادری مبتلا شده است که در دنیا تنها 130 نفر به آن مبتلا هستند.</div><div>بیماری «دیسی» با نام علمی «سندروم آدام ـ الیور» شناخته می شود و بر روی جمجمه و استخوان های صورت تاثیر می گذارد برای مثال در بدن «دیسی» این بیماری باعث شده است تا قسمت بالایی جمجمه او ساخته نشده و سرش بدون پوشش باشد.</div><div>او در طول روز برای آنکه سرش را حفاظت کند از کلاه ایمنی استفاده می کند اما کلاه ایمنی نیز باعث عرق کردن سر او می شود و باز هم برای «دیسی» خطرناک است چرا که عرق ها ممکن است از پوست سرش عبور کرده و به مغزش برسند.</div><div>این کودک در همان دوران نوزادی یک بار گریه کرد که نتیجه‌اش بستری شدن در بیمارستان به مدت سه ماه بود. پزشکان می گویند او باید حداقل تا 13 سالگی با این حالت سر کند و زمانی که جمجمه اش برای عمل جراحی آماده شد، می‌توان درمان های پزشکی را اغاز کرد./ 13</div><div align="right"><div align="right"><div align="center"><div align="right"><div align="center"><div align="right"><div align="right"><div align="center"><font size="2"><font color="#660000"><br>زن 40 ساله<font size="2"> <font size="2">ای که </font></font>روزی 25 بار به حمام می رود</font></font><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8364992642/zanvasvasy.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8364992642/zanvasvasy.jpg"></div><font size="2">جولیا بنت عبدالله، زن ۴۰ ساله ای است که به دلیل تاخیر روزانه و رفتن مداوم به حمام شغل خود را از دست داد<br>این زن مالزیایی به دلیل بیماری “وسواس” روزانه پنج تا شش ساعت در حمام به سر می برد. جولیا روزی ۳۰۰ بار دستان خود را می شوید و ۲۵ بار به حمام می رود.جولیا می گوید: به این بیماری در سن ۲۰ سالگی زمانی که در آزمایشگاه ها کار می کردم و مجبور می شدم خون، ادرار و … را لمس کنم، مبتلا شدم. </font>/24<br></div><font size="2"></font><div align="center"><font size="2" color="#660000"><br>آموزش صحیح شاد زیستن به مغز</font><font color="#660000"><br></font></div>&nbsp;انسان‌ها می‌توانند با آموزش صحیح شاد زیستن به مغزشان، همواره خلق‌ و خوی خود را بهبود ببخشند و در عین حال، طول عمر خود را نیز افزایش دهند. دکتر کریستین وبر در مطالعات اخیر خود متذکر شد: اشخاصی که یاد می‌گیرند از زندگی خود احساس رضایت کنند، معمولا عمر طولانی‌تری دارند و در طول زندگی خود نیز با دیگران روابط سالم و بهتری را ایجاد می‌کنند. این افراد به علاوه کمتر به رفتارهای خلاف روی می‌آورند.<br>آزمایشات دکتر وبر و دستیاران وی در زمینه علوم اعصاب تایید می‌کند که مغز در طول زندگی، ارتباطات عصبی جدیدی ایجاد می‌کند و وقتی فردی شاد و راضی باشد، قسمتی از ساختار مغزش که مربوط به شاد بودن است، فعال و در عین حال تقویت می‌شود. بنابراین مغز با این شیوه تعلیم می‌بینند و صفت شاد بودن تا پایان عمر با فرد باقی می‌ماند.به نوشته روزنامه دیلی میل، برای دستیابی به نتیجه بهتر دکتر گیووانی فاوا روانشناس ایتالیایی در این باره پیشنهاد می‌کند: یک دفتر یادداشت به همراه داشته باشید و روزانه تمام لحظات شاد خود را در آن ثبت کنید. با نوشتن لحظه‌های مثبت، احساس شادی در ذهن شما ریشه می‌دهد و دیگر آسیب پذیر نخواهد بود./24<br></div><font size="2" color="#663300">هشت غذایی كه نباید بخوریم!</font><font color="#663300"><br></font></div>محققان و دانشمند‌ان علوم پزشكی آمریكا، طی گزارشی اعلام كردند: مصرف هشت ماده غذایی باعث كاهش طول عمر و بروز بیماری‌های مزمن می‌شود.<br>به نقل از بیترین؛ <b><font size="2">آب معدنی، سبزیجات یخ زده، بستنی یخی، برنج‌های پخته نیمه آماده، مواد انرژی زای و شكلات‌ها، چاشنی‌ها، </font><font size="2">چا</font><font size="2">ی سرد و پودرهای نوشیدنی و ساندویچ نیمه آماده </font></b>هشت غذایی هستند كه در صورت مصرف طولانی مدت، فرد را دچار بیماری‌های مزمن می‌كند.<br><b>بطری‌های آب معدنی </b>به دلیل این كه مایع درون بطری‌های پلاستیكی به مدت طولانی می‌ماند، احتمال بیماری‌زایی آن بیشتر است.<br>همچنین برخی از تولید كنندگان آب‌های معدنی از ابزارآلات غیر‌بهداشتی و حتی آب‌های معمولی در پر كردن بطری‌ها استفاده می‌كنند؛ به طوری كه گفته می‌شود مصرف آب معمولی، سالم‌تر از خرید و استفاده از آب‌های معدنی است. دومین ماده غذایی كه نباید مصرف شود، <b>سبزیجات یخ زده </b>است. تصور كنید كه یك پاكت حاوی نخود نیمه آماده شناور در سس مایونز را با قیمتی گزاف خریداری كنید و پس از آن به دل درد و تهوع دچار شوید،‌ اما در همان حال می‌توانید با خرید نخود و پختن آن و افزودن سس مایونز، یك سالاد خوشمزه برای خودتان دست و پا كنید. درست كردن این سالاد نخود تا حدی سخت است، اما بیمار شدن پس از مصرف آن در كار نیست <b>بستنی یخی</b> در سومین ردیف قرار دارد. بهتر است به جای استفاده از میوه‌های پوست كنده و آماده و یا ساندیس‌ها، میوه‌ها را خریداری كرده و خود آبمیوه تهیه كرده و یا با آب آنها بستنی درست كنید.آبمیوه‌های آماده و بستنی‌های یخی به دلیل قرار گرفتن درون پاكت‌های پلاستیكی باعث بیمار شدن تدریجی مصرف كنندگان می‌شود.<br><b>برنج نیمه آماده</b> نیز در میان غذاهایی است كه باعث بیمار شدن افراد می‌شود.این ماده غذایی نیمه آماده به دلیل آنكه یك بار پخته و سرد شده و برای بار دوم هم باید گرم شود، برای سلامتی فرد مصرف كننده بسیار مضر است، اما اگر برای سلامتی خود اهمیت قایل هستید، بهتر است خودتان با درست كردن یك قابلمه كوچك برنج و افزودن روغن و نمك مناسب از مصرف آن لذت ببرید، بدون آن كه بیمار شود.<b>مواد انرژی زای و شكلات‌ها</b> هم در ردیف پنجم غذاهای ناسالم قرار دارند. این مواد غذایی به دلیل دارا بودن شكر و نمك فراوان و كالری بالا در بدن انباشته شده و فرد را در درازمدت به بیماری‌هایی چون دیابت و امراض قلبی‌عروقی مبتلا می‌كند.<b> چاشنی‌ها </b>هم در میان غذاهای ناسالم هستند، استفاده زیاد از ادویه‌جات در مواد غذایی آماده و نیمه آماده سبب بروز حساسیت در فرد مصرف كننده می‌شود.اكثر تولید‌كنندگان مواد غذایی برای آن كه تولیداتشان مصرف كننده داشته باشند از نمك، فلفل ، كاری و دیگر ادویه‌ها و چاشنی‌ها بهره می‌برند كه استفاده از این مواد همراه مواد غذایی آماده فرد را بیمار می‌كند.<br><b>چای سرد و پودرهای نوشیدنی</b> هم به دلیل داشتن شكر فراوان و از همه مهمتر بسته‌بندی درون پاكت‌هایی كه با مواد بازیافتی تهیه شدند، جزو مواد غذایی ناسالم هستند.<b>ساندویچ‌های نیمه آماده هم </b>به دلیل انباشت زیاد نمك، چربی و مواد افزونی به اصطلاح مجاز اصلا توصیه نمی‌شوند، اما امروزه و در عصر ماشین و كامپیوتر،اكثر مردم از این نوع ساندویچ‌ها استفاده می‌كنند؛ چرا كه فرد مصرف كننده با قرار دادن این ساندویچ‌ها درون مایكرو‌ویو سریعا می‌تواند غذای خود را تهیه كرده و مصرف كند.بر‌اساس اعلام دپارتمان بهداشت و درمان آمریكا، استفاده درازمدت از این مواد غذایی مواد مشابه تنها برای مدتی باعث شادی و پر كردن شكم فرد مصرف كنند می‌شود، اما می‌تواند همچون یك خوره از داخل بدن، فرد را نابود كرده و در نهایت مصرف كننده را به بیماری‌های مزمن دچار كند./22<br></div><font size="2" color="#993300"><font color="#660000">درمان سردرد به سادگی آب خوردن</font><br></font></div>پزشكان در یك مطالعه جدید ادعا كرده‌اند كه نوشیدن منظم آب در طول روز از شدت انواع سردردها از جمله سردردهای میگرنی می‌كاهد.متخصصان علوم پزشكی دانشگاه مستریچ در هلند در مشاهدات اخیر خود دریافتند كه نوشیدن حدود هفت لیوان آب در روز برای كاهش درد و بهبود كیفیت زندگی بیمارانی كه زیاد دچار سردرد می‌شوند، كافی است.به گزارش دیلی میل، دكتر مارك اسپیگت و دستیاران وی با مطالعه و آزمایش روی بیش از 100 بیماری كه به سردردهای مكرر خفیف یا شدید مبتلا می‌شدند، به این نتایج دست یافتند. این متخصصان در آزمایشات خود متوجه شدند احتمال ابتلا به سردرد و میگرن در افرادی كه در طول روز بیشتر آب می نوشند به میزان قابل توجهی كاهش می‌یابد./22<br></div><div align="center"><font size="2" color="#660000"><br>تنبل ها و بد اخلاق ها ؛ چه بخورند؟</font><font color="#660000"><br></font></div>شناخت مواد غذایی و تاثیراتی که بر ذهن ، روان و رفتارها می گذارند به افراد کمک می کند که در موقعیت های حساس برای آرامش بیشتر از آنها استفاده کنند. در این مطلب با دو نمونه از این نوع غذاها ویژه تنبل ها و بداخلاق ها آشنا می شوید.<br><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8364981092/sibe.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8364981092/sibe.jpg"></div>&nbsp;به کار بستن این اطلاعات و گنجانیدن این مواد در رژیم هفتگی بد اخلاق ها و افراد بی حوصله ، غمگین ، بدخو و پر استرس به آنها کمک می کند که از زندگی لذت بیشتری ببرند. مصرف این مواد غذایی در آغاز یک صبح که فرد با بی حوصلگی آغاز می کند و یا در روز هنگام ظهر که ساعات پر استرسی را پیش روی گذاشته است ، به او احساس بهتری می بخشد و او را از سردرگمی و کلافگی رها می کند.<br><div align="right">سیب و کره بادام زمینی برای بد اخلاق ها<br></div>زمانی که فرد احساس پیچیدگی و گرفتگی در سرش دارد به معنای آن است که بدن نیاز به سوخت دارد. استفاده از ترکیب غذاهای حاوی کربوهیدرات با پروتئین و چربی سوخت مناسبی برای تنظیم این چرخه است. از آنجا که کربوهیدرات ها منبع بسیار خوبی از انرژی به شمار می روند که به سرعت می سوزد ، لازم است که در کنار آنها از برخی پروتیئن ها و چربی ها استفاده کرد. استفاده از میان وعده های ترکیبی یکی از نکاتی است که متخصصان علم تغذیه توصیه می کنند. انتخاب سیب و کره بادام زمینی گزینه های مناسبی در کنار هم هستند.زیرا سیب دارای کربوهیدرات های پیچیده است و کره بادام زمینی نیز چربی های مفیدی را داراست و انرژی مثبتی را برای ساعت ها به فرد می بخشد.<br><div align="center"><p style="text-align: center;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8364952200/esfanaj.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8364952200/esfanaj.jpg"></p></div>سالاد اسفناج برای تنبل ها<br>فولیک اسید و فولات بدن را برای پردازش و کاهش سطح هموسیستئین یاری می کند.سطح بالای این ماده به عروق خونی آسیب زده و علاوه بر این که جریان خون را کند می کند مانع رسیدن مواد مغذی به مغز می رسد. در این زمان اختلال در جریان خون فرد را دچار تنبلی ، رخوت و سستی کرده و از به یاد آوردن اطلاعات ناتوان می شوند. پژوهشگران دریافته اند که خوردن غذاهای غنی از فولات مانند اسفناج و سبزیجات با برگ های سبز تیره ، سیب زمینی ، نان غنی شده ، غلات ، حبوبات ، لوبیا ، نخود فرنگی و قارچ به فرد توان و نیروی مضاعفی برای مقابله با مشکلات می دهد./ 10 (در عنوان مطلب نقل شده " می خورند " آمده ، که " بخورند" صحیح بنظر میرسد .)<br><div align="center"><div align="right"><div align="center"><div align="right"><div align="right"><div align="center"><font size="2" color="#993300"><font color="#660000">مصرف فست فود با ایجاد افسردگی ارتباط دارد</font><br></font></div><div align="right">طبق تحقیقات انجام شده دانشمندان مصرف فست فود با ایجاد افسردگی ارتباط مستقیمی دارد. دانشمندان در اسپانیا مصرف زیاد فست فودها ( غذاهای فوری) مانند همبرگر ها، هات داگها، و پیتزا را با افسردگی مرتبط دانسته اند. طبق تحقیقات انجام شده اخیر توسط دانشمندان از دانشگاه las palmas de Gran Canaria ( دانشگاه لاس پالماس دی گران کاناریا) و دانشگاه گرانداGranda خوردن کالاهای پخته تجاری (Fairy کیها، کروواسان ( نوعی نان صبحانه فرانسوی) ، دونات و مواد دیگر و فست فود( همبرگرها، هات داگها و پیتزا) با افسردگی ارتباط داشته است.در مجله منتشر شده Public Health Nutrition نتایج نشان می دهد که مصرف کنندگان فست فودها در مقایسه با افرادیکه کم یا به هیج وجه فست فود نمی خورند، تقریبا بیش از 51 درصد به افسردگی دچار شده اند.<br></div>علاوه بر این، ارتباط واکنش مصرف یک وعده فست فود با افسردگی مشاهده شده بود به عبارت دیگر بدین معنا که Almudena Sanchez-Villegas مولف راهنما تحقیق ، به SINC توضیح می دهد" با مصرف بیشتر فست فود خطر افسردگی بیشتر می شود"<br>مطالعات نشان می دهد افرادیکه بیشترین مصرف فست فود و کالاهای پخته تجاری را دارند به احتمال زیادتر به تحرک کمتر، داشتن عادتهای غلط غذایی که شامل خوردن کمتر میوه، میوه های مغز دار( گردو، بادام، پسته، فندق وغیره) ماهی، سبزیجات، و روغن زیتون می پردازند سیگار کشیدن و کار کردن بیشتر از 45 ساعت در هفته از دیگر خصوصیات شایع این گروه است. در رابطه با مصرف کالاهای پخته تجاری نتایج قطعی یکسانی وجود د ارد چنان که پژوهشگران دانشگاهCanary Islands ( جزایر کاناری)یاد آور شده اند که " حتی خوردن مقادیر کم فست فود ارتباط با پیشرفت قابل ملاحظه افسردگی دارد." نمونه تحقیق تعلق به پروژه SUN دانشگاه تغذیه ناوارا Navarra Diet و برنامهLifestyle Tracking دارد که شامل 8964 شرکت کنندگانی بود که هرگز تشخیص به افسردگی یا تجویز گرفتن داروهای ضد افسردگی نشده بودند آنها میانگین شش ماه مورد بررسی واقع شده بودند 493 نفر از آنها تشخیص به افسردگی داده شدند یا تجویز داروهای ضد افسردگی شروع شده بود.این اطلاعات جدید نتایج پروژه در سال 2011 را حمایت می کند که در یک مجله منتشر شده بود این پروژه 657 موارد جدید از افسردگی از 12059 نفر از مردمی که بیشتر از شش ماه مورد بررسی واقع شده بودند را نشان داد و 42 درصد افزایش خطر در مصرف کننده های فست فود پیدا شده که پایین تر Sanchez-Villagas نتیجه گرفت که به دلیل عواقبی که میزان مصرف این نوع غذاها هم بر سلامتی " چاقی، بیماری های قلبی وعروقی) و سلامت روانی دارد، تحقیقات بیشتر ضروری است.افسردگی بر روی 121 میلیون نفر از مردم دنیا تاثیر می گذارد این آمار مشخص کننده یکی از مشکلات اصلی جهان در طول زندگی است همچنین هنوز در بیشتر کشورها با درآمد پایین و متوسط یک علت اصلی است.هر چند ، نقش رژیم غذایی کم و مختصر در پیشرفت اختلال افسردگی شناخته شده است. مطالعات قبلی توصیه می کند که مواد معدنی نقش پیشگیری کننده دارد که این شامل ویتامین های گروهB ، اسیدهای چرب امگا 3 و روغن زیتون می شود بعلاوه یک رژیم غذایی سالم مثل غذاهای لذت بخش کشورهای حوزه مدیترانه با خطر کمتر پیشرفت افسردگی ارتباط داده شده است./10<br></div><div align="right"><div align="center"><font size="2"><font color="#663366"><font color="#660000"><br>دروغ نگویید تا سالم تر باشید</font></font><br></font></div>نتایج تحقیقات انجام شده بر روی 110 داوطلب نشان داد افرادی که از گفتن دروغ های واقعی یا حتی دروغهای مصلحت آمیز پرهیز می کنند در مقایسه با گروهی که به راحتی دروغ می گویند کمتر از مشکلاتی نظیر سردرد، گلودرد، اضطراب و سایر ناراحتیهای جسمی و روانی شکایت دارند.<br>&nbsp;متخصصان روانپزشکی در نشست سالانه انجمن روانشناسی آمریکا که در اورلاندو برگزار شد عنوان کردند به همان اندازه که خوردن میوه ها و سبزیها و ورزش و تحرک منظم به بهبود سلامتی انسان کمک می کند، کنترل زبان و پرهیز از دروغگویی نیز در حفظ سلامت بدن موثر است. این روانپزشکان امیدوار هستند که اثبات این توصیه برای کنترل زبان و خودداری از دروغگویی بر اساس مطالعات و یافته های پزشکی به انسانها کمک می کند که در آینده اهمیت بیشتری به راستگویی بدهند و آن را در زندگی خود به کار گیرند.<br>روانپزشکان تاکید دارند: بهره مندی از سلامت جسمی و روانی در بین افرادی که از دروغ گفتن در زندگی روزمره خود تا حد زیادی پرهیز می کنند، به مراتب بیشتر است. نتایج این بررسی ها نشان می دهد انسان هرچه کمتر دروغ بگوید به همان اندازه از سلامتی بیشتری برخوردار خواهد بود./14<br></div></div><font size="2" color="#660000"><br>مرگ در کمین کودکی که نمی تواند عرق کند</font><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8364980892/bacheharagh.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8364980892/bacheharagh.jpg"></div>با فرا رسیدن تابستان و گرم شدن هوا کودکان دوست دارند در هوای آزاد به بازی و تفریح مشغول باشند.<br>اما فرد جیمز بخاطر ابتلا به بیماری نادری امکان این کار را ندارد. این کودک سه ساله از یک نارسایی ژنتیک رنج می برد و نمی تواند عرق کند به این خاطر اگر دمای بدنش بیش از حد بالا برود ، با خطر مرگ مواجه خواهد شد. والدین او باید با استفاده از ابزار مختلف از جمله پنکه ، قالبهای یخ و یا اسپری آب خاطر جمع باشند که همیشه دمای بدن او در حد مجاز است و خطری فرزندشان را تهدید نمی کند. سارا جونز مادر 33 ساله این کودک درباره این شرایط خاص می گوید:«ما باید برای مراقبت از او دست به هر کاری بزنیم . من زمانی که او بدنیا آمد حس می کردم مشکلی دارد »<br>فرد در روزهای نخست زندگی بخاطر مشکل تنفسی در بیمارستان بستری شد و زمانی که ده ماهش بود اولین نشانه های این نارسایی ژنتیک را بروز داد. مادرش درباره آن روز تلخ می گوید :«ما در حال تماشای تلویزیون بودیم و من متوجه شدم فرد دوست ندارد لباسی به تن داشته باشد . او آن قدر گرمش شده بود که بدنش در حال لرز کامل بود و نمی توانست بخوبی نفس بکشد. ما به ناچار با اورژانس تماس گرفتیم. آن زمان پزشکان تصور کردند اومبتلا به ویروس شده و آنتی بایوتیک تجویز کردند.» با بزرگتر شدن او نشانه های بیماری مشخص شد و در نهایت متخصصی در کاردیف به آنها گفت که پسرشان امکان عرف کردن ندارد و به آنها شیوه های درمان این عارضه را گفت .با وجود این مشکل بزرگ مادر فرد در نظر دارد فرزندش را به مدرسه بفرستد و اجازه ندهد این عارضه مشکلی در امر آموزش او ایجاد کند./4</div><font size="2"> </font></div><div style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><div align="center"><font size="2"><font color="#660000">دختری که هر شب حافظه‌اش پاک می‌شود</font></font><br></div><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8364980926/%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%87_%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8364980926/%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%87_%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1.jpg"></div></div><div style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; text-align: right;"><font size="2">"جسی لیدون" دختر 19 ساله انگلیسی است که دچار "سندروم سوساک" شده است. این بیماری که بسیار نادر است باعث می شود فرد بیمار هر 24 ساعت حافظه خود را از دست بدهد.</font></div><div style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; text-align: right;"><font size="2">&nbsp;دنیای اطراف ما به همراه همه جزئیات همیشه در حافظه ما قرار دارد. هر اتفاقی که برای آن رخ دهد می تواند باعث بروز مشکلات بسیاری شود &nbsp;چه برسد به آنکه بخواهید هر 24 ساعت حافظه خود را از دست بدهید.&nbsp;</font><span style="font-size: small;">"جسی لیدون" دختر 19 ساله انگلیسی است که دچار "سندروم سوساک" شده است. این بیماری که بسیار نادر است باعث می شود فرد بیمار هر 24 ساعت حافظه خود را از دست بدهد و روز بعد دوباره همان روز گذشته را تکرار کند.&nbsp;</span><font size="2">این بیماری در تمام دنیا تنها 250 نفر را مبتلا کرده است که البته در سال 93 میلادی فیلمی نیز با محوریت شخصیتی دچار این بیماری ساخته شد که مشکلات این افراد را بهتر نشان می داد.&nbsp;</font><span style="font-size: small;">جسی نزدیک به دوسال است که نمی تواند روز گذشته اش را به یاد آورد. او حتی نمی داند دیشب شام چه خورده است . به گفته خودش برایش بسیار سخت است که به عکس هایی نگاه می کند که اصلا به یاد نمی آورد چه بوده اند.&nbsp;</span><span style="font-size: small;">این بیماری به علت گرفتگی های رگ های خونی بسیار نازک مغز ایجاد می شود. این بیماری به غیر از حافظه می تواند مشکلات دیگری مانند افت بینایی، شنوایی و حتی فلج شدن ایجاد کند./10 <br></span></div><br><div align="right"><a href="http://isna.ir/fa/news/91053017636/%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%B3%D9%85%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87" target="" title="">دفع سموم از بدن با این میوه </a><a href="http://www.yjc.ir/fa/news/4008103/10-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86" target="" title=""><br><font size="2">10</font>راه کار ساده برای شاد بودن </a><font size="2"><a href="http://www.khabaronline.ir/detail/231396/science/medical" target="" title=""><br>استرس<br></a></font><a href="http://has9.ir/post/21" target="" title="">خواب</a><a href="http://www.khabaronline.ir/detail/231396/science/medical" target="" title=""><br></a><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><a href="http://has9.ir/post/6" target="" title="">پزشکی-سلامت 1</a></font></div></div></div> text/html 2012-06-08T01:00:19+01:00 kashkool.mihanblog.com پزشکی - سلامت 3 http://kashkool.mihanblog.com/post/32 <br><div align="center"><font color="#660000"><font color="#990000">حقایق باورنکردنی از «قلب» انسان</font><br></font></div><br>شناخت ما از مغز این است که آن را مرکز تفکر و عقل می دانیم که بدون آن قادر به ادراک و یادآوری چیزی نیستیم؛ چه بسا افکاری که باید مغز را از آن خالی کنیم.<br>از سوی دیگر، قلب عضله ای به اندازه یک مشت است، شعرا و ادبای بسیاری قصاید و غزل هایی را برای قلب سروده اند و از آن به عنوان منبع عشق و شور و عواطف صادقانه و پاک یاد کرده اند.<br>قلب یک پمپ عضلانی توخالی است که بدون توقف خون را به سراسر بدن پمپ می کند. <br>کارکرد قلب چیزی فراتر از پمپاژ خون است. قلب نقش مهمی در یادگیری، تفکر و ادراک نیز دارد و به عبارتی دیگر، از نظر عملکرد شبیه مغز کار می کنند<br>دانشمندان دریافته اند که قلب انسان حاوی دستگاه عصبی مستقل و پیشرفته ای متشکل از ۴۰۰۰۰ سلول عصبی و شبکه پیچیده از انتقال دهنده های عصبی و پروتئین هاست كه اطلاعات بسیاری از شخصیت، تاریخ و حافظه را در برمی گیرند.<br>شگفت انگیز است اگر بدانید، قلب یک فضای الکترومغناطیسی دارد که قوی تر از مغز عمل می کند؛ این به آن معناست که اطرافیان می توانند انرژی های قلب ما را دریافت کنند؛ بنابراین، عشق و نفرت، عواطفی غیر منطقی و یا انفعالات لحظه ای نیستند، بلکه زبان مخصوصی هستند که به شکل نیرویی در قلب ایجاد می شوند و به نوعی آگاهی های هوشمندانه به شمار می روند.<br><br><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8269427800/index.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8269427800/index.jpg"></div><br>دکتر «پل پرسال» خلاصه ای از تجارب و پژوهش های خود را در زمینه قلب و پیوند آن در کتابی به نام «راز و رمزهای قلب» گردآوردی کرده است. بنا بر ادعای دکتر پرسال، افراد دریافت کننده قلب در برخی توانمندی ها به افراد اهدا کننده شباهت می یابند؛ از جمله داستان های شگفت انگیز او درباره یک پسر هجده ساله و نوازنده موسیقی بود که بر اثر تصادف از دنیا رفت و قلب او را به دختری همسال خودش پیوند زدند. نکته جالب این بود که دختر مورد نظر توانست در مقابل پدر و مادر پسر متوفی موسیقی زیبایی را همچون پسرشان بنوازد، به گونه ای که تعجب همگان را برانگیخت.<br>قلب پیش از مغز در جنین انسان شکل می گیرد و تا روز مرگ و آخرین روز حیات ضربان دارد. با وجود اینکه دانشمندان بر این باورند که مغز انسان ضربان قلب او را تنظیم می کند، در یک مورد عجیب و در یک فرآیند پیوند قلب، زمانی که قلب جدید را در سینه بیمار گذاشتند، به سرعت شروع به زدن می کند، بدون آنکه فرصت گرفتن فرمان از مغز را داشته باشد.<br>در حالی که علم پزشکی، پیشرفت های چشمگیری را در عصر جدید به خود دیده است، هنوز اسرار بسیاری از بدن و طبیعت انسان ناشناخته مانده است./14<br><br><div align="center"><div align="center">روزه داری اثر ضد پیری دارد<span style="font-size: small;"></span><br><span style="font-size: small;"></span></div><div align="center"><img src="https://cdn.isna.ir/d/2018/09/17/3/57746756.jpg" alt="سیستم عروق" class="" title="مولکولی که در طول &quot;روزه‌داری&quot; تولید می‌شود اثر ضد پیری دارد" itemprop="image" width="266" height="251"></div><br>دانشمندان کشف کرده‌اند که چگونه مولکولی که در هنگام روزه‌داری در بدن تولید می‌شود، پیر شدن سلول‌های عروق را به موقع متوقف می‌کند.<br>&nbsp;رژیم‌های غذایی مانند روزه‌داری متناوب و رژیم‌های کتوژن به دلیل اثرات کاهش وزن سریع به شدت مورد استقبال قرار گرفته‌اند و محبوب هستند، اما دانشمندان شروع به کشف چگونگی سود بردن بدن از آنها در بلندمدت کرده‌اند.<br>موضوع این تحقیق، مولکولی است که در هنگام ناشتا بودن یا همان روزه‌داری تولید می‌شود و موجب توقف روند پیری سیستم عروقی می‌شود؛ فرآیندی که به طور کلی با پیری بدن انسان مرتبط است.<br>هنگامی که بدن وارد کتوز (وضعیتی که در آن میزان کتون‌ها در بدن افزایش می‌یابد) می‌شود، یک وضعیت متابولیکی ناشی از روزه‌داری و رژیم کم کربوهیدرات به وجود می‌آید که به جای گلوکز، چربی ذخیره شده بدن را به انرژی تبدیل می‌کند.<br>یکی از این منابع انرژی که به طور کل به عنوان کتون شناخته می‌شود، مولکولی به نام β-Hydroxybutyrate است.<br>دکتر "مینگ-هوی زو"، نویسنده این مقاله می‌گوید: پیش از این، مطالعات بر روی کتون‌ها متمرکز بر متابولیسم انرژی بود، اما این مطالعه نشان داد که سایر اثرات فیزیولوژیکی وجود دارند که چرخه سلولی را تنظیم می‌کنند تا مانع پیشرفت پیری شوند.<br>یکی از مطالعات قبلی در دانشگاه هاروارد در سال گذشته نشان داد روزه چگونه می‌تواند فعالیت شبکه‌های میتوکندری را درون سلول‌های ما تغییر دهد که منجر به افزایش طول عمر، کند کردن روند پیری و بهبود سلامتی می‌شود.<br>"زو" و تیمش در دانشگاه ایالتی جورجیا برای کشف اینکه چگونه افزایش سطوح β-Hydroxybutyrate می‌تواند اثرات مشابهی را با دخالت در آنچه که به عنوان سلول‌های پیری شناخته می‌شوند (سلول‌هایی که دیگر قادر به تکثیر و تقسیم نیستند) به وجود آورند.<br>دانشمندان دریافتند که β-Hydroxybutyrate در زمانی مناسب، مثل یک ترمز در سلول‌های پیر عروق عمل می‌کند که دوباره تقسیم سلولی را راه می‌اندازد و از پیر شدن آنها جلوگیری می‌کند.<br>هنگامی که این مولکول به موش‌ها تزریق شد، اثرات ضد پیری در آنها مشاهده شد و دیده شد که سلول‌های عروق این موش‌ها جوان مانده است.<br>"زو" می‌گوید: ما فکر می‌کنیم این یک کشف بسیار مهم است و ما در حال کار بر روی پیدا کردن یک ماده شیمیایی جدید هستیم که بتواند تاثیر این عملکرد بدن را تقلید کند. ما تلاش می‌کنیم رویکردی جهانی را برای کاهش بیماری‌های قلبی عروقی و بیماری آلزایمر توسعه دهیم.<br>وی افزود: متقاعد کردن مردم به نخوردن غذا برای 24 ساعت آینده به منظور افزایش غلظت این ترکیب مشکل است و همه نمی‌توانند این کار را انجام دهند، اما اگر بتوانیم چیزی را پیدا کنیم که بتواند ضمن اینکه افراد را از خوردن غذا منع نکند، این اثر را تقلید کند، زندگی لذت‌بخش‌تر خواهد بود و مبارزه با بیماری آسان می‌شود. این تحقیق در مجله Molecular Cell منتشر شده است./1<font size="4" color="#666600"><br></font><br><div align="center"><font size="4" color="#666600"><a href="http://has9.ir/post/6">پزشکی-سلامت1 <br></a></font><br><font size="4" color="#666600"><a href="http://has9.ir/post/5">پزشکی-سلامت2 </a></font></div><div align="center"><br></div></div> text/html 2012-06-04T13:05:20+01:00 kashkool.mihanblog.com خواب http://kashkool.mihanblog.com/post/21 <font size="2"><br></font><div align="right"> <p> </p> <div align="center"><div align="right"><div align="center"><div align="right"><div align="right"><div align="center"><div align="right"><div align="right"><div align="right"><div align="center"><div style="text-align: center;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8364952734/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8364952734/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8.jpg"><br><br></div></div><div align="center"><font size="2"><font color="#663333">چگونه افکار خود را قبل از خواب آرام کنیم؟</font><br></font></div>قبل از خواب، ذهن خود را از تمامی افکار پاک کنید، و بر موضوعاتی تمرکز کنید که به خالی ماندن ذهن شما از افکار کمک می کنند. اگر فکری خواست وارد ذهن شما شود، مانع ورودش شوید و فقط استراحت کنید<br>1- سنتی ترین روش برای کنار آمدن با ذهنی پر مشغله در نیمه شب، شمردن است. برای انجام این روش، گوسفندها انتخابی مناسب به شمار می آیند، اما شما می توانید هر چیزی را که دوست دارید انتخاب کنید. منطقی که پشت این رویکرد قرار دارد، می گوید که خسته کردن ذهن، سبب به خواب رفتن می شود. بنابراین، برای رسیدن به این هدف، چیزهای خسته کننده (مانند گوسفند) بهتر و مناسب تر می باشد.<br><br><div align="center"><div align="center"><img src="http://www.yjc.ir/files/fa/news/1391/5/15/210134_397.jpg" alt="" vspace="0" hspace="NaN" border="NaN" align="absmiddle"></div></div>2- روش دوم، تمرکز بر یک موضوع خاص می باشد، یک موضوع خسته کننده؛ و هدف از آن متوقف ساختن ذهن شما از سریع حرکت کردن می باشد. این روش، نیاز به تمرین بیشتری دارد، زیرا تخیل شما ممکن است این کار را دوست نداشته باشد.<br>3- می توانید موضوع دیگری را نیز تصور کنید و آن دوچرخه سواری کردن است. مسیری خاص در محله ی خود را که به طور معمول در آن راه رفته، رانندگی کرده، یا دوچرخه سواری می کنید، تصور کنید (برای مثال، از خانه ی خود به محل کارتان یا مرکز شهر). تصور کنید که در امتداد این جاده در حال دوچرخه سواری هستید، و این کار رو واقعا و با تمام جزئیاتش تصور کنید/10<br></div><div align="center"><font size="2" color="#663366"><br>بی‌خوابی پسربچه<br></font></div><div align="center"><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8364981168/pesarbacheh.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8364981168/pesarbacheh.jpg"></div></div>پسربچه‌ نابینایی در انگلستان تا به حال هرگز نخوابیده است، اما به گواه اطرافیان و عکس‌هایی که از او وجود دارد هیچ‌گاه لبخند از روی لب‌هایش محو نمی‌شود.<br>ریو ویکاری یکساله که از یک سندروم ژنتیک موسوم به « انجلمن» رنج می‌برد در حال حاضر در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان کودکان به سر می‌برد.خانم جما مادر ریو در این‌باره می‌گوید: او نمی‌خوابد و مدام می‌خواهد بازی کند.گفتنی است ریو فقط دو هفته در خانه بوده و پس از آن در بیمارستان به‌سر برده است.او یکی از دو کودکی است که در دنیا مبتلا به این بیماری هستند. /9<br><br></div></div><font size="2" color="#663366">توصیه‌هایی مفید به بدخواب‌ها</font><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8364880100/khab.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8364880100/khab.jpg"></div>اگر از بدخوابی رنج می‌برید، مدتی توصیه‌های زیر را انجام دهید تا اثرات&nbsp; را ببینید.<br>با شكم پر یا برعكس، گرسنه به رختخواب نروید. از دو تا سه ساعت قبل از خواب سیگار نكشید و مواد كافئین‌دار مثل قهوه و چای نخورید. بادام، گردو، موز، هلو، زردآلو، شیر و... جزو خوراكی‌های خواب‌آورند. یكی دو ساعت قبل از خواب یكی از این خوراكی‌ها را میل كنید. محل خوابتان را خنك نگاه دارید (خنكای مطبوع، نه سرد و اذیت‌كننده). فقط وقتی روی تخت یا رختخواب دراز بكشید كه قصد خواب دارید. فكرتان را آزاد كنید و به مرور خاطرات، رفتار و گفتار خود یا دیگران قبل از خواب نپردازید.به یادآوری امور فردا در رختخواب نپردازید.<br>همه آن امور را از قبل یادداشت كنید تا ذهنتان مشغول نشود. فقط به خوابیدن فكر كنید. اگر اضطراب و استرسی دارید، با شمردن اعداد به آهستگی، انجام اعمال ریلكسیشن و آرام‌سازی ذهن و بدن، به خود كمك كنید و آرام و مداوم جملاتی مثل «من آرومم... آروم... آروم... آروم...» یا «راحتم... راحت... راحت...»، آرامش و راحتی را بازیابید.<br>خود را در جایی یا حالتی تصور كنید كه آرام و راحت می‌پندارید.حتی اگر معتقدید چشمتان با تماشای تلویزیون یا نگاه كردن به حروف خسته و خواب‌آلود می‌شود از مطالعه، تماشای تلویزیون، گوش كردن به رادیو و... در رختخواب خودداری كنید.منظم بخوابید.<br>حتی اگر روزهای اول سخت است، سعی كنید به مرور راس ساعت بخوابید و راس ساعت از تخت بیرون آیید.بیش از شش تا هفت‌ونیم ساعت در شبانه‌روز نخوابید. نزدیك ساعت خوابتان چرت نزنید! فقط در نیمة روز آن هم 15 تا 20 دقیقه ـ نه بیشتر ـ چرتی كوتاه بزنید تا شبانگاه بهتر بخوابید.<br>اگر به صدا حساسیت دارید، محیط یا شرایطی را فراهم كنید كه ذهنتان را مشغول نكند.چراغ خواب را دور بیندازید! تاریكی مطلق درمان بدخوابی‌ست. حتی نور كم هم ذهن را در حالت آماده نگاه می‌دارد تا در برابر خواب عمیق -كه بخش اصلی خواب برای رفع خستگی و تجدید قواست ـ مقاومت كند (چراغ‌قوه‌ای كوچك نزدیكتان بگذارید تا در صورت نیاز استفاده كنید). در طول روز حتما یكی دو بطری آب بنوشید.ورزش یا نرمش صبحگاهی، علاوه بر تنظیم سوخت‌وساز بدن و جلوگیری از چاقی، به تنظیم خواب كمك می‌كند.نیم ساعت بعد از صبحانه، در هوای آزاد ورزش كنید، سپس دوش بگیرید و در صورت احساس خستگی طی روزهای اول، در برابر خواب مجدد مقاومت كنید. بدنتان هماهنگ خواهد شد و بدخوابی را فراموش خواهید كرد./22<br></div></div><font size="2" color="#663366"><br>سحر</font><font color="#663366"><br></font></div><div align="center"><font size="2" color="#663366">قابل توجه سحر خیزها</font><br></div>دانشمندان برای تحقیق دو گروه از افراد را شامل 435 داوطلب در سنین 17 تا 38 سال و 300 داوطلب در سنین 59 تا 79 سال را دعوت كردند. روشن شد، افرادی كه شبها دیر می خوابند و صبح دیر بیدار می شوند، خود را از روزمرگی ها دور احساس می كنند، به طوری كه این افراد سخت تر با كار هشت ساعته روز خود را سازگار می كنند.اما شركت كنندگان در آزمایش كه بلندشدن در اول صبح را ترجیح می دهند، بسیار شادتر و آرامتر هستند.علاوه بر این، در این افراد سیستم ایمنی بهتر عمل می كند.قبلا محققان از دانشگاه همپتون در لندن، نشان داده بودند؛ افرادی كه صبح زود از خواب بیدار می شوند، خوش اندام تر، سالم تر&nbsp; و شادتر از افرادی هست كه دوست دارند تا دیرهنگام در رختخواب بمانند.در عین حال، در این افراد تن پرور، ریسك ابتلاء به افسردگی و بوجود آمدن اضافه وزن افزایش یافته است. به عقیده دانشمندان؛ می توان هم در جوانی و هم در پیری، سحرخیزی را در خود پرورش داد. آنها توصیه می كنند در برنامه خواب و بیداری خود، تجدیدنظر كرد و یاد گرفت زود خوابید و زود بیدار شد. این كار اجازه می دهد، بیشتر در طول روز وقت برای انجام كارها داشت و نظام مند بود. /10 <br></div><div align="right"><div align="right"><div align="right"><div align="center"><font size="2" color="#663366">&nbsp;هفت بیماری دنیای خواب</font><br></div>اختلالات خواب از مشکلات و بیماری هایی هستند که افراد زیادی را تحت تاثیر خود قرار می دهند. این گونه اختلالات انواع گوناگونی داشته و به دلایل گوناگونی رخ می دهد. اختلالات خواب از مشکلات و بیماری هایی هستند که افراد زیادی را تحت تاثیر خود قرار می دهند. این گونه اختلالات انواع گوناگونی داشته و به دلایل گوناگونی رخ می دهد. در این مطلب شما را با هفت مورد از عجیب ترین اختلال ها در هنگام خواب آشنا می کنیم.<br>1 - سندرم حرکت بیش از حد چشمان<br>در این بیماری شخص مبتلا کنترل بدن خود را در هنگام خواب دیدن از دست می دهد و به مانند حرکات بدون کنترل پلک ها و کره چشم اعضای بدن خود را تکان می دهد. برای درمان این مشکل و اختلال به طور معمول پزشکان از داروهای ضد تشنج بهره می برند زیرا این داروها اثر آرام بخش داشته و به آرام کردن و کنترل سیستم عصبی کمک می کند.<br>2 - وحشت شبانه<br>این بیماری به عنوان یکی دیگر از اختلالات خواب شناخته می شود که در آن فرد مبتلا به شکل نیمه از خواب برمی خیزد و در همین حال جیغ کشیده و یا فریاد می زند. در این حالت امکان به هوش آوری کامل فرد وجود ندارد و معمولا شخص دوباره به خواب می رود. در این شرایط هر گونه تلاش از سوی سایر افراد برای بیدار کردن شخص مبتلا ممکن است او را در حدود 10 الی 20 دقیقه به این حالت فرو ببرد. این دوره زمانی بسیار خطرناک بوده و می تواند موجب آسیب های عصبی و یا تلاش فرد برای خودکشی و یا قتل دیگران شود./10 ،ادامه مطلب را در بند (4) <font size="2"><a href="http://has9.ir/extrapage/google" target="" title="">اینجا</a> </font>مطالعه بفرمائید .<br></div><div align="center"><font size="2" color="#993399"><br>خواب دلچسب</font><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8364880042/khabdelchasb.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8364880042/khabdelchasb.jpg"> <br><div align="right"><div align="center"><font size="2" color="#663366"><br><br>اختلال خواب منحصر بفرد یک مرد ۷۴ ساله چینی</font><br><div align="center"> <p><a href="http://www.pezeshk.us/wp-content/uploads/547645gtdgf453536547.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-24274" title="547645gtdgf453536547" src="http://www.pezeshk.us/wp-content/uploads/547645gtdgf453536547.jpg" alt="" width="258" height="214"></a></p> </div></div>خانواده “لی ژیمینگ”&nbsp; ( Zhiming&nbsp; )&nbsp; مجبورند در تمامی دورانی که این پیرمرد ۷۴ ساله در خواب است از وی نگهداری کنند. آنها می گویند مجبورند هنگامی که وی خواب است او را بنشانند و به وی سوپ گرم بخورانند. آنها همچنین مجبور به استفاده از پوشک برای وی هستند. عروس این بیمار عجیب و غریب می گوید: زمانی که وی خواب است، گویی در کما فرو رفته. وی افزود: اصلا نمی توانیم این بیمار را از خواب بیدار کنیم، اگر قاشق سوپ را در دهان وی قرار دهیم ، بصورت خودکار محتوای آن را می بلعد، اما واکنش دیگری از خود نشان نمی دهد. به گفته عروس این مرد، زمانی که این بیمار ۷۴ ساله بیدار می شود شش ماه نمی خوابد و مجبور می شود برای سرگرم کرد خود به پرسه زدن شبانه در خیابانها و تماشای تلویزیون پناه ببرد/19.<a href="http://rasekhoon.net/article/198/" target="" title=""><font size="2"><br></font></a><br><div align="center"><font color="#FF6600"><font size="2"><font size="2" color="#663366">خواب بهایی است که باید بپردازید تا مغز روز بعد عملکرد موثری داشته باشد.</font></font></font><br></div><font size="2">انسانها بدون خواب تحریک پذیر و ناکارآمد می شوند. اما اینکه خواب چگونه ما را بهبود می‌بخشد ،هنوز به طور کامل درک نشده است . تحقیقات یک روانشناس آمریکایی نشان می‌دهد که وی پاسخی برای عملکرد مغز درحالی که ما خواب هستیم یافته است.<br>&nbsp;گیولیو تونونی روانشناس از دانشگاه ویسکوزین – مدیسون نظریه ای را ارائه داده که طی آن اظهار می دارد هنگامی که ما خواب هستیم مغز خود را به حالت اولیه باز می گرداند و یا به اصطلاح خود را Reset می کند و شرایطی را که در طول روز ایجاد شده از بین می برد، همین مسئله موجب می شود که صبح روز بعد وقتی از خواب بیدار می شویم احساس طراوت کرده و آماده یادگیری و فرآیند ورود و خروج اطلاعات هستیم. موج فعالیت مغز در طول خواب عمیق قوی است، نشانه ای که تونونی اعتقاد دارد مغز فشارهای غیرضروری را از روی خود حذف می کند. به زبان ساده تر مغز زمانی که ما خواب هستیم خود را به همان شکلی تمیز می کند که رایانه خود را راه اندازی مجدد (Reboot) می کند. تحقیقات تونونی درباره خواب با استفاده از داوطلبان، موشها و شبیه سازی رایانه ای انجام شده و نخستین چشم اندازها را درباره هدف خواب فراهم کرده است. وی طی مقاله ای درباره همین موضوع نوشته است: خواب بهایی است که باید بپردازید تا مغز روز بعد عملکرد موثری داشته باشد.<br>فرضیه وی این است که خواب به مغز اجازه می دهد تا پس از یک روز سخت فرصتی برای آسایش بدهد. مطالعات آزمایشگاهی وی نشان می دهد که مغز حیوانات برخی از بخشهای خود را زمانی که در خواب فرو می رود کاملا می بندد&nbsp; ، به این معنا که یک عملکرد مهم فیزیکی برای مغز در این زمان وجود دارد./ 14&nbsp; </font><a href="http://rasekhoon.net/article/198/" target="" title=""><font size="2"><br><br>تعبیر خواب</font></a><font size="2"><a href="http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=66176" target="" title=""><br>مطالب گوناگون پیرامون خواب</a><a href="http://www.tebyan.net/nutrition_health/society_health/sleeping/2008/7/7/69781.html" target="" title=""><br>مشکلات خواب</a><a href="http://www.khabaronline.ir/detail/180855/" target="" title=""><br>خواب های خود را بخوانید</a></font><br><div align="right"><font size="2"><a href="http://www.khabaronline.ir/detail/205309/society/fun" target="" title="">خواب شیرین کودکی حین اسکی /فیلم </a></font></div><font size="2"><a href="http://www.khabaronline.ir/detail/174855/science/medical" target="" title="">دانشمندان از رویاهای انسان فیلم‌برداری کردند! / فیلم</a></font></div></div></div></div></div></div> text/html 2012-05-09T00:43:40+01:00 kashkool.mihanblog.com رنگارنگ http://kashkool.mihanblog.com/post/4 <div align="center"><font size="2" color="#993399"><font size="4">جورواجور</font><br><br>چگونه به ورزش کردن عادت کنیم؟</font><br></div><div align="right"><div align="right"><div align="right"><div align="center"><div align="center"><div align="right"><div align="right"><div align="center"><div align="right">ورزش برای داشتن یک عمر طولانی و حفظ سلامتی واجب است .به گزارش بیترین؛‌ورزش نه تنها بر طول عمر می افزاید ، بلکه باعث می شود کیفیت زندگی بهتر شود و احساس بهتری در طول دوران زندگی داشته باشیم .60 درصد از مردم اضافه وزن دارند . این امر حاکی از آن است که انجام حرکات ورزشی برای ما مشکل است.مطالعات نشان داده اند کسانی که به ورزش علاقه دارند،خیلی راحت و بدون مشکل میتوانند حرکات ورزشی را انجام دهند.بنابراین قدم اول برای ورزش کردن این است که چگونه آن را دوست بداریم <br><b>تعیین وقت برای ورزش :</b><br>سخت ترین کار در ورزش ، برنامه ریزی برای آن است . در زندگی ما همیشه کار بر ورزش اولویت دارد ورزش فقط برای اوقات فراغت است . اما چه کسی در این زمانه اوقات فراغت و بیکاری دارد ؟پس با ورزش هم باید به عنوان یک کار مثل بقیه کارهای روزمره برخورد کرد و برای آن برنامه ریزی نمود. قدم اول این است که 30 دقیقه از وقت تان را سه بار در هفته فقط به ورزش اختصاص دهید .<br>در جلسات اول وقتی زمان مورد نظر فرا رسید ، تمام کارهای خود را کنار بگذارید . حتی به تلفن جواب ندهید ، ننویسید و فقط و فقط به ورزشی که دوست دارید انجام دهید ، فکر کنید .با این کار احساس بهتری نسبت به ورزش پیدا می کنید و به این نتیجه می رسید که این زمان فقط به ورزش کردن اختصاص دارد و نه به چیز دیگری . عبور از این مرحله به خود فرد بستگی دارد و حداقل یک هفته باید برای آن در نظرگرفته شود&nbsp;<br><b>شروع ورزش :</b><br>در مرحله ی بعدی ، ورزشی را که دوست دارید ، شروع کنید . بعضی افراد ورزش های گروهی را ترجیح می دهند و بعضی دیگر از ورزش های انفرادی لذت می برند . عده ای هم هستند که ورزش کردن در خانه را می پسندند .شما می توانید آنچه را دوست دارید انتخاب کنید . در این مرحله باید یک حداقل زمان را برای ورزش تعیین کنید . مثلاً شما باید خود را موظف کنید سه بار در هفته و هر بار نیم ساعت ورزش کنید .حتی اگر بیمار شدید ، مسافرت رفتید یا به شدت گرفتار بودید ، می توانید در این ساعات تعیین شده حرکات سبک کششی را انجام دهید یا قدم بزنید ، اما این وقت را به کار دیگری اختصاص ندهید ، به هر حال از حداقل زمانی که برای ورزش در هفته تعیین کرده اید ، کمتر ورزش نکنید .<br><b>افزایش شدت ورزش :</b><br>بعد از مدتی که ورزش کردید ، حتماً از یک مربی ورزشی کمک بگیرید تا حرکات بهتری به شما بیاموزد . یادآوری می کنیم که در تمام این مراحل مهمترین چیز این است که از حداقل میزان زمانی که برای ورزش خود در نظر گرفته اید ، کمتر ورزش نکنید .<br><b>به اثرات مفید ورزش دقت کنید :</b><br>توجه داشته باشید که ورزش اثرات بسیار مفیدی در زندگی روزمره شما خواهد داشت . شما می توانید با استرس ها به راحتی مقابله کنید ، مشکلات خود را راحت تر حل کنید ، از خوردن غذا لذت بیشتری ببرید و تمایل بیشتری نسبت به غذاهای گوناگون پیدا می کنید . به این ترتیب کیفیت زندگی شما به مراتب بهتر می شود .<br><b>هدف خود را عوض کنید :</b><br>بیشتر ما ورزش می کنیم تا لاغر شویم یا می خواهیم بدن خود را عضلانی کنیم . متاسفانه این اهداف در دراز مدت حاصل می شوند و ممکن است شما را از ورزش کردن مایوس کنند .<br>همیشه فکر کنید که ورزش را برای حفظ سلامتی و افزایش انرژی در انجام کارهای روزمره انجام می دهید . اینها اهدافی هستند که خیلی زود به آنها دست می یابید .<br><b>از تغییرات ایجاد شده لذت ببرید :</b><br>اگر مرتب ورزش کنید ، تغییرات ایجاد شده در جریان شما برای تان لذت بخش خواهد بود . مثلاً وزن شما کاهش می یابد ، عضلات شما شکل مناسبی به خود می گیرد و انعطاف پذیری تان زیاد می شود ./22<br></div><font size="2" color="#993399"><br>با راهکارهایی ساده تمرکز خود را بالا ببرید</font><br></div>حواس پرتی در یک لحظه ممکن است سرنوشت شما را تغییر دهد. در این مطلب به معرفی راهکارهایی می پردازیم که در افزایش تمرکز نقش مهمی دارد.<br><b>1) شناسایی عوامل حواس پرتی</b>- عنصر کلیدی برای بالا بردن تمرکز در خود شما نهفته است زیرا این شما هستید که می دانید چه مواردی ممکن است حواستان را پرت کند و تمرکز شما را به هم بزند. پس در مرحله اول سعی کنید این عوامل را شناسایی کنید و تا حد امکان خود را از آن ها دور نگه دارید.<br><b>2) به کارهایی که علاقه دارید، بپردازید</b>- علم روان شناسی ثابت کرده است که علاقه، بر نبود تمرکز پیروز می شود. روان شناسان معتقدند افرادی که شغل و فعالیت های روزانه شان به گونه ای است که به آن علاقه مند هستند و با رضایت این کار را انجام می دهند، دارای تمرکز بالاتری هستند. علاقه نداشتن به انجام هر کاری می تواند عاملی برای حواس پرتی و پایین آمدن تمرکز باشد. پس کار مورد علاقه تان را پیدا کنید.<br><b>3) برنامه ریزی داشته باشید</b>- داشتن یک برنامه مشخص و البته واقع گرایانه به شما کمک می کند تا تمرکز بیشتری هنگام کار داشته باشید. منظور از برنامه واقع گرایانه، برنامه ای است که در آن زمان کار و استراحت به میزان مناسبی تقسیم شده باشد. هم چنین بهتر است در این برنامه همیشه کارهای دشوار را در کنار کارهای ساده قرار دهید تا خستگی و بی حوصلگی، تمرکز شما را پایین نیاورد. انجام یک عمل ساده دوباره نیروی فکری شما را تقویت می کند و تمرکز را برایتان به ارمغان می آورد. پس یکنواختی را از برنامه خود دور کنید تا همیشه فکری آماده و پرانرژی داشته باشید.<br><b>4) تمریناتی برای بالا بردن تمرکز</b>- انجام یک سری تمرینات ساده می تواند به راحتی در بالا بردن تمرکز شما نقش داشته باشد. این نوع تمرینات که در ادامه مطلب دو نمونه از آن را برایتان شرح می دهیم، برای بهبود هماهنگی ذهن و بدن طراحی شده است. ترفند نقطه: یک کاغذ بردارید نقطه ای را روی آن رسم کنید، سپس کاغذ را روی دیوار بچسبانید و به نقطه خیره شوید. شاید این تمرین در نگاه اول کمی سطحی وساده به نظر برسد اما پزشکان معتقدند که تکرار همین تمرین ساده می تواند تمرکز شما را بهبود ببخشد. ترفند آب: یک لیوان آب را در کف دست خود قرار دهید. حال به ریزموج هایی که در سطح آب ایجاد می شود، خیره شوید. سعی کنید تا زمانی که سطح آب کاملا ثابت می شود تمرکز خود را نسبت به حرکت آب کم نکنید. این تمرین نیز نیاز به تکرار دارد و روان شناسان معتقدند که تاثیر معجزه آسایی در افزایش تمرکز دارد /23<br></div><div align="center"><font size="2" color="#993399">صندلی اداری كه كارمندان را شاد می‌كند!</font><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8364981284/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%84%DB%8C.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8364981284/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%84%DB%8C.jpg"></div>یك پزشك سوئیسی موفق به اختراع صندلی اداری شده كه نه تنها برای حالت نشستن فرد خوب است،بلكه او را شادتر میکند<br>&nbsp;این صندلی عجیب توسط دكتر پاتریك كانتسلر و بن فلوری، طراح سوئیسی بسیار فراتر از طراحی استاندارد مورد استفاده امروزی است كه در سراسر جهان توسط كارمندان استفاده می‌شود. این صندلی موسوم به LimbIC از پشتی یا دسته برخوردار نیست و نشیمنگاه آن از دو پوسته كربنی مورد استفاده در تولیدات خودروی فرمول یك ساخته شده است كه همراه كاربر حركت می‌كند. این طراحی كه در دانشگاه فناوری ماساچوست ساخته شده، بر حركات بدن تمركز داشته و به حالت بدن و همچنین استراحت آن كمك می‌كند.همچنین باید كاربر یك احساس بی‌وزنی داشته باشد كه از تاثیر مثبتی بر كاركرد، خلاقیت و همچنین حالت برخوردار است. اگرچه 60 درصد مشتریان این صندلی 8450 دلاری را كارمندان تشكیل می‌دهند اما همچنین هنرمندان، دندانپزشكان و پزشكان نیز به آن علاقه نشان داده‌اند.دكتر كانتسلر این ایده را پس از نتایج پژوهشی در مورد عواید منفی فیزیكی و روحی نشستن طولانی بر روی صندلی عملی كرد.&nbsp; تنها در سوئیس این مشكلات باعث ضربه‌های بزرگ مالی شده و میلیاردها دلار هزینه در بر داشته و امید می‌رود كه این صندلی تازه بتواند مشكلاتی از این دست را رفع كند. باورها بر این است كه این صندلی كه نام خود را از روی سیستم لیمبیک مغز كه احساس را تحریك می‌كند، گرفته، اولین طرحی است كه طراحی صندلی را با علم اعصاب تركیب كرده است./1 <br></div></div><div align="center"><h1 style="padding: 0px;margin: 0px" class="title"><a href="http://www.asriran.com/fa/news/228025/%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82-%D9%87%D8%A7-%D8%B9%DA%A9%D8%B3"> </a> </h1><div align="center"><font size="2" color="#6600CC">عاشق ها <br></font><img src="http://s8.picofile.com/file/8364952534/asheghha.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8364952534/asheghha.jpg"></div></div><font color="#CC33CC"><font size="2" color="#993399"><font size="2"><br>پیامک زدن گوسفندان در هنگام خطر!</font></font><font size="2"><br></font></font></div><font size="2">محققان سوئیسی مشغول تحقیق بر روی طرحی هستند که مطابق آن گوسفندان بتوانند در مواقع خطر و حمله توسط حیوانات درنده، چوپانان خود را به وسیله فرستادن پیام کوتاه آگاه سازند.<br>&nbsp;"ژان-مارک لاندری" زیست شناس و محقق این طرح در گفتگو با خبرگزاری سوئیس ادعا کرد که موفقیت این طرح می تواند سراسر سوئیس را فتح کند.در این طرح دستگاهی به گردن گوسفند وصل می شود که در صورتیکه ضربان قلب حیوان از حدی بیشتر دستگاه به صورت خودکار پیام کوتاهی به چوپان میدهد و او را در جریان خطر احتمالی قرار دهد.<br>بر اساس گزارشی از تلویزیون اتریش،‌ در ادامه تحقیقات اولیه به چندین گوسفند وسیله اندازه گیری ضربان قلب متصل شده است و در نزدیکی آنها نیز دو سگ گرگ‌نما از نژاد چک و اسلواکی با پوزه بند قرار دارند تا بدین وسیله بتوان تاثیرات میزان فاصله این سگها از گله و تغییرات ضربان قلب گوسفندان را اندازه گرفت.طرح اولیه این تحقیق در پاییز امسال به اتمام میرسد و پس از آن در نقاط مختلف مورد آزمایش عملی قرار خواهد گرفت./13<br></font></div><div align="right"><div align="center"><font size="2" color="#6600CC">گران ترین خانه جهان در تهران<br></font><img src="http://s9.picofile.com/file/8364880184/moghaddam.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8364880184/moghaddam.jpg"><br><br></div><font size="2">هیاهوی خیابان امام خمینی تهران و میدان حسن آباد آنقدر زیاد است که کمتر کسی درب یک موزه نبش خیابان شیخ هادی را پیدا می کند. "موزه مقدم" درست در میان های و هوی بازار خرید و رفت و آمد مردم به بانک مجاورش قرار دارد همین که از ورودی هشتی خانه وارد شوی، زندگی ماشینی را پشت سر می گذاری. دیوارهای این خانه اجازه ورود این همه هیاهو را به حریم خانه که ارزشمندترین خانه جهان نام دارد، نمی دهد.</font><font size="2"><font size="1">&nbsp; <font size="2"> ارزشمندترین خانه جهان به واسطه داشتن اشیای تاریخی و گرانبها به گرانترین خانه جهان در سالهای دهه 30 و 40 توسط پروفسور پوپ مورخ آمریکایی که مقاله ای با عنوان بررسی هنرهای ایران در مجله "سپید و سیاه" نوشته بود، معروف شد و هنوز هم جزو یکی از منحصر به فردترین خانه های ایران و جهان است.<font size="2"> </font>این خانه متعلق به محسن مقدم پسر کوچکتر احتساب الملک شهردار دوره ناصرالدین شاه قاجار است. محسن از کودکی به نقاشی علاقه زیادی نشان می داد در مکتب کمال الملک نقاشی یاد گرفت حتی در تابلوی معروف کمال الملک از کلاس درسش نیز محسن مقدم به تصویر کشیده شده است.<font size="2"> </font>محسن برای تحصیل نقاشی به همراه برادرش حسن، به سوئیس رفت و در زمان جنگ جهانی دوم برگشت اما دومین بار برای یادگیری باستان شناسی و تاریخ سفر کرد و این بار با دست پر همراه گروه های باستان شناسی&nbsp; در برخی از محوطه های تاریخی مانند دیلمان و شوش به کاوش و نظارت و بازرسی پرداخت.<font size="2"> </font>او جزو اولین باستان شناسان ایرانی بود که به همراه اساتید باستان شناسی در محوطه های تاریخی فعالیت می کرد.<font size="2"> </font>مقدم از شاگردان استاد کمال الملک، باستان شناس و مؤسس دانشگاه هنرهای زیبا و استاد دانشگاه تهران بود که با همسر فرانسوی زبانش تصمیم گرفتند همه هم و غم خود را برای برپا کردن یک موزه از اشیای گرانبهایی که در حال از بین رفتن است بگذارند.<font size="2"> </font>زوج باسواد عمارت مقدم از همان سالهای ابتدایی ازدواجشان تصمیم می گیرند که هیچ وقت بچه دار نشوند و به جای بچه داری، موزه داری کنند. آنها نگهداری از اشیای تاریخی موجود در خانه شان را فرزندان خود می پنداشتند که باید برای نسلهای بعد نگهداری شوند.<br>خانه ای که اکنون به عنوان موزه مقدم از آن یاد می شود از خانه های مجلل دوره قاجار و دارای بخش های اندرونی و بیرونی است اما در کنار تمام اجزای این عمارت مجلل، کاشی های زرین فام و گرانبهایی را می توان یافت که مقدم برای پاسداری از آنها، جایی<font size="2"> </font>مناسب را در دیوار برای آنها در نظر گرفته بود تا از آسیب در امان بمانند برخی از این کاشی ها در دنیا منحصر به فرد هستند.<br>اما کلکسیون پارچه استاد مقدم نیز جزو یکی از کلکسیون های پارچه در دنیاست این پارچه های قیمتی اکنون به صورت فریز شده در داخل مجموعه نگهداری می شود امکان بازدید عموم از آنها وجود ندارد جز یکی از پارچه ها که آن هم درون قاب شیشه ای نگهداری می شود.<font size="2"> </font>در کنار تمام در و دیوارهای کاشی کاری شده و زیبای عمارت مقدم، اتاق کوچکی راه ورودی به زیرزمین خانه است که تمام در و دیوار آن با سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی و صدف و مرجان های زیبا نقش داده شده است.<font size="2"> </font>مقدم در دفترچه خاطراتش نحوه بدست آوردن بسیاری از اشیای تاریخی موجود در این خانه را شرح داده و گفته&nbsp; یا آنها را از دستفروشهای بازار و یا از مالکانی که قصد تخریب خانه های تاریخی خود را با تمام ملحقاتش داشتند خریده است</font></font><font size="2"><br></font></font><font size="2">برخی دیگر از این اشیا درحال خروج از کشور بودند و یا در حراجی های کشورهای بیگانه دست به دست می شدند که مقدم با ثروت خانوادگی اش آنها را خریده و به ایران برگردانده است.<font size="2"> </font>اما بسیاری دیگر از این اشیای تاریخی توسط سفرا و فرهنگیانی که مهمان مقدم بودند به این خانواده هدیه داده شده است مانند اشیایی که حدس زده می شود از بیت المقدس به او هدیه شده است.<br>اما در بین تمام این آثار برخی مانند سفال قرمز رنگ چشمه علی که متعلق به هزاره پنجم قبل از میلاد است، قدمت زیادی دارد که هیچ کس نمی داند چطور سر از این خانه در آورده است، به همین دلیل اداره کل موزه های دانشگاه تهران که اکنون مدیریت این موزه<font size="2"> </font>را بر عهده دارد می خواهد به بررسی مبدا این اشیا بپردازد.مقدم در سال 1351 خانه پدری خود را با تمام آثار ارزشمندش وقف دانشگاه تهران کرد تا اینکه در سال 1366 دار فانی را وداع گفت.پس از مرگش نیز همسرش در سال 69 تولیت موزه را در اختیار مستقیم دانشگاه تهران قرار داد و سرانجام پس از چند سال عملیات مرمت، در مرداد ماه سال 88 در این خانه به روی بازدیدکنندگان گشوده شد/14<br></font></div><div align="right"><font size="2"></font><div align="center"><font size="2" color="#6600CC">دانشمندان هندی گیاه ضد پیری کشف کردند</font><br></div><font size="2">دانشمندان شهر دارمسالا، ایالت هیماچال پرداش هندوستان یک گیاه سبز از ارتفاعات هیمالیا کشف کرده اند که آنزیمی تولید می کند که می‌توان از آن به عنوان عامل ضد پیری استفاده کرد. دانشمندان موسسه فناوری منابع زیستی و همیالیا این گیاه را با نام Potentilla Atrosanguinea از ارتفاعات هیمالیا نزدیک گردنه هیماچال پرداش کشف کرده اند که سوپر اکسید دیسموتاس، آنزیم مورد نیاز برای پاک کردن&nbsp; Super Oxide Radical را در سلولهای گیاهی و حیوانی تولید می کند و مانند یک عامل ضد پیری عمل می کند. <br>دکتر پارامویر سنگ آهوجا مدیر این موسسه اظهار داشت: این آنزیم می تواند در محصولات پزشکی و دارویی، آرایشی، غذایی و گیاهی به کار برود.وی یادآور شد که دانشمندان این موسسه به ریاست دکتر سانجی کوما روی یک دهه و نیم روی این پروژه کار کردند و در نهایت موفق شدند که ژن این آنزیم را ایزوله کرده و از طریق یک فرآیند آن را تخمیر کنند.<font size="2"> </font>دانشمندان این گونه از گیاه را در هیمالیا و در ارتفاع 4500 متری کشف کرده اند و تحقیقات را روی آن آغاز کردند چرا که به رغم سرمای شدید این منطقه و حتی دمای بالا و نور شدید این گیاه همچنان رشد می کند.دکتر سانجی کومار محقق ارشد بخش بیوتکنولوژی این موسسه اظهار داشت: این آنزیم در تمام گیاهان، حیوانات و انسانها وجود دارد اما این گیاه ارتباط قوی میان این آنزیم و مسمومیت با اکسیژن ناشی از استرس اکسیدیته در ارگانیزم زنده ایجاد می کند.<br>وی اظهار داشت که دانشمندان استفاده از این آنزیم را برای ارتقا عمر میوه ها مورد آزمایش قرار داده اند و نتایج مثبتی گرفته اند. اکنون این آزمایشها روی سیستمهای حیوانی انجام می شود تا نتیجه ضد پیری آن مشاهده شود این آنزیم می تواند به طول عمر سلولهای اندامی نیز کمک کند یا خیر.این گیاه همچنین می تواند برای درمان آسم، روماتوئید آرتروز، درمان بافتهای زخمی یا سوخته و قرنیه به کار رود.براساس اظهارات دکتر سانجی از این گیاه می توان در تولید انواع کرمها، لوسیونها، شامپوها و همچنین در فرآیندهای ذخیره سازی مواد غذایی فرآوری نشده و حفاظت از گیاهان در برابر شرایطی چون خشکی و گرمای شدید بهره گرفت./14</font><br><div align="center"><font size="2"></font><div align="center"><font size="2"><br></font><div align="right"><div style="text-align: center;" align="right"><span style="color: rgb(102, 0, 204); font-size: large;">کشکول در کشکول</span></div><div align="right"><div align="right"><div align="right"><div align="right"><font size="2"><a href="http://www.tebyan.net/Archive/SpecialOccasions/International/2008/12/7/80430.html" target="" title="">کشکول شادی</a></font></div><a href="http://alhassanain.org/persian/?com=book&amp;id=854" target="" title="">کشکول شیخ بهائی</a><br><font size="2"><a href="http://banovan.tehran.ir/default.aspx?tabid=91&amp;ArticleId=26" target="" title="">کشکول مهربانی</a><a href="http://www.yjc.ir/fa/tag/1/%DA%A9%D8%B4%DA%A9%D9%88%D9%84" target="" title=""><br>کشکول باشگاه خبرنگاران&nbsp; <br></a></font></div></div></div></div></div></div></div><div align="center"><br><font size="2"><img src="http://s8.picofile.com/file/8364981300/%DA%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%DA%AF%D9%88%D9%86.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8364981300/%DA%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%DA%AF%D9%88%D9%86.jpg"></font></div><div align="right"><div align="right"><div align="right"><font size="2"><a href="http://www.khabaronline.ir/detail/238010/ict/hardware" target="" title="">چگونه گوشی خیس خود را نجات دهیم؟</a></font></div><font size="2"><a href="http://www.asriran.com/fa/news/227758/12-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%B1%DA%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87" target="" title="">12راه مبارزه با مورچه‌ها در خانه </a></font></div><font size="2"><a href="http://www.asriran.com/fa/news/227311/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B9%DA%A9%D8%B3" target="" title="">شهرهای شناور آینده </a><br></font></div><font size="2"><a href="http://www.khabaronline.ir/detail/226338/ict/internet" target="" title="">چطور پشت کامپیوتر بنشینیم ( فیلم آموزشی )</a></font></div><a href="http://hamshahrionline.ir/service/LifeSkills" target="" title=""></a><div align="right"><font size="2"><a href="http://www.varzesh3.com/">ورزش سه</a></font></div> </div> text/html 2012-05-08T23:00:49+01:00 kashkool.mihanblog.com فیلم کوتاه http://kashkool.mihanblog.com/post/3 <a href="http://www.yjc.ir/fa/news/3986098/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%B9%D8%A8%D9%87" target="" title="">درون خانه کعبه </a><br><br><br>[http://www.aparat.com/v/7Ur0E]<br><br><br><font size="2"><a href="http://shefanews.com/fa/pages/?cid=14657" target="" title="">جوان چینی که از مریضی بزرگ شدن پا رنج می‌برد</a></font><br><br><br><iframe src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/kIECX/vt/frame" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" height="135" width="240"></iframe><div align="right"><div align="right"><div align="right"><div align="right"><font size="2"><a href="http://www.khabaronline.ir/detail/222696/society/events" target="" title=""><br></a></font></div><div align="right"><font size="2"><a href="http://www.yjc.ir/fa/news/3994418/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%84%D8%AD%D8%B8%D9%87-%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D8%B9%D9%88%D8%B6-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA" target="" title="">لحظه رنگ عوض کردن یک آفتاب پرست<br><br></a></font><iframe src="http://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/BivCe/vt/frame" mozallowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" allowfullscreen="true" height="135" width="240"><br></iframe><br></div></div><font size="2"><a href="http://www.jamejamonline.ir/newstext.aspx?newsnum=100815011651" target="" title=""><br>سفر خانوادگی به شیوه هندی<br></a><br></font></div></div><font size="2"><a href="http://www.bornanews.ir/Pages/VideoNews-2336.aspx" target="" title=""><br></a><iframe src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/ab9Zg/vt/frame" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" height="135" width="240"></iframe><br><a href="http://www.bornanews.ir/Pages/VideoNews-2336.aspx" target="" title=""></a></font><br><div align="right"><a href="http://www.khabaronline.ir/detail/220951/society/events" target="" title=""><font size="2">رانندگی روی لبه پنجره خودرو</font></a><font size="2"><a href="http://www.yjc.ir/fa/news/3971240/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%AA%D8%B1" target="" title=""><br><br></a></font><br><div align="right"><div align="right"><font size="3"><iframe src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/fM3PH/vt/frame" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" height="135" width="240"></iframe><a href="http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=150316" target="" title=""><br></a></font><br><font size="3"><a href="http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=150316" target="" title=""></a></font><font size="3"><a href="http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=150316" target="" title=""><br>فیلم /3</a></font><br><font size="2"><font size="2"><br><a href="http://www.asriran.com/fa/archive?sec_id=28" target="" title="">فیلم /6</a></font><a href="http://www.yjc.ir/fa/services/11" target="" title=""><br></a></font><font size="2"><a href="http://www.yjc.ir/fa/services/11" target="" title=""><br>فیلم /10<br></a></font><br><div id="14723220454725669"><br><iframe src="http://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/nyI1C/vt/frame" mozallowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" allowfullscreen="true" height="135" width="240"></iframe></div></div></div></div><br><div id="14723732656694294"><font size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><a href="http://www.bornanews.ir/Pages/VideoNews-2336.aspx" target="" title="">تشکیل جنین انسان<br><br></a></font></font><iframe src="http://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/Bjzar/vt/frame" mozallowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" allowfullscreen="true" height="135" width="240"></iframe></div><br><div id="14723771575781266"><div id="14724036986487448"><font size="2"><a href="http://www.yjc.ir/fa/news/3971240/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%AA%D8%B1" target="" title="">حیوان عجیبی موسوم به آنتیتر </a></font><br><br><iframe src="http://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/ik0Jm/vt/frame" mozallowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" allowfullscreen="true" height="135" width="240"></iframe><br><br><br><br><div id="14724920981416322"><a href="http://footballonline.ir/Video.aspx" target="" title="">فیلم هایی از فوتبال</a><br><br><br>[http://www.aparat.com/v/WOPtJ]<br><br><br><br><iframe src="http://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/1Oqph/vt/frame" mozallowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" allowfullscreen="true" height="135" width="240"></iframe></div></div></div> text/html 2012-05-08T01:45:38+01:00 kashkool.mihanblog.com شگفتی ها ، عجائب و دیدنی ها 1 http://kashkool.mihanblog.com/post/2 <div align="center"><div style="text-align: center;"><div style="text-align: center;"><div align="center"><div align="center"><div align="right"><div align="right"><div align="center"><div align="center"><div align="center"><div align="center"><div align="right"><div align="center"><div align="center"><div align="right"><div align="center"><div align="right"><div align="center"><div align="center"><div align="right"><div align="right"><div align="center"><div align="center"><div align="right"><div align="right"><div align="right"><div align="center"><div align="center"><div align="center"><div align="right"><div align="center"><div align="right"><div align="center"><div align="center"><div align="right"><div align="center"><div style="text-align: right;"><div align="center"><div align="right"><div align="center"><font color="#006600">نوزاد تک چشم !</font><br><div align="right">&nbsp;پزشکان هنگامی که یک نوزاد دختر اندونزیایی را در یکی از بیمارستان های این کشور به دنیا آوردند بسیار وحشت زده شدند. نوزاد تازه متولد شده با یک چشم بزرگ روی پیشانی اش متولد شد و پس از هفت ساعت درگذشت.<br>این نوزاد پنجمین فرزند آتانا آریانانتو و سوریانتا بود. نوزاد بیش از 2 کیلو وزن داشت و تمامی اعضای بدن او به جز صورتش کاملا طبیعی بود. اما در صورت بینی نداشت و تنها یک چشم بزرگ وسط پیشانی اش بود.<br>سوریانتا در طول بارداری هرگز سونوگرافی انجام نداده بود بنابراین از وضعیت بچه خبر نداشت و با دیدن چهره او شوکه شد. با این وجود پزشکان نوزاد را دراتاق مراقبت های ویژه قرار دادند و هر 15 دقیقه او را بررسی می کردند اما با همه مراقبت ها درگذشت.<br>با توجه به این موضوع که والدین نوزاد در معدن کار می کردند، پزشکان علت این جهش نادر را تاثیر جیوه و ویروس سرخجه تشخیص دادند./10<br></div><br><img class="image_btn img-responsive2" style="margin: 0px;" title="تولد غول یک چشم در اندونزی+تصاویر" src="https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1397/6/24/8645298_667.jpg" alt="تولد غول یک چشم در اندونزی+تصاویر" width="600" height="338" align=""></div><br><div align="center"><font color="#006600">لاک پشت دو سر !</font><br></div>یک لاک پشت دو سر در جنوب تایلند و در سواحل نوندابوری تایلند یافت شد. این لاک پشت نوزاد، دو سر دارد و بدون هیچ مشکلی زندگی می کند. این لاک پشت به سرعت به مرکز تحقیقاتی در نوندابوری ارسال شد. یک نوع جهش ژنتیکی باعث دو سر شدن آن شده است.<br>این لاک پشت «میکل آنجلو» نام گرفته است. قرار است از زندگی این لاک پشت مستندی تهیه شود./6<br><br></div><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#006600"><img alt="" src="http://cdn.asriran.com/files/fa/news_albums/570063/16826/resized/resized_758629_138.jpg" style="display: block;margin: auto;width: auto;height: auto;" class="img-responsive"><br>لباس نو برای مردگان</font><br><div align="center"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#006600"><font color="#000000"><img src="http://s9.picofile.com/file/8364987784/lebasemordegan.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8364987784/lebasemordegan.jpg"><br>در یکی روستاهای اندونزی، ط</font></font><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#006600"><font color="#000000">ی </font></font><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#006600"><font color="#000000">مراسم خاص</font></font><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#006600"><font color="#000000">ی</font></font><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#006600"><font color="#000000"> مرده را پس از یک سال از خاک در می آورند، به او</font></font><br></div><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#006600"><font color="#000000">لباس نو میپوشانند و او را دو باره دفن میکنند ./26</font><br><br>پسر آهنربایی یزدی</font><br></div><div align="right">به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان از یزد؛ ابوالفضل نوجوان 12 ساله یزدی تحت تاثیر یک فیلم تشویق به چسباندن قاشق به بدن خود میشود و در نهایت تحیر متوجه خاصیت آهنربایی خود می گردد.<br><br><div align="center"><img alt="http://s6.picofile.com/file/8200925218/515497_905.jpg" src="http://s6.picofile.com/file/8200925218/515497_905.jpg"></div><br>ابوالفضل الان با چسباندن قاشق و سینی به بدن خود اطرافیان خود را شگفت زده کرده است.<br>هرچند خانواده این نوجوان همه وسایل فلزی را دور از دسترس وی قرار میدهند اما ابولفضل این خاصیت آهنربایی خود را دوست دارد و می ترسد روزی این خاصیت را از دست بدهد!<br><br><div align="center"><img alt="http://s6.picofile.com/file/8200925176/515495_105.jpg" src="http://s6.picofile.com/file/8200925176/515495_105.jpg"></div><br>گفته می شود اثرات مغناطیسی بیشتر در قسمت های قفسه سینه و شکم این کودک محسوس است<br></div><font color="#006600"><font size="1"><br></font></font><div align="right"><div style="text-align: center;"><font style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;" size="2" color="#006600">ماری که در سر یک کودک زندگی می کند</font><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8364880342/mar.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8364880342/mar.jpg"></div></div><div align="right"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">زندگی و دوستی یک مار در سر یک پسر بچه 10 ساله به یکی از سوژه های خبری تبدیل شده است.این مار از کودکی در سر این کودک زندگی می کند و آنها به قدری به هم وابسته هستند که نه مار حاضر به بیرون آمدن از سر پسر بچه است و نه بچه علاقه دارد مغز او را برای خارج کردن مار از سرش جراحی کنند.این مار همیشه در سر این کودک زندگی می کند و این پسر بچه هیچ علاقه ای به اسباب بازی هایش ندارد و ترجیح می دهد که تمام زمان را با این مار سپری کند و بازی کند./10</font></div></div><font color="#006600"><font size="2"><br>بزرگترین کلکسیون جمجمه در جهان<br></font></font><div align="center"><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8364953026/jomjomeh.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8364953026/jomjomeh.jpg"></div></div></div>این گورستان که در منطقه سالزبورگ اتریش قرار دارد، اسکلت ‌‌های جمجمه مردگان که روی آنها اسم و مشخصات هر فرد مرده به همراه نقاشی ‌‌هایی چون گل وجود دارد، تشکیل شده است. این گورستان در گوشه‌ای از یک کلیسای کاتولیک قرار دارد و متعلق به قرن 15 است. سوزاندن مرده‌‌ها در قرن 12 میلادی ممنوع اعلام شد و از آن زمان به بعد تصمیم به ساخت چنین گورستانی آن هم به این شکل گرفته شده است.بنا بر اعتقاد مردم این منطقه در کنار این جمجمه‌‌ها شمع‌‌های روشن قرار داده می‌شود تا روح مردگان در روشنایی بوده و در تاریکی نباشند. روی برخی از جمجمه‌‌ها تصاویر متفاوت از صلیب نیز کشیده شده است.هر جمجمه نمایانگر یک سنگ قبر است چراکه می‌توان تاریخ مرگ را نیز در آن دید. سوزاندن مرده‌‌ها در این روستا در زمان‌های گذشته ممنوع بوده بنابراین اجساد دفن می ‌شدند و حدود 10 تا 15 سال بعد نبش ‌قبر شده و سپس جمجمه‌‌ها خارج می‌شدند و اسامی آنها با نقاشی روی آنها حک می‌شد و برای مدتی در برابر نور خورشید قرار می‌گرفته و سرانجام در این گورستان جمع ‌آوری می‌شدند.بنا بر اطلاعات رسانه های محلی، آخرین جمجمه در سال 1995 به مجموعه اضافه شده و متعلق به زنی بوده که در سال 1983 جان ‌باخته و یکی از آرزوهایش قرار گرفتن جمجمه‌اش در این مجموعه عجیب و غریب بوده است.اگرچه بسیاری از مردم محلی از حضور در چنین محلی ترس زیادی دارند اما اتریشی ها بابت نشان دادن این گورستان به گردشگران خارجی پول زیادی به جیب می زنند./10<br></div><font size="2" color="#006600">عجایب دیدنی و شگفت انگیز اعماق دریاها<br></font><div style="text-align: center;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8364981800/%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8364981800/%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C.jpg"></div><div align="center">بقیه تصاویر&nbsp; <font size="2" color="#660000"><a href="http://www.asriran.com/fa/news/221236/%D8%B9%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%A8-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%B4%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2-%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7-%D8%B9%DA%A9%D8%B3" target="" title="">اینحا</a></font>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </div></div><font size="2" color="#006600"><br>شیطان تاریکی در زیر آب</font><br></div><div align="right">جزیره مشهور "چارلز داروین"،‌ جزیره گالاپاگوس، ‌محل سکونت جاندار شگفت انگیزی‌ است که می‌تواند بیش از 30 دقیقه بدون هوا در زیر آب باقی بماند و از گیاهان کف دریا تغذیه کند<br></div><div align="center"><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8364981484/sheitan.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8364981484/sheitan.jpg">&nbsp; </div></div>جزیره دور‌افتاده گالاپاگوس‌ که به دلیل سفر سال 1835 چارلز داروین به آن و شکل گرفتن عقاید وی درباره تکامل به شهرت دست پیدا کرده،‌ تنها جایی بر روی زمین است که می‌توان این ایگوآنای دریایی با چهره ترسناکش را یافت.این جاندار بی‌همتا که داروین آن را "شیطان تاریکی" نام‌گذاری کرده‌بود،‌ می‌تواند برای بیش از نیم ساعت به آرامی در کف دریا بایستد و از گیاهان بستر دریا تغذیه کند. این خزنده همچنین می‌تواند به عمق بیش از 13 متر شیرجه بزند اما بر اساس مشاهدات داروین،‌ این ایگوآنا بر روی خشکی فعالیت چندانی ندارد."هوارد هال" عکاس 62 ساله زیست محیطی،‌ توانسته از این جاندار با ظاهر ترسناکش درحالی که مشغول خوردن خزه‌های دریایی است،‌ عکاسی کند. /9<br></div><font size="2" color="#006600">گوزن کله سنگی</font><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8364953292/gavazn.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8364953292/gavazn.jpg"></div>به گفته کارشناسان این گوزن دچار یک نوع بیماری ژنتیکی نادر است که در ناحیه سر خود دچار عدم تعادل هورمونی شده و به جای رشد شاخ‌‌ها روی سرش برجستگی‌‌های عجیبی به وجود آمده است. ساکنان گوتنبرگ سوئد که اولین بار این گوزن در این منطقه دیده شده معتقدند چهره‌ این بچه گوزن زشت است و در نگاه اول انسان بخصوص بچه ها را دچار وحشت می ‌کند. حالت سر این گوزن کوچه به گونه ای است که انگار این بچه گوزن کلاه سنگین و بزرگی از جنس سنگ بر سرش گذاشته است. با توجه به اینکه بروز چنین بیماری نادری بندرت اتفاق می ‌افتد، این گوزن در حال حاضر تحت نظر دامپزشکان قرار دارد و از جهتی این بچه گوزن، گوزنی منحصر به فرد است که می ‌تواند به دانشمندان کمک زیادی برای انجام تحقیقات شان بکند/10.<br></div></div><font size="2" color="#006600"><br>&nbsp;ابراز خوشحالی ماهیهای پرنده</font><br></div></div></div><div align="right"><span id="Newsdetails2_lblBody" class="news_body"> تصویری که توسط یورگن برگر و ماهاندرا سوناوین از موسسه زیست شناسی ماکس پلانک از ماهیهای دو روزه دانیوی گورخری گرفته شده جایزه اول مسابقه عکاسی میکروگرافی را از آن خود کرد.<br></span><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8364981518/khandan.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8364981518/khandan.jpg"><br><span id="Newsdetails2_lblBody" class="news_body"></span></div><div align="center"><span id="Newsdetails2_lblBody" class="news_body"></span><div align="right"><span id="Newsdetails2_lblBody" class="news_body"><p><font size="1"><span style="font-size: 11px">این موجودات با ظاهر عجیب در حقیقت ماهی دانیوی گورخری هستند که از طریق ذره بین الکترونیکی مشاهده شده است، دو حفره بالای </span></font><font size="1"><span style="font-size: 11px">دهاننشان نشان </span></font><font size="1"><span style="font-size: 11px">دهنده سیستم بویایی آنها است</span>این ماهی های کوچک در موسسه زیست شناسی ماکس پلانک در توبینگن آلمان به عنوان بخشی از تحقیقات روی </font><font size="1">سلولهای حسی<b> </b></font><font size="1">و </font><font size="1">توسعه اندامهای جنینی مورد مطالعه قرار دارند، مطالعاتی که برای دو دانشمند جایزه 5 هزار یورویی به ارمغان </font>آورد.ماهی گورخری یا دانیو ماهی مناطق<b> </b>گرمسی آب شیرین است که عمدتا در آکواریومهای تحقیقاتی یافت می شود. این ماهی ها ظرف سه ماه تبدیل به یک ماهی بالغ می شوند.در طول مرحله کرمینه ایی، این ماهی از نظر باله، پوست، قلب و مغز خود دچار دگردیسی کامل می شود.تصویر یک آخوندک رنگی نیز در جایگاه دوم این مسابقه قرار گرفت که توسط ایگور سیوانوویسز عصب شناس زیستی گرفته شده است.<br></p></span><span id="Newsdetails2_lblBody" class="news_body"></span><span id="Newsdetails2_lblBody" class="news_body"></span><span id="Newsdetails2_lblBody" class="news_body"></span></div><span id="Newsdetails2_lblBody" class="news_body"></span><span style="font-size: 11px"><strong>تصویر آخوندک رنگی شگفتی داوران مسابقه را برای تکنیکهای به کار گرفته شده در گرفتن عکس برانگیخت</strong></span><br><div align="right">عکاس این تصویر توضیح داده است که این جانور&nbsp;چگونه وقتی مورد تهدید قرار می گیرد اندامهای خود را از هم باز می کند تا دشمنان را گیج کند. آنها همچنین از پایهای جلویی خود برای به دام انداختن طعمه استفاده می کنند. همچنین تصویری از سیستم فعال ایمنی انسان در یک نگاه که می تواند با یک گل اشتباه گرفته شود در مقام دوم این مسابقه با آخوندک رنگی شریک بود.تصویر سیستم ایمنی انسان از سوی ولکر برنکمان از دپارتمان عفونت موسسه زیست شناسی ماکس پلانک در برلین گرفته شده است. این تصویر نشان دهنده یک سلول سفید خونی ( به رنگ قرمز) درحال بلعیدن یک باکتری سل ( به رنگ سبز) است که توسط یک اسکن الکترونیکی&nbsp; گرفته شده است.<br></div></div></div><div align="right"><span id="Newsdetails2_lblBody" class="news_body"></span><span id="Newsdetails2_lblBody" class="news_body"></span><div align="center"><span id="Newsdetails2_lblBody" class="news_body"><p style="text-align: center"> <span id="Newsdetails2_lblBody" class="news_body"></span></p><p style="text-align: center"> <img src="http://s9.picofile.com/file/8364981534/akhoondak.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8364981534/akhoondak.jpg"></p></span><p></p><div align="right"><span id="Newsdetails2_lblBody" class="news_body"><p style="text-align: right;"><span style="font-size: 11px">تصویر سیستم ایمنی انسان که نشان دهنده یک سلول سفید خونی ( به رنگ قرمز) درحال بلعیدن یک باکتری سل ( به رنگ سبز) است که توسط یک اسکن<strong> </strong>الکترونیکی&nbsp; گرفته شده است</span>.اختراع میکروسکوپ در قرن 17میلادی توسط آنتونی فان لیوونهوک، دید تازه‌ای به مردم بخصوص به پژوهشگران داد، اما 50 سال طول کشید تا با نصب دوربین عکاسی، نمای زیر میکروسکوپ نوری تصاویری تهیه شد. درحال حاضر تصاویر گرفته شده توسط میکروسکوپ الکترونی کاربردزیادی در پزشکی و ژنتیک و تحقیقات سلولی دارند./14<span id="Newsdetails2_lblBody" class="news_body"></span></p></span></div><span id="Newsdetails2_lblBody" class="news_body"></span></div><span id="Newsdetails2_lblBody" class="news_body"></span><span id="Newsdetails2_lblBody" class="news_body"></span></div></div></div><font size="2" color="#006600">زندگی با ببر در خانه</font><br></div><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8364953334/babr.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8364953334/babr.jpg"></div></div>&nbsp;داشتن حیوانات خانگی در نقاط مختلف جهان امروزه یک مسئله تقریبا عادی است. حیواناتی مثل: سگ، گربه، موش&nbsp; از جمله موجوداتی هستند که به عنوان حیوان خانگی نگهداری می شوند. اما نظر شما درباره نگهداری از یک ببر به عنوان حیوان خانگی چیست؟ یک زوج اهل آفریقای جنوبی که علاقه خاصی به نگهداری از حیوانات خانگی دارند در کنار تعدادی سگ از یک ببر هم مراقبت می کنند. سال گذشته در حالی که این ببر تنها یک توله 9 هفته ای بود توسط این زوج خریداری شد و از آن به بعد در کنار آنان زندگی می کند. این ببر از آن موقع تا به الان به خوبی رشد کرده و وزن آن به 171 کیلوگرم رسیده است. او در این خانه در سایر سایر اعضاء زندگی می کند و از آن زمان به این طرف به مانند یک عضو از این خانواده در این خانه زندگی می کند. او در کنار صاحب خود به خواب می رود، در آشپزخانه غذا می خورد و در وان حمام نیز استحمام می کند./ 10<br></div><div align="center"><font size="2" color="#006600">این مرغ تخم رنگی می گذارد<br></font><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8364880318/tokhmrangy.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8364880318/tokhmrangy.jpg"><p align="right">در نزدیکی روستایی فلسطینی مرغی است که تخمهای صورتی رنگ می گذارد. این مرغ که مثل همه مرغهای دیگر تخمش سفید رنگ بود، ناگهان بدون هیچ دلیلی تخمهای رنگی می گذارد.صاحب آن می گوید تغذیه این مرغ عوض نشده است. رنگ سفیده و زرده تخم مرغهای این مرغ مثل تخم مرغهای معمولی است./4<br></p></div></div></div><font size="2" color="#006600">مواجهه كودك و موجود عظیم‌الجثه در آکواریوم شهر اورلاندو در فلوریدای آمریکا</font><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8364953592/akvarium.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8364953592/akvarium.jpg"><br>آكواریوم شهر اورلاندو در فلوریدای آمریکا/1<br> </div><font size="2" color="#006600"><br>معماری شگفت‌انگیزِ خانه در حال سقوط</font><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8364961176/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87kaj.jpg"><br><span id="Newsdetails2_lblBody" class="news_body"></span></div><span id="Newsdetails2_lblBody" class="news_body">«خانة در حال سقوط» سازه‌ای پیچیده با نمایی کاملاً ساده و سنتی است که بر فراز ساختمانی مدرن و امروزی ساخته شده است.<br>«خانة در حال سقوط» در عین استحکامِ زیاد، دارای کمترین سطح تماسِ ممکن با بنای زیرین است. همین امر فوراً حالت ریزش و سقوط را در ذهن بیننده تداعی می‌کند و او را متقاعد می‌سازد که علی القاعده باید حادثه‌ای همچون زلزله این نتیجه را به بار آورده باشد. در واقع بیشترین قسمت خانه در هوا معلق است. این حالت در وهله اول، احتمال سقوطِ قریب الوقوع آن را در ذهن بیننده تقویت کرده، تعجب و هراس او را برمی‌انگیزد. طراحی و ساخت «خانة در حال سقوط»، با هزینه‌ای بالغ بر یک میلیون و سیصد هزار دلار، هفت سال به طول انجامیده است. این بنای جالب و دل‌انگیز، بر فراز ساختمان مدرن ژاکوب هال در کالیفرنیا، علاوه بر شهرت جهانی برای طراح خود، برای منطقه لطافت و زیبایی و برای ساکنین حظّ بصر به ارمغان آورده است./9</span><br><span id="Newsdetails2_lblBody" class="news_body"></span></div><span id="Newsdetails2_lblBody" class="news_body"><br>&nbsp;<font size="2" color="#006600">تصویر سه بعدی از مورچه‌ها</font></span><br><span id="Newsdetails2_lblBody" class="news_body"></span></div><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8364961368/morcheh.jpg"><br><span id="Newsdetails2_lblBody" class="news_body"></span></div><span id="Newsdetails2_lblBody" class="news_body">دانشمندان در جستجوی راهی هستند تا بتوانند تصویر سه بعدی از تمام گونه های شناخته شده علمی تهیه کنند در این راستا موفق به تهیه تصاویر سه بعدی از مورچه ها شدند./14 گزارش کامل را<font size="2"> </font></span><font size="2"><a href="http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=1622973" target="" title="">اینجا</a></font><span id="Newsdetails2_lblBody" class="news_body"> مطالعه بفرمائید</span>.<br><span id="Newsdetails2_lblBody" class="news_body"></span></div><span id="Newsdetails2_lblBody" class="news_body"><font size="2" color="#006600"><br>تصویری از یک جنگل مصنوعی در سنگاپور/ جنگلی برای تولید انرژی خورشیدی</font></span><br><span id="Newsdetails2_lblBody" class="news_body"></span></div></div> <div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8364988900/jangalmasnooey.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8364988900/jangalmasnooey.jpg"><br><span id="Newsdetails2_lblLead" class="news_lead" dir="rtl"></span></div><span id="Newsdetails2_lblLead" class="news_lead" dir="rtl">جنگل جدید مصنوعی سنگاپور علاوه بر داشتن گیاهان گرمسیری، سرخسهای بالارونده و منظره ای جذاب، در کنار آب قرار دارد و دربرگیرنده نخستین درختان مکانیکی جذب انرژی خورشیدی است که 50 متر ارتفاع دارند./14 ،&nbsp; گزارش کامل را </span><a href="http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=1623782" target="" title=""><font size="2">اینجا</font></a><span id="Newsdetails2_lblLead" class="news_lead" dir="rtl"> مطالعه بفرمائید&nbsp;</span><br></div><font size="2" color="#006600"><br>&nbsp;بزرگترین سماور دنیا<br></font><img src="http://s8.picofile.com/file/8364961426/samavar.jpg"><div align="right">&nbsp;بزرگترین سماور دنیا به همت مرحوم محمد بادآور یکی از هنرمندان بروجردی سال 82 ساخته شده است.این هنرمند سماور را از ورق برنج ساخته است. این سماور که اکنون در میان حیاط اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بروجرد قرار دارد با 5 الی 6 کیلو زغال 700 لیتر آب را جوش می‌آورد، .&nbsp; سماور مذکور به عنوان نمادی از تاریخ هنر و صنعت بروجرد بوده که مردمانش بیش از 200 سال است که به هنر ورشو سازی مشغول هستند. / 1 - تلخیص از کشکول &nbsp; <br></div></div><a href="http://img.irna.ir/1391/13910228/80136848/80136848-2569400.jpg"><font size="2" color="#000000"><font color="#006600"><br>پارك كوتوله ها در چین</font></font><br></a><img src="http://s9.picofile.com/file/8364961518/kotolehha.jpg"><div align="right"><span style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt">در شهر 'كونمینگ ' مركز استان ' یون نن ' در جنوب غرب چین از چندی پیش یك پارك جنگلی برای زندگی انسان های كوتاه قد ایجاد شده است . بازدیدكنندگان از این پارك كوتوله های پادشاه و شاهزاده را از نزدیك می بیننند و با زندگی بیش از 100 آدم كوتاه قد آشنا می شوند. كسانی كه به این پارك وارد می شوند و قصد زندگی در آن دارند نباید بیشتر از یك متر و 30 سانتیمتر قد داشته باشند. در این پارك كوتوله ها برای خود برنامه های تفریحی از جمله ساخت فیلم ، هنرپیشگی ، گردشگری ، آوازخوانی و غیره دارند. پادشاهی لی لی پوت در پارك جنگلی جنوب غرب چین نگهبانان و ماموران حفاظتی را نیز برای حراست از این مكان استخدام كرده و ستونی از كوتوله های نگهبان در طول روز در این پارك قدم می زنند./11</span><br><span style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt"></span></div><span style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt"><font size="2"><font color="#006600"><br>شکاف در دریا !</font></font><br></span><div style="text-align: center;"><img src="http://s9.picofile.com/file/8364961784/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7.jpg"></div></div><div align="right"><span style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt">دو بار در سال بین فوریه و ژانویه در نزدیکی جزیره چیندو یکی از بزرگترین جزایر کره جنوبی آب به حدی فروکش میکند که جاده ای به طول حدودا 3 کیلیمتر از زیر آب ظاهر میشود. عرض این جاده طبیعی از 3 تا 10 متر متفاوت است و ساکنان جزیره میتوانند با پای پیاده از وسط دریا عبورکنند./8&nbsp; </span><br></div><font size="2"><font color="#006600">درختی شبیه مار</font></font><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8364981600/darakhtemar.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8364981600/darakhtemar.jpg"></div>درخت نخلی شبیه به مار /13<br><div id="tag_55"><font size="2"><font color="#006600"><br>چتر از جنس شیشه/6</font><br></font></div><img src="http://s8.picofile.com/file/8364961918/thumbee.jpg"><div align="right"><div align="center"><font size="2"><font color="#006600"><br>پیرمرد ۸۳ ساله بعد از ۶۰ سال صاحب فرزند شد</font></font><br></div>حاج امیر امیدوارپناه 83 سال سن دارد و در یکی از روستاهای ابرکوه زندگی می کند. این پیرمرد ابرکوهی در 23 سالگی با زن اول خود ازدواج کرد و قریب به 50 سال بدون اینکه صاحب فرزندی شوند، زیر یک سقف زندگی کردند تا اینکه همسر اول وی در سال 1380 از دنیا رفت.این پیرمرد ابرکوهی در مورد زندگی خود گفت: در طول زندگی 50 ساله با همسر اولم، به پزشکان متعددی مراجعه کردیم اما هیچ نتیجه ای از این مراجعات نگرفتیم و هرگز صاحب فرزندی نشدیم. در آن دوران پیگیری های بسیاری برای اینکه صاحب اولاد شده و به آرزوی خود برسیم از اطبا مختلف داشتیم ، اما از آنجا که همه چیز به خواست و اراده خداوند متعال انجام می شود، هرگز صاحب فرزندی نشدیم و در این مدت نیز راضی به رضای خدا بودیم.<br>محمد اسماعیل عطای خداوندی بود<br><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8364880384/bachehpiremard.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8364880384/bachehpiremard.jpg"></div>وی افزود: بعد از فوت همسرم و حدود سه سال پیش به علت تنهایی، همسر دوم اختیار کردم و امروز حدود 15 روز است که از او صاحب فرزند شده ام. این در حالی بوده است که وی خود نیز انتظار فرزند دار شدن را نداشت.<br>امیدوارپناه در مورد نحوه نامگذاری فرزند خود اظهار داشت: به خاطر اینکه در سفر به مکه در چند سال گذشته و در حجر اسماعیل از خداوند تقاضای فرزند کرده بودم، نام فرزندم را اسماعیل گذاشتم و به درخواست مادرش و به واسطه این که کودک ما روز قبل از ولادت حضرت فاطمه (س) دختر نبی اکرم (ص) به دنیا آمده بود نام محمد را نیز به ابتدای اسم او اضافه کردیم. اعتقاد دارم که رسیدن به آرزوی همیشگی و اعطای "محمد اسماعیل" به خانواده من هدیه خداوندی بود.<br>شوهرم دل زنده است .همسر این پیرمرد 83 ساله نیز که زنی 30 ساله است در مورد نحوه ازدواج خود با وی اظهار داشت: به صورت اتفاقی و در زمانی که ایشان با آشنایان به دنبال همسر جستجو می کرد با وی آشنا شدم و علیرغم نظر برخی از آشنایان که سن ایشان را مناسب ازدواج با من نمی دانستند، با وی ازدواج کردم. به اعتقاد من بسیاری از جوانان ظاهرا جوان هستند ولی شوهر من ظاهرأ پیر اما دارای دلی جوان است و نشانه دل زنده بودن زندگی شیرینی است که در طی مدت سه سالی که از زندگی ما می گذرد، داشته ام./4<br></div><font size="2" color="#006600">پیرزن شاخ دار</font><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8364981642/%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D9%86_%D8%B4%D8%A7%D8%AE.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8364981642/%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D9%86_%D8%B4%D8%A7%D8%AE.jpg"><div align="right">معلوم نیست پیرزن كهنسال چینی چه دروغی شنیده كه شاخ در آورده است. در هر صورت شاخ‌های پیرزن 100 ساله پزشكان چینی را بدجوری شگفت‌زده كرده است.حالا باید «ژانگ روی فانگ» 100 ساله را یكی از مشهورترین زنان استان «هنان» چین دانست. یك شاخ، روی پیشانی این مادربزرگ روئید و نام او را به سر زبان‌ها انداخت. این شاخ، هفته به هفته بزرگ‌تر شد البته بی این كه برای«ژانگ» مشكل خاص جسمی به وجود بیاید.خودش می‌گوید اگر چه از روییدن شاخ به روی پیشانی‌اش رنج می‌كشد اما همچنان با امید به زندگی خود ادامه می‌دهد. این پدیده پزشكان چینی را بدجوری شگفت‌زده كرده است و آنان به دنبال پاسخ قانع‌كننده‌ای هستند كه البته هنوز پیدا نكرده‌اند. /17 <br></div><font size="2" color="#006600"><br>مردی که در دنیا بی‌نظیر بود! </font><br><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8364981668/nabegheh.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8364981668/nabegheh.jpg"></div></div>انسان فوق العاده‌ای بود. توانایی شگفت انگیزی در یادگیری ریاضیات و زبان داشت. وی می‌توانست در ۱۸ ماهگی نیویورک‌ تایمز بخواند و در ۸ سالگی به ۸ زبان صحبت کند.ویلیام جیم سایدیس، باهوش‌ترین فرد تاریخ بود که توانست در یک سالگی بنویسد، در ۵ سالگی به ۵ زبان رایج دنیا صحبت کند و در ۱۱ سالگی استاد دانشگاه هاروارد شد. سایدیس در سال ۱۸۹۸ در آمریکا به دنیا آمد و در سن ۴۶ سالگی نیز از دنیا رفت. او توانایی خارق‌العاده‌ای در یادگیری ریاضیات و زبان داشت. اولین بار به‌خاطر رشد مغزی زود‌ هنگام نامش بر سر زبان‌ها افتاد و بعد‌ها به‌خاطر تمرکز بر روی ذهنش به شهرت رسید ، اما در ‌‌نهایت خود را از انظار عمومی دور کرد و از ریاضیات هم دلزده شد و عقب کشید و با چندین نام مستعار مطلب می‌نوشت. از دیگر ویژگی‌ها او این است که می‌توانست در ۱۸ ماهگی نیویورک‌تایمز بخواند و در ۸ سالگی به ۸ زبان صحبت کند. جالب اینکه بعد‌ها خودش زبان دیگری را به‌وجود آورد که نامش را VENDERGOOD گذاشت.ناگفته نماند، ضریب هوشی انسان‌های نابغه بین ۱۵۵ تا ۲۰۰ است ولی سایدس در این زمینه رکورد باهوش‌ترین‌های دنیا را شکسته است.برای نمونه بد نیست بدانید که ضریب هوشی گالیله را ۱۸۰ تخمین می‌زنند و ضریب هوشی بیل گیتس بنیان‌گذار شرکت نرم‌افزاری مایکروسافت نیز ۱۶۰ است./7 <br><div align="center"><div id="tag_52"><font size="2"><font color="#006600"><br>بزرگترین جنگل سنگی دنیا</font></font></div></div><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8364953450/jangalsangy.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8364953450/jangalsangy.jpg"><div align="center"><div align="right">با مجموعه‌ای از صخره‌های بلند و تیز، نامهربان و خشن به نظر می‌رسد. گویی اینجا آخرین نقطه روی زمین است که ممکن است حیات در آن دیده شود. در غرب جزیره ماداگاسکار منطقه‌ای با نام "تی‌سینگی"(Tsingy) با وسعت 725 کیلومربع پوشیده از صخره‌های سنگی آهکی بلند و تیزی است که بر اثر ریزش مداوم باران و فرسایش میتوان گیاهانی را که در میان این صخره‌های خشن روییده است دید.به‌رغم چهره خشن،سرد و خطرناک این منطقه منزلگاه گونه‌های مختلف جانوری از جمله 11 نوع میمون نژاد لمور است./15<br></div><font size="2"><font color="#006600"><br>&nbsp;هفده آتش‌نشان</font></font><br></div></div></div><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8364880400/chagh.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8364880400/chagh.jpg"></div>همسر آقای «راسل پاركین» كه به خاطر اضافه‌ وزنش سال‌هاست خانه‌اش را ترك نكرده و در طبقه دوم یك آپارتمان زندگی می‌كند، زمانی كه با پلیس تماس گرفت به آنها گفت شوهر سنگین ‌وزنش بیمار شده و احتیاج به كمك دارد.17 آتش‌نشان و گروه پزشكی بیمارستان برای بیرون آوردن این مرد بسیار چاق كه در جنوب لندن زندگی می‌كند، بیش از هشت ساعت تلاش كردند تا در نهایت توانستند او را از پله‌های طبقه دوم پایین بكشند و به اورژانس برسانند. (دیلی‌میل)/17 <br></div><font size="2"><font color="#006600"><br>غاز زنده با تیری در سر</font></font><br><div align="right">یک غاز در کشور آمریکا که&nbsp; با یک تیر پرتاب شده از کمان از ناحیه سر مجروح شده و تیر همچنان در سرش است هنوز زنده است و پرواز&nbsp; می کند.این غاز با این وضعیت اولین بار در اوایل ماه فوریه در منطقه " Old Lyme " آمریکا دیده شد. مقامات مسئول بارها سعی کردند تا این پرنده را گرفته و به وی کمک کنند<br></div> <div style="text-align: center;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8364981684/%D8%BA%D8%A7%D8%B2.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8364981684/%D8%BA%D8%A7%D8%B2.jpg"></div><div align="right">اما نکته جالب این است که این پرنده با وجود وضعیت عجیب خود و با تیری در سر همچنان غذا و آب میخورد و میتواند&nbsp; پرواز کند. وضعیت این جانور با توجه به تصاویر تهیه شده از آن بسیار عجیب به نظر می رسد.این که چگونه این تیر که همچنان در سر این جانور فرو رفته است و به اندام حیاتی آسیب نزده است خود سوالی بزرگ است. در هر حال کارشناسان به دنبال این غاز هستند تا شاید بتوانند او را نجات دهند./15 &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br></div><font size="2"><font color="#006600"><br>ماهی طلا</font></font><br><img title="کشف ماهی شگفت انگیز از جنس طلا+عکس" style="margin-right: 7px; width: 308px; height: 160px;" src="http://rasekhoon.net/_WebSiteData/News/NewImages/ae8ef8c6-4894-4da4-bd43-d33b9441fde6.jpg" class="rich-image" alt="" border="1"><br><div style="text-align: right;">یک ماهی شگفت انگیز که در آبهای اطراف تایوان کشف شده و در موزه طبیعت تایوان نگهداری می‌شود.&nbsp; این ماهی کاملا به رنگ طلایی است و دانشمندان قسمت‌هایی از بدن این ماهی زیبا را دارای طلای خالص ۲۴ عیار می‌دانند!/7</div></div><font size="2"><font color="#006600"><br>قصری دیدنی</font></font><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8364981476/ghasr.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8364981476/ghasr.jpg"><br>قصر فردیناند چوال، توسط یک نامه رسان در هوتریوس فرانسه ساخته شده است. او قصد داشت تا از آن به عنوان آرامگاه خود استفاده کند، اما موفق به دریافت مجوز نشد. در حال حاضر قصر او در تمام دنیا معروف است./8<font size="2"><font color="#006600"><br><br>پسر هندی</font></font><br></div><img src="http://s8.picofile.com/file/8364880426/pesar_hendy1.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8364880426/pesar_hendy1.jpg"><br>پسری هندی با چهار دست و پا در شکم / 7<br><div id="tag_57"><font size="2" color="#006600"><br>پسر هندی پس از ۸ سال از شر دوقلوی انگلی خود&nbsp; رهایی </font><font size="2" color="#006600">یافت</font><font size="2"><font color="#006600"> </font></font><font size="2">&nbsp;&nbsp;</font> <br><div align="right"><div align="center"><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8364880434/pesar_hendy2.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8364880434/pesar_hendy2.jpg"><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8364880450/pesar_hendy3.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8364880450/pesar_hendy3.jpg"><div align="right">گروه پزشکی در بیمارستان شهر بنگلور هند با هدف اهدای یک زندگی عادی به این پسر بچه ، طی یک جراحی چهار ساعته در ماه ژوئن موفق به حذف قول انگلی از قفسه سینه این کودک شدند ./19 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br></div></div></div></div><font size="2"><font color="#006600">طویل‌ترین قبر جهان</font><br></font></div><div align="right">طویل‌ترین قبر جهان متعلق به «عمران نبی» است که 80 سانتی‌متر عرض و 30 متر طول دارد. البته این بدان معنا نیست که قد حضرت عمران(ع) 30 متر بوده است، بلکه برای تکریم آن حضرت چنین مزار طویلی در نظر گرفته‌اند. کشور عمان در جنوب دریای عمان قرار دارد. مقبره عمران نبی(ع) در شهر «صلاله» مرکز استان «ظُفار» قرار دارد و ظفار، جنوبی‌ترین استان عمان است. این کشور از سمت غرب با سه کشور امارات متحده عربی، عربستان سعودی و یمن همسایه است.<br><div align="center"><div style="text-align: center;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8364988584/%D9%85%D9%82%D8%A8%D8%B1%D9%87_%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%86%D8%A8%DB%8C2.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8364988584/%D9%85%D9%82%D8%A8%D8%B1%D9%87_%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%86%D8%A8%DB%8C2.jpg"></div></div></div><span id="bodyHolder_newstextDetail_nwstxtBodyPane"><span style="color: rgb(0, 102, 0);"> </span><span id="bodyHolder_newstextDetail_nwstxtBodyPane"><span style="color: rgb(0, 102, 0);"><br>نمای بیرونی مقبره عمران‌نبی کنار مسجدی به همین نام<br></span></span></span><img src="http://s8.picofile.com/file/8364988484/%D9%85%D9%82%D8%A8%D8%B1%D9%87_%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%86%D8%A8%DB%8C1.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8364988484/%D9%85%D9%82%D8%A8%D8%B1%D9%87_%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%86%D8%A8%DB%8C1.jpg"><br><br><br><div align="right">صلاله نه تنها از حیث وجود زیارتگاه عمران نبی(ع) یک شهر زیارتی محسوب می‌شود، بلکه به دلیل موقعیت ویژه خود، مرکز فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی عمان به حساب میآید و قطب گردشگری این کشور است./12 ، ادامه مطلب را<a href="http://has9.ir/extrapage/google" target="" title=""> <font size="3" color="#009900">اینجا</font></a><a href="http://has9.ir/extrapage/folow" target="" title=""><font size="2"> </font></a>مطالعه بفرمائید<span id="bodyHolder_newstextDetail_nwstxtBodyPane"><span id="bodyHolder_newstextDetail_nwstxtBodyPane"><span id="bodyHolder_newstextDetail_nwstxtBodyPane"></span></span><span id="bodyHolder_newstextDetail_nwstxtBodyPane"><span id="bodyHolder_newstextDetail_nwstxtBodyPane"></span></span></span><br></div><font size="2" color="#006600"><br>درختی عجیب</font><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8364981692/drakhtajib.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8364981692/drakhtajib.jpg"><br><br></div></div>درخت جابوتی کابا یا انگور برزیلی درختی است که میوه های آن به جای شاخه ها بر روی تنه اش می‌روید. میوه این درخت طوریست که گویی باغبانی خوش ذوق برای شگفتی همسایه ها آنها را به درخت چسبانده است./ 14 ، ادامه در بند چهارده <font size="2"><a href="http://has9.ir/extrapage/yahoo" target="" title="">اینجا</a>&nbsp;&nbsp; </font>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <br><div align="center"><div align="center">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font color="#006600">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br></font><font size="2" color="#006600"> عکس جمجمه ابوعلی سینا </font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </div></div><img src="http://s8.picofile.com/file/8364880492/%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8364880492/%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7.jpg"></div><div align="center"><br></div>خرداد سال 1328 کلنگ احداث آرامگاه جدید شیخ الرئیس بوعلی سینا؛ دانشمند بزرگ و شهیر کشورمان به زمین زده شد . ابن سینا پس از مرگ در همدان و در زیر حصار این شهر توسط ابوسعید دخدوک به خاک سپرده شد. دخدوک نیز پس از مرگ در کنار قبر ابن سینا دفن شد. پس از تخریب مقبره قدیم و گشودن قبر بوعلی سینا و ابو سعید دخدوک، جمجمه و قسمتی از استخوان‌های بوعلی و ابوسعید از خاک بیرون آورده شد و تصویری از جمجمه بوعلی سیناگرفته شد.بقایای استخوان‌های این دو نفر در جعبه‌های مخصوص مهر و موم و در آرامگاه جدید بوعلی سینا مجددا دفن شد. در تصاویر فوق، نمایی از جمجمه شیخ الرئیس بوعلی سینا و سنگ قبر قدیمی وی و ابوسعید دخدوک آورده شده است. سنگ قبر بوعلی سینا در قسمت پایین به شکل مکعب مستطیل به طول یک متر و 25 سانتیمتر و عرض 54 سانتیمتر و ارتفاع 25 سانتیمتر تشکیل شده است. قسمت بالای این سنگ قبر از هر جهت 10 سانتیمتر کوچکتر از قسمت پایین است و حدودا 33 سانتیمتر ارتفاع دارد و به صورت منشور درآمده است. این گونه سنگ قبرها در عهد مغول و بعد از آن دوره معمول بوده است. روی بدنه‌ها و حاشیه‌های این سنگ قبر، از هر 4 طرف به خط نسخ آیات و عباراتی به شکل برجسته حک شده است. سنگ قبر و تصویر جمجمه بوعلی سینا ، اکنون در موزه آرامگاه این دانشمند نگهداری می‌شود. /9 <br><div align="center"><font size="2" color="#006600"><br>تومور ۹۰ کیلویی</font><br><p><img src="http://s9.picofile.com/file/8364981434/tomor.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8364981434/tomor.jpg"></p><div align="center"><div align="right">تیم جراحی در کشور ویتنام ، طی یک عمل پیچیده ۱۲ ساعته موفق شدند توموری ۹۰ کیلو گرمی را که بر روی پای راست یک مرد ویتنامی به نام ” نگوین یوی های ” ( Nguyen_Duy_Hai&nbsp; )&nbsp; رشد کرده بود، از روی پای او بردارند.<br>پزشکان گفته اند که این مرد ویتنامی در حال حاضر در شرایط مساعدی قرار دارد.این مرد ، که ۳۱ سال سن دارد از ۴ سالگی با این تومور که توموری غیرسرطانی است اما بروز آن ناشی از یک ناهنجاری ژنتیکی نادر است، زندگی می کرد. بخشی از پای این مرد را برای جلوگیری از رشد این تومور در زمانی که او ۱۷ ساله بود، قطع کردند، اما این کار نتوانست از رشد این تومور جلوگیری کند. رشد غیرعادی این تومور مانع از آن شده بود که آقای هوی بتواند راه برود و یا خواب راحتی داشته باشد. مرحله آخر برداشتن این تومور&nbsp; در بیمارستانی در شهر هوشی مینه و به سرپرستی دکتر مک کی مک کینون انجام شد، دکتر مک کینون پیش از این توانسته بود توموری ۸۰ کیلوگرمی را با موفقیت از بدن یک زن رومانیایی خارج کند.مقامات این بیمارستان گفته اند که دکتر مک کینون دستمزدی بابت این عمل جراحی دریافت نکرده و سایر مخارج هم از طریق پول هایی که به این بیمارستان اهدا شده، پرداخت شده است./19<br></div><font size="2" color="#006600"><br>دو قلوهای بهم چسبیده مکزیکی</font><br></div></div><div align="center"><div style="text-align: center;"><img src="http://s9.picofile.com/file/8364981368/%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1_%DA%86%D8%B3%D8%A8%DB%8C%D8%AF%D9%87.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8364981368/%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1_%DA%86%D8%B3%D8%A8%DB%8C%D8%AF%D9%87.jpg"></div><div align="right">لوپیتا و کارمن اندرید دو خواهر دوقلوی مکزیکی هستند که از بدو تولد به یکدیگر چسبیده بودند. آنها سالها در مکزیک زندگی می کردند و از دو سال پیش برای انجام مراحل درمان به ایالات متحده آمریکا سفر کرده اند. آنابل کلارک عکاس خبری است که چهار سال در مراحل مختلف با این دو خواهر دوقلو و خانواده اش زندگی کرده و به تازگی گزارش تصوییر از این دو خواهر دو قلوی بهم چسبیده را منتشر کرده است./13<font size="1" color="#CC6600"><br></font><div align="right"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><div align="right"><div style="text-align: center;"><br></div></div></font><a href="http://www.yjc.ir/fa/news/4465336/%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%B9%DA%A9%D8%B3" target="" title="">قدیمی ترین شهرهای زنده دنیا&nbsp;</a><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br><a href="http://www.yjc.ir/fa/news/3991004/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A7" target="" title="" style="font-size: small;">آثار باستانی دنیا</a></font><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><a href="http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=1619883" title=""><br></a><a href="http://www.mehrnews.com/news/1619883/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AD%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%82%D8%AA%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86-%D9%87%D8%B1-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-4%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%B7%D9%88%D9%84-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AF" target="" title=""><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">تصاویری از زندگی حشرات چند میلیمتری</span></font></a></span></font><br><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"></span></font><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><a href="http://www.cheshm3.ir/News.aspx?ID=3881" title=""> </a></span></font><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"></span></font><div align="right"><font color="#000000"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://www.khabaronline.ir/detail/221578/science/fundamental-knowledge" target="" title="">شهرهای گمشده جهان</a></font><br></font><div align="right"><font size="2"><a href="http://www.yjc.ir/fa/news/4001161/%D8%B9%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%A8-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%DA%A9%D8%B3" target="" title="">عجایب دنیای اجساد</a></font><font size="2"><a href="http://www.hamshahrionline.ir/news-173636.aspx" target="" title=""><br></a></font></div><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"></span></font></div><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><a href="http://www.yjc.ir/fa/news/3987682/" title=""> </a><a href="http://www.yjc.ir/fa/news/3987682/%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AD%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%B9%DA%A9%D8%B3" title="">عجیب ترین حیوانات تازه کشف شد</a><a href="http://www.yjc.ir/fa/news/3982140/6-%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%B9%DA%A9%D8%B3" title=""><br>کشف مهم اسکلتی</a> <a href="http://www.yjc.ir/fa/news/3981573/%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9-%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%85%D8%B1%DA%AF%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%DA%A9%D8%B3" title=""><br>کوچک و مرگ بار</a></span></font><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><span style="mso-font-kerning:18.0pt"><a href="http://www.yjc.ir/fa/news/3982124/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%B9%DA%A9%D8%B3"><br>معروفترین برخوردهای شهابی</a></span></span></font><font color="#000000"><font size="2"><a href="http://www.hamshahrionline.ir/news-173636.aspx" target="" title=""><br>وحشت مردم چین از یک حیوان اسرارآمیز</a></font><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://www.yjc.ir/fa/news/3999718/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%86%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%8A-%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D9%8A-%D8%B4%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%87" target="" title=""><br>هنرنمایی های خارق العاده بر روی شن و ماسه <br><br></a></font></font><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><a href="http://has9.ir/post/1" target="" title="">شگفتی ها ، عجائب و دیدنی ها 2</a></font></div><font size="2" color="#000000"><a href="http://www.hamshahrionline.ir/news-173636.aspx" target="" title=""> </a></font></div></div></div> text/html 2012-05-08T01:44:14+01:00 kashkool.mihanblog.com شگفتی ها ، عجائب و دیدنی ها 2 http://kashkool.mihanblog.com/post/1 <div align="center"> <font color="#006600">باردار شدن پیرزن ۸۰ ساله!<font color="#000000"><br>پیرزن 80 ساله تونسی به طور طبیعی از همسر 81 ساله خود باردار شد.<br></font></font><div align="right"><font color="#006600"><font color="#000000">به گزارش ایلنا، پیرزن 80 ساله تونسی که به دلیل بیماری به بیمارستان محلی سیدی بوزید مراجعه کرده بود با کمال تعجب فهمید که چهار ماهه باردار است.</font></font><br><font color="#006600"><font color="#000000">این زن 80 ساله مدتی بود که احساس بیماری کرده و حال تهوع به او دست می‌داد، وی به بیمارستان سیدی بوزید رفت و پزشکان پس از معاینه به پیرزن گفتند که چهار ماهه باردار است.</font></font><br><font color="#006600"><font color="#000000">مادر 80 ساله به پزشکان اصرار کرد که به دلیل مشکلاتی که بارداری و زایمان برای او و همسر 81 ساله‌اش به بار می‌آورد، وی را مورد سقط جنین قرار دهند.</font></font><br><font color="#006600"><font color="#000000">اما پزشکان به دلیل که عمر جنین چهار ماهه است از پذیرفتن درخواست سقط جنین پیرزن خودداری کرده و برای او زایمانی خوب و تولد فرزندی سالم را آرزو کردند./13</font></font><br></div><font color="#006600"><br>مردی که جای دست و پایش عوض شده است</font><br></div><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8309208468/_selectedpic2.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8309208468/_selectedpic2.jpg" class="shrinkToFit" width="392" height="562"></div><br>مردی در گینه آفریقا زندگی میکند که بطور مادرزادی محل دست و پاهایش جا به جا شده است. ! /6<br><br><div align="right"><div align="center"><div align="right"><div align="right"><div align="center"><font color="#006600">حمل‌ و نقل در افغانستان-13</font><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8364880634/hamlnaghl.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8364880634/hamlnaghl.jpg"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8364880584/%D8%AD%D9%85%D9%84_1.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8364880584/%D8%AD%D9%85%D9%84_1.jpg"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8364880592/%D8%AD%D9%85%D9%84_2.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8364880592/%D8%AD%D9%85%D9%84_2.jpg"><br>&nbsp;<br><font size="2" color="#006600">کمیاب‌ترین ماهی ماهی‌گیر در عمق ۳۳۵۳ متر</font><br></div>انگلرفیش (ماهی ماهی‌گیر Anglerfish با نام علمی Chaunacops coloratus) ماهی حبابی کمیاب و خوش‌رنگی است که زنده آن نخستین بار در سال 2010 /1389در سواحل مرکزی کالیفرنیا مشاهده شد.این ماهی که بین 7 تا 20 سانتی‌متر می‌تواند طول داشته باشد، در رنگ‌های متنوعی، از قرمز تا آبی مشاهده شده و به نظر می‌رسد می‌تواند با استفاده از باله‌های تغییرشکل یافته خود در بستر اقیانوس راه برود؛ احتمالا به این دلیل که در مسافت‌های کوتاه، پیاده حرکت کردن کمتر از شنا کردن انرژی مصرف می‌کند.برای شکار، این ماهی در میان صخره‌ها پنهان می‌شود تا در فرصت مناسب، ماهی‌های کنجکاو را غافلگیر کند. این تصویر با استفاده از دوربین نصب‌شده روی روبات غواص گرفته شده است./4<br><div align="center"><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8364882268/deep_sea_anglerfish_spotted_live_blue_juvenile_58595_600x450.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8364882268/deep_sea_anglerfish_spotted_live_blue_juvenile_58595_600x450.jpg"></div></div></div><div align="center"><div align="center"><font size="2" color="#006600"><br>تصاویر خانه كوتوله‌ها با قابلیت بالا آمدن و چرخش</font><br></div> <p align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8364882068/khaane1.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8364882068/khaane1.jpg"></p> </div>یك ساختمان‌ساز اهل چك دست به ساخت خانه‌ای زده كه تركیبی از لانه خرگوش و ساختمانی از فیلمهای تخیلی مانند جنگ ستارگان است.بوهومیل لوتا، سازنده 73 ساله این ساختمان، چندین سال را برای تكمیل این اقامتگاه وقت صرف كرده كه همان اندازه كه جالب بوده، كاربردی نیز هست. لوتا این ایده را در سال 1981 در ذهن پرورانده و سرانجام آن را در سال 2002 به واقعیت تبدیل كرد. این سازه درون زمین ساخته شده تا از سرمای آن بهره كافی را ببرد.<br>این خانه كه توسط برخی «Robo-Hobbit» خوانده شده، قادر به حركت رو به بالا و پایین و چرخش در اطراف خود بوده تا لوتا همیشه بتواند از نور خورشید بهره ببرد. این خانه را می‌توان مانند پریسكوپ با فشار یك دكمه بلند كرد یا بطور دستی بخش بالایی آنرا با فشار دادن آن در اطراف محور مركزی حركت داد. لوتا این خانه را در منطقه‌ای در پراگ ساخته چرا كه از كار بر روی ساختمان‌های عادی خسته شده بود. از دیگر امكانات این سازه می‌توان به استخر شنا نیز اشاره كرد./12<br></div><font color="#006600">&nbsp;<font size="2">گونه جدیدی از ماهی که در یک طرف سرش دو چشم دارد</font></font><br><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8364882334/mahydocheshm.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8364882334/mahydocheshm.jpg"></div></div>محققان استرالیایی موفق به کشف گونه ای از ماهی شدند که دارای دو چشم در یک طرف سرش می باشد، این ماهی خوراکی و بسیار لذیذ است. کفشک ماهی یکی از عجیب ترین ماهیان است. چشم های کفشک ماهی هنگام تولد، در دو طرف سرش قرار دارد و بصورت افقی شنا می کند اما پس از مدتی در طی رشد به یک طرف مایل می شود و به تدریج یکی از چشمهایش به طرف چشم دیگر حرکت می کند بطوریکه پس از مدتی دو چشم، هرچند نامتقارن اما در یک طرف سر قرار می گیرند و ماهی بصورت کف زی و با قدرت استتار به زندگی خود ادامه می دهد. در فرآیند اسستار کفشک ماهی به تناوب رنگ عوض می کند و خود را به رنگ محیط اطرافش در می آورد.محققان در یک آزمایش جالب به این نتیجه رسیده اند که تغییر رنگ کفشک ماهی، بستگی به چیزی دارد که چشمش می بیند. یعنی اگر کاغذ سیاه و سفیدی داشته باشیم و کفشک ماهی را طوری قرار دهیم که چشم هایش روی قسمت سفید باشد و تنش روی قسمت سیاه رنگ بدنش روشن می شود و اگر بدنش را روی قسمت سفید وچشم هایش را روی قسمت سیاه بگذاریم کم کم بدنش تیره می شود./14<br><div align="center"><font size="2" color="#006600">نقاشی الاغی در انگلیس<br></font></div><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8364880668/naghashiolagh.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8364880668/naghashiolagh.jpg"></div>&nbsp;یک الاغ در انگلیس می‌تواند با دهانش نقاشی بکشد و نقاشی‌هایش به قیمت 100پوند به فروش می‌رسد "ویکی" نام الاغی در بریستون در نزدیکی لندن است که با دهانش نقاشی می‌کشد.العربیه با اشاره به اینکه این الاغ مرحله‌ای جدید از تربیت حیوانات را تجربه کرده است، خبر داد: این حیوان می‌تواند با دهانش نقاشی بکشد و تا زمانی که این مسئله توسط خبرنگاران دیده نشده بود غیرقابل باور می‌نمود. بنابراین گزارش نقاشی های این الاغ به قیمت 100 پوند به فروش می‌رسد و این نقاشی‌ها با استقبال مواجه شده است. البته نقاشی کشیدن برای این الاغ 10 دقیقه بیشتر طول نمی‌کشد و این حیوان با کلاهی که به سر می‌گذارد از دیگر حیوانات مزرعه متمایز است. نقاشی‌های ویکی در روزنامه‌های انگلیس بازتاب زیادی داشته و به این الاغ لقب "پیکاسو" را داده‌اند./12<br><div align="center"><div align="right"><div class="body" style="text-align: justify;padding: 10px;"><div align="center"><font size="2" color="#006600">عجیب ترین آرامگاه‌‌های دنیا</font><br></div>پایان کار آدمی در این دنیا مرگ است و خانه پایانی همه انسانها ناگزیر قبر اما اینکه کدام قبرستان آرامگاه ما باشد دست ما نیست. در دنیا قبرستان های زیادی وجود دارد اما برخی از آن ها بسیار عجیب هستند و این شگفتی در نحوه به خاک سپردن و یا محل این قبرستان است. در این مطلب نگاهی داریم به تعدادی از عجیب ترین قبرستان ها که در نقاط مختلف دنیا وجود دارد.<br><span style="font-weight: bold;">قبرستان زیر آبی</span><br>تپه یادبود "آتلانتیس" که از آن به نام "نپتون" نیز یاد می شود اولین و منحصر به فردترین قبرستان زیرآبی دنیا است. این تپه بزرگترین تپه ساخته شده توسط انسان است و در سال 2007 بازگشایی شد. این قبرستان در ساحل میامی در آمریکا قرار دارد و محلی برای آرامیدن افراد عاشق دریاست.<br><div style="text-align: center;"><img src="http://s9.picofile.com/file/8364881500/ghabr1.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8364881500/ghabr1.jpg"></div><span style="font-weight: bold;">قبرستان مری</span><br>معمولا قبرستان ها فضای سنگینی دارند اما این ویزگی در مورد قبرستان مری صدق نمیکند.این قبرستان طراحی منحصر بفردی دارد و در آن از رنگ های شاد استفاده شده است.مری در شمال رومانی قرار دارد و در سازمان یونسکو نیز ثبت شده است<br><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8364881526/ghabr2.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8364881526/ghabr2.jpg"></div>در این قبرستان سنگ قبرهایی با تزئینات بسیار متفاوت دیده می شود که بر روی آن ها از رنگ های سبز، قرمز و زرد استفاده شده است و معمولا نقاشی هایی نیز از زندگی گذشته فرد کشیده شده است. برای اولین بار در سال 1935 فردی به نام "استان پاتراس" این رسم را آغاز کرد.<br><span style="font-weight: bold;">پلی به بهشت</span><br>این قبرستان یکی از منحصر بفردترین قبرستانهای دنیاست چرا که ویژگی های بسیار زیادی دارد.این قبرستان در مکزیک قرار دارد و بر اساس تقویم طراحی شده است. پلی به بهشت 7 طبقه دارد که نمایانگر روزهای هفته است.در این 7 طبقه 365 گور رنگی مشاهده میشود که نشان دهنده روزهای سال است<br><div style="text-align: center;"><img src="http://s9.picofile.com/file/8364881534/ghabr3.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8364881534/ghabr3.jpg"></div>نکته دیگر در مورد این قبرستان تعداد پله های ورودیست.52 پله ورودی این ساختمان نشان دهنده تعداد هفته های داخل سال است.طراحی تمامی قبرها با یکدیگر متفاوت است و در آنها میتوانید وسایل غیرعادی مانند مبل یا بالش نیز کنار قبرها پیدا کنید<br><span style="font-weight: bold;">قبرستان معلق</span><br>یکی از عجیب ترین قبرستان های دنیا و البته یکی از مشهورترین آن ها مقبره های معلق چین است. البته باید به این نکته اشاره کنیم که از این قبرستان ها در کشورهای اندونزی، فیلیپین نیز دیده شده است. این مقبره ها از چوب ساخته شده اند و در ارتفاع سه تا 10 متری از سطح زمین قرار دارند. <br><div style="text-align: center;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8364881542/ghabr4.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8364881542/ghabr4.jpg"></div>البته نکته اصلی اینجاست که برخی از مقبره های مهم به این صورت به حالت معلق در آمده است و مقبره های افراد عادی درون غار نگه داری می شوند. قدیمی ترین مقبره های این مجموعه 3750 سال قدمت دارند.<br><span style="font-weight: bold;">مقبره های مصری</span><br>مصری ها مقبره ها و آرامگاه های بسیار عیجیبی در دوره باستان داشته اند. برای مثال دره پادشاهان یکی از این مقبره ها است که اجسادفرعون های مصر باستان در آن قرار دارد و گنجینه بسیاری از طلا در این دره وجود داشت. یکی دیگر از منحصر به فردترین مقبره های دنیا اهرام ثلاثه است. این اهرام در مدت 20 سال ساخته شدند و متشکل از 2 میلیون سنگ است. همانطور که می دانید این مقبره ها در عجایب هفتگانه به ثبت رسیده اند./10<br><div style="text-align: center;"><img src="http://s9.picofile.com/file/8364881584/ghabr5.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8364881584/ghabr5.jpg"></div> </div></div></div></div><div align="center"><font size="1"><font size="2" color="#006600">تصاویر حیرت‌آور از دنیای ارواح در قطب شمال</font></font><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8364881634/arvah.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8364881634/arvah.jpg"></div>تصاویر درختان مدفون شده در زیر برف و یخ در طول ماه‌های سرد زمستان كه طبیعت قطب شمال را به دنیای ارواح مبدل ساخته، هر بیننده‌ای را شگفت زده و متحیر می‌كند.تصاویر افسانه‌ای از این طبیعت سرد و سفید پوش كه بدون شك از شگفتی‌های محیط زیست زمین است، چندی پیش توسط یك عكاس علاقه‌مند ایتالیایی به نامو «نیكولو بونفادینی» تهیه و منتشر شده است.<br>در طول فصل زمستان دمای هوا در بخشهایی از مدار قطب شمار بین 15- تا 40- درجه سانتی گراد می‌رسد و درختان این نواحی كاملا در زیر یخ و برف فرو می‌روند. در این منظره بی نظیر و استثنایی تا چشم كار می‌كند، سفیدی و سردی و انجماد است و یك دنیای ارواح واقعی را در ذهن بیننده تداعی می‌كند.به گزارش مجله تخصصی لایوساینس، مدار قطب شمال یكی از پنج مدار مهم زمین است كه محدوده شمالی این مدار موسوم به شمالگان و محدوده جنوبی آن تا مدار راس السرطان، منطقه معتدل شمالی نام دارد /1.<br><div align="center"><font size="2" color="#006600"><br>كشف گونه‌ عجیب كرم كوچك با 60 چشم</font><br></div><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8364881642/kerm.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8364881642/kerm.jpg"></div>دانشمندان موفق به كشف یكی از عجیبترین موجودات جهان شده‌اند كه گونه جدیدی از كرم پهن با 60 چشم است.این موجود جالب از 60 چشم برخوردار است كه همه آنها در بدنی به طول تنها 12 میلیمتر قرار گرفته‌اند.این كرم 12 میلیمتری توسط برایان اورشان، مدیراجرایی بنیاد حیات‌وحش بدفوردشایر، كمبریج‌شایر و نورث‌همپتون‌شایر در علفزارهای نزدیك كمبریج كشف شده است.تصور می‌شود كه این بی‌مهره عجیب از نسل كرمهای استرالیایی است اما همچنین نسبت نزدیكی با گونه كشف شده در ایرلند شمالی موسوم به Kontikia Andersoni دارد.دكتر هیو جونز این كرم را یك گونه كاملا جدید و ناشناخته خوانده است.جونز كه دانشیار علمی موزه تاریخ طبیعی است، اظهار كرده كه دیگر نمونه‌های كرم مشابه به این گونه را در هلند دیده است و مشاهده آن در انگلیس را بسیار نامعمول خواند. /1<br><div align="center"><font size="2" color="#006600">نام «محمد» در چشم یک کودک<br></font></div><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8364881684/cheshm.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8364881684/cheshm.jpg"></div>در کشور یمن ناگهان در چشم کودکی نام مبارک رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حک و رؤیت شد. این حادثه نیز تعجب همگان را برانگیخت و موجب شگفتی چشم پزشکان شده است و تا به این لحظه علت به وجود آمدن این وضعیت را نفهمیده اند.<br>چندی پیش خبری در رسانه های مختلف روسیه منتشر شد که حاکی از پدیدار شدن آیات قرآن کریم روی پوست بدن یک نوزاد در منطقه قفقاز بود.<br>انتشار آن خبر تعجب همگان به ویژه افکار عمومی روسیه و منطقه قفقاز را برانگیخت تا جایی که «موخو علی اف» رئیس جمهور داغستان نیز برای دیدن این معجزه به منزل این کودک و والدین او رفت.مادر این نوزاد اعلام کرد که هر دوشنبه و جمعه کودکش دچار تب ۴۰ درجه ای می شد و پس از آن آیاتی از کلام الله مجید روی پوست او نقش بست و در مدت 3 روز هم دیگر اثری از آن نوشته ها باقی نماند. این خانواده نام کودکشان را «علی» گذاشته اند. والدین نوزاد می گویند قصد نداشتند به مردم در این باره چیزی بگویند تا زمانی که بر روی بدن کودک جمله «حدیث مرا به مردم نشان دهید» بوجود آمد و آنها از تصمیم خود منصرف شدند. «عبدالله» امام جماعت مسجد روستای «کراسنو- اکتیابرسکایا» معتقد است که این آیات علائمی از سوی پروردگار بوده است.<br>اما این بار در کشور یمن ناگهان در چشم کودکی نام مبارک رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حک و رؤیت شد. این حادثه نیز تعجب همگان را برانگیخت و موجب شگفتی چشم پزشکان شده است و تا به این لحظه علت به وجود آمدن این وضعیت را نفهمیده اند. /13<br> <div align="center"><div align="center"><div align="right"><div align="center"><div align="right"><div align="center"><div align="right"><div align="center"><div align="right"><div align="center"><div align="right"><div align="center"><font size="2"><font color="#006600">زن سنگ‌خوار<br></font></font><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8364881842/sange.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8364881842/sange.jpg"></div></div>یک زن آمریکایی ‏طی 45سال گذشته حدود ‏یک‌هزار و 360کیلوگرم ‏‏(معادل وزن یک وال ‏گوژپشت) سنگریزه خورده ‏است.خانم ترزا ویدنر که ‏مادر دو فرزند است درباره علاقه‌اش به خوردن سنگریزه می‌گوید: من ‏خیلی کم سنگ می‌خورم اما ‏باید پذیرفت که هر کسی ‏روز‌های سختی نیز برای روی آوردن به پرخوری‌های افراطی ‏دارد. گفتنی است او ‏سنگ‌های شکننده را ‏می‌خورد و برای خردکردن ‏آنها همیشه یک چکش کوچک ‏همراه دارد. به‌گفته پزشکان ‏فقط حیواناتی مانند گرگ، ‏لاک‌پشت و مرغ برای کمک ‏به هضم غذا سنگریزه ‏می‌خورند./9<br><div align="center"><font size="2" color="#006600">عجیب ترین تومور در گردن پسر 9 ساله<br></font><div align="center"><div style="text-align: center;"><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8364882426/%D8%AA%D9%88%D9%85%D9%88%D8%B1.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8364882426/%D8%AA%D9%88%D9%85%D9%88%D8%B1.jpg"></div></div></div></div>این پسر بچه 9 ساله که به خاطر مسائل امنیتی نام او را "خوزه" گذاشته اند چند روز پیش با تدابیر امنیتی بسیار بالا از محل زندگی اش در یکی از شهرهای مکزیک به سمت آمریکا حرکت کرد. تومور به معنی هر نوع برآمدگی بدن است. تومور در میان مردم به اشتباه برابر با سرطان دانسته می‌شود در حالیکه اینگونه نیست و این دو با یک دیگر متفاوت هستند.شرایط پزشکی این پسر بسیار عجیب است به طوری که تومور گردن او بسیار بزرگ شده است و به گونه ای زندگی را برای او سخت کرده است.والدین "خوزه"&nbsp; به علت مشکلات مالی قادر نبودند این تومور را در همان ابتدا از بدن او خارج کنند و به همین علت به مرور زمان این تومور رشد کرد و حال به یک مشکل بزرگتر تبدیل شده است.این روزها نیز با کمک انجمن های خیریه شهر این پسر بچه برای درمان به سمت آمریکا حرکت کرده و امیدوار است بتواند از دست این تومور راحت شود./10<br></div><font size="2" color="#006600">درشت‌ترین قطره آب جهان<br></font><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8364881892/ghatreh.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8364881892/ghatreh.jpg"></div><div align="right">سرژ ریموند، عکاس نشنال‌جئوگرافیک این عکس را در کسری از ثانیه پس از ترکیدن بادکنکی پر از آب و با نورپردازی سریع گرفته است. مواد سیال به شکل ظرف دربرگیرنده آنها درمی‌آیند، ولی اگر ظرف ناپدید شود، زمانی فوق‌العاده اندک طول می‌کشد تا مولکول‌های سیال تحت تاثیر نیروی جاذبه آرایش فعلی خود را از دست بدهند./4<br></div></div><div align="center"><div align="right"><br> </div></div></div><font size="2" color="#006600">فیل آفریقایی در محاصره پرندگان</font><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8364881942/fil.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8364881942/fil.jpg"></div>آنترو تاپ که با این عکس رقابت جهانی پرندگان HBW را برنده شده، گروهی از پرندگان نوک‌سرخ آفریقایی را با نام Quelea به تصویر کشیده که یک فیل آفریقایی عظیم‌الجثه را محاصره کرده‌اند. پرنده quelea پرنده دانه‌خواری است که گفته می‌شود بیشترین تعداد گونه‌های پرندگان روی زمین را در اختیار دارد و البته در آفریقا عنوان تنفربرانگیزترین پرنده را نیز تصاحب کرده، چرا که با حمله به مزارع و کشتزارها، محصولات کشاورزی را نابود می‌کنند./4<br></div><font size="2" color="#006600">قدرت باورنکردنی پیرمرد 91 ساله</font><br></div>Mike Greenstein اهل نیویورک توانست یک اتومبیل را فقط با دندانهای خود بکشد.او از جوانی این کار را تمرین می کرده است. این پیرمرد 91 ساله از سربازان جنگ جهانی دوم می باشد که پدر او نیز از همین قدرت برخوردار بوده است.او قدرت خود را مدیون آموزشهای پدرش می داند. شاید قوی ترین آرواره و گردن را در جهان این پیرمرد دارا باشد./6<br><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8364880692/piremard.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8364880692/piremard.jpg"></div></div><font size="2" color="#006600"><br>درختان هیولایی<br></font><div align="center"><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8364881976/derakhat.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8364881976/derakhat.jpg"></div></div></div>یکی از این درختان که شبیه به شبح Ghost بزرگی است در نزدیکی کالچستر، اسکست، انگلیس وجود دارد.درختان هیولایی در جاده‌‌ها باعث ایجاد وحشت برای رانندگان می‌شوند. یکی از اهالی محلی به نام "باسکی" 84 ساله دراین‌باره می‌گوید: هر کدام از این درختان شکلی خاص دارد و برخی عبوس و ناراحت به نظر می‌رسنداما آنچه در تمامی آنها مشترک است ترسناک بودن آنهاست و بعضی از آنها با دهانی باز قصد بلعیدن همه چیز را دارند. / 10<br><div align="center"><br><font size="2" color="#006600"><img src="http://s8.picofile.com/file/8364881984/derakht2.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8364881984/derakht2.jpg"><br><br>آبفشان‌های شگفت‌انگیز صحرای نوادا<br></font><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8364880726/favaran.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8364880726/favaran.jpg"></div></div>&nbsp;در بیابان بلک‌راک (به معنی صخره سیاه) در صحرای نوادا واقع در ایالات متحده، آبفشان‌های شگفت‌انگیزی وجود دارد که وجود مواد معدنی، جلبک‌ها و سیانوباکتری‌ها، این رنگ‌های شگفت‌انگیز را ایجاد کرده است. /4<br></div><font size="2" color="#006600"><br>تومور 15 كیلویی در بدن كودك 2 ساله<br></font><img src="http://s9.picofile.com/file/8364882234/tomorkoodak.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8364882234/tomorkoodak.jpg"><div align="right">&nbsp;این تومور در حالی از بدن كودك دوساله خارج شد كه وزن كودك از وزن تومور 3_2 كیلوگرم كمتر است. این كودك هم اكنون در حال طی دوران نقاهت است و حال عمومی او رو به بهبود می باشد.خوشبختانه این تومور خوش خیم بوده و اولین بار است كه پزشكان مكزیكی توموری بزرگتر از بیمار را از بدن او خارج می كنند. عمل جراحی این كودك، حدود 10 ساعت طول كشیده است./10<br></div></div><font size="2" color="#006600">مار کبری سه سر /21</font><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8364880734/%D9%85%D8%A7%D8%B1_%D8%B3%D9%87_%D8%B3%D8%B1.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8364880734/%D9%85%D8%A7%D8%B1_%D8%B3%D9%87_%D8%B3%D8%B1.jpg"><br><br><font color="#006600">صخره ای شبیه صورت یک انسان</font><br><img alt="صخره" src="http://images.khabaronline.ir//images/2014/11/14-11-30-8479roadFace.jpg" title="صخره" width="500" height="304"><br><br>صخره ای شبیه صورت یک انسان را در ناحیه ای کوهستانی در حومه شهر چانگ کینگ<br>در جنوب غرب چین کشف کردند.&nbsp;&nbsp; <br>این صخره&nbsp; که در ناحیه کی جیانگ و در کوهستان لائویینگ در شصت و پنج کیلومتری شهر چانگ کینگ واقع شده است ، سی متر ارتفاع دارد / 4&nbsp; ‍‍‍<div align="center"><font color="#006600">پرستاری مادر 98 ساله از فرزند 81 ساله‌اش در خانه سالمندان</font>&nbsp;</div><div style="text-align: right;" align="center">در اتفاقی عجیب و باورنکردنی یک مادر پیر و بسیار سالمند در لیورپول، به خانه سالمندانی رفته است که پسر ۸۱ سالمند وی توسط فرزندان خودش، به آن آسایشگاه منتقل شده است.</div><div style="text-align: right;" align="center">سالمندی دوره‌ خاص از زندگی افراد است و افراد در این دوره درست مثل کودکی به مراقبتهای ویژه و خاص از سوی دیگران نیاز دادند</div><div style="text-align: right;" align="center">در حقیقت توانمندی افراد در دوره کهنسالی و پیری به طور محسوس و قابل توجهی کم می‌شود و از این رو سالمندان به مراقبت فرزندان و دیگر اطرافیان احتیاج پیدا می‌کنند و برخی از فرزندان به دلیل مشغله‌های فراوان و نداشتن وقت کافی برای رسیدگی و مراقبت از پدر و مادر پیر خود، به این بهانه آن‌ها را به مکان‌هایی چون خانه سالمندان منتقل می‌کنند.<br><div style="text-align: center;"><div><img src="http://s8.picofile.com/file/8345030326/k43.jpg"></div></div></div><div style="text-align: right;" align="center">متاسفانه انتقال پدر و مادرهای پیر و ناتوان به خانه سالمندان در طول سال‌های اخیر در جوامع مختلف رو به افزایش است و عاطفه فرزندان نسبت به والدین در دوره پیری و کهنسالی رنگ باخته و کاهش پیدا کرده است.</div><div style="text-align: right;" align="center">در اتفاقی عجیب و باورنکردنی یک مادر پیر و بسیار سالمند در لیورپول به خانه سالمندانی رفته است که پسر ۸۱ سالمند وی توسط فرزندان خودش، به آن آسایشگاه منتقل شده است.</div><div style="text-align: right;" align="center">این مادر پیر به نام " آدا کیتینگ" که خود پیرزنی ۹۸ ساله است، در توضیح این کار خود گفته است:<br>&nbsp;یک مادر هرگز نمیتواند مادر بودن را ترک کند و برای مراقبت از فرزندم که اکنون نیاز به همراهی و رسیدگی دارد به خانه سالمندان آمده‌ام./10<br><div align="center"><font color="#006600">آیا چیز عجیبی در این تنه درخت می‌بینید؟&nbsp;<br></font><img src="http://s9.picofile.com/file/8346117950/k01.jpg"></div><div align="center">در نگاه اول به عکس این تنه درخت، هیچ چیز عجیبی به نظرتان نمی‌رسد. اما اگر نگاه نزدیک‌تری به آن بیندازید یکی از اربابان طبیعت را خواهید دید که در استتار است.در این تصویر یک جغد روی تنه درخت نشسته است که بدون نگاه نزدیک به تصویر به دلیل همرنگ بودن پرهایش با تنه درخت قادر به دیدن آن نخواهید بود.</div><div align="center">اما این جغد از نگاه عکاس فلوریدایی، لری لینچ دور نمانده است و خوش شانس بوده است که توانسته این عکس را بگیرد./10<br><img src="http://s9.picofile.com/file/8346118118/k02.jpg"></div></div><div align="right"><div align="right"><div align="right"><div align="right"><div align="right"><div align="right"><div align="right"><div align="right"><div align="right"><div align="right"><div align="right"><div align="right"><div style="text-align: center;"><br><font size="2" color="#006600">گیاهی که ریشه ای شبیه انسان دارد !&nbsp;</font><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8351246350/gyah2.jpg"><br><br><div style="text-align: right;"><div style="text-align: center;">مهر گیاه ریشه های شبیه به انسان دارد،در قرون وسطی جادوگران از آن در جادوگری استفاده میکردند! / 6</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8351246518/gyah.jpg"></div></div><br></div><div style="text-align: center;"><font color="#006600">رکورددار پیرترین فرد در گینس</font></div><div align="right">کین تاناکا" با ۱۱۶ سال سن نام خود را در کتاب رکورد‌های گینس به عنوان پیرترین فرد دنیا به ثبت رساند. کارشناسان گینس اعلام کردند که این زن معمولا ساعت ۶ صبح از خواب بیدار می‌شود و ریاضی تمرین می‌کند.</div><div align="right"><div style="text-align: center;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8354846484/record.jpg"></div></div><div align="right">این زن ژاپنی در دوم ژانویه ۱۹۰۳ متولد شده و در شهر "فوکوئوکا" در جنوب غربی ژاپن زندگی می‌کند.&nbsp;به گزارش اسپوتنیک، پیش از این "چیوی میوکا" عنوان پیرترین زن جهان را در اختیار داشت که در سن ۱۱۷ ساگی درگذشت. / 6</div><br><div align="center"><font color="#006600">مرغ شاخدار گینه‌ای</font><br></div><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8365832268/morghshakhdar.jpg"></div></div><div align="right"><a href="http://zistnews.com/News.aspx?ID=7009" target="" title="" style="font-size: small;"><br></a></div><div align="right">مرغ‌های شاخدار گینه‌ای جزو تهاجمی‌ترین و خشن‌ترین پرندگان جهان به شمار می‌روند. این پرندگان دارای نوک‌های بلند و نیرومندی هستند و&nbsp; به همین خاطر از آن‌ها به طور گسترده در مسابقات پرندگان و شرط‌بندی استفاده می‌شود. / 6<br><br><div align="right" style="text-align: center;"><font color="#006600">ازدواج جالب دوقلوهای همسان هندی</font><br><img src="http://s7.picofile.com/file/8378328568/ka1.jpg"></div><div align="right">در اتفاقی جالب دو برادر دوقلوی همسان با دو خواهر دوقلوی همسان در هندوستان ازدواج کردند. " لئیجو" و " لیجو" چیرایاس که با یکدیگر متولد و بزرگ شده بودند در دوران نوجوانی با یکدیگر پیمان بسته بودند که هیچ اتفاقی نتواند مانع جدایی آنها از یکدیگر شود. این دوقلوهای همسان با هم به مدرسه ابتدایی می رفتند، غذای مشابه می خوردند و لباس مشابه می پوشیدند.</div><div align="right">پس از گذشت سال ها این دوقلوهای همسان هنوز به عهد خود وفادار مانده اند. این برادران جداناپذیر که اهل منطقه "پالاکاد" هندوستان هستند 35 سال است که با یکدیگر زندگی می کنند. پس از پایان تحصیلات و یافتن شغل والدین این دو جوان جستجوهای خود را برای یافتن دو زوج مناسب برای پسرانشان را آغاز کردند. اما این دو برادر به والدین خود اعلام کردند که می خواهند دو خواهر دوقلوی همسان را برای ازدواج پیدا کنند. جستجوی 5 ساله آنها سرانجام نتیجه داد و آنها با دو خواهر دوقولوی همسان با نام های "هیما" و " لیما" آشنا شدند.</div><div align="right">لئیجو در این مورد گفت : " من و برادرم با یکدیگر درس خواندیم. لباس مشابه می پوشیدیم. هنگامی که درس ما تمام شد ما برای کار به دو شهر مختلف رفتیم اما متوجه شدیم نمی توانیم بدون یکدیگر زندگی کنیم. بنابراین تصمیم گرفتیم با دو خواهر دوقولی همسان ازدواج کنیم."</div><div align="right">لئیجا در پاسخ به این پرسش که چطور با همسران خود آشنا شدند گفت : " آنها در یک سایت با نام "اورکوت"(Orkut) ثبت نام کرده بودند که مخصوص دوقلوهای یکسان بود. در این سایت افراد دوقلوی همسان مشخصات خود را وارد می کردند و می توانستند با افراد دوقلوی همسان دلخواه خود آشنا شوند. ما در این سایت که طی مدت چند ماه بیش از 500 عضو داشت آشنا شدیم."</div><div align="right">این دوقلوهای همسان پس از آشنایی اولیه تصمیم گرفتند با یکدیگر ازدواج کنند. یک سال پس از ازدواج آنها "هیما" یک پسر با نام " آتیو" بدنیا آورد و 13 روز بعد "لیما" نیز صاحب یک دختر با نام "آتیوا" شد.</div><div align="right">گفتنی است؛ اکنون این برادران جدانشدنی به همراه همسران و فرزندان خود زندگی خوب و خوشی را سپری می کنند./13</div><div><br></div></div><div align="right"><a href="http://zistnews.com/News.aspx?ID=7009" target="" title="" style="font-size: small;">حشره ای كه گل می شود </a></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div><font size="2"><a href="http://www.mashreghnews.ir/fa/news/140008/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C%DB%B1%DB%B0-%D8%A8%D9%86%D8%A7%DB%8C-%DA%86%D8%B4%D9%85%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B9%DA%A9%D8%B3" target="" title="">معرفی۱۰ بنای چشمگیر جهان</a></font><div align="right"><div align="right"><div align="right"><div align="right"><div align="right"><div align="right"><div align="right"><div align="right"><div align="right"><font size="2"><a href="http://www.khabaronline.ir/detail/230079/science/fundamental-knowledge" target="" title="">جزئیات یک رعدوبرق با ۷۲۰۷ فریم در ثانیه / فیلم</a></font></div><font size="2"><a href="http://isna.ir/fa/news/91050201097/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D9%83%D9%85-%D9%86%D8%B8%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DA%86%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%B2%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%8A%D9%85" target="" title="">تصاویر كم‌نظیری از تغییرات چهره زمین در نیم قرن گذشته! </a><a href="http://isna.ir/fa/news/91043118996/%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%A2%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%86%D8%B4-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B4%D8%AF" target="" title=""><br>اسرار ستون‌های آفرینش جهان كشف شد</a></font></div><font size="2"><a href="http://www.asriran.com/fa/news/224091/%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA" target="" title="">باور این تصاویر مشکل است! </a></font></div><font size="2"><a href="http://www.yjc.ir/fa/news/4027916/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B4%D9%85%DA%AF%DB%8C%D9%86" target="" title=""> </a></font></div></div></div><font size="2"><a href="http://www.khabaronline.ir/detail/228641/science/nature" target="" title="">دوزیستان عجیب و غریب زمین<br></a></font><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8366392242/has9_ir.gif" alt="http://s8.picofile.com/file/8366392242/has9_ir.gif" class="transparent"></div></div><div align="right"><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8349575476/kelik.jpg"><br></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><a href="http://has9.ir/post/2" target="" title="">شگفتی ها ، عجائب و دیدنی ها 1</a></font></div></div></div></div><a href="http://zistnews.com/News.aspx?ID=7009" target="" title=""></a><div align="right"><a href="http://zistnews.com/News.aspx?ID=7009" target="" title=""></a><div align="right"><a href="http://zistnews.com/News.aspx?ID=7009" target="" title=""></a><div align="right"><a href="http://zistnews.com/News.aspx?ID=7009" target="" title=""></a><div align="right"><a href="http://zistnews.com/News.aspx?ID=7009" target="" title=""></a><div align="right"><a href="http://zistnews.com/News.aspx?ID=7009" target="" title=""></a><div align="right"><a href="http://zistnews.com/News.aspx?ID=7009" target="" title=""></a><div align="right"><a href="http://zistnews.com/News.aspx?ID=7009" target="" title=""></a><div align="right"><a href="http://zistnews.com/News.aspx?ID=7009" target="" title=""></a><div align="right"><a href="http://zistnews.com/News.aspx?ID=7009" target="" title=""></a><div align="right"><a href="http://zistnews.com/News.aspx?ID=7009" target="" title=""><div align="right"><font size="2"><br></font></div></a><div align="right"><a href="http://zistnews.com/News.aspx?ID=7009" target="" title=""><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8342437026/animated_gifs_lines_009.gif" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br><br></div></a><div align="center"></div><div align="center"><img src="http://s4.picofile.com/file/8370306084/7_webs.jpg" alt="http://s4.picofile.com/file/8370306084/7_webs.jpg"></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>